Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Upplevelse

Databas
En enkät undersökning om patienters upplevelser av besök hos läkare på vårdcentralen
2017-03-08Abdul Azim Azizi
-
Completed
Föräldrars upplevelser av hud-mot-hud-vård av nyfödda barn. En metastudie.
2010-05-06Agneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
Completed
Ortodontisk behandling hos unga vuxna inom Västra Götalandsregionen hos Folktandvården. Patienternas egna upplevelser.
2017-11-01Aikaterini Gkonou
FTV vid Rörstrand
Published
Patienters upplevelse vid hemblodtrycksmätning
– Framtagning och validering av enkätinstrument.
2014-03-26Alaa Al Kadhumi
Södratorget vårdcentral
Completed
Kan valet av övervakning vid postoperativ patientkontrollerad analgesi (PCA) påverka patienters upplevelse av delaktighet samt sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med PCA?
2017-10-27Alexander Olausson
Operation 1, AnOpIVA-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset
Published
Patienters upplevelser av att använda en elektronisk hälsodagbok efter att ha drabbats av akut koronart syndrom
2012-11-09Andreas Fors
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Completed
Patienters upplevelse och betydelse av blodtransfusion vid cancerrelaterad Fatigue.
Upplever palliativa cancerpatienter minskad grad av Fatigue efter blodtransfusion?
2012-08-28Anette Beijar
Palliativa konsultteamet Karlskoga lasarett
Ongoing revision
Att vara anhörig till person som insjuknat i Guillain-Barrés syndrom: upplevelser av den akuta fasen och rehabiliteringen
2012-07-31Anette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
Published
Utskrivning från sjukhus efter höftfraktur - Patienters upplevelser, tankar, känslor och förväntningar
2011-03-30Ann Knutsson
-
Not uppdated, final reminder
Patienters upplevelse vid ECT (Electro-Convulsive Therapy).
2015-04-29Ann-Charlotte Fridenberger
Allmänpsykiatrins öppenvård Örebro
Not updated
Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av ny benledd hörapparat BCI
2016-12-13Ann-Charlotte Persson
Hörselverksamheten, Sahlgrenska och Östra sjukhuset
Published
Upplevelser av smärta i ländryggen hos barn och ungdomar relaterat till en sjukgymnastisk behandlingsintervention
2010-01-05Anna Ahlqwist
Friskrehab
Completed
”Att fungera i den här världen”

Upplevelsen av utredning och behandling vid ADHD och substansberoend

2016-06-29Anna Anderberg
Beroendekliniken i Göteborg. Beroendemottagning Kviberg.
Completed
Ungdomars upplevelser av att delta i behandlingsprogrammet ”Att leva livet” inom Barn- och Ungdomspsykiatrisk vård
2017-05-03Anna Bratt
Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken
Published
Upplevelse av fysisk aktivitet och gångträning med feedback efter stroke och andra neurologiska skador
2016-05-24Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Utveckling och validering av en multi-dimensionell enkät för att undersöka upplevelsen av den första förlossningen
2010-11-01Anna Dencker
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa/Normalobstetriken SU/Östra
Published
Patienters upplevelser av ett datoriserat självhjälpsprogram för behandling av depression – en kvalitativ studie av internetmedierad kognitiv beteendeterapi i primärvården
2014-11-13Anna Holst
-
Completed
Upplevelsen av arbetsterapeutisk rehabilitering- en kvalitativ studie om personer med handskada.
2007-11-20Anna Karin Jansson
Handrehab, Arbetsterapienheten SU/S
Completed
Närståendes hälsa och sorgehantering efter dödsfall: Har upplevelse av trygghet under pågående palliativ hemsjukvård någon betydelse på längre sikt?
2011-09-16Anna Milberg
LAH Norrköping, Vrinnevisjukhuset samt Palliativt kompetenscentrum i Östergötland samt ISV, LiU
Published
Patienters upplevelse av att triageras direkt till psykolog på vårdcentral när kontaktorsaken är psykisk ohälsa - En kvalitativ studie
2013-01-23Anna Simonsson
Biskopsgårdens VC
Completed
Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom
2017-01-29Anna Watz
Karlskoga lasarett, Rehabenheten
Published
Upplevelsen av hälsa och bilkörning hos personer över 70 år.
2015-04-09Anne marie Basebo Gustafsson
-
Completed
Erfarenheter och upplevelser av Gröna korset som metod i arbete med patientsäkerhet
2018-08-22Anneli Schwarz
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Forskningsenheten, SÄS
Published
Barnmorskors upplevelse av att handleda och bedöma barnmorskestudenter i öppenvård.
2014-03-28Annelie Peischl
Studierektorsenhet Södra Älvsborg
Not uppdated, final reminder
Undersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende
2016-04-08Annette Olofsson
Närhälsan Ängabo Vårdcentral
Published
Upplevelsen av vardagliga aktiviteter och förändring över tid hos en man och en kvinna med utmattningsdepression - En pilotstudie
2005-12-01Anni Swärd
Primärvårdsrehab
Completed
Bröstcancerpatienters upplevelse av massage i samband med cytostatikabehandling
2005-08-29Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Erfarna vetenskapliga handledares upplevelser av utmanande handledningssituationer
2010-11-24Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Lindring av lidande-upplevelser av massage i cancer vård. (A meaningful relief from suffering-experiences of massage in cancer care.)
2005-08-31Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Upplevelsen av akupunktur för patienter med polycystiskt ovarie syndrom (PCOS)
2007-12-03Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Upplevelsen av att bära nackstöd för patienter med akut nacktrauma.
2008-12-04Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Upplevelsen av massage för patienter med ångest.
2006-06-05Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Patienternas upplevelse av förändring relaterad till multimodal rehabilitering - en kvalitativ studie.
2011-04-15Annika Ekhammar
Närhälsan Eriksberg rehabmottagning
Completed
Öppenvårdsbarnmorskans undersökning av det ofödda barnet och de gravida kvinnornas upplevelse därav.
2014-03-21Annika Insgård
BMM Kungälv, Ale, Ytterby
Published
Sjuksköterskans upplevelse av närvarande anhöriga i samband med återupplivning på patient med hjärtstopp
2007-08-09Annika Pettersson
Högskolan i Skövde
Not uppdated, final reminder
Förväntningar på och upplevelser av mötet med läkaren i primärvården:
En intervjustudie med patienter invandrade från forna Jugoslavien
2015-09-13Annika Rydell
Primapraktiken, Trollhättan
Completed
Upplevelse av tidig mobilisering och upprätt position hos patienter som vårdas i intensivvård
2016-05-18Annika Söderberg
-
Published
Missfall: Kvinnnans upplevelse och kumulativa förekomst samt kliniska tillämpningar
2006-05-05Annsofie Adolfsson
Örebro Universitet, HV
Completed
Upplevelser av att vårdas i ett accelererat vårdförlopp vid tarmkirurgi - Uppföljning i samband med utskrivning samt efter en vecka via telefonsamtal till hemmet
2018-02-14Berith Wennström
Centraloperation samt kirurgisk vård Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Not updated
Min sjukdom och jag - män med hjärt kärlsjukdom och deras upplevelse av sjukdom och medicinering. (My sickness and me - about men with cardiovascular disease and their perceptions of their illness and medication)
2005-10-06Bertil Hagström
Dr Hagström AB
Completed
Kroniskt sjuka barns upplevelser av delaktighet och kommunikation i vården före och efter implementering av Sisom
2016-04-29Britt-Mari Gilljam
Barnakuten Hallands Sjukhus Halmstad
Published
Läkares upplevelser av videobesök med patienter i offentlig primärvård i Västra Götalandsregionen, en kvalitativ studie
2018-06-04Cajsa Björndell
Närhälsan Brämaregården Vårdcentral
Ongoing revision
Patientens upplevelse av akutmottagningen och triagering enligt METTS-ESS: en kvalitativ studie av patientens perspektiv.
2015-04-29Camilla Kiszakiewicz
Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus
Completed
Intraoperativ huddesinfektion: intervention och upplevelse
2012-08-31Camilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
Completed
Patienters upplevelser av miljön på en intensivvårdsavdelning.
2006-01-31Camilla Ylikangas
Skaraborgssjukhus Skövde, IVA - Postop
Completed
Den nyutbildade intensivvårdsjuksköterskans upplevelse av stöd under de verksamhetsförlagda studierna av sin intensivvårdsutbildning.
2007-11-19Carina Persson
-
Not uppdated, final reminder
Ungdomar med funktionsnedsättningar- deras upplevelser av mening i aktiviteter
2008-01-11Carina Virolainen
Barn- och ungdomshabiliteringen, Björkängen
Not uppdated, final reminder
Patienters upplevelser av att skatta sina egna depressionssymptom under konsultationen med läkaren i primärvården.
2014-12-17Carl Wikberg
Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet
Completed
Patienters upplevelser av att skatta sina egna depressionssymptom under konsultationen med läkaren i primärvården.
2016-05-18Carl Wikberg
Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet
Completed
En kvalitativ studie med syfte att belysa familjers upplevelse av folkhälsointerventionen Bamses Må bra tidning hos familjer med 4-åringar i Västra Götaland.
2016-12-30Cecilia Hedström
-
Published
Behandlares upplevelser av arbete med personer med erfarenhet av sexuella övergrepp.
2017-12-13Charlotta von Mentzer
-
Published
Äldre patienters upplevelser av behandling vid akuta koronara syndrom.
2012-11-12Charlotte Widell
Hjärtmottagningen, SU/Sahlgrenska
Published
Diabetespatienters upplevelse och syn på att deltaga i samlat årsbesök.
2006-12-04Christina Karlsson
-
Not updated
Upplevelse hos patienter med diabetes av att delta i samlat årsbesök
2008-02-27Christina Karlsson
-
Completed
Rörelseomfång och känsel, aktivitet, delaktighet samt upplevelse av hälsa och livskvalitet hos patienter med svår/recidiv Dupuytrens kontraktur.
2010-01-29Christina Turesson
Hand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping
Completed
Upplevelser, erfarenheter och attityder hos primärvårdspatienter om hur våra levnadsvanor påverkar utvecklandet av hjärt- kärlsjukdom. En kvalitativ studie.
2018-05-29Christoffer Liedholm
-
Published
Uteblivna besök inom Primärvården: En kvalitativ studie om patienters upplevelser från ett bemötandeperspektiv
2013-10-08Dimitrios Kellis
Vårdcentralen Gibraltargatan
Completed
Personalens erfarenhet och upplevelse av medverkan och vetenskapligt arbete i praktiken/på arbetsplatsen avseende Internet-KBT-studien - en fokusgruppstudie i primärvården
2012-11-06Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Completed
Upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer som lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome)
2014-04-17Elisabet Johannesson
-
Completed
Ensam trots närvaro av andra - tonåringars upplevelse av att ha en förälder som insjuknar i cancer
2012-05-29Elisabet Karlsson
-
Completed
Betydelsen av genus för upplevelse av symtom och delaktighet inom palliativ vård
2011-08-26Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Completed
Övervakningssamtal vid hälso- och sjukvårdsrådgivning - vårdgivares upplevelse av egenvårdsrådgivning till barn med magsjuka
2009-06-05Elisabeth Kvilén Eriksson
Sjukvårdsrådgivningen Fyrbodal
Completed
FoU-Rapport nr 002 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Hur ska jag orka? Litteraturstudie och intervjuundersökning av anhörigas upplevelser som vårdare av långvarigt sjuka icke dementa personer
2005-08-05Elisabeth Svensson
Sjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd
Completed
Upplevelser av 20 veckors fysisk träning enligt en personcentrerad approach hos äldre personer med reumatoid artrit.
2016-04-07Elvira Lange
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Published
En kvalitativ studie om upplevelser av internetbaserad träning vid långvariga besvär efter whiplashskada
2018-08-30Emma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
Published
En kvalitativ studie om äldres, anhörigas och vårdpersonals upplevelser av äldrevård inför utveckling av en äldrevårdsenhet
2017-08-24Emma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
Published
Personers upplevelser av och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- eller knäartros
2017-02-07Emma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
Published
Patienters upplevelser av att vårdas på två olika sjukhus i samband med cancerkirurgi
2018-03-23Emma Ohlsson-Nevo
-
Published
Vårdpersonals upplevelse och attityder till att främja patienters fysiska aktivitet
2018-03-23Emma Ohlsson-Nevo
-
Published
Pappors upplevelse av hud-mot-hudvård
2013-01-30Emma Olsson
Barnkliniken, avd. 35
Published
Att vara först på plats vid ett hjärtstopp
-En studie av brandmäns upplevelser
2012-10-31Erik Holm
Akuten Borås
Completed
Rörelseträning vid behandling av käkmuskelsmärta - Effekt, patientens upplevelse och tandläkarens erfarenhet.
2011-08-16Erik Lindfors
Folktandvården, Specialisttandvården Kaniken
Not uppdated, final reminder
Vårdpersonal som patient eller närstående - upplevelser av vården samt av att vårda. Delstudie 2: närstående
2011-10-26Eva Carlsson
Närsjukvårdsområde norr och Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län
Completed
Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelse av delaktighet i möten med rehabiliteringsaktörer
2008-05-14Eva Erkmar
Närhälsan Lilla Edet Rehabmottagning
Completed
Personer exponerade för kemisk stridsgas: tankar, upplevelser och behov
2017-06-11Faraidoun Moradi
-
Published
Upplevelsen av blodtrycksbehandling. En kvalitativ studie.
2012-03-13Fredrik Hultgren
Vårdcentralen Floda
Completed
Att Byta Eller Inte Byta – Upplevelser kring det fria vårdvalet
2011-10-27Frida Hermansson
-
Not updated
Patientens upplevelse av sin återhämtning och erfarenhet av TLS-BasicADL i rehabiliteringsprocessen
2016-06-26Gillian Asplin
Fysioterapin SU/Mölndal
Not updated
Att vara närstående till någon som avlidit av stroke
- upplevelser av vården ur ett närståendeperspektiv
2008-11-19Gisela Andersson
Vrinnevisjukhuset Intensivvårdsavdelningen
Not uppdated, final reminder
Telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll - barnmorskors erfarenheter och upplevelser
2010-03-23Gudrun Broberg
Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde
Completed
Tolvåriga flickors upplevelse av att gå in i puberteten
2005-08-12Gun Rembeck
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning
Completed
FoU-Rapport nr 002 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Hur ska jag orka? Litteraturstudie och intervjuundersökning av anhörigas upplevelser som vårdare av långvarigt sjuka icke dementa personer
2005-08-05Göran Jutengren
FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås
Completed
UPPLEVELSEN AV MS FATIGUE KURSENS BETYDELSE I VARDAGEN FÖR PERSONER MED MULTIPEL SKLEROS.
2017-05-10Hanna Gunnarsson
-
Completed
Patienters erfarenhet och upplevelse av att ha drabbats och vårdats på grund av djup sårinfektion i samband med ventagning vid kranskärlskirurgi.
2018-09-12Hanna Larsson
-
Published
Höftfrakturspatientens upplevelse av maten och måltidssituationen de tre första post-operativa dagarna - en fenemenologisk studie
2009-06-01Hanna Lundblad
Alingsås Lasarett Bemanningsservice
Not uppdated, final reminder
Upplevelse av mat och måltid. En intervjustudie om att äta under sjukhusvistelsen efter en höftfraktursoperation
2009-06-01Hanna Lundblad
Alingsås Lasarett Bemanningsservice
Not uppdated, final reminder
Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer.
2010-11-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Affektiva aspekter av hudberöring - från receptorbiologi till upplevelser av välbehag och smärta
2010-12-21Håkan Olausson
Sahlgrenska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk neurofysiologi
Not uppdated, final reminder
Intensivträning av nedre extremitet för personer med stroke - effekter och upplevelser
2009-03-17Ingela Marklund
Hälso- och sjukvårdsstaben, Kvalitet- och patientsäkerhetsenheten
Not uppdated, final reminder
Upplevelser av kommunikationshinder och erfarenheter av tolkanvändning hos personer med afasi
2016-11-25Inger Larsson
Tolkverksamheten Taltjänst
Completed
Vårdväntan;Patienters upplevelser av omvårdnad under väntetiden vid akutmottagningen
2007-10-26Ingrid Dahlén
Skaraborgs Sjukhus, Akutmottagningen, Skövde
Completed
Empowerment inom intensivvård - ur ett patientperspektiv. Vad ger intensivvårdspatienter kraft och styrka och vilka upplevelser har de av delaktighet?
2007-12-27Ingrid Wåhlin
Landstinget i Kalmar län
Completed
Barn och ungdomars upplevelser av att ha en ADHD-diagnos.
2016-06-09Iwona Frondelius
-
Not updated
Patientens upplevelse av symptomen vid akut lungemboli och hur symptomen påverkat patientens sociala och fysiska aktivitetsnivå i efterförloppet.
2015-01-05Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Upplevelse av fysisk aktivitet vid lungfibros - en kvalitativ intervjustudie
2017-05-18Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Kostförändringar vid endometrios: en studie om upplevelse av hälsa
2017-04-03Jenny Vennberg Karlsson
Barnmorskemottagningen Lilla Edet
Published
Äldres upplevelser inför koloskopi. En intervjustudie.
2016-06-14Jenny-Ann Andersson
-
Published
Återhämtning efter traumatisk hjärnskada
sjukskrivning / upplevelse / delaktighet .
2008-01-04Jerry Larsson
Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbete med omsorgssviktande familjer
2008-10-15Jessica Bolling
BVC Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral Lidköping
Completed
Pappors upplevelse av EPDS-screening på BVC.
En studie av hur undersökningen med Edinburgh Postnatal Despression Scale via barnavårdscentraler inom Fyrbodals primärvårdsområde, har upplevts av partnern till de kvinnor som screenats.
2010-06-13Jill Bengtsson
Psykologenheten inom Mödra- och Barnhälsovården Närhälsan Fyrbodal
Completed
Screening som arbetsmetod - vårdpersonals upplevelse och perspektiv.
Fokusgrupper med personal som arbetar med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) inom Västra Götalands-regionen.
2010-01-29Jill Bengtsson
Psykologenheten inom Mödra- och Barnhälsovården Närhälsan Fyrbodal
Completed
Gemensam läkarexpedition i primärvården -En kvalitativ intervjustudie om allmänläkares upplevelser
2015-06-02Johan Adamsson
Wästerläkarna
Completed
Anhörigas upplevelse av medicinsk vård på äldreboende i Vara kommun 2013.
2014-01-23Johan Pohjola
Närhälsan Vara vårdcentral
Completed
Patienters upplevelse av att vårdas med invasiv övervakning och behandling med fokus på empowerment
2012-08-24Johanna Wermström
Kardiologen avd 93
Published
Patienters upplevelse av ett call backsystem.
2017-02-24Jonas Hermansson
Angereds närsjukhus
Completed
Kvalitativ studie avseende Mindfulness baserad kognitiv terapi - deltagares upplevelse och nytta av gruppbehandling
2014-01-23Josefine Lilja
Närhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa,Vårdcentral Tjörn, Stora Höga och Stenungsund
Completed
Att bli inkluderad och bekräftad-
En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av enskilda samtal på BVC
2017-05-29Kamilla Fredin
Närhälsan Masthuggets VC
Completed
Upplevelse av eget inflytande och ansvar för sina besvär hos patienter med muskuloskeletala besvär i Primärvården.
2006-09-27Karin Arvidsson
Distriktsjukgymnatiken Stenungsund
Completed
Mannens upplevelser, oro och tankar dygnet innan en Radikal Prostatektomi
2008-01-09Karin Jonsson
Kirurgkliniken, Kärnsjukhuset
Completed
Upplevelser hos äldre personer avseende delaktighet i planering av sin vård – en kvalitativ intervjustudie.
2018-06-04Karin Lager
Närhälsan Backa VC
Published
Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,
2014-10-28Karin Starzmann
Närhälsan Tidans vårdcentral
Published
Upplevelser och erfarenheter vid sfinkterskada i samband med förlossning.
2016-05-03Karin Torell
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Sjukhuset: Kvinnokliniken+ kolorektal labb
Published
Upplevelsen av träning under graviditeten bland kvinnor som tränade regelbunden muskulär uthållighetsträning (styrketräning): en kvalitativ studie
2010-05-05Karolina Petrov Fieril
Fysioterapimottagningen Gripen
Completed
Att växa som människa - överviktiga ungdomars upplevelse av kroppen
2014-12-11Katarina Andersson
-
Not updated
Att växa som människa -överviktiga ungdomars upplevelse av kroppen
2014-12-11Katarina Andersson
-
Not uppdated, final reminder
Föräldrar med språksvårigheter deras upplevelse att ha sitt barn vårdat på neonatalavdelning
2017-06-29Katarina Patriksson
avd. 34 NÄL
Published
Utrikesfödda föräldrar med språksvårigheter deras upplevelse av att kommunicera med vårdpersonal när deras barn vårdas på neonatalenhet.
2018-04-17Katarina Patriksson
avd. 34 NÄL
Completed
Vårdpersonal i neonatalvård, deras upplevelse av mötet med föräldrar av utländsk härkomst som har svårigheter att kommunicera på svenska.
2013-10-19Katarina Patriksson
avd. 34 NÄL
Published
God vård - trots allt.
Misstänkt höftfraktur är ett vanligt uppdrag inom ambulanssjukvården. Dock är patientens upplevelse av ambulanssjukvårdens omhändertagande dåligt utforskat. Via djupintervjuer vill vi beskriva patientens upplevelse av ambulanssjukvårdens omhändertagande vid misstänkt höftfraktur.
2011-11-17Kenneth Aronsson
Ambulanssjukvården Alingsås, SÄS
Completed
Kvinnor och mäns upplevelser av sin sexualitet efter behandling av bröst- och prostatacancer
2008-10-08Kicki Klaeson
Sjukhuset i Lidköping
Completed
Hur beskriver patienter med långvarig smärta sina upplevelser av Frigörande Dans med medveten kroppsnärvaro? En kvalitativ studie.
2017-04-03Kicki Nordström
-
Completed
Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp
2014-05-20Kjell Klint
HLR-enheten, Östra sjukhuset, 416 85 Göteborg
Published
Äldres upplevelse av att delta i sommarvistelse
2017-11-01Kjerstin Larsson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede inom den slutna vården.
2006-11-20Kristina Johansson
-
Completed
Patienters upplevelser av delaktighet i vårdkontakten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och/eller hjärtsvikt
2017-10-01Kristina Luhr
Primärvården Region Örebro Län, Tybble vårdcentral/Universitetssjukvårdens Forsknings Centrum
Not uppdated, final reminder
Upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta
2017-11-17Lena Nordeman
Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Published
Att leva med ischemisk hjärtsjukdom. En kvalitativ studie av patienters upplevelser.
2010-02-13Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Completed
Barnmorskors upplevelser av gruppmödravård, en intervjustudie i Sverige och Danmark
2010-01-29Lena Rissanen
Tanums BMM, Förlossning i Norge
Completed
Upplevelser av symtom och dess konsekvenser i utförandet av dagliga aktiviteter efter akut lungemboli
2016-05-30Lena Rostberg
Arbetsterapin Sahlgrenska
Completed
Upplevelse av känslor och hälsa samt daglig livsföring hos föräldrar till barn med cerebral pares samt familjens tillgång till kommunala stödinsatser.
2009-02-17Lena Svedberg
Rett Center, Östersund
Not uppdated, final reminder
Erfarenheter och upplevelser av ett multimodalt rehabiliteringsprogram bland individer med whiplash relaterade besvär - en kvalitativ studie
2017-06-13Lina Bunketorp Käll
Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.)
Published
Kvinnors upplevelse av amning första veckan efter förlossningen
2009-05-20Lina Palmér
Högskolan i Borås
Completed
Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av spiralinsättning
en intervjustudie
2017-06-14Linda Afzelius
Närhälsan Mölndal barnmorskemottagning
Ongoing revision
Patienters upplevelse av att triageras direkt till psykolog på vårdcentral när kontaktorsaken är psykisk ohälsa - En kvalitativ studie
2013-06-05Linda Dahlöf
vårdcentralen Biskopsgården
Not uppdated, final reminder
Konst på sjukhus - om patienters upplevelse av konst i samband med strålbehandling
2008-09-03Lisbeth Mensas
Västra Götalandsregionen
Completed
Inflammation, smärt upplevelse och Insulin_like Growth Factor 1 receptor signalering vid Reumatoid Artrit
2013-05-23Lovisa Leifsdottir
-
Not uppdated, final reminder
Upplevelse av kontinuitet när man har kronisk hjärtsvikt
2009-05-26Malin Östman
Närhälsan Källstorp
Completed
Patienters upplevelse av sinnesstämning inför operation – förekomst och faktorer som påverkar samt behov av stöd.
2015-01-08Margita Svensson
Anestesi och Intensivvårdskliniken,Usö samt Avdelning Vårdsystem,LoVS
Not uppdated, final reminder
Upplevelser av att delta i PREPARE – personcentrerad rehabilitering för personer som ska genomgå kirurgi för långvariga ryggbesvär
2017-12-05Mari Lundberg
Avdelningen för hälsa och rehabilitering
Ongoing revision
Yngre patienters upplevelse av att leva med mekanisk hjärtpump.
2015-05-05Maria Lachonius
Område 6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Patientens upplevelse av information av erektil dysfunktion vid prostatektomi.
2006-12-15Maria Olsson
Alingsås lasarett kirurgavdelning 6
Not uppdated, final reminder
Patienters upplevelse av att få en tillfällig loop-ileostomi nedlagd efter rektalcancerbehandling
2015-01-27Maria Reinwalds
-
Completed
Kvinnors upplevelser av gynekologiska operationer på en dagkirurgisk operations- och uppvakningsavdelning. En fenomenologisk studie om det perioperativa vårdanet
2009-04-23Marianne Gustafsson
-
Completed
Patienters förväntningar och upplevelser av mödra- och barnhälsovårdspsykologernas
individ- och familjeinriktade arbete
2010-03-30Marianne Wallin
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovården Södra Bohuslän
Completed
Patienters upplevelse av Internetbehandling i primärvården
2013-05-23Marie Kivi
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Completed
Psykologer och psykoterapeuters upplevelse av Internetbehandling i primärvården
2012-12-13Marie Kivi
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Completed
Upplevelse av smärta och smärthantering vid kronisk migrän.
2014-04-21Marie Persson
-
Published
”Upplevelse av smärta och smärthantering vid episodisk migrän”.
2015-05-06Marie Persson
-
Published
Upplevelser av hur livssitutionen kan påverkas av att leva med förmaksflimmer.
2010-09-16Marie Stridsman
Feelgood, Linköping
Ongoing revision
Patienters upplevelse i samband med galloperation.
2007-11-25Marie-Louise Gustavsson
Medicinmottagningen ,Skaraborgs sjukhus Skövde
Completed
Litteraturstudie av upplevelser av telerehabilitering via video med fysioterapeut.
2018-01-16Marika Jonsson
Habilitering & Hälsa
Published
Hur hänger det ihop? Förhållandet mellan en delning av magmuskler efter graviditet och muskelfunktion, samt kvinnors och vårdpersonals upplevelse av att ha och att behandla detta fenomen.
2017-09-06Martin Eriksson Crommert
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Förstagångsmammors upplevelser av professionellt amningsstöd samt utveckling av MoPPS-Skalan
2018-06-26Matilda Möller Ranch
34
Completed
Klinisk praktik på vårdcentral - en fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser
2017-08-14Mattias Perzon
-
Completed
Information och upplevelsen i samband med akuta tandvårdsbesök -
Pilotstudie bland syriska asylsökande patienter, svenska patienter och tandvårdspersonalen
2015-05-28Mersiha Velic
Published
Intervjustudie för att fånga tandvårdspersonalens upplevelser kring den "svåra" tandvårdspatienten
2018-09-24Mersiha Velic
Published
Sjukvårdpersonals upplevelser av att vårda eller behandla annan sjukvårdspersonal.
2011-10-31Mia Svantesson-Sandberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL, Palliativa konsultteamet, Specialistmottagningar, Ka
Completed
Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke.
2016-08-22Mialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
Ongoing revision
En kvalitativ analys av hörapparatanvändarnas individuella upplevelser av att delta i en pedagogisk insats förmedlad via Internet
2016-05-13Milijana Malmberg
Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten
Completed
Kommunikation och omhändertagande i svensk tandvård.
Skiljer sig patienters upplevelse mot bakgrund av etnicitet?
2011-02-15Minh Ngoc Bergström
Folktandvården Lindome
Not uppdated, final reminder
Mäns upplevelser vid screening av bukaorta samt att leva med ett diagnostiserat bukaortaaneurysm
2011-12-21Monica Pettersson
Institutionen för vårdvetenskap/område kärl/Hybrid
Published
Att utveckla en enkät som mäter patientens upplevelse om sexuella biverkningar relaterade till behandling med SSRI
2017-05-24Natalya Livbom
Närhälsan Fristad
Not updated
Oral hälsa hos gastric bypass opererade individer inom Västra Götalandsregionen. Individens egna upplevelser.
2013-10-03Negin Taghat
Folktandvården Västra Götaland, Herrljunga
Published
Urografiundersökning med patientstyrd eller konventionell kompressionen - en jämförande studie avseende stråldos och bildkvalitet samt patient-och personal upplevelse
2015-09-29Oili Piippo Huotari
-
Published
Öppen mottagning
En intervjustudie med sjuksköterskor/distriktsköterskor om deras upplevelse att arbeta på en vårdcentral med otriagerad drop-in mottagning
2018-06-03Oskar Svensson
Sävelångens familjeläkare och BVC
Published
Patientens upplevelse av vården inom Samverkande Sjukvård
2014-09-12Peter Brink
Intensivvårdsavdelningen, Norra Älvsborgs sjukhus
Published
Patienters upplevelse av Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur.
2013-05-16Pia Hendberg
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
Completed
Viktreducering med lågkalorikost i grupp

En kvalitativ studie av patienternas upplevelse av att ha deltagit i gruppverksamhet i primärvårde

2007-04-16Pia Kyrk-Bergsten
Primärvården Skaraborg
Completed
ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en en randomiserad klinisk prövning vid influensa
2018-03-25Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
Upplevelse av att arbeta med ett nyutvecklat patientbaserat arbetssätt för verksamhetsutveckling på en vårdcentral
2015-06-04Robert Roos
-
Completed
Effekter och upplevelser av mycket tidig mobilisering efter kirurgi
2018-08-16Rose-Marie Wilnerzon Thörn
-
Published
Läkarmötet: ett meningsfullt måste eller slöseri med tid?
ST-läkares i allmänmedicin upplevelse av det interna läkarmötet på arbetsplatsen.
2016-06-03Sara Persson
Västerledens vårdcentral
Published
Mindre nöjda patienters upplevelse av sin vardagssituation, åtta till tio år efter höftprotesoperation
2018-05-30Shereen Abedelbari
Fysioterapi/ Mölndalssjukhus
Published
InternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internet
2018-06-11Sima Sasa Nesici
Närhälsan Heimdal Vårdcentral
Published
Innebörden av stödjande samtal i en psykiatrisk omvårdnads kontext – patientens upplevelse
2013-05-02Sofia Sandersson
NU-sjukvården, Område III, Verksamhetsstöd
Completed
Upplevelser av enskilt respektive gemensamt arbetsrum för läkare
2011-05-30Sofia Willner
Vårdcentralen Bollebygd
Completed
Patienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept - FaR.
Patienter inom primärvård med minst en del av de i metabola syndromet ingående riskfaktorer.
En kvalitativ innehållsanalys.
2015-08-12Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Involvering av patienter och närstående i upplevelsebaserat förbättringsarbete
2013-10-31Susanne Gustavsson
Skaraborgs Sjukhus Stab
Completed
Rättslig prövning av rättspsykiatrisk vård – Erfarenheter, upplevelser och reaktioner hos patienter och behandlare
2015-05-05Sven Henrik Pedersen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri Rågården, Enhet 2
Not updated
Astma/KOL-sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med KOL inom primärvård.
2015-01-29Tanja Gustafsson
Högskolan i Borås
Completed
Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
2012-12-05Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Hoppas vi för mycket? En kvalitativt studie om upplevelse av forskning i primärvården.
2014-01-03Tina Kromand-Storey
Högsbo vårdcentral
Completed
Barns upplevelser och patientrapporterade återhämtning efter operation
2011-04-02Ulrica Nilsson
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Not updated
Att hålla näsan ovanför vattenytan
En studie om distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser av att vårda
patienter med svår kronisk hjärtsvikt
2012-05-09Ulrika Sjölin
1177 Sjukvårdsrådgivningen Alingsås
Not updated
Att vårdas vaken med respirator
Patienters och närståendes upplevelser på en intensivvårdsavdelning
2011-01-10Veronika Karlsson
IVA/postop
Not uppdated, final reminder
Vårdarnas och läkarnas upplevelser av att vårda vakna patienter under pågående respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning
2011-10-31Veronika Karlsson
IVA/postop
Not uppdated, final reminder
Distriktsläkare och deltidsarbete
- en kvalitativ studie om upplevelser, tankar och reflektioner kring val av deltidsarbete samt upplevelser av arbetet på vårdcentralen
2014-06-18Victoria Klerelid
Närhälsan Lerum
Not uppdated, final reminder
Behöver jag ändra mig? Barnmorskors upplevelse av aktionsforskning och det första mötet på en förlossningsavdelning i Sverige
2018-03-06Viola Nyman
Förlossningsavd. NÄL/FOU enheten NU sjukvården
Completed
Taktil massage inom barn- och ungdomspsykiatrin: ungdomars upplevelse
2017-06-07Viola Nyman
Förlossningsavd. NÄL/FOU enheten NU sjukvården
Published
Vänta på att få lov att komma in i förlossningsavdelningens värld: Förstagångsföräldrars upplevelse av det första mötet på förl avdelning
2012-09-25Viola Nyman
Förlossningsavd. NÄL/FOU enheten NU sjukvården
Completed
Överviktiga kvinnors upplevelse av bemötande under graviditet och förlossning
2010-03-03Viola Nyman
Förlossningsavd. NÄL/FOU enheten NU sjukvården
Completed
Sköra äldre personers upplevelse av hälsa: Ett salutogent perspektiv med en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier
2013-01-10Zahra Ebrahimi
-
Completed
Föräldrars upplevelse av fetmabehandlingen på Närhälsan Barn- och Ungdomsmedicinska Mottagningen i Kungälv/Ale/Stenungsund och Tjörn
2014-08-20jeanette jansson
Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale
Completed
Ungdomars upplevelse av delaktighet i vård inom
barn- och ungdomspsykiatrisk vård
En intervjustudie
2009-11-16linda ödman
Barn och ungdomspsykitrisk Öppenvårdsmottagning alingsås
Not uppdated, final reminder
En balansakt mellan att agera vårdare och vara i behov av vården;
Upplevelser av att vara förälder till ett barn med flerfunktionshinder i behov av akut somatisk slutenvård
2012-07-31monica hagvall
barnkliniken avdelning 26 USÖ
Published
Barnmorskans upplevelse av trygghet i sin professionsutövning
2012-11-12susanne högeryd
förlossningen avd 36 NÄL
Not uppdated, final reminder
I väntans tid – kvinnors upplevelse av hälsa under graviditet
2012-12-06Åsa Larsson
-
Completed
Kvinnors upplevelse av hemförlossning
2008-05-08Åsa Larsson
-
Completed
En metasyntes av pappors upplevelser av sin partners förlossning och födelsen av deras barn.
2013-11-15Åsa Premberg
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän,Kungsgatan 12 vån 6 41118 Göteborg
Completed
Förstagångsfäders upplevelser av förlossning - En fenomenologisk studie.
2012-01-02Åsa Premberg
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän,Kungsgatan 12 vån 6 41118 Göteborg
Completed
Psykiaters upplevelse av samverkan
vid arbetslivsinriktad rehabilitering
för patienter med affektiv sjukdom
2018-08-17Åsa Wallentin
Psykiatri Affektiva SU
Published
Patienters levda erfarenheter och upplevelser efter fotledsproteskirurgi
2016-12-06Åse Hautau
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbetsterapi och Fysioterapi Mölndal
Completed

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Upplevelse | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Upplevelse , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Upplevelse