Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Artrit
Databas
Betydelsen av B-celler vid reumatoid artrit
2007-04-23Andrej Tarkowski
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avd för Reumatologi och Infl. Forskning
Not uppdated, final reminder
Reliabilitet och validitetstest av Leisure Time Physical Activity Instrument (LTPAI) och Physical Activity at Home and Work Instrument (PAHWI) för patienter med Reumatoid artrit.
2007-06-11Anette Tellander
Sjukgymnastikavdelningen KSS
Not uppdated, final reminder
CD4+ T-cellers fenotyper och andelar vid tidig reumatoid artrit före, under och efter behandling med anti-TNF antikropp, anti-IL6R antikropp eller CTLA-4Ig.
2014-03-18Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Published
ML25492 RoA-KING: multicenter, nationell icke interventionsstudie på patienter med reumatoid artrit som i klinisk praxis behandlas med RoActemra.
2012-08-10Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Published
Patogenes och behandling vid tidig reumatoid artrit med fokus på T-celler
2017-12-05Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Published
Tidig modulering av det adaptiva immunsystemet: nyckeln till att förebygga allergi och behandla reumatoid artrit
2014-11-18Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Completed
ADIRA (Anti-inflammatorisk diet vid reumatoid artrit): att visa effekter och biomarkörer för effekter i en randomiserad kontrollerad portfolio kostintervention
2014-12-09Anna Winkvist
Inst medicin, avd invärtesmedicin och klinisk nutrition
Published
Betydelse av motilitetsreglerande glykoproteiner för cellers invasiva beteende i leden vid reumatoid artrit.
2008-04-22Anna-Karin Hultgård Ekwall
-
Completed
Epigenetik vid autoimmuna sjukdomar. Betydelsen av LBH, en ny riskgen vid reumatoid artrit, för det aggressiva beteendet hos fibroblast-lika synoviocyter vid sjukdomen.
2013-07-09Anna-Karin Hultgård Ekwall
-
Published
Käkledsförändringar på panoramaröntgen vid juvenil idiopatisk artrit
2013-09-05Anna-Lena Cedströmer
Egen firma
Completed
Tillväxtförändringar på profilröntgen hos barn med juvenil idiopatisk artrit
2014-05-12Anna-Lena Cedströmer
Egen firma
Completed
Generell utbredd smärta vid reumatoid artrit: En tvärsnittsstudie
2014-06-25Annelie Bilberg
Verksamheten för fysioterapi
Completed
Skulderfunktion hos patienter med tidig Reumatoid Artrit
2007-05-07Annelie Bilberg
Verksamheten för fysioterapi
Completed
RA0055 C-early: fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekten och säkerheten med Certolizumab Pegol (CZP) s.c i kombination med methotrexate (MTX) i jämförelse med enbart MTX för att inducera och upprätthålla klinisk remission hos patienter med tidig aktiv reumatoid artrit (RA).
2012-08-10Balsam Hanna
Reumatologen SU/SS
Not uppdated, final reminder
Erfarenheter av en personcentrerad fysioterapeutisk intervention för att lindra trötthet hos personer med reumatoid artrit
2016-06-16Caroline Feldthusen
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska, Inst för Vårdvetenskap och hälsa Göteborgs Universitet
Published
Postmenopausal reumatoid artrit (RA) – mekanismer för östrogenmedierade effekter på artrit och osteoporos
2008-06-17Caroline Jochems
Avd för Reumatologi & Inflammationsforskning /Reumatologkliniken SU/S
Not uppdated, final reminder
Immunmodulering vid induktion av protektiv immunitet och som terapi mot Staphylococcus aureus sepsis och septisk artrit.
2008-04-23Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Kan behandling med östrogen motverka inflammationsutlöst osteoporos och leddestruktion vid S. aureus artrit?
2009-06-01Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Kortison vid reumatoid artrit-optimerad användning av en 'gammal' medicin
2014-12-18Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Leddestruktion och osteoporos vid Staphylococcus aureus artrit-nya aspekter på patogenes och behandling.
2010-06-08Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Betydelsen av CAAX proteiner för Reumatoid artrit
2011-04-26Christin Karlsson
Inst Biomedicin, Sahlgrenska Cancer center, SA, GU
Not updated
Genetisk strategi för att definiera betydelsen av CAAX-proteinet RAC1 för utvecklingen av Reumatoid artrit.
2012-04-30Christin Karlsson
Inst Biomedicin, Sahlgrenska Cancer center, SA, GU
Not updated
MA25522/A ACT-FIRST: fas IV randomiserad dubbelblind studie för att utvärdera effekten och säkerheten av tocilizumab jämfört med adalimumab, båda i kombination med MTX, hos patienter med moderat till svår aktiv reumatoid artrit och otillfredsställande svar på behandling med endast en TNF hämmare (Sponsor: Roche)
2012-08-01Christopher Schaufelberger
reuma SU
Completed
Upplevelser av 20 veckors fysisk träning enligt en personcentrerad approach hos äldre personer med reumatoid artrit.
2016-04-07Elvira Lange
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Published
Barnreumatism –
Hur påverkar nutrition, tarmflora och miljö insjuknandet och sjukdomsförloppet vid Juvenil Idiopatisk Artrit?
2018-03-06Erik Kindgren
Barn- och Ungdomssjukvården, Skaraborgs sjukhus Skövde
Published
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel
2009-09-24Eva Hallert
-
Not uppdated, final reminder
Bindningsaffiniteten av biologisk aktiv hepatocyte growth factor (HGF) till dextran sulfat kan utnyttjas i en snabb test som kan särskilja septisk artrit från icke septiska artriter som inte behöver antibiotika behandling.
2013-03-14Fariba Nayeri
Infektionskliniken
Not uppdated, final reminder
MIRA- Musslor, inflammation och Reumatoid Artrit
2016-04-20Helen Lindqvist
Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademien, Medicin, Invärtes medicin och klinisk nutrition
Published
Kartläggning av behandling med biologiska läkemedel hos patienter med reumatoid artrit i Västra Götalandsregionen
2015-05-18Helena Forsblad dElia
-
Completed
MabThera - en öppen klinisk studie för att studera effekt och säkerhet av återbehandling med Rituximab (MabThera/Rituxan) av patienter med aktiv reumatoid artrit (U2653g/WA16855)
2012-09-27Helena Forsblad dElia
-
Completed
Är broskspecifika autoantikroppar nyckeln till reumatoid artrit
2017-12-05Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Betydelsen av B-celler och B-cellsubpopulationer för uppkomst och
vidmakthållande av reumatoid artrit
2012-01-02Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
EIRA – Betydelsen av miljö och levnadsvanor för uppkomst och förlopp av reumatoid artrit
2016-05-03Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
En randomiserad, dubbelblind, fas 3B studie för att utvärdera effekt och säkerhet av abaracept subkutant i kombination med metotrexat jämfört med enbart metotrexat för att uppnå klinisk remission hos vuxna patienter med tidig reumatoid artrit och som inte tidigare behandlats med metotrexat
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Förbättrad förmåga att klara vardagen genom ett personcentrerat träningsprogram till äldre patienter med reumatoid artrit – PEp-walk studien
2014-11-11Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Published
Hur samvarierar B-cellsfunktion vid reumatoid artrit med ålder, sjukdomsprogress och fysisk aktivitet?
2014-12-16Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Klinisk läkemedelsprövning: en fas 3 multicenterstudie (JADY) för att utvärdera långsiktig säkerhet och effekt av baricitinib hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit)
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Specifikt proteinuttryck medierat via lentivirala vektorer som artritbehandling vid autoimmun och septisk artrit
2009-05-08Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Tofacitinib- säkerhetsstudie på patienter med etablerad reumatoid artrit och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom (A3921133)
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Tolerans i autoimmun och septisk artrit
2011-04-26Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Tolerans och immunomodulation vid autoimmun och septisk artrit
2010-06-10Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Tolerans och immunomodulation vid autoimmun och Staphyloccus aureus inducerad artrit
2012-04-23Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Tolerans och immunomodulation vid autoimmun och Staphyloccus aureus inducerad artrit
2012-05-22Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Sjukfrånvaro vid nydebuterad reumatoid artrit. Intervention och prevention.
2008-04-10Ingrid Thyberg
Reumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum
Not uppdated, final reminder
Arbetsförmåga hos patienter med tidig reumatoid artrit
2009-02-02Jeanette Ahlgren
Sjukgymnastikavdelningen (Reumatologenheten, Barn- och ungdomsklin) Uddevalla sjukhus
Not uppdated, final reminder
B-celler och deras subpopulationers betydelse för uppkomst och vidmakthållande av reumatoid artrit
2013-05-29Katrin Thorarinsdottir
Reumatologen Sahlgrenska
Ongoing revision
Identifiering av patologiska B-cells subpopulationer i reumatoid artrit
2016-06-15Katrin Thorarinsdottir
Reumatologen Sahlgrenska
Published
Påverkar tryptofankatabolism uppkomsten av artritogena IL-17-producerande T-celler?
2008-04-24Kristina Eriksson
Avd. reumatologi & inflammationsforskning
Not updated
Juvenil kronisk artrit från barn till vuxen ålder – uppföljningar av två kohorter avseende prognos och konsekvenser
2013-05-07Lennart Bertilsson
Aalborg Univesitetshospital. Reumatologisk afdelning
Published
Kartläggning av åderförkalkning hos patienter med nydebuterad och etablerad ledgångsreumatism (reumatoid artrit).
2012-02-02Li-ming Gan
-
Published
Inflammation, smärt upplevelse och Insulin_like Growth Factor 1 receptor signalering vid Reumatoid Artrit
2013-05-23Lovisa Leifsdottir
-
Not uppdated, final reminder
Betydelse av proto-onkogen survivin i utveckling av destrutiv artrit
2008-03-17Maria Bokarewa
-
Completed
Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie
2016-12-23Mats Dehlin
Reumatologen, Sahlgrenska
Published
COMP,IGF-1 och DXR-analys som markörer för broskpåverkan/tillväxtstörning samt prediktorer för förlopp och konsekvenser vid juvenil idiopatisk artrit
2008-01-03Per Lewander
Barnkliniken ViN
Not uppdated, final reminder
Förekomst och svårighetsgrad av perifert luftvägsengagemang vid rheumatoid artrit med eller utan Sjögren´s syndrom.
2015-08-17Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Not updated
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit.
2008-03-11Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Published
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit
2009-12-28Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Ongoing revision
De inflammatoriska och immunmodulerande egenskaper hos receptorn RAGE och dess ligand, en pro-inflammatorisk cytokin HMGB1: studier med fokus på reumatisk och septisk artrit.
2010-09-20Rille Pullerits
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning GU; Avd för reumatologi, Avd för klinisk immunologi,
Published
Tidiga insatser vid reumatoid artrit (TIRA & TIRx)
2011-06-16Thomas Skogh
Inst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi
Not uppdated, final reminder
TIRA-2, en ny kohort för prospektiv registrering, uppföljning och utvärdering av tidiga instser vid reumatoid artrit
2009-12-15Thomas Skogh
Inst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi
Not uppdated, final reminder
Toleransinduktion riktad mot antigenpresenterande celler vid kollagen typ II inducerad artrit
2008-06-04Tove Eneljung
Reumatologen SU/Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Effekt av TNF-blockad på den orala hälsan hos patienter med reumatoid artrit
2009-04-06Ulf Dahlgren
Odont. inst., oral mikrobiologi och immunologi samt Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin
Completed
Tidig prevention av inflammation och associerad osteoporos vid postmenopausal reumatoid artrit
2017-12-05Ulrika Islander
Avd. för Reumatologi och Inflammationsforskning, GU
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Artrit | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Artrit , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Artrit