Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Bakterier
Databas
Bakteriers reglering av immunsystemet – nya strategier för att motverka allergiutveckling
2011-01-31Agnes Wold
Klinisk mikrobiologi SU/SS
Not uppdated, final reminder
Bakteriers reglering av immunsystemet – nya strategier för att motverka allergiutveckling
2011-01-31Agnes Wold
Klinisk mikrobiologi SU/SS
Published
Resenärsstudien - undersökning av tarmfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av antibiotikaresistenta tarmbakterierförekomst (sk. ESBL-producerande bakterier).
2008-06-04Anita Hällgren
Infektionskliniken i Östergötland, MC, US, Linköping
Not updated
Skärvätskor, bakterier och luftvägsbesvär.
2012-03-06Anna Dahlman-Höglund
-
Published
Molekylärepidemiologisk karaktärisering av multiresistenta ESBL-producerande bakterier i Örebro län
2011-08-17Anna Fagerström
Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
Ongoing revision
Relevans av tidigare infektion eller påvisat bärarskap av ESBL-bildande bakterier vid tecken på förnyad infektion
2017-11-30Anna Ulfsdotter Lindblom
Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Spontan förtidsbörd - bakteriernas väg till livmodern. Framtidens prevention?
2015-02-27Bo Jacobsson
Kvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Not updated
Kroppens inflammatoriska svar på Staphylococcus epidermidis bakterier isolerade från ledprotesinfektioner
2013-12-04Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Bred-Spektrum β-Lactamase (ESBL) Bakterier: Identifikation, Epidemiologi, Genetisk Analys och Kontroll av Spridning i Klinisk Miljö
2008-05-06Edward R. B. Moore
Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Completed
Diagnos av antibiotika resistens i kliniskt relevanta bakterier: En snabb och kostnadseffektiv metod för identifiering och typning med hjälp av masspektrometri
2009-01-28Edward R. B. Moore
Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Completed
EPIDEMIOLOGISK ANALYS AV MULTIDROG-RESISTENTA GRAM-NEGATIVA INFEKTIÖSA BAKTERIER: UTVECKLING OCH APPLICERING FÖR DETEKTION OCH TYPNING
2011-05-16Edward R. B. Moore
Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Completed
Multiresistenta infektiösa Gram-negativa bakterier: nya genotypiska och fenotypiska metoder för diagnos och epidemiologisk kontroll i klinisk miljö
2013-02-15Edward R. B. Moore
Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Completed
Betydelsen av kvarvarande bakterier i rotkanalen vid permanent rotfyllning av tänder med apikal periodontit. Introduktion av en ny antimikrobiell behandlingsstrategi.
2008-03-20Gunnar Dahlen
Avd. för oral mikrobiologi och immunologi, Institutionen för Odontologi, GU
Completed
Produktion av svavelväte från bakterier i tandplack och i tandköttsfickan och dess inverkan på vita blodceller vid tandköttsinflammation
2016-04-06Gunnar Dahlen
Avd. för oral mikrobiologi och immunologi, Institutionen för Odontologi, GU
Not updated
Trombosbildning orsakad av bakterier-betydelse vid aspirinokänslighet hos patienter med hjärt/kärlsjukdom?
2008-03-14Hanna Kälvegren
Klinisk patologi och Klinisk genetik
Not uppdated, final reminder
Spädbarnets normalflora - betydelse för sepsis, nekrotiserande enterokolit och som reservoar för antibiotikaresistenta bakterier
2018-01-12Ingegerd Adlerberth
Klinisk bakteriologi, SU/Sahlgrenska
Not updated
Prevalens och distribution av enteropatogena bakterier i vattenmiljö i Maputoområdet, Mozambique.
2009-06-14Johanna Bengtsson
Universitetssjukhuset Linköping
Not uppdated, final reminder
Probiotiska bakteriers förmåga att eleminera MRSA från näsan.
2017-04-03Kristian Roos
ÖNH mottagningen, Lundby Sjukhus
Not updated
Att identifiera och karaktärisera s.k. allosteriska modulatorer som produceras av bakterier och interagerar med celler i vårt immunsystem.
2018-09-14Lena Björkman
Reumatologi, SU/ Sahlgrenska, avd för reumatologi och inflammationsforskning
Published
Diagnos av antibiotika resistens i kliniskt relevanta bakterier: En snabb och kostnadseffektiv metod för identifiering och typning med hjälp av masspektrometri
2009-12-15Liselott Svensson-Stadler
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Koppling mellan symtom och avvikelser i mag-tarmfunktion, samt effekten av probiotiska bakterier vid IBS.
2012-02-06Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
MALDI-TOF- en snabbare metod för att säkerställa släktskap mellan resistenta bakterier som orsakar utbrott på sjukhus
2016-08-12Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
Published
Ny metod för att värdera effekten av antibiotikakombinationer på multiresistenta bakterier
2015-06-01Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
Not uppdated, final reminder
Utvärdering av helgenomsekvensering (NGS) som diagnostiskt verktyg för snabbare och mer kvalitativ smittspårning vid utbrott av icke-resistenta samt resistenta bakterier.
2016-09-19Milton Karlsson
Region Halland, Sjukhuset i Halmstad, AMD Klinisk Mikrobiologi
Published
Bakteriefloran i matstrupen och dess relation till munhålans bakterier, sur reflux, kväveoxid samt immunförsvar
2007-09-03Mogens Bove
ÖNH-kliniken, NÄL
Published
Undersökning av vilka virus och bakterier som orsakar infektioner i centrala nervsystemet bland patienter på ett sjukhus i Nepal.
2014-01-14Olof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Published
Kan en kort förinkubering i blododlingssystemet förbättra den direkt DNA diagnostiken för olika bakterier vid sepsis?
2012-03-29Paula Mölling
Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologen, Molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?
2005-08-04Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
2005-08-30Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
2005-05-17Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
2013-11-22Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
2012-04-23Rebeka Arnljots
Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås
Published
Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
2016-01-19Robert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
Published
Samspelet mellan inflammasomen, intracellulära bakterier och recidiverande UVI
2016-03-29Robert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
Published
Snabb diagnostik av sepsis - användning av biomarkörer för invasiva patogena bakterier baserad på proteomik och masspektrometri
2017-04-20Roger Karlsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Akademisk avhandling för att utvärdera hur man skall tolka tester för att hitta bakterier i en situation där de bakterier som kan ge sjukdom även kan finnas passivt utan att ge sjukdom.
2005-05-04Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
2018-03-15Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Published
Förekomst av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i nasofarynxprov (prov bakom näsan) från personer med långdragen hosta
2005-08-03Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Förekomst av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i nasofarynxprov (prov bakom näsan) hos personer med luftvägsinfektion och ont i halsen - Konsekvenser för handläggandet av halsfluss.
2005-08-03Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Förekomsten av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i nasofarynxprov (prov bakom näsan) hos friska barn och vuxna
2005-08-03Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Hur man bestämmer användbarheten av ett diagnostiskt test för att hitta bakterier (eller andra organismer som kan ge infektioner) när symptomfria bärare av organismen kan finnas.
2005-08-03Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Framställning av probiotiska (hälsofrämjande) bakterier som utrycker proteindelar från HIV för användning till vaccination.
2013-12-12Sören Andersson
-
Not uppdated, final reminder
Bakterier formation av biofilm på proteser – bakomliggande molekylära mekanismer och framtida behandlingar
2018-05-03tao jin
Reumatologi, Sahlgrenska sjukhuset
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Bakterier | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Bakterier , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Bakterier