Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Cerebral
Databas
Validitet av Uganda versionen av Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-UG) för användning för barn med hemiplegi cerebral pares.
2016-08-16Ahmed Amer
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
Published
Utvecklingen av ögon och synfunktioner hos barn med funktionsnedsättningar;
Synstörningar hos barn med cerebral pares.
2012-04-23Anders Sjöström
-
Not updated
Alzheimer och cerebral småkärlssjukdom från lindrig kognitiv störning till manifest demens – mekanismer, diagnostik och behandlingsaspekter
2015-06-04Anders Wallin
-
Published
Tal- och språkförmåga samt kommunikativ delaktighet hos barn och ungdomar med cerebral pares.
2011-03-21Ann Nordberg
Habilitering & Hälsa, Frölunda Habilitering, Barn och Ungdom, Näverlursgatan 38, 421 44 Västra Frölu
Completed
"Talproduktion av konsonanter och andra talegenskaper hos skolbarn med cerebral pares och talstörning"
2015-06-14Ann Nordberg
Habilitering & Hälsa, Frölunda Habilitering, Barn och Ungdom, Näverlursgatan 38, 421 44 Västra Frölu
Completed
"Talstörning föreligger hos mer än en av två barn med cerebral pares: Svensk populationsbaserad studie från Västra Götalandsregionen"
2015-06-14Ann Nordberg
Habilitering & Hälsa, Frölunda Habilitering, Barn och Ungdom, Näverlursgatan 38, 421 44 Västra Frölu
Completed
"Återberättarförmåga och språkförmåga hos skolbarn med cerebral pares"
2015-06-14Ann Nordberg
Habilitering & Hälsa, Frölunda Habilitering, Barn och Ungdom, Näverlursgatan 38, 421 44 Västra Frölu
Completed
Huvudkontroll hos barn med Cerebral Pares
2016-05-27Anna-Klara Nohlin Sandsjö
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukgymnastiken Regionhabiliteringen
Not updated
Cerebrala och cirkulatoriska effekter av sjukgymnastik till patienter på neurokirurgisk intensivvårdsavdelning
2007-11-19Anneli Thelandersson
Sahlgrenska sjukgymnastiken
Completed
Cerebral pares och bruxism: effekter av botulinumtoxin injektioner - en randomiserad och kontrollerad studie
2012-02-28Birgitta Johansson Cahlin
Specialisttandvården, Bettfysiologi Odontologen
Completed
Cerebral protektion i samband med hjärtkirurgi.Effekten av anestesimedel
2008-04-22Björn Reinsfelt
Sahlgrenska Sjukhuset/SU. Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård
Completed
Cerebral protektion i samband med hjärtkirurgi.Effekten av microembolier
2010-04-05Björn Reinsfelt
Sahlgrenska Sjukhuset/SU. Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård
Completed
Bredstående ståtränings långsiktiga effekter på höftleder hos barn med cerebral pares utan gångförmåga.
2015-03-31Caroline Martinsson
Pensionär
Completed
Kan långvarigt abducerat stående ge stabilare höftleder hos barn med cerebral pares?
2007-12-18Caroline Martinsson
Pensionär
Completed
Träning av postural kontroll hos barn med cerebral pares
2011-06-22Christina Enander
Habilitering & Hälsa
Completed
Vilken effekt har explosiv styrketräning på balansen hos unga vuxna med cerebral pares
2016-12-13Christina Enander
Habilitering & Hälsa
Published
Delaktighet och livskvalitet hos ungdomar med cerebral pares: en longitudinell studie (SPARCLE 2)
2011-02-09Eva Beckung
Pensionerad från Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Utveckling och reliabilitetstestning av MACS, Manual Ability Classification System”, 4-18 år-ett system för att klassificera hur barn med cerebral pares hanterar föremål i dagliga aktiviteter
2007-03-09Eva Beckung
Pensionerad från Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Crouch gång hos barn med cerebral pares
2014-10-20Evelina Pantzar
Ortopedkirurgiska Kliniken USÖ
Ongoing revision
Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter sett ur ett föräldrarperspektiv
2016-05-17Git Lidman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Hur går det till? Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter.
2016-05-17Git Lidman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Completed
Utvärdering av upprepad behandling med botulinumtoxin A, bimanuell träning och ortos för barn med cerebral pares: En uppföljning under fyra år.
2016-03-22Git Lidman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
BrainWorks- Internationellt forskningsprojekt avseende autoimmuna encefaliter och primära cerebrala vaskuliter hos barn.
2016-11-29Gunilla Drake af Hagelsrum
-
Not updated
Bedömning av cerebral lokalisation av språkfunktioner hos barn med navigerad transkraniell magnetstimulering.
2016-05-25Gunilla Rejnö-Habte Selassie
Logopedimottagning barn och ungdom, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Published
Kvantitativ undersökning av beröringskänsel samt dess bidrag till postural kontroll efter cerebral infarkt
2007-10-22Håkan Olausson
Sahlgrenska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk neurofysiologi
Not uppdated, final reminder
Rörelsemönster och muskelarbete hos barn och unga vuxna med hemiplegisk cerebral pares.
2009-11-03Jacques Riad
ortopedkliniken
Completed
ABCD2 som prediktor för risk för cerebral infarkt efter TIA
2014-01-15Jakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
Completed
Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige
2014-01-10Kate Himmelmann
-
Published
Cerebral pares i Sverige och Europa. Patientnära forskning om en komplex och livslång funktionsnedsättning. Epidemiologi, etiologi, funktion och behandling, prevention, överlevnad och levnadsvillkor
2015-09-29Kate Himmelmann
-
Published
Nutritionstillstånd hos vuxna med cerebral pares och gastrostomi. En kartläggningsstudie med fokus på nutritionsstatus och nutritionsbehandling
2018-07-13Kjersti Bruun Börjesson
Habilitering&Hälsa
Published
Antecedenter till cerebral pares hos barn födda i fullgången tid
beroende på undergrupp, svårighetsgrad och tillhörande funktionsnedsättningar
2008-10-23Kristina Ahlin
Vårdcentralen Horred
Not uppdated, final reminder
Cerebral Pares och Perinatala Infektioner hos Fullgångna Barn
2013-01-03Kristina Ahlin
Vårdcentralen Horred
Published
Icke infektiösa risk faktorer för olika typer av cerebral pares hos fullgångna barn: en populationsbaserad, case–control studie
2009-02-26Kristina Ahlin
Vårdcentralen Horred
Not uppdated, final reminder
Effekt av användande av knäortos hos barn med cerebral pares
2011-10-27Kristina Laessker-Alkema
Verksamhetsområde Hälso o sjukvård, Uddevalla kommun, Socialtjänsten
Published
Effekt av användande av knäortos hos barn med cerebral pares
2016-06-12Kristina Laessker-Alkema
Verksamhetsområde Hälso o sjukvård, Uddevalla kommun, Socialtjänsten
Completed
Cerebral pares och dåliga lungor – hur ska vi mäta lungfunktionen?
2017-11-29Laszlo Kadar
BUM
Published
Testning av de psykometriska egenskaperna hos skattningsformuläret Mental Fatigue Scale Habilitation (MFS Hab), vid användning av personer med cerebral pares
2017-04-27Lena Bergqvist
-
Published
Unga vuxna med cerebral pares resonerande kring kognitiva förmågors påverkan på aktivitetsutförande i vardagen.
2018-01-30Lena Bergqvist
-
Published
Unga vuxna med ryggmärgsbråck och unga vuxna med cerebral pares resonerande kring sitt vardagsfungerande,
2013-10-27Lena Bergqvist
-
Completed
Upplevelse av känslor och hälsa samt daglig livsföring hos föräldrar till barn med cerebral pares samt familjens tillgång till kommunala stödinsatser.
2009-02-17Lena Svedberg
Rett Center, Östersund
Not uppdated, final reminder
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares
2016-06-30Magnus Påhlman
Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Kliniska och experimentella studier av komplementsystemets roll vid cerebral hypoxi-ischemi, stroke och läkning av hjärnskador.
2010-12-15Marcela Pekna
Institution för neurovetenskap och fysiologi, Sektion för klinisk neurovetenskap
Completed
Kliniska och experimentella studier av komplementsystemets roll vid cerebral hypoxi-ischemi och läkning av hjärnskador.
2007-12-17Marcela Pekna
Institution för neurovetenskap och fysiologi, Sektion för klinisk neurovetenskap
Completed
Att göra och bli delaktig – metod för att öka färdigheter i aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter och exekutiv förmåga hos barn och unga med cerebral pares och ryggmärgsbråck.
2016-05-09Marie Peny-Dahlstrand
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Regionala Barn och ungdomshabiliteringen
Completed
Är Cognitive Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagsaktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck?
2016-05-09Marie Peny-Dahlstrand
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Regionala Barn och ungdomshabiliteringen
Published
Postoperativ cerebral inflammation, påverkan på kognitiv funktion och effekt av behandling med metylprednisolon.
2016-05-13Mattias Danielson
sahlgrenska sjukhuset, thoraxanestesi
Published
Explosiv styrketräning hos unga vuxna med cerebral pares
2016-05-19Meta Nyström Eek
Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Published
Muskelstyrka och motorisk funktion efter Botulinumtoxin-injektion hos barn med cerebral pares
2016-05-19Meta Nyström Eek
Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Completed
Påverkar benlängdsskillnad gångmönstret hos barn med cerebral pares?
2016-05-19Meta Nyström Eek
Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Completed
Sittande position hos barn med cerebral pares – utvärdering med rörelseanalys
2016-05-19Meta Nyström Eek
Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Published
Encefalopatier - barn. Patientnära forskning avseende epidemiologi, diagnostik, terapi och prevention vid neurologiskt betingade funktionshinder och funktionssörningar hos barn och ungdomar, i första hand cerebral pares, epilepsi, hydrocefalus och sjukdomar i vit hjärnvävnad.
2008-01-02Paul Uvebrant
Avd. för pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
”Hur korrelerar cerebralt uppmätt syresättning vid olika kraniala placeringar, frontalt och occipitalt hos barn under 1 år, vid kirurgi och generell anestesi”
2017-06-03Pether Jildenstål
-
Published
Hjärtfrekvensvariabilitet och Sen Cerebral Ischemi
2018-05-22Pia Löwhagen Hendén
Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Sjukhuset SU/Sahlgrenska
Not updated
Antikroppar mot olika födoämnen ses i högre frekvens hos barn med cerebral pares.
2011-08-17Reidun Stenberg
Barn och Ungdomshabiliteringen samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC
Completed
Kobalaminmetabolismen hos barn med cerebral pares. En pilotsudie.
2016-08-16Reidun Stenberg
Barn och Ungdomshabiliteringen samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC
Published
Tarmhälsa och tarmfunktion hos barn och ungdomar med cerebral pares(CP)respektive autism.
2014-10-31Reidun Stenberg
Barn och Ungdomshabiliteringen samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC
Published
Ett nytt sätt att mäta cerebral lateralisering och nedsatt neurologisk utveckling
2010-12-15Scott Montgomery
-
Published
Funktionsförmåga och fysiologisk belastning under måltid hos barn och ungdomar med cerebral pares. En totalundersökning i Örebro län.
2009-11-24Siv Edvinsson
Region Örebro län Barn- och ungdomshabiliteringen/Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Published
Intervention med ortos för barn med misstänkt unilateral spastisk cerebral pares som har inslagen tumme
2016-09-12Susanne Nicklasson
Habiliteringen Halmstad
Published
Betydelsen av peroperativ cerebral mikroembolisering för uppkomsten av cerebral skada/dysfunktion efter hjärtkirurgi.
2012-02-23Sven-Erik Ricksten
Avd. för Anestesiologi och intensivvård, Instit. för kliniska vetensk., ANOPIVA SU/Sahlgrenska
Published
En biomekanisk studie av explosiv kraftutveckling hos unga vuxna med spastisk Cerebral Pares
2013-07-04Tomas Wahlgren
-
Not updated
Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares i Västsverige. Behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd.
2016-03-10Ulrica Jonsson
-
Published
Cerebrala komplikationer vid infektiös endokardit
2008-04-29Ulrika Snygg- Martin
Infektion
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Cerebral | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Cerebral , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Cerebral