Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Diabetes

Databas
Diabetesscreening i en hypertonipopulation.
2017-10-25Abdelhai Mahmoud
Vara Vårdcentral
Completed
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer för utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2
diabetes postpartum samt betydelse av den maternella miljön för den metabola utvecklingen
under tidig barndom.
2017-12-10Agneta Holmäng
Institutionen för fysiologi och neurovetenskap
Not updated
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer vid fetma och utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes postpartum samt betydelsen av den maternella miljön under fosterperioden för den metabola utvecklingen under tidig barndom.
2014-11-18Agneta Holmäng
Institutionen för fysiologi och neurovetenskap
Not updated
Blodfettssänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
2013-10-20Ahmed Ismat Mustafa
-
Completed
Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret?
-en journalstudie vid Närhälsan vårdcentral i Tidaholm.
2013-04-24Alex Aguirre
Neurologkliniken Skövde
Completed
Sleeve gastrektomi och Roux-Y gastric bypass för behandling av typ-2 diabetes. Randomiserad klinisk prövning
2014-01-07Almantas Maleckas
Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi
Not updated
Nya strategier för personanpassad behandling av typ 2-diabetes
2017-12-20Anders Rosengren
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Påverkar interpersonell kontinuitet i primärvården utfall i diabetesbehandling?
2012-11-29Andy Maun
Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic
Not updated
Hjärtsvikt vid typ 1 diabetes: Betydelsen av olika laboratoriemarkörer för detektion av hjärtsvikt vid typ 1 diabetes.
2013-10-02Anette Lehto
Kardiologkliniken Uddevalla/NÄL
Not uppdated, final reminder
Hur vårdar vi våra diabetespatienter i primärvården?
En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet
2008-01-10Ann Segerblom
Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Completed
Påverkan av läkemedelsbehandling vid hypertoni, hyperlipidemi och diabetes typ 2 på tumöruppkomst och sjukdomsprogression vid njurcancer
2019-01-28Anna Landberg
Urologiska kliniken
Published
Den ökade risken för amputationer hos personer med typ 1 diabetes
2017-04-27Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Effekten av kontinuerlig glukos monitorering på hypoglykemier hos vuxna med typ 1 diabetes som använder multipla dagliga injektioner
2018-01-18Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Jämförelse av precisionen av olika CGM-system för kontinuelig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
2013-09-02Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
2017-04-28Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Randomiserad studie för effekten av systematisk intensivterapi med CGM och FGM i klinisk diabetes vård
2018-05-14Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Kan vi hitta fler patienter med diabetes typ 2/IGT om vi börjar leta aktivt?
2015-05-10Arua Berndtsson ( fd Al-Wahaishiova )
Närhälsan Masthugget vårdcentral
Completed
Incidens av depression hos patienter med typ 2 diabetes.
2017-04-23Ayad Ahmed
-
Not updated
Födelselandets betydelse för diabetesbehandling och metabol kontroll
2011-05-18Bengt Lindblad
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Diabetes leder till komplikationssjukdomar och död. Studier av hypertoni, hyperaldosteronism, glykemisk kontroll och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och död, samt nya metoder för livsstilsintervention.
2008-12-29Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Completed
Diabetes mellitus - observationsstudier av kliniska resultat, behandlingar, morbiditet och mortalitet baserade på Nationella Diabetesregistret och mer
2011-01-24Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Diabetesprevention genom bariatrisk kirurgi jämfört med icke-kirurgisk behandling hos obesa patienter med prediabetes
2014-05-15Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Completed
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund
mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes.
2014-02-21Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes
2012-05-16Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Obesitas och diabetes mellitus: experimentell, klinisk och epidemiologisk forskning.
Om personer med risk för fetma och diabetes mellitus, behandling av diabetes mellitus och dess långsiktiga konsekvenser, samt resultat och följder av bariatrisk kirurgi.
2014-11-18Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Studier av åderförkalkningsutveckling med särskild fokus på vulnerabla plack och typ 2 diabetes
2010-03-26Björn Fagerberg
Medicin/Sahlgrenska/SU; Wallenberglaboratoriet för hjärt-kärlforskning
Completed
Uppkomst av typ 2 diabetes och makrovaskulära komplikationer – studier av bakomliggande mekanismer.
2011-01-11Björn Fagerberg
Medicin/Sahlgrenska/SU; Wallenberglaboratoriet för hjärt-kärlforskning
Completed
HbA1c-värden samt livskvalité hos patienter med typ II diabetes, en jämförande studie mellan mottagningsmodeller inom primärvården
2016-05-27Björn Fred
Hälsobrunnens vårdcentral Ulricehamn
Completed
MEMO-Study: Effekter av Metformin behandling i tarmflora hos patienter med typ 2 diabetes
2018-01-10Bledar Daka
Närhälsan Ekmanska Vårdcentral
Ongoing revision
Diabetesutbildning i grupp-erfarna patienter leder undervisning av nya patienter med typ 2 diabetes
2014-03-20Britt Johansson
-
Completed
Insulinpump: En observationell studie vid 10 diabetesmottagningar i Sverige av långtidseffekter på blodsockerkontrollen vid behandling med insulinpump.
2012-07-18Britt-Marie Carlsson
-
Not uppdated, final reminder
Föräldraskap vid diabetes typ 1- hur beskriver mödrar med burnout att personlighet, upplevd självkänsla och behov av kontroll påverkar föräldraskapet?
2014-01-23Caisa Lindström
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
Completed
Livskvalitet hos patienter med diabetes mellitus typ 2 på Närhälsan Tuve vårdcentral
2015-05-29Camilla Gustafsson
Närhälsan Tuve vårdcentral
Completed
Promenad och studiegrupp - Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården
2006-01-12Carina Olsson
Vårdcentralen S. Ryd Skövde
Completed
Cardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med diabetes- en prospektiv studie i primärvården (CARDIPP)
2008-03-31Carl Johan Östgren
Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för samhällsmedicin
Not uppdated, final reminder
Följsamhet till blodfettssänkande behandling och kopplingen mellan grad av följsamhet till risken för kardiovaskulär sjukdom och död vid typ 1 diabetes
2017-08-17Christel Hero
SU/Sahlgrenska
Not updated
Hur tillförlitlig är kapillär provtagning vid screening för diabetes i primärvård?
2013-03-14Christin Apelman
-
Completed
Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta.
2005-11-28Christina Fredriksson
Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd
Completed
Undersökning av muskel-och ledbesvär hos personer med typ 1 diabetes. Jämförelse mot normalbefolkningen.
2010-09-29Christina Hedman
Endokrinmedicinska kliniken
Ongoing revision
Riskfaktorer för diabetes genom åren i populationsstudier från Göteborg samt viss aspekter av diabetes sjukdomens påverkan på hjärtsvikt och stroke.
2012-02-02Christina Hedén Ståhl
Medicinkliniken, avd 354
Not uppdated, final reminder
Typ 2 diabetes - riskfaktorer och dess effekt på stroke
2014-11-10Christina Hedén Ståhl
Medicinkliniken, avd 354
Not uppdated, final reminder
Diabetespatienters upplevelse och syn på att deltaga i samlat årsbesök.
2006-12-04Christina Karlsson
-
Not updated
Upplevelse hos patienter med diabetes av att delta i samlat årsbesök
2008-02-27Christina Karlsson
-
Completed
Betydelsen av estimerat GFR (eGFR) och microalbuminuri som riskfaktor för utveckling av klinisk hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes: en populationsbaserad studie från Nationella diabetes registret (NDR)
2013-06-25Daniel Vestberg
Medicinkliniken NÄL
Published
Hjärtsvikt vid typ 1 diabetes: Registerstudier från nationella diabetesregistret och en screeningstudie med ultraljd av hjärtat hos patienter med typ 1 diabetes
2015-05-05Daniel Vestberg
Medicinkliniken NÄL
Published
Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes
2012-06-20Daniel Vestberg
Medicinkliniken NÄL
Published
Mortalitet och morbiditet i hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer under 32 år, i förhållande till alkoholvanor hos svenska kvinnor:
Observationer från Kvinnoundersökningen i Göteborg
2013-06-12Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Completed
Intermittent fasta som en del i behandlingen av diabetes mellitus typ 2?
2018-04-26Edmund Arnander
Centrumpraktiken, Kungälv
Completed
Barn med svårinställd diabetes. Förekomst av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som associerad faktor samt utveckling av modell för intervention
2011-11-27Elisabeth Fernell
-
Not uppdated, final reminder
Doktorandprojekt: Biomarkörer vid typ 2 diabetes
2017-10-26Emanuel Fryk
Wallenberglaboratoriet, Västerledens vårdcentral
Not updated
Aktiv prevention av diabetes i Stenungsund
2008-11-19Emma Klingberg
Kvinnokliniken NÄL
Completed
KARTLÄGGNING AV MOLEKYLÄRA MEKANISMER FÖR VIKTMINSKNING OCH DIABETESREMISSION EFTER GASTRIC BY-PASS KIRURGI
2010-02-05Erik Elias
Kirurgkliniken, Sahlgrenska SU/S samt Avd. för Kirurgi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahl
Not updated
Jämförelse av metabol kontroll, mag- tarmsymptom, ångest och depression, livskvalitet och nutritionsstatus hos patienter med diabetes och gastropares vid behandling med gastropareskost.
Validering av magsäckstömning av röntgentäta markörer och blodsockerresponsen samt mag-tarmsymtom efter en testmåltid jämfört med ventrikelscintigrafi.

Bestämning av om motoriken för magsäcktömning kan förbättras

2008-01-31Eva Olausson
Dietistkonsult Eva Olausson
Completed
1. Mucindiagnostik för pankreascystor
2. Klinisk relevans av ultrasonografiska hjärtförändringar vid cirrhos.
3. Leverencefalopati vid cirrhos:betydelse av malnutrition, diabetes, njurfunktion och inflammation.
4. Trötthet vid levercirrhos: samband med livskvalité, psychosociala faktorer och leverencefalopati. Effekt av levertransplantation.
5. Livskvalité vid primär skleroserande kolangit
2009-03-11Evangelos Kalaitzakis
Kliniken för gastroenterologi och nutrition, Skånes universitetssjukhus
Not uppdated, final reminder
Synnedsättning och ögonsjukdomar vid typ 2 diabetes
2013-09-08Eydis Olafsdottir
-
Not uppdated, final reminder
Tarmfloran och typ 2 diabetes - nya strategier till behandling av patienter?
2017-12-07Fredrik Bäckhed
-
Published
Kardiovaskulär hälsa hos barn med Typ 1 diabetes
2018-11-19Frida Dangardt
-
Published
Diabetes hos barn under sju år (DU7). Kost, hypoglykemier, fysisk aktivitet och glykemisk kontroll.
2012-08-26Frida Sundberg
Diabetesmottagningen, Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus/SU
Ongoing revision
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg. Skaraborgs diabetesregister.
2007-11-09Grete Garberg
Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken
Completed
Ögonkomplikationer hos patienter med diabetes
Skaraborgs diabetesregister (SDR)
2008-02-19Grete Garberg
Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken
Completed
Ögonkomplikationer hos patienter med typ 2 diabetes. Association mellan behandling med hämmare av renin-angiotensin-systemet (RAS) och/eller statiner och utveckling av diabetesretinopati. Skaraborgs Diabetes Register (SDR)
2016-04-04Grete Garberg
Kärnsjukhuset i Skövde, Ögonkliniken
Published
Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige
2017-01-30Gustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Plomberad behandlingssko eller gips som behandling av fotsår vid diabetes
2019-01-17Gustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Risk- och skyddsfaktorer för användning av ortopediska skor bland personer med diabetes och fotkomplikationer
2016-07-21Gustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Förändringar i kärlväggens matrix vid ateroskleros - effekter av fria fettsyror och hypoxi. Implikationer för hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes typ 2.
2008-09-22Göran Bondjers
-
Not uppdated, final reminder
Mekanismer bakom varaktig viktnedgång och botas diabetes efter obesitaskirurgi
2008-04-22Hans H Lönroth
Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ongoing revision
Kostnader för svenska typ 2 diabetespatienter som påbörjar insulinbehandling.
2011-10-14Hans Hjelm
Medicinkliniken, Nyköping
Not uppdated, final reminder
Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma
2019-01-30Helena Fadl
-
Published
Fysisk aktivitetsnivå och förekomsten av sena komplikationer och dess riskfaktorer hos patienter med typ 1 diabetes
2008-10-02Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Effekter av målrelaterad ersättning i primärvården på kvaliteten i diabetesvården, registreringsbeteende och faktiska utfall – en registerbaserad studie
2012-06-11Helena Ödesjö
Närhälsan Torslanda VC
Completed
Association mellan HbA1c-nivå och risk för all dödsorsak hos patienter med diabetes och dialysbehandling
2018-05-29Henri Afghahi
Njurmedicin Kärnsjukhuset Skövde
Published
Diabetes och njursvikt, förekomst, prognos, riskfaktorer och risk för kardiovasculär sjukdom och mortalitet.
2017-08-02Henri Afghahi
Njurmedicin Kärnsjukhuset Skövde
Not updated
Behandling och måluppfyllnad av diabetes typ 2 på Nordmanna vårdcentra Kungälv under år 2015
2016-04-21Hossein Babaei Kiadehi
Närhälsan Back Vårdcentral
Completed
Copeptin i serum hos patienter med misstänkt diabetes insipidus.
2014-07-22Ioannis Bounias
NÄL, Medicin
Not uppdated, final reminder
Diabetes och fetma i primärvården - en livssituation med mer än fysiska dimensioner
2012-11-09Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Emotionell påverkan vid diabetes och fetma
2012-11-27Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Ongoing revision
Hälso- och sjukvårdspersonals möte med diabetiker med Typ 2 diabetes och fetma: balanserande mellan att coacha och att vara medkännande.
2010-04-27Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Typ 2 diabetes: uppfattning livskvalitet och attityd till sjukdom och behandling
2012-11-27Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Ångest och oro hos individer med normalvikt eller fetma och typ 2 diabetes från ett köns perspektiv
2012-06-08Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Behandling av kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter med vakumförband (VAC- vacuum assisted closure) jämfört med tradionella förband
2008-02-05Jean Cassuto
-
Published
Charcot´s sjukdom – En allvarlig komplikation till diabetes. En prospektiv studie av biologiska och radiologiska förändringar hos Charcotpatienter jämfört med diabeteskontroller och friska individer
2013-04-22Jean Cassuto
-
Published
Prospektiv kontrollerad studie av läkningsgraden hos kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter vid behandling med vakumförband kontra standardförband
2010-03-10Jean Cassuto
-
Published
Mekanismerna bakom osteokalcins betydelse för kardiovaskulär sjukdom och diabetes
2014-11-24Jenny Kindblom
-
Ongoing revision
Vätskebehandling vid akut diabetessjukdom (Diabetisk ketoaciods)
2009-06-16Johan Bjarby
-
Not uppdated, final reminder
1. Liraglutide och subklinisk hjärtsvikt
2. Inflammationsmarkörer, lipid och glukosmetabolism i relation till kariodvaskulär risk i 2 stora populationsbaserade kohorter
3. Liraglutide i kombination med insulin vid typ 2 diabetes.
2010-09-05Johan Jendle
Örebro Universitet
Published
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes.
2009-02-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
NORDIAPREV (Nordic Diabetes Prevention Trial) - En randomiserad dubbel-blind studie av att med Diamyd® förebygga typ 1 diabetes hos barn och ungdom.
2011-11-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
Metformin, Aortaaneurysm och Diabetes
2016-09-15Jon Unosson
Kirurgkliniken, Hallands Sjukhus Varberg
Published
Livskvalitet hos diabetes typ 2-patienter med nuvarande respektive tidigare insulinbehandling
2017-05-16Jonathan Annerud
-
Published
Att sänka BMI är en hörnsten i terapin för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 2.
Är fysisk aktivitet rätt väg att gå?
2016-04-15Jörg Schürmann
Stavre VC , Trollhättan
Completed
En 52 veckors studie med en 52 veckors förlängningsperiod för att utvärdera effekt och säkerhet av beh med dapagliflozin i kombination med metformin jämfört med beh av glipizid i kombination med metformin hos patienter med typ 2-diabetes som har otillräcklig blodsockerkontroll av beh med enbart metformin. Projeknr/id: D1690C00004. Version nr: 25 oktober 2007. EudraCT number: 2007-005220-33, 717-07
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 hos äldre patienter med placebo som referens. Projektnr: 28431754DIA3010, Version nr: 12 februari 2010 EudraCT nr: 2010-018411-15
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3005, Version nr: 3 December 2009 EudraCT number: 2009-015883-32
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3006 Version nr: 7 December 2009 EudraCT: 2009-016525-34
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens.
2010-11-16Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Not uppdated, final reminder
Effekter av kirurgisk och icke-kirurgisk fetmabehandling på nyinsjuknande i diabetes hos feta patienter med prediabetes
2014-11-20Kajsa Sjöholm
Department of Molecular and Clinical Medicine
Completed
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med Typ 1-diabetes
2016-06-10Karin Colliander
Psykologenheten för mödra- barnhälsovård Södra Älvsborg
Completed
Bättre graviditetsutfall för kvinnor med diabetes? Trender i Sverige 1998-2012.
2016-04-18Karin Hildén
Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Födelsevikt över 4500 g - trender över tid i förekomst av förlossningsskada och förlossningssätt hos kvinnor med typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes i Sverige 1998-2012.
2018-10-26Karin Hildén
Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
Published
Betydelsen av trombocytPAI-1 i typ 2 diabetes
2016-06-01Karin Mossberg
Närhälsan Herrestad Vårdcentral, FoUU Fyrbodal, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutio
Published
Typ-1 diabetes och celiaki förskjuter immunsvaret i olika riktningar
2010-10-04Karin Åkesson
Linköpings Universitet; IKE, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Not uppdated, final reminder
diabetes prevention kungssten - det handlar om att bromsa typ 2.
2010-06-10Kerstin Ahnberg
VC Kungssten Primärvården Göteborg
Completed
Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning
2013-10-23Klas Fellbrant
Södra Ryds Vårdcentral, Skövde
Completed
Livsstil och Diabetes typ II
2007-04-07Kristina Ahlin
Vårdcentralen Horred
Completed
Co-peptins roll för metabol kontroll och komplikationer vid typ 2 diabetes
2013-06-13Kristina Bengtsson Boström
Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Published
Samband mellan C-peptid, Cystatin-C och kreatininvärden och utveckling av metabola störningar och mikro- och makrovaskulära diabeteskomplikationer
2012-04-15Kristina Bengtsson Boström
Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Published
Samverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av hypertoni och typ 2 diabetes
2006-01-20Kristina Bengtsson Boström
Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Published
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg, Skaraborgs diabetesregister (SDR)
2009-03-20Kristina Bengtsson Boström
Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Published
Kolhydratsintag hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes; äter de mindre än deras jämnåriga kamrater och finns det ett samband mellan mängd intagna kolhydrater och deras HbA1c?
2014-06-25Lars-Inge Johansson
-
Ongoing revision
Kolhydratsintag hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes; äter de mindre än deras jämnåriga kamrater och finns det ett samband mellan mängd intagna kolhydrater och deras HbA1c?
2015-12-15Lars-Inge Johansson
-
Published
Trender i dödlighet mellan 1987 och 2004 hos 404,480 sjukhusvårdade hjärtsviktspatienter med och utan diabetes
2012-01-27Lena Björck
-
Published
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
2017-12-28Lena Bornhöft
Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Published
A phase III randomised, double-blind, active-controlled parallel group efficacy and safety study of BI 10773 compared to glimepiride administered orally during 104 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control despite metformin treatment Cascade-7, 1245.28
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
Cada Dia: A randomized, double-blind, multicenter study to assess the efficacy and safety of a 6 month oral treatment with the chymase inhibitor BAY 1142524 at a dose of 25 mg BID in comparison to placebo on top of standard of care in patients with type II diabetes and a clinical diagnosis of diabetic kidney disease
2018-01-17Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Efficacy and safety of semaglutide 1.0 mg once-weekly versus liraglutide 1.2 mg once daily as add-on to 1-3 oral anti-diabetic drugs (OADs) in subjects with type 2 diabetes. SUSTAIN 10
2017-12-15Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
Efficacy and safety of semaglutide versus canagliflozin as add-on to metformin in subjects with type 2 diabetes- SUSTAIN 8
2017-12-15Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Fidelio 16244:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of
care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease"
2017-09-11Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Figaro 17530:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone on the reduction of
cardiovascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard of care"
2017-09-11Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Harmony GSK, GLP-1:A long term, randomised, double blind, placebo-controlled study
to determine the effect of albiglutide, when added to standard blood glucose lowering therapies, on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes mellitus Harmony Outcomes Trial"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of cardiovascular outcome Results A Long-term, Multi-centre, International, Randomised
Double-blind, Placebo-controlled Trial to Determine Liraglutide Effects on Cardiovascular Events"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV."
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationer. Relationer mellan läkemedelsuttag och behandlingsresultat.
2005-12-28Lena Kindmalm
Närhälsan kansli Skövde
Completed
Glukos variablilitesindex i förhållande till maternella och fetala utfall hos kvinnor med typ 1 diabetes mellitus.
2018-05-13Linda Englund-Ögge
Kvinnokliniken, obstetriken Östra sjukhuset
Not updated
Betydelsen av intensiv blodglukossänkande behandling vid diabetes typ 2 och dess effekt på diabeteskomplikationer
2014-04-11Lisa Pagerup
Närhälsan Mölnlycke Vårdcentral
Completed
Betydelsen av diabetessköterskans rutinkontroll samt undersökning av fotproblem, egenvård, hälsa och empowerment bland personer med typ 2 diabetes.
2006-01-19Lise-Lotte Edwall
Vårdcentralen Norrmalm
Completed
Rutinbesök hos diabetessjuksköterskan
-hälsa och egenvård bland personer med typ 2 diabetes.
2006-01-19Lise-Lotte Edwall
Vårdcentralen Norrmalm
Completed
Typ 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktion
2017-10-25Magnus Persson
-
Not updated
Nya sätt att påvisa nervskador i mag-tarmkanalen till följd av diabetes mellitus (sockersjuka) (DIAMARK).
2012-02-06Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Betydelsen av fettvävnadens cellularitet för utveckling av fetma och metabol sjukdom - fokus på typ 2 diabetes, ektopisk fettinlagring och polycystiskt ovariesyndrom
2008-04-21Malin Lönn, tidigare Ottosson
Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk longitudinell studie omfattande 20 000 diabetespatienter
2011-12-18Marcus Lind
-
Completed
Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk observationsstudie baserad på longitudinella uppgifter om 20.000 patienter i en journal-databas
2006-12-17Marcus Lind
-
Completed
Effekt av kontinuerlig blodsockermätning (CGM) på blodsockernivå och hypoglykemier för patienter med typ 1 diabetes vid 10 sjukhus i Sverige
2011-07-08Marcus Lind
-
Completed
En retrospektiv studie av tillgängligheten till avancerad diabetesbehandling
2009-04-09Marcus Lind
-
Published
En retrospektiv studie av tillgängligheten till avancerad diabetesbehandling
2009-04-09Marcus Lind
-
Published
Förekomst av förhöjda nivåer av hormonet aldosteron hos diabetespatienter
2007-12-23Marcus Lind
-
Completed
Hjärtsvikt vid typ 1 och typ 2 diabetes: En observationell registerstudie från nationella diabetesregistret och en scrreningstudie med ultraljud av hjärtat hos patienter med typ 1 diabetes
2011-12-18Marcus Lind
-
Completed
Mäter Personer med diabetes typ 1 blodsockret som vården vill och vilken skillnad gör det?
Hur är dietvanor hos personer med typ 1 diabetes och i vilken grad föreligger diabetes relaterad stress?
2017-04-28Marcus Lind
-
Published
Prediktion av läkemedelseffekter inom diabetesområdet samt prediktion av diabeteskomplikationer utifrån etablerade riskfaktorer. Nya statistiska och metodologiska angreppssätt.
2008-01-02Marcus Lind
-
Published
Prevention av komplikationer till typ 1 diabetes
2013-11-29Marcus Lind
-
Completed
Psykologisk intervention hos personer med typ 1 diabetes
2017-04-28Marcus Lind
-
Published
Utveckling av behandlingar och bedömning av prognos hos personer med typ 1 diabetes
2017-11-23Marcus Lind
-
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
2006-01-19Margareta Dehlén
-
Completed
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – ett samarbete mellan grundforskning angående grundläggande mekanismer för diabetesutveckling och implementering av diabetesprevention i klinisk praxis över tid.
2009-02-25Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Completed
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – Karakteristika för män och kvinnor med nedsatt glukostolerans. Implikationer för screening och diabetesprevention i primärvård.
2012-12-13Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Completed
DIAVIP – Diabetesprevention i praktiken
Femårs uppföljningen
2017-12-20Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Published
PEPP studien (PrEvention of PostPartum Diabetes Study) En randomiserad, kontrollerad studie för att förhindra utveckling av typ 2 diabetes hos kvinnor med graviditetsdiabetes.
2018-01-31Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Not updated
Kan stress ge diabetes hos barn?
2010-03-15Maria Faresjö
1 - Medicinsk diagnostik, JKPG, 2 - Hälsohögskolan, JKPG
Completed
En fas IIb-studie för att utvärdera säkerheten och effekt av BAY 94-8862 hos patienter med försämrad, kronisk, systolisk hjärtsvikt med antingen typ II diabetes med eller utan kronisk njursjukdom eller enbart måttlig kronisk njursjukdom (ARTS-HF)
2013-04-15Maria Schaufelberger
Hjärtsektionen, Verksamhetsområde Medicin, geriatrik, akutmottagning, Område 2, Sahlgrenska universi
Completed
En läkemedelsstudie (enkelblind, randomiserad, placebokontrollerad) för att undersöka effekten av stigande doser AZD6714, gällande säkerhet, tolerans och omsättning hos manliga friska frivilliga försökspersoner och patienter med typ 2 diabetes. Studien ska också utvärdera om biotillgängligheten av AZD6714 påverkas av födointag. Projektnr: D1920C00001, Version nr: 1 EudraCT number: 2009-010007-83
2011-09-30Marianne Hartford
Pensionär
Completed
Effekt av tillägg av liraglutid till 12-veckors lågenergidiet på viktminskning och viktstabilitet vid obesitas och prediabetes eller typ 2-diabetes: en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie
2017-08-22Marije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
Published
Egenvård i vardagen-såsom det upplevs av patienter med nydebuterad typ 2 diabetes
2013-11-20Marita Gabre
Högskolan i Borås
Completed
Blodsockermätning med två olika metoder hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 1 och 2 och kronisk njursvikt. Blodsockermedelverdet beräknat med CGM- systemet (Dexcom G5) jämfört med HbA1c.
2018-09-03Mary Dena
NÄL, Medicinkliniken, njurmedicin
Published
Potentiella prediktorer av den blodtryckssänkande effekten av Liraglutid som tillägg till behandling med dagliga insulininjektioner hos personer med typ 2-diabetes
2018-03-05Mary Dena
NÄL, Medicinkliniken, njurmedicin
Not updated
Primär aldosteronism och aldosteronnivå vid typ 2 diabetes och prognosen för individer med diagnostiserad primär aldosteronism i den allmänna befolkningen.
2015-02-04Mauro Tancredi
NAL-Sjukhus-Trollhattan
Not updated
SAVOR: En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IV-studie för att utvärdera effekten av saxagliptin vad gäller frekvensen av kardiovaskulär död, myokardinfarkt eller ischemiskt slaganfall hos patienter med typ-2-diabetes. Projektnr: D1680C00003, Version nr: 1.0
2011-09-19Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Medical practice variations in treatment of Diabetes Mellitus: Health Economic estimations based on data from Skaraborg
2007-12-06Mikael Åberg
Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Completed
Studier i kostnadsvariation av läkemedelsbehandling av patienter med Diabetes Mellitus – Hälsoekonomiska beräkningar baserade på patientjournaldata från SPCD-databasen, Primärvården Skaraborg.
2007-12-06Mikael Åberg
Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Completed
Utveckling av Skaraborg Primary Care Database (SPCD) för inrapportering av data från patienter med Diabetes Mellitus i EU-projektet B.I.R.O/E.U.B.I.R.O.D.
2009-12-09Mikael Åberg
Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Completed
Blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes
-en enkätstudie på Hjo vårdcentral
2016-11-10Muna Al-Battawi
Närhälsan Hjo vårdcentral
Completed
Utvärdering av en nedladdningsbar insulinpenna- NovoPen 5 plus - bland barn med diabetes i Halland
2017-09-14Nathalie Helm
-
Published
Web-baserat stöd under graviditet och tidigt moderskap hos kvinnor md typ 1 diabetes - en interventionsstudie - MODIAB-Web
2012-12-28P-G Larsson
Kvinnokliniken
Not uppdated, final reminder
Biokemiska markörers betydelse för behandlingssvar och makro- och mikrovaskulära komplikationer hos nydiagnostiserade patienter med diabetes mellitus typ 2. Skaraborgs Diabetes Register
2016-05-02Per Hjerpe
Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Not updated
Trombocytadhesion vid diabetes: Samband med komplikationer och verktyg för prevention
2008-03-27Per Whiss
Avd. för Läkemedelsforskning/Farmakologi, Institutionen för Medicin och Hälsa, Medicinska fakulteten
Not uppdated, final reminder
Fortsatta studier av mikrovaskulär insulinresistens och dess betydelse - implikationer för nya strategier till prevention och behandling av typ 2 diabetes
2014-12-19Per-Anders Jansson
Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
Not updated
Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
2018-06-07Peter Adolfsson
Sektionen för diabetes och endokrinologi, Hallands sjukhus Kungsbacka
Published
En utredande studie för att utvärdera en insulinspruta ”Insulution Daily Dose” som komplement till nuvarande insulinbehandling hos patienter med diabetes typ I. Insulin Daily Dose 301
2011-09-20Peter Fors
Medicinkliniken, Alingsås Lasarett, diabetesmottagningen
Completed
En systembiologisk sökstrategi för att identifiera nya sjukdomsmekanismer för diabetes
A systems biology search strategy to identify new diabetes disease mechanisms
2011-03-25Peter Jacobson
Inst för medicin, avd för metabolism och kardiovaskulär forskning
Not uppdated, final reminder
Mäter personer med diabetes typ 1 blodsockret som vården vill och vilken skillnad gör det?
2013-02-26Peter Moström
Kliniken för Akutmottagning och Administration, Alingsås Lasarett
Completed
Kartläggning av diabetespopulationon på Opaltorgets vårdcentral
2015-04-20Petra Englund
-
Ongoing revision
Diabetes och nedsatt glukostolerans vid kranskärlskirurgi
2008-07-21Petur Petursson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Completed
Fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes - tecken på inflammatorisk aktivitet och subklinisk organskada
2010-07-21Pär Jennersjö
Vårdcentralen Lyckorna
Not uppdated, final reminder
Amerikanska diabetesförbundets mål för HbA1c för yngre barn är inte realistiska
2014-04-14Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Completed
Finns det en skillnad i variation av medelblodsocker jämfört med variation av HbA1c hos barn- och ungdomar med diabetes typ 1?
2018-03-05Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Ongoing revision
Ger intravenös insulinbehandling vid diabetesdebuten en förlängd remissionsfas hos barn?,
2006-12-15Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Completed
Hur kan man minska förekomsten av ketoacidos hos barn och ungdomar med diabetes typ 1?
2015-03-19Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Published
Leder kolhydraträkning från debuten hos barn med diabetes till att blodsockret blir bättre inställt på sikt, och accepteras metoden av familjerna?
2012-11-27Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Completed
Neurokognitiva och neurofysiologiska konsekvenser av ketoacidos hos barn och ungdomar med diabetes
2017-10-02Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Not updated
Tjugo år med flerdosbehandling från debuten av diabetes
2008-08-04Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Completed
Tillgänglighet till inhalerbart insulin ger ökad acceptans för insulinterapi vid typ 2 diabetes
2008-05-22Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Studier av immunmodulering av Typ 1 diabetes med GAD65 vaccination
2009-03-26Rosaura Casas
-
Not updated
T cell immunsvar relaterat till Typ 1 diabetes eller tolerans utvecklingn titel)
2010-04-19Rosaura Casas
-
Not updated
Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes
2007-05-09Roy Tranberg
Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning
Completed
Riskfaktorer för utveckling av förmaksflimmer hos personer med typ 1 diabetes. En populationsbaserad studie av 36258 individer från Nationella Diabetesregistret.
2018-02-02Sara Hallström
Medicinkliniken Östra sjukhuset
Published
Pre-conception exposures in parents and type 1 diabetes mellitus among offspring
2013-04-15Scott Montgomery
-
Not updated
Effekt av Liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektioner
2017-08-30Sheyda Sofizadeh
Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla
Published
Finns risk för personer med psoriasis att insjukna med diabetes?
2018-04-23Silva Altounian
-
Completed
Bättre diabetesvård - Ännu större nytta av Nationella Diabetesregistret
2017-11-28Soffia Gudbjörnsdottir
Registercentrum Västra Götaland,NDR 413 45 Göteborg
Not updated
En Randomiserad Cross-Over Studie för att utvärdera effekten av kolhydratandel i maten på blodsockernivåer och ketonutveckling vid typ 1 diabetes
2017-04-28Sofia Isaksson
Uddevalla sjukhus, Medicinmottagningen
Published
Effekten av grupputbildning för patienter med diabetes typ 1 som behandlas med insulinpump
2012-03-26Sofia Sunnerud
-
Not uppdated, final reminder
Behandling av diabetes typ 2 med liraglutid (Victoza®) - En journalstudie av patienter vid Närhälsan Skara vårdcentral
2014-11-11Staffan Hasan
Närhälsan Majorna Vårdcentral
Completed
Diabetesrelaterad mortalitet och migration
2017-08-25Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
Dog ownership and glycemic control in newly diagnosed diabetes type 2 patients: Findings of the FIDO study
2017-08-25Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
En longitudinell studie av olika faktorers betydelse för sjuklighet och överlevnad hos en kohort incidenta patienter med diabetes mellitus i Laxå.
2017-08-25Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
Kartläggning av diabetesvårdens organisation i primärvården och dess betydelse för att möjliggöra för patienter med diabetes att nå nationella behandlingsmål.
2017-08-25Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
Metformin och mikrobiota - är ofördelaktig magtarm-flora orsaken till gastrointestinala biverkningar hos patienter med nydebuterad typ 2 diabetes som behandlas med metformin - MEMO-studien.
2018-01-31Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
Diabetes i Skolan 2008
2011-11-03Stefan Särnblad
Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset Örebro
Completed
Metabol effekter av träning hos ungdomar med typ 1 diabetes
2018-08-06Stefan Särnblad
Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset Örebro
Published
Prevalens och prediktorer för fördröjd magsäckstömning, gastropares, hos patienter med insulinbehandlad Diabetes Mellitus.      
2012-03-21Stig Attvall
Diabetescentrum
Not uppdated, final reminder
Med risk för diabetes. Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes
2008-08-07Susanne Andersson
Högskolan i Skövde
Completed
Primärvårdsläkares tankar om preventiv behandling av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2: en kvalitativ intervjustudie i primärvårdsområde Fyrbodal
2010-11-26Sven Kylén
FoU primärvård Fyrbodal
Completed
BMI och njurfunktion i relation till inläggning för hjärtsvikt vid typ 2 diabetes: En observationell registerstudie från nationella diabetesregistret.
2012-08-15Svenja Glogner
kardiologklinik NÄL
Completed
Förekomst av sensorisk perifer neuropati hos patienter med diabetes typ 2 i primärvård och vitamin B12 betydelse som prediktor
2015-05-29Tanja Papic
Närhälsan Fristads vårdcentral
Completed
Är lågkolhydratskost ett behandlingsalternativ mot typ 2 diabetes?
2018-04-23Thelma Andersen
Mölnlycke Vårdcentral Närhälsan
Completed
Rökning och bidiagnoser hos patienter med diabetes på Backa vårdcentral
2016-10-27Tila Mehdiyar
Närhälsan Backa vårdcentral
Completed
Association mellan socioekonomiska faktorer och död hos patienter med hypertoni och diabetes: en kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)
2018-02-22Tobias Andersson
Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Published
Blodtrycksnivå och risk för kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter med hypertoni och diabetes. Data från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD).
2015-03-31Tobias Andersson
Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Published
Förberedelse av databas inför långtidsuppföljning av patienter i Skaraborgs diabetesregister (SDR)
2009-04-30Tobias Andersson
Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Completed
Långtidsuppföljning av mortalitet och dödsorsaker hos patienterna i Skaraborgs Diabetesregister jämfört med bakgrundsbefolkningen
2013-12-05Tobias Andersson
Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Completed
Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg. Skaraborgs Diabetes Register (SDR)
2016-12-19Tobias Andersson
Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Published
Prognostic importance of the mechanical properties in the vascular tree and heart in middle-aged patient affected by type 2 Diabetes (part of the CARDIPP project)
2008-05-28Toste Länne
Institutionen för medicin och hälsa
Not uppdated, final reminder
Fetma och Typ 2-diabetes - nya markörer och mekanismer
2017-12-06Ulf Smith
-
Published
Typ 2 diabetes, insulinresistens och inflammation – molekylära mekanismer och gener.
2008-04-29Ulf Smith
-
Completed
Wnt aktivering vid fetma och typ 2 diabetes
2010-12-28Ulf Smith
-
Completed
Typ 1 diabetes hos invandrarbarn.
2011-09-06Ulf Söderström
Barn och Ungdomskliniken Sörmland Mälarsjukhuset /Eskilstuna
Not uppdated, final reminder
Patienttillgänglighet och vårdkvalitet kontra vårdorganisation och kompetens - en jämförande studie av diabetesmottagningar inom Primärvården FyrBoDal.
2007-05-22Ulla Fredriksson Larsson
-
Completed
Diabetes, fotvårdsstatistik i Västragötalandsregionen
2016-05-31Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Digital bedömning av fötter vid diabetes med webbprogrammet D-Foot
2018-06-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fotdeformiter, gångfunktion och plantart tryck under foten studerat i en grupp patienter med diabetes och hög risk för att utveckla fotsår
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Metod för analys av hållbarhetseffekter inom hälso-och sjukvården applicerat inom ortopedteknik.
2016-06-04Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes med risk att utveckla fotsår. En två-årig randomiserad studie
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Ortopedteknisk prevention och behandling av fotkomplikation, diabetes
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Reliabilitetstest av ett ortopedtekniskt risk- och undersökningsinstrument, D-Foot, avsett för fotundersökning av patienter med diabetes och risk för fotsår
2014-01-09Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Skillnader i fotens struktur och mått hos patienter med diabetes jämfört med en normalpopulation.
En antropometrisk studie av fötter under 70 år.
2012-04-29Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Screening för kardiovaskulär risk och diabetes i primärvården.Söderåkrastudien.
2009-06-02Ulla Petersson
Söderåkra hälsocentral, Landstinget i Kalmar län
Not uppdated, final reminder
Tidig upptäckt av hypoglykemi hos äldre med insulinbehandlad diabetes mellitus typ 2
2018-04-26Wafaa Salih
Källstorp vc
Completed
Lipidsänkande behandling hos patienter med typ 2
diabetes - en retrospektiv studie på Gibraltargatans
vårdcentral
 
 
2017-08-17hamida ibrahimi
-
Not updated
A Randomized, Multicountry, Multicenter, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of the Effects of Atrasentan on Renal Outcomes in Subjects with Type 2 Diabetes and Nephropathy.
SONAR: Study of Diabetic Nephropathy with Atrasentan. M11-352
2017-10-19olof hellberg
-
Not uppdated, final reminder
Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease, FIGARO -DKD 17530
A randomized , double-blind, placebo-controlled. parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficay and safety of finerenone on the reduction of cardiocascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard care.
2017-10-13olof hellberg
-
Not uppdated, final reminder
Finerenone in reducing kidney failure and disease progression in diabetic kidney disease ,FIDELIO -DKD 16244
A randomized. double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, eventdriven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the Clinical diagnosis of diabetic kidney disease.
2017-10-12olof hellberg
-
Not uppdated, final reminder

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Diabetes | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Diabetes , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Diabetes