Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Dubbelblind
Databas
Förebyggande av akut njursvikt hos spädbarn som genomgår hjärtkirurgi; en prospektiv, randomiserad, aktiv substans kontrollerad, dubbelblind, två-center nordisk klinisk läkemedelsprövning (MiLe-1)
2016-05-07Albert Castellheim
Sahlgrenska akademin, Drottning Sylvias barn och ungdom sjukhus
Published
Belimumab (Benlysta®) subkutant vid SLE (STUDY HSG1006): fas III, dubbelblind, placebo- kontrollerad studie
2012-08-21Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Completed
CNTO1275PSA3002 STELARA: fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av ustekinumab (anti IL- 12/23) vid psoriasisartrit
2012-08-10Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Completed
RA0055 C-early: fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekten och säkerheten med Certolizumab Pegol (CZP) s.c i kombination med methotrexate (MTX) i jämförelse med enbart MTX för att inducera och upprätthålla klinisk remission hos patienter med tidig aktiv reumatoid artrit (RA).
2012-08-10Balsam Hanna
Reumatologen SU/SS
Not uppdated, final reminder
Kortisonbehandling till barn med akut ansiktsförlamning (FACE studien) - en dubbelblindad randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie
2018-08-20Barbro Hedin Skogman
Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna
Published
Mona Leesa2. En randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie av LEE011 i kombination med letrozol för behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ, avancerad bröstcancer som inte fick någon tidigare behandling för avancerad sjukdom.
2015-06-04Barbro Kristina Linderholm
Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Not uppdated, final reminder
Olympia. En randomiserad dubbelblind, parallella, grupp, placebokontrollerad multicenter fas III-studie, för att utvärdera effekt och säkerhet av Olaparib jämfört med placebo som adjuvant behandling av patienter med nedärvda BRCA1/2 mutationer och hög risk HER2 negativ primär bröstcancer som har avslutat definitiv lokal behandling och neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi.
2015-06-03Barbro Kristina Linderholm
Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Not updated
En fas 3 dubbelblind, randomiserad, parallella grupper, multicenterstudie som utvärderar effekt av eplerenon samt standardbehandling jämfört med placebo samt standardbehandling på kardiovaskulär mortalitet och sjukhuskrävande hjärtsvikt hos patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt i funktionsklass NYHA 2. EudraCT number: 2005-003351-12 A6141079, 541-05
2011-09-12Bert Andersson
Kardiologi, Område 6, SU/Sahlgrenska
Completed
Fotodynamisk terapibehandling (PDT) av acne,
en prospektiv, randomiserad, dubbelblind studie för att optimera rätt antal behandlingar, rätt ljusdos och rätt förbehandling vilket kan leda till långvarig acneförbättring.
2016-04-04Carin Sandberg
-
Published
MA25522/A ACT-FIRST: fas IV randomiserad dubbelblind studie för att utvärdera effekten och säkerheten av tocilizumab jämfört med adalimumab, båda i kombination med MTX, hos patienter med moderat till svår aktiv reumatoid artrit och otillfredsställande svar på behandling med endast en TNF hämmare (Sponsor: Roche)
2012-08-01Christopher Schaufelberger
reuma SU
Completed
RA0028 MARVELLOUS: fas IIIb, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att med MR kamera verifiera certolizumab pegols tidiga effekt på aktiv RA (sponsor UCB)
2012-08-10Christopher Schaufelberger
reuma SU
Completed
En 3 månaders randomiserad, dubbelblind studie med en öppen 3 månaders förlängning för att undersöka effekten av zonisamid jämfört med nCPAP vid måttlig till svår obstruktiv sömnapné
2011-04-26Ding Zou
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Completed
Skyddande effekt av Levosimendan mot akut njurskada efter öppen hjärtkirurgi på barn: En prospektiv, randomiserad dubbelblind studie.
2017-04-26Elin Thorlacius
-
Published
GiACTA - En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att bedöma effekt och säkerhet av tocilizumab hos patienter med jättecellsarterit
2016-04-26Elisabeth Nordborg
Område 4, Reumatologi
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie avseende mesalazinbehandling (Asacol®) vid IBS och utvärdering av ändtarmsiflammation med Mucosal Patch Technique
2012-12-16Hans Törnblom
Medicinkliniken, Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Rituximab som andra linjens behandling vid immunologisk trombocytopeni. En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas III studie.
2011-09-28Hans Wadenvik
-
Published
Akupunktur som komplement till standardbehandling vid väldefinierad isolerad bäckensmärta under graviditet. En randomiserad dubbelblind kontrollerad studie där akupunktur jämförs med ej penetrerande placeboakupunktur
2007-11-14Henrik Hagberg
Obstetrik, Östra Sjukhuset
Completed
En randomiserad, dubbelblind, fas 3B studie för att utvärdera effekt och säkerhet av abaracept subkutant i kombination med metotrexat jämfört med enbart metotrexat för att uppnå klinisk remission hos vuxna patienter med tidig reumatoid artrit och som inte tidigare behandlats med metotrexat
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas III multicenterstudie av sekukinumab (150g och 300 mg), givet subkutant med förfylld spruta, för att visa effekt, säkerhet och tolerabilitet (inklusive hämning av strukturell skada) i upp till 2 år hos patienter med aktiv psoriasisartrit
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
PRESIDE. En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IIIb studie av effekt och säkerhet för fortsatta Enzalutamide tidigare ej fått kemoterapi Metastatic Castration resistent prostatacancer patienter behandlade med docetaxel Plus Prednisolon som har utvecklats på Enzalutamide Alone.
2015-06-04Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Ciprofloxacin vs Trimetoprim/Sulfametoxazol vid transrektal prostatabiopsi - en randomiserad dubbelblindad fas II multicenterläkemedelsprövning
2015-12-10Johan Styrke
Urologkliniken, Sundsvalls Sjukhus
Not updated
SELECT. En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie av E7080 för 131I-refraktär differentierad tyreoideacancer.
2015-06-04Johanna Svensson
Sahlgrenska sjukhuset, v o onkologi
Published
En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebo- och oxkodonkontrollerad multicenterstudie av Tanezumabs effekt och säkerhet hos patienter med osteoartrit i knä eller höft. Projektnr: A4091030, Version nr: 12 Augusti 2009 EudraCT nr: 2009-013329-41, 610-09
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, kontrollerad studie för att utvärdera effekt av akut och profylaktisk behandling av canakinumab (ACZ885) jämfört med Kenacort hos patienter med frekventa giktattacker och där NSAID och/eller kolchicin är kontraindicerat, icke tolererat eller ineffektivt
2011-05-04Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktivkontrollerad, cross-over studie för att undersöka den smärtlindrande effekten av PF-04457845 hos patienter med knäartros. Projektnr: B0541004 Version nr: 29 oktober 2009 EudraCT nr: 2009-014734-16
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 hos äldre patienter med placebo som referens. Projektnr: 28431754DIA3010, Version nr: 12 februari 2010 EudraCT nr: 2010-018411-15
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3005, Version nr: 3 December 2009 EudraCT number: 2009-015883-32
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3006 Version nr: 7 December 2009 EudraCT: 2009-016525-34
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens.
2010-11-16Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Not uppdated, final reminder
CA 209067. En fas III randomiserad dubbelblind studie av Nivolumab monoterapi eller Nivolumab kombination med Ipilimumab verus Ipilimumab monoterapi hos patienter med prevously obehandlad inoperabel eller metastaserande melanom.
2015-06-04Lars Ny
VO Onkologi
Not updated
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV."
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper som syftar till att demonstrera förbättring av RLS-symtom hos patienter med moderat till svår idiopatisk RLS med symtom dagtid som tar oxykodon/naloxon med förlängd frisättning (OXN PR) jämfört med patienter som tar placebo (PLA). Projektnr: OXN3502 Version nr: 1, 09oct2009 EudraCT number: 2009-011107-23
2011-09-19Ludger Grote
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Published
En placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind, cross-over studie i fas 2a, som ska jämföra läkemedel AZD1386 (95 mg) med placebo avseende känslighet för smärta i matstrupen hos patienter som inte blivit helt symtomfria med protonpumpshämmande läkemedel. I studien mäts smärta med en experimentell smärtmodell, som mäter 3 olika typer av stimuli. Två centra. Projektnr: D9127C00002 Version nr: 1
2011-09-29Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Magnesiumsupplementering för att förhindra blodtrycksstegring under graviditet – en dubbelblind randomiserad multicenterstudie, (”Mg 400”)
2014-04-27Maria Bullarbo
Närhälsan Mölndal, gynekologmottagningen
Published
Magnesiumsupplementering för att förhindra blodtrycksstegring under graviditet – en dubbelblind randomiserad multicenterstudie, (”Mg 400”)
2015-11-13Maria Bullarbo
Närhälsan Mölndal, gynekologmottagningen
Published
Magnesiumsupplementering för att förhindra blodtrycksstegring under graviditet – en dubbelblind randomiserad multicenterstudie, (”Mg 400”)
2016-04-05Maria Bullarbo
Närhälsan Mölndal, gynekologmottagningen
Published
En dubbelblind, placebo- och aktivkontrollerad cross-over studie för att undersöka effekt av två olika doser av PF-00489791 med avseende på kärlsammandragning hos patienter med primärt eller sekundärt Raynauds fenomen. EudraCT number: 2010-019009-40 Projektnr: A 7331010, Version nr: Amendment 1, 12 May 2010
2011-09-19Marianne Hartford
Pensionär
Completed
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie som genomförs för att bestämma effekten av Ticagrelor på adenosininducerat kranskärlsflöde hos friska frivilliga manliga försökspersoner. Projektnr: D5130C00067 Version nr: 1 EudraCTnr: 2010-021820-91
2011-09-19Marianne Hartford
Pensionär
Completed
Effekt av tillägg av liraglutid till 12-veckors lågenergidiet på viktminskning och viktstabilitet vid obesitas och prediabetes eller typ 2-diabetes: en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie
2017-08-22Marije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
Not uppdated, final reminder
En multicenter, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupps, aktiv-kontrollerad studie för att utvärdera effekten och säkerheten med LCZ696 i jämförelse med enalapril på sjuklighet och död hos patienter med kronisk hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion. Projektnr: CLCZ696B2314, Version nr: 01, EudraCT number: 2009-015834-31( PARADIGM-studien)
2011-09-30Michael Fu
Hjärtsektion, Medklin, SU/Östra
Completed
SAVOR: En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IV-studie för att utvärdera effekten av saxagliptin vad gäller frekvensen av kardiovaskulär död, myokardinfarkt eller ischemiskt slaganfall hos patienter med typ-2-diabetes. Projektnr: D1680C00003, Version nr: 1.0
2011-09-19Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
SIGNIFY.
Effekter av ivabradin bos patienter med stabil kranskärlssjukdom utan klinisk hjärtsvikt. En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad internationell multicenterstudie. Projektnr: CL3-16257-083, Version nr: daterad 2009-06-18 EudraCT number: 2009-011360-10
2011-09-30Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
TRA2P-TIMI50. En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie för att utvärdera säkerheten och effekten av SCH 530348 som tillägg till standardbehandling för patienter med aterosklerotisk sjukdom: Thrombin-Receptor-Antagonist för sekundär prevention av aterosklerotiska ischemiska händelser
2012-01-03Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Tranexamsyra (Cyklokapron®) vid kirurgi för avancerad ovarialcancer - en prospektiv randomiserad dubbelblind studie.
2008-05-17Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Jämförande, dubbelblind studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ny behandling i kombination med melfalan och prednison vid nydiagnosticerat multipelt myelom (CC-5013-MM-015)
2011-05-05Ulf-Henrik Mellqvist
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Medicinkliniken
Completed
Effekt av dexmedetomidin på sväljningsfunktionen hos frivilliga försökspersoner: en randomiserad, dubbelblindad, cross-over studie
2017-10-31johanna savilampi
aniva
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Dubbelblind | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Dubbelblind , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Dubbelblind