Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Fetma
Databas
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer vid fetma och utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes postpartum samt betydelsen av den maternella miljön under fosterperioden för den metabola utvecklingen under tidig barndom.
2014-11-18Agneta Holmäng
Institutionen för fysiologi och neurovetenskap
Not updated
Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma
2017-08-23Ann-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
Published
Dumpingsyndromet efter gastric bypass för behandling av sjuklig fetma - komplikation eller önskvärd mekanism?
2014-01-08Anna Laurenius
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi
Completed
Förekomst av sömnapnésyndrom vid fetma och effekt av viktreducerande kirurgi
2010-06-17Anna Parke
ÖNH-kliniken, Länssjukhuset i Kalmar
Not uppdated, final reminder
Fetma och övervikt hos kvinnor i medelåldern ökar risken för senare insjuknande i hjärtsvikt-Resultat från "The Prospective Polulation Study of Women in Gothenburg" och från H70 studierna i Göteborg.
2014-03-17Anna-Karin Halldin
Klinisk Fysiologi, NU sjukvården
Ongoing revision
Fetma och munhälsa: kirurgisk och medicinsk behandling
2017-01-03Anna-Lena Östberg
-
Published
Övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern, tidiga faktorer, tidig identifiering och risk för komorbiditet.
2017-09-12Annelie Lindholm
Högskolan i Halmstad och ansluten till FoU-Spenshult
Published
Framgångsfaktorer för ett lyckat behandlingsresultat – fokusgruppintervjuer med ungdomar med övervikt och fetma
2009-12-13Annelie Thorén
Barn- och ungdomskliniken Landstinget Västernorrland
Ongoing revision
Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring
2008-10-21Annelise Tilly Lund
-
Completed
Övervikt och fetma hos yngre individer - orsaker och följdverkningar
2017-12-05Annika Rosengren
Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Published
Övervikt och fetma hos yngre individer - orsaker och följdverkningar
2017-12-05Annika Rosengren
Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Published
Vilka kostmönster under tidig förskoleålder leder till senare fetma?
2016-02-01Bernt Alm
Barnhälsovårdsenheten Region Halland
Published
Obesitas och diabetes mellitus: experimentell, klinisk och epidemiologisk forskning.
Om personer med risk för fetma och diabetes mellitus, behandling av diabetes mellitus och dess långsiktiga konsekvenser, samt resultat och följder av bariatrisk kirurgi.
2014-11-18Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Om fetma och dess behandling
2017-11-23Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Fetma är korrelerat med sämre operationsresultat vid kirurgi för lumbal spinal stenos.
En studie av 2633 patienter från svenska ryggregistret.
2011-03-02Björn Knutsson
Ortopedkliniken Sundsvalls sjukhus
Completed
Inverkan av fysisk aktivitetsnivå på hälsorisk hos barn med fetma
2007-02-20Christer Forsell
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås
Completed
Utvärdering av ett livsstilsprogram för viktreduktion hos randomiserade grupper av barn med fetma; effekt kvarstod efter fyra år
2011-05-08Christer Forsell
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås
Completed
Tidig identifiering av riskmarkörer hos små barn för senare utveckling av fetma och nedsatt insulinkänslighet hos 8 åriga barn.
2016-12-13Emma Kjellberg
Barnkliniken, Hallands sjukhus Halmstad
Published
LIFE - Interventionsstudie på BVC avseende tidig matvanors betydelse för barns tillväxt samt risk för utveckling av övervikt och fetma för mer jämlik hälsa.
2016-06-20Gerd Almquist-Tangen
Barnhälsovårdsenheten Halland, Regionkontoret Halland
Published
Roux-en-Y gastric bypass som behandling för svår fetma hos ungdomar- studier av nutritionella aspekter, fysisk aktivitet och energiförbrukning
2007-03-01Hans H Lönroth
Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Epidemiologisk kartläggning av övervikt och fetma bland förskolebarn i Skaraborg.gen titel)
2007-12-22Henri Toivonen
Barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus.
Completed
Fettväv hos människa; distribution, cellularitet och frisättning vid fetma och metabol sjukdom; In vitro-experiment och kliniska studier.
2010-05-17Henrik Svensson
-
Completed
Förekomst av immunceller i human fettväv och deras roll i utvecklingen av metabola störningar relaterat till fetma
2012-10-08Henrik Svensson
-
Completed
Effekt av tilltro till egen handlingskraft (self-efficacy) på viktändring och kardiovaskulära riskfaktorer genom icke-kirurgisk viktminskningsbehandling vid uttalad fetma
2015-12-09Ingrid Larsson
Regionalt Obesitascentrum
Published
Hetsätäningsstörning bland vuxna med sjuklig fetma samt behandlingsutfall vid kirurgisk respektive icke-kirurgisk viktminskningsbehandling
2014-06-10Ingrid Larsson
Regionalt Obesitascentrum
Published
Röntgenbilder av bukfetma som pedagogiskt hjälpmedel vid viktreducerande behandling av patienter med fetma.
2007-12-13Ingrid Larsson
Regionalt Obesitascentrum
Completed
Diabetes och fetma i primärvården - en livssituation med mer än fysiska dimensioner
2012-11-09Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Emotionell påverkan vid diabetes och fetma
2012-11-27Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Ongoing revision
Hälso- och sjukvårdspersonals möte med diabetiker med Typ 2 diabetes och fetma: balanserande mellan att coacha och att vara medkännande.
2010-04-27Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Ångest och oro hos individer med normalvikt eller fetma och typ 2 diabetes från ett köns perspektiv
2012-06-08Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Långtidseffekter av lågkaloridiet kombinerad med KBT-baserad gruppbehandling av patienter med svår fetma
2017-08-28Jan Karlsson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro
Published
En randomiserad 1-års uppföljning på barn 9-12 år med fetma
2011-03-04Jenny Nilsson
Noltorp Vårdcentral Medpro Clinic
Not uppdated, final reminder
Kartläggning av fysisk prestationsförmåga hos barn med normalvikt, övervikt och fetma.
2007-12-05Jenny Nilsson
Noltorp Vårdcentral Medpro Clinic
Completed
Utveckla strategi för att främja bra matvanor hos barn genom föräldrakontakten på mödravårdscentralen och barnavårdscentralen för att förebygga övervikt och fetma
2007-01-24Jessica Nordenberg
Primärvården södra Bohuslän
Completed
Långtidseffekter av fetmabehandling i primärvård med LCD-pulverdiet - med eller utan uppföljning med internetbaserad KBT.
2013-05-21Johanna Sjölander
Medicinkliniken USÖ, överviktsenheten MM5, Primärvården, Nora vårdcentral
Not uppdated, final reminder
Glucagon-lik peptid-1 (GLP-1) minskar fetma via interleukin-6 (IL-6) i hjärnan- Hur och var?
2014-11-27John-Olov Jansson
Inst för Neurovetenskap och Fysiologi/Endokrinavdelningen
Published
Immunsystemet och fetma
2010-05-17John-Olov Jansson
Inst för Neurovetenskap och Fysiologi/Endokrinavdelningen
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes.
2009-02-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
Fetma och Polycystiskt ovariesyndrom(PCOS)
2016-08-31Josefin Kataoka
Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Tidiga påverkansfaktorer för övervikt, fetma och neuropsykiatrisk samsjuklighet under uppväxten
2017-09-18Josefine Roswall
Barn- och ungdomskliniken, Hallands Sjukhus Halmstad,PhD Göteborgs universitet
Published
Screening av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn med fetma i Västra-Götalandregionen
2014-05-26Jovanna Dahlgren
Centrum för pediatrisk tillväxtforskning & Barnendokrin-/obesitasverksamheten, Barnmedicin (DSBUS)
Completed
En fas 2, 12 veckor multicenter, randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad, parallellgrupp, adaptiv design studie för att utvärdera säkerheten och effekten av LCQ908 för viktminskning och minskad nivå av LDL kolesterol hos patienter med fetma och dyslipidemi. Projektnr: LCQ908A2204 Version nr: 1.0 EudraCT number: 2009-010198-19
2011-09-30Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
Effekter av kirurgisk och icke-kirurgisk fetmabehandling på nyinsjuknande i diabetes hos feta patienter med prediabetes
2014-11-20Kajsa Sjöholm
Department of Molecular and Clinical Medicine
Not updated
Identifiering av SAA, Activin B och ITIH5 som nya adipokiner och klargörande av deras roll vid fetma och fetma-relaterad sjukdom hos människa
2012-01-09Kajsa Sjöholm
Department of Molecular and Clinical Medicine
Completed
Fetma och neuropsykiatri - populationsbaserad studie på barn
2018-08-28Karin Fast
Avd för pediatrik
Published
Lönar sig dietistens och barnmorskans insats i ett livsstilsprojekt för gravida med fetma?
2011-04-21Karin Haby
Mödrahälsovården Göteborg
Completed
Ökad glykosyleringsgrad av plasma Plasminogen Activator Inhbitor 1 i fetma.
2016-06-01Karin Mossberg
Närhälsan Herrestad Vårdcentral, FoUU Fyrbodal, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutio
Not updated
SOS, en prospektiv, kontrollerad interventionsstudie vid fetma
2008-12-12Lars Sjöström
Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin
Not uppdated, final reminder
Fetmaepidemiologi under livscykeln - etiologi, kartläggning av trender, hälsoeffekter och metoder för förebyggande arbete
2011-03-09Lauren Lissner
Section for Epidemiology and Social Medicine (EPSO), Göteborgs Universitet
Not uppdated, final reminder
Populationsstudier av fetmaepidemin: Etiologi, trendmonitrering, hälsoeffekter och metoder för förebyggande arbete
2010-04-15Lauren Lissner
Section for Epidemiology and Social Medicine (EPSO), Göteborgs Universitet
Not uppdated, final reminder
Fetma - Hur prioriterar vi idag och hur behandlar vi i framtiden
2011-01-27Lena Carlsson Ekander
Inst för Medicin
Not updated
Fetma och fetmakirurgi - mortalitet, kostnader och genetik
2007-12-17Lena Carlsson Ekander
Inst för Medicin
Not updated
Fetmakirurgi: Nytta, risker och försök att hitta andra behandlingsalternativ
2017-12-12Lena Carlsson Ekander
Inst för Medicin
Not updated
Hälsosamtalet - En metod för primärprevention av övervikt och fetma inom Barnhälsovården i Skaraborg
2005-12-28Lena Ljungkrona-Falk
Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården VGR
Completed
Högt BMI hos moder i tidig graviditet – riskfaktor för fetma hos barn och ungdomar?
2018-05-18Lisa Önnestam
Närhälsan Ågårdsskogens vårdcentral
Published
Bryr vi oss om patienter med fetma?
Handläggning av fetma 2006-2009 på Vårdcentralen Oden i Falköping.
2011-01-11Malgorzata Lipka
-
Completed
Betydelsen av fettvävnadens cellularitet för utveckling av fetma och metabol sjukdom - fokus på typ 2 diabetes, ektopisk fettinlagring och polycystiskt ovariesyndrom
2008-04-21Malin Lönn, tidigare Ottosson
Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Effekt av stegräknare och mobiliseringsmål på grad av aktivitet efter fetmakirurgi
2011-11-11Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Tillförlitlighet hos en stegräknare och en accelerometer då de används av kvinnor som lider av fetma
2009-11-12Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Hälsosamtal mellan skolsköterskor och elever med övervikt eller fetma
2006-09-24Maria Magnusson
Angereds närsjukhus
Completed
Psoriasis och fetmakirurgi: kliniska utfall och verkningsmekanismer
2017-05-16Marta Laskowski
Institutionen för kliniska vetenskaper
Published
Betydelse av diet, fysisk aktivitet och normalvariationer i generna för tillväxthormon och insulintillväxtfaktor-1 för uppkomsten av fetma hos unga kvinnor och män.
2007-02-20Mattias Lorentzon
-
Completed
Dynamisk modell av energibalansen för att uppskatta följsamhet vid behandling av fetma med lågenergipulverdiet
2017-04-12Ola Wallengren
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Område 6, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Insulinkänslighet, personlighet och viktutveckling hos fetmapatienter opererade med gastric bypass med eller utan omentektomi- En randomiserad studie., Projektmedel, ansökan FORSS-34261
2009-04-02Per Gullstrand
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Not uppdated, final reminder
Insulinkänslighet, personlighet och viktutveckling hos fetmapatienter opererade med gastric bypass med eller utan omentektomi- En randomiserad studie., Projektmedel, ansökan FORSS-87441
2011-10-04Per Gullstrand
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av brunt fett vid fetma och kakexi.
(Kan aktivering av brunt fett bota fetma?)
2009-12-28Per-Arne Svensson
Inst för Vårdvetenskap och Hälsa
Not updated
Effekter av fetmakriurgi på njur- och urinvägssjukdomar
2017-12-08Per-Arne Svensson
Inst för Vårdvetenskap och Hälsa
Not updated
Faktorer som bidrar till bildandet av humana bruna fettceller - Nya vägar för fetmabehandling.
2014-12-01Per-Arne Svensson
Inst för Vårdvetenskap och Hälsa
Not updated
Övervikt och fetma. Att förebygga och behandla inom primärvården
2014-06-10Pia Augustsson
Närhälsan Kungshamn Vårdcentral o Enheten för allmän medicin Göteborgs Universitet
Completed
Kostintag och nutritionsstatus hos sjukligt feta tonåringar före och efter fetmakirurgi.
2015-02-23Pia Henfridsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska/Enheten för Klinisk Nutrition
Published
Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi
2017-09-25Rebecka Runnamo
UFC, Universitetssjuhuset Örebro, Region Örebro län
Published
i-OBESITAS – IKBT för personer som har genomgått fetmakirurgi och följs upp inom primärvården: En randomiserad kontrollerad studie
2016-08-26Sandra Weineland
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
Not updated
Förmaksflimmer, fetma och lipidmetabolism
2012-04-26Sigfus Gizurarson
Kardiologi SU/S
Completed
Att förebygga övervikt och fetma bland 2-10 år gamla barn i Västra Götaland - regional medverkan i ett EU - projekt
2007-03-27Staffan Mårild
PCRC vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 10% samt forskningstid vid GU
Not uppdated, final reminder
Modifieringar av magsäckshormonet ghrelins effekter på hjärnan för behandling av födointag och fetma
2010-12-20Suzanne Dickson
Department of Physiology/Endocrine, The Sahlgrenska Academy
Published
Fetma och Typ 2-diabetes - nya markörer och mekanismer
2017-12-06Ulf Smith
-
Published
Wnt aktivering vid fetma och typ 2 diabetes
2010-12-28Ulf Smith
-
Completed
BETYDELSEN AV AKUT-FAS CYTOKINER OCH LIPOKALINER FÖR REGLERING AV KOMPONENTER AV DET METABOLA SYNDROMET VID FETMA OCH FETMAKIRURGI
2010-02-17Ville Wallenius
-
Not updated
Det läckande epitelet: betydelsen av tunntarmspermeabilitet för inflammationsmedierad insulinresistens och icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD) vid fetma.
2011-12-21Ville Wallenius
-
Ongoing revision
Föräldrars upplevelse av fetmabehandlingen på Närhälsan Barn- och Ungdomsmedicinska Mottagningen i Kungälv/Ale/Stenungsund och Tjörn
2014-08-20jeanette jansson
Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale
Completed
Hur upplever föräldrar som avstår behandling för sitt barns fetma mötet med hälso- och
sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling?
2017-06-21jeanette jansson
Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale
Published
Kartläggning av vävnadsöverskott hos ungdomar efter fetmakirurgi
2011-05-19trude staalesen
-
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Fetma | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Fetma , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Fetma