Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Friska
Databas
Analys av TSH, T3 samt T4 i cerebrospinalvätska hos patienter med primär hypothyreos, jämförelse med friska försökspersoner
2017-07-24Anders Funkqvist
Neurologmottagningen Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Published
Förklaringsfaktorer relaterade till förlossningens längd hos friska kvinnor som föder sitt första barn efter en spontan förlossningsstart - en prospektiv studie
2009-09-02Anna Dencker
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa/Normalobstetriken SU/Östra
Completed
Två olika strategier för behandling med oxytocinstimulering av friska förstföderskor med utdraget värkarbete – en randomiserad, kontrollerad studie.
2008-09-02Anna Dencker
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa/Normalobstetriken SU/Östra
Completed
Belastningskänslighet - har personer med långvarig smärta annat mönster i smärttrösklar, upplevd smärta och funktion efter belastning jämfört med friska kontroller?
2012-03-06Anna Grimby Ekman
Hälsometri, Sahlgrenska Akademi
Published
Gallsyreprofil i blodet - metabolomic - hos IBS patienter och friska frivilliga som har genomgått (SeHCAT) - gallsaltsupptagstest
2017-06-12Antal Bajor
Mag/tarmmottagning, Medicinklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus
Published
Utvärdering av kombinerad videoradiografi, manometri och EMG för undersökning av farynx och övre esofagussfinkterns funktion vid sväljning hos friska.
2011-09-12Arman Eskandari pour
Öron-näsa-hals kliniken, Borås lasarett
Not updated
En röntgenstereofotometrisk analys av rörelsemönstret i axelleden hos patienter med inklämningssmärta jämfört med friska försökspersoner. En randomiserad prospektiv studie.
2012-08-29Erling Hallström
Ortopedkliniken, Uddevalla Sjukhus
Published
En röntgenstereofotometrisk analys av rörelsemönstret i axelleden hos patienter med inklämningssmärta jämfört med friska försökspersoner. En randomiserad prospektiv studie. Denna ansökan är en fortsättningsansökan till tidigare ansökan.
2012-08-29Erling Hallström
Ortopedkliniken, Uddevalla Sjukhus
Not updated
En röntgenstereofotometrisk analys av rörelsemönstret i axelleden hos patienter med inklämningssmärta jämfört med friska försökspersoner. En randomiserad prospektiv studie. Denna ansökan är en fortsättningsansökan till tidigare ansökan.
2012-08-29Erling Hallström
Ortopedkliniken, Uddevalla Sjukhus
Published
Hjärtmarkörer vid graviditet; hos friska kvinnor och hos kvinnor
med medfött hjärtfel
2015-01-14Eva Furenäs
Medicin, GUCH, SU/Östra
Not updated
Belastningskänslighet - har personer med långvarig smärta ett annat mönster i smärttrösklar och upplevd smärta efter belastning jämfört med friska kontroller?
2012-05-04Helena Sandén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Completed
Lågtrösklig rektal stimulering på friska och IBS-patienter - centralnervös bearbetning och autonomt svar.
2007-05-13Iris Posserud
-
Completed
Charcot´s sjukdom – En allvarlig komplikation till diabetes. En prospektiv studie av biologiska och radiologiska förändringar hos Charcotpatienter jämfört med diabeteskontroller och friska individer
2013-04-22Jean Cassuto
-
Not updated
Utvärdering av rutininterventioner under förlossning hos friska kvinnor med spontan förlossningsstart i fullgången tid tre år efter ett Aktionsforskningsprojekt
2018-03-05Jenny Ekström
Förlossningen 36 NÄL
Published
Utvärdering av rutininterventioner under förlossning hos friska kvinnor med spontan förlossningsstart i fullgången tid tre år efter ett Aktionsforskningsprojekt
2018-03-06Jenny Ekström
Förlossningen 36 NÄL
Published
Effekten av extern kompression på underben under träning.En studie på lokal syremättnad och intramuskulärt tryck under träning hos friska män och kvinnor vid användning av kompressionsstrumpor.
2016-05-22Karin Elisabet ( Kajsa) Rennerfelt
Ortopeden SU/M
Not updated
Modellering av bipolär sjukdom in vitro. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) från
patienter och friska individer för diagnos och drogscreening genom genomik-analys och
elektrofysiologi
2017-12-04Keiko Funa
Oncology Laboratory, Department of Pathology, Sahlgrenska University Hospital
Not updated
Modellering av bipolär sjukdom in vitro. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) från patienter och friska individer för diagnos och drogscreening genom genomik-analys och elektrofysiologi
2017-03-10Keiko Funa
Oncology Laboratory, Department of Pathology, Sahlgrenska University Hospital
Not updated
Har barn och ungdomar med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning oftare orala besvär och ont jämfört med friska barn och ungdomar?
2011-05-02Larisa Krekmanova
Specialistkliniken för pedodonti
Published
Laboratoriestudier av immunologiska celler från friska forskningspersoner och patienter med hemofili A med och utan neutraliserande antikroppar mot faktor VIII. Delstudie 2: Utveckling av tillverkningsprocess
2018-04-10Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Hur hög andel av personer med subklinisk hypotyreos (SCH) har hyperlipidemi jämfört med friska?
2018-05-17Mareb Alhayani
-
Completed
En läkemedelsstudie (enkelblind, randomiserad, placebokontrollerad) för att undersöka effekten av stigande doser AZD6714, gällande säkerhet, tolerans och omsättning hos manliga friska frivilliga försökspersoner och patienter med typ 2 diabetes. Studien ska också utvärdera om biotillgängligheten av AZD6714 påverkas av födointag. Projektnr: D1920C00001, Version nr: 1 EudraCT number: 2009-010007-83
2011-09-30Marianne Hartford
Pensionär
Completed
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie som genomförs för att bestämma effekten av Ticagrelor på adenosininducerat kranskärlsflöde hos friska frivilliga manliga försökspersoner. Projektnr: D5130C00067 Version nr: 1 EudraCTnr: 2010-021820-91
2011-09-19Marianne Hartford
Pensionär
Completed
En studie för att undersöka säkerhet och tolerabilitet för AZD5985 given som engångsdos till friska män. Projektnr: D2300C00002 Version nr: 1 EudraCT number: 2009-012697-12
2011-09-30Marianne Hartford
Pensionär
Completed
Är kväveoxid uttrycket i esofagusepitelet ännu mer uppreglerad vid obehandlad eosinofil esofagit än vid refluxsjukdom - en kontrollerad jämförelse med friska frivilliga.
2016-06-07Mogens Bove
ÖNH-kliniken, NÄL
Published
Fysisk kapacitet hos patienter med hjärtsjukdom vid start av fysisk träning inom hjärtrehabilitering-
En jämförelse med referensvärden för friska
2016-05-08Nicklas Jerkvall
Fysioterapin SU/Mölndal
Completed
Glycosphingolipider och MS: Endofenotyper hos friska släktingar till multipel skleros-patienter: Förenklande princip i den komplexa genealogin?
2010-12-29Oluf Andersen
Neurologen, Gröna Stråket 11, 3tr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Avstängda lungvolymer och gasdistribution i lungorna mätt med N2-utsköljning i sittande och liggande ställning hos friska och lungsjuka
Diarienummer: VGFOUREG-390031
2014-03-12Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Completed
En jämförelse av tre metoder att mäta luftvägsmotståndet med FOT (forcerad oscillationsteknik) hos friska barn i åldern 6-17 år.
2016-11-14Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Not updated
"Frisk nog att flyga" - hypoxemi och kompensationsmekanismer hos individer med KOL och friska kontroller i simulerad flygkabinmiljö.
2017-11-29Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Not updated
Pilotstudie: Effekten av valnötsextrakt och nyponpulver på Helicobacter pylori visat med 14C-urea-utandningstest på friska frivilliga
2011-05-13Roland Björkman
Food & Health Concept Centre
Not uppdated, final reminder
Förekomst av betahemolytiska streptokockbakterier i svalget hos friska barn och vuxna. Konsekvenser för hur bakterieodling från svalget skall tolkas av behandlande läkare.
2005-05-20Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Förekomsten av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i nasofarynxprov (prov bakom näsan) hos friska barn och vuxna
2005-08-03Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Avföringsvanor och funktionell förstoppning-prevalens och prognos hos friska barn i Göteborgs kommun
2016-06-19Sofia Sjöström
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Barnkirurgiska kliniken
Published
Bärarskap av meningokocker hos friska universitetsstudenter i Sverige
2018-01-12Susanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
Published
Lungfunktion i skolåldern hos barn som tidigare diagnosticerats med bronkopulmonell dysplasi. Uppföljning och jämförelse med friska underburna barn och med normala kontroller.
2011-04-26Younis Khalid
-
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Friska | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Friska , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Friska