Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Individer
Databas
Övervikt och fetma hos yngre individer - orsaker och följdverkningar
2017-12-05Annika Rosengren
Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Published
Övervikt och fetma hos yngre individer - orsaker och följdverkningar
2017-12-05Annika Rosengren
Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin
Published
Variationer i tillväxtmönster mellan generationer
-hur ser ärftligheten i individers tillväxtmönster ut?
2017-05-16Anton Holmgren
Barn och Ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad
Published
Läkemedelskoncentrationer och biverkningar av antiretrovirala läkemedel (atazanavir, darunavir och efavirenz) hos HIV-1 infekterade individer 65 år eller äldre och HIV-1 infekterade individer 49 år och yngre
2014-01-13Arvid Edén
SU/Östra, Infektionskliniken
Published
Kvarvarande låggradig intratekal immunaktivering hos HIV-1-infeckterade individer som behandlas med antiretrovirala läkemedel.
2007-05-11Aylin Yilmaz
Infektionskliniken, SU/Östra
Completed
Kognitiv dysfunktion hos kroniskt hjärtsjuka individer med inriktning på förebyggande faktorer, riskfaktorer, kliniska bedömningar och metoder för patientutbildning.
2008-03-06Carina Hjelm
Linköpings Universitet-institutionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad.Medicinska fakulteten.
Not uppdated, final reminder
Energiomsättning hos unga individer med anorexia nervosa under intensiv nutritionsbehandling i heldygnsvård
2017-06-02Cecilia Pettersson
SU, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
Published
Intervjustudie kring vilka erfarenheter individer med spondylartrit har avseende kunskap och information om sjukdomen och dess konsekvenser
2015-12-21Emma Haglund
FoU-centrum Spenshult, Högskolan Halmstad
Completed
Genital herpes - korrelation mellan genetisk variation och förekomst av klinisk sjukdom hos herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) infekterade individer.
2008-02-18Gun-Britt Löwhagen
Professor em SU Sahlgrenska sjukhuset
Completed
Kan skillnader i immunförsvaret förklara och förutse varför vissa individer utvecklar inflammatoriska komplikationer? Koboltexponering i hårdmetallindustri, 2017
Projektledare Lena Andersson
2018-03-13Gunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
Published
Jodstatus och thyroideafunktion efter bariatrisk kirurgi: En 10-års prospektiv studie av gastrik by-pass patienter och matchade patienter med vertikala band gastroplastiker och feta individer.
2013-02-13Helena Filipsson Nyström
Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset
Completed
Långtidsuppföljning vid 27-28 års ålder av individer med mycket låg födelsevikt
2018-11-06Ingemar Leijon
Avdelningen för barns och kvinnors hälsa, Pediatrik, IKE, LiU
Published
Ångest och oro hos individer med normalvikt eller fetma och typ 2 diabetes från ett köns perspektiv
2012-06-08Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Charcot´s sjukdom – En allvarlig komplikation till diabetes. En prospektiv studie av biologiska och radiologiska förändringar hos Charcotpatienter jämfört med diabeteskontroller och friska individer
2013-04-22Jean Cassuto
-
Not updated
Effekten av behandling mot extensionsdysfunktion i bröstryggen hos individer med långvarig nacksmärta.
2010-06-17Johan Cederlund
Distriktssjukgymnastiken, Vänerparken
Completed
Lågt medelvärde av HbA1c-värde hos patienterna vid VC Stora Höga – men är individerna optimalt behandlade?
2012-11-23Katarina Ottosson
VC Stora Höga
Completed
Modellering av bipolär sjukdom in vitro. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) från
patienter och friska individer för diagnos och drogscreening genom genomik-analys och
elektrofysiologi
2017-12-04Keiko Funa
Oncology Laboratory, Department of Pathology, Sahlgrenska University Hospital
Not updated
Modellering av bipolär sjukdom in vitro. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) från patienter och friska individer för diagnos och drogscreening genom genomik-analys och elektrofysiologi
2017-03-10Keiko Funa
Oncology Laboratory, Department of Pathology, Sahlgrenska University Hospital
Not updated
Oral hälsa hos individer med svår tandvårdsrädsla: objektiv och subjektiv bedömning
2010-04-28Klas Blomkvist
Oral medicin, Odontologen
Completed
Erfarenheter och upplevelser av ett multimodalt rehabiliteringsprogram bland individer med whiplash relaterade besvär - en kvalitativ studie
2017-06-13Lina Bunketorp Käll
Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.)
Published
Multimodala interventioner för individer i sent skede av stroke: en randomiserad kontrollerad studie.
2016-03-07Lina Bunketorp Käll
Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.)
Not updated
Tillfredsställelse efter rekonstruktiv hand/armkirurgi hos individer med tetraplegi
2016-03-07Lina Bunketorp Käll
Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.)
Completed
Kartläggning av Arbetssituationen för individer med Parkinsons sjukdom----underlag för bedömning av sjukskrivningsbehov och rehabiliteringsbehov
2010-05-13Linda Hou
-
Not uppdated, final reminder
Metodstudie för FRAX, DXR samt DXA för att identifiera individer med osteoporos resp hög risk för fraktur.
2015-12-15Mats Neumann
-
Published
Primär aldosteronism och aldosteronnivå vid typ 2 diabetes och prognosen för individer med diagnostiserad primär aldosteronism i den allmänna befolkningen.
2015-02-04Mauro Tancredi
NAL-Sjukhus-Trollhattan
Not updated
Förmåga att Arbeta Index - utveckling av ett frågeformulär för att mäta arbetsförmåga hos individer med vanlig psykisk sjukdom.
2016-05-10Monica Bertilsson
Affektiva II, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Enheten för socialmedicin och epidemiologi, Götebo
Not updated
Oral hälsa hos gastric bypass opererade individer inom Västra Götalandsregionen. Individens egna upplevelser.
2013-10-03Negin Taghat
Folktandvården Västra Götaland, Herrljunga
Published
Benmineralmätning hos vuxna individer 10-20 år efter genomförd korsbandsrekonstruktion i åldern 12-16 år
2014-06-24Ninni Sernert
NU-sjukvården
Completed
"Frisk nog att flyga" - hypoxemi och kompensationsmekanismer hos individer med KOL och friska kontroller i simulerad flygkabinmiljö.
2017-11-29Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Not updated
Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
2018-06-07Peter Adolfsson
Sektionen för diabetes och endokrinologi, Hallands sjukhus Kungsbacka
Published
Förbättras lungfunktionen hos individer som slutar att röka? Bronkiell hyperreaktivitet vid rökning och effekt av rökstopp.
2008-03-17Peter Blomstrand
-
Completed
Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
2011-12-15Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
2005-08-30Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
2012-12-05Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
En randomiserad, multicenter, dubbel blind, parallel studie för utvärdering av användning och säkerhet av Zolidd One ExHex tandimplantat och jämföra de med icke coatade implantat hos partiellt tandlösa individer.
2018-05-25Reza Mokhtari
Käkkirurgiska kliniken, Lärketorpsvägen
Published
Gentests. Nutrition, antropometri hos laktosintoleranta individer. Nya mutationer.
2011-10-27Ricardo Almon
Allmänmedicinsk Forskningscentrum/Karla VC
Not uppdated, final reminder
Effekt av livslång jod substitution på jod-131 upptag - en minskning i upptag hos euthyroida men inte hos hyperthyroida individer jämfört med observationer för 50 år sedan.
2008-05-20Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Varför drabbas individer av invasiv pneumokocksjukdom efter
vaccinintroduktionen?
2014-11-18Rune Andersson
Avd. för Infektionssjukdomar, Inst. för Biomed.,Sahlgrenska Akademin och Vårdhygien (30%), SU/Sahlg
Published
Identifiering av immunologiska biomarkörer för tidig upptäckt av ventrikelcancer eller för prognos av cancerutveckling hos individer med Helicobacter pylori infektion
2010-05-11Samuel Lundin
Avd. f. Mikrobiologi och Immunologi
Not uppdated, final reminder
Kartläggning av orsaksinriktad behandling till vuxna individer med hög kariesförekomst i Västra Götalandsregionen
2018-06-07Sara Björns
Folktandvården Kvillebäcken
Published
Riskfaktorer för utveckling av förmaksflimmer hos personer med typ 1 diabetes. En populationsbaserad studie av 36258 individer från Nationella Diabetesregistret.
2018-02-02Sara Hallström
Medicinkliniken Östra sjukhuset
Ongoing revision
Utvärdering av blodsockerprofil/referensvärde med hjälp av Dexcom G4 hos individer med normal glukosbelastning
2016-09-25Sheyda Sofizadeh
Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla
Published
Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?
2017-03-23Sven Diurlin
-
Published
Kliniska och experimentella studier av urinblåsans funktion hos växande individer
2008-03-03Ulla Sillén
Barnkir klin, Drottning Silvias Barn och Ungdoms Sjukhus
Not uppdated, final reminder
HAND VGR - Studie av kognitiv funktion hos individer med HIV
2012-05-08Åsa Mellgren
Infektionskliniken SÄS Borås
Completed
Är depression orsakat av neuroinflammation hos HIV-infekterade individer?
2018-02-07Åsa Mellgren
Infektionskliniken SÄS Borås
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Individer | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Individer , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Individer