Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Intervention

Databas
Arbetskraft – en Age Management intervention inom vård och omsorgsorganisationer
2016-06-10Agneta Lindegård Andersson
Institutet för stressmedicin
Not updated
Effekter på smärta, ansträngningsgrad och komfort från nacke/axlar efter intervention med prismatiska glasögon vid kliniskt tandvårdsarbete.
2012-03-05Agneta Lindegård Andersson
Institutet för stressmedicin
Completed
Musikterapeutisk interaktiv spädbarnsriktad sång som intervention vid procedursmärta.
2015-02-07Alexandra Ullsten
Musik-bildterapimottagningen, Rehabiliteringsenheten, CSK
Published
En intervention med syfte att minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel i primärvården
2015-07-23Amanda Randenius
-
Published
Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet.
2008-06-13Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Not updated
Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv
2014-08-04Anette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
Published
Betydelsefulla faktorer för utveckling av talavvikelser vid läpp-käk-gomspalt, implikationer för intervention och utvärdering av behandling
2008-01-29Anette Lohmander
Karolinska Institutet, Inst f Klinisk vetenskap, Intervention och Teknik, Enheten för logopedi
Not uppdated, final reminder
Hur gick det sedan? Långtidsuppföljning av interventionsstudie genomförd 2001-2004 orginaltitel Påverkar tandvårdens information patienternas egenvård.
2009-06-24Anita Häggblom
Tandläkarhögskolan Stockholm
Completed
Kan omega 3-fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn? - en interventionsstudie.
2012-03-06Ann Hellström
-
Ongoing revision
Effekten av ett strukturerat rehabiliteringsprogram för svårt hjärnskadade med mycket tidig intervention och långsiktig uppföljning
2010-06-06Ann Sörbo
-
Completed
Är ett energibesparande aktivitetsutförande vid Kroniskt Obstruktiv lungsjukdom(KOL) energibesparnde, en randomiserad kontrollerad interventionsstudie
2011-10-31Ann Wingårdh
Arbetsterapienheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Experiences of low back pain in adolescents in relation to physiotherapy intervention
2012-06-21Anna Ahlqwist
Friskrehab
Completed
Effekt av medicinsk yoga vid hjärtrehabilitering hos kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom – en randomiserad kontrollerad interventionsstudie.
2013-06-20Anna Kjellsdotter
FoU-centrum
Completed
Obesa kvinnors viktuppgång under graviditet –
Att minska risken för komplikationer, för mamma och barn, med
livsstilsförändring gällande kost och motion för den framtida familjen.
Interventionsstudie.
Diarienummer : VGFOUFBD-14651
2010-02-12Anna Magouli
Centrala Barnhälsovårdsteamet FyrBoDal
Completed
ML25492 RoA-KING: multicenter, nationell icke interventionsstudie på patienter med reumatoid artrit som i klinisk praxis behandlas med RoActemra.
2012-08-10Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Published
Barn och stress - en interventionsstudie
2008-07-22Annika Lagerstrand Day
Sjukgymnastiken T7 Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Metabola risker hos patienter med en psykossjukdom inom psykiatrin en intervention för hälsosammare livsstil
2010-12-02Anniqa Foldemo
Medicinska fakulteten,avd för omvårdnad
Completed
Tarm- och blåsfunktion hos barn som pottränats under första levnadsåret (BABITT-studien) - en randomiserad interventionsstudie
2018-08-21Barbro Hedin Skogman
Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna
Published
Utvärdering av den perioperativa dialogen i klinisk praxis - En interventionsstudie hos 3-11 år gamla barn som genomgår planerad dagkirurgi
2007-01-03Berith Wennström
Centraloperation samt kirurgisk vård Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Completed
Glukosnedbrytningsprodukter hos hemodialyskrävande patienter. Interventionsstudier
2013-11-07Bernd Ramsauer
Njurmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Ongoing revision
" A prospective non- interventional post- authorization safety study (PASS) designed as a disease registry of patients with transfusion dependent IPSS low orintermdeiate - 1 risk myeloplastic syndromes (MDS) and isolated del(5Q)"
2017-10-06Bertil Uggla
USÖ, Med klin
Published
Effekt av interventioner på habilitering
2015-04-13Birgitta Spjut Janson
Barnhabiliteringen Hisingen
Published
Effekter av Intensiv Beteeede terapi och en fokuserad Imitations intervention för små barn med autism.
2018-03-05Birgitta Spjut Janson
Barnhabiliteringen Hisingen
Completed
LINDRA - en klinisk interventionsstudie
Lindra och behandla bröstsmärta och ångest hos patienter som söker ambulanssjukvård
2010-02-18Birgitta Wireklint Sundström
Högskolan i Borås, PreHospen - Centrum för prehospital forskning, Kooordinator för Forum för Prehosp
Completed
Spontan förtidsbörd - biomarkörer, genetik och en probiotisk interventionsstudie
2011-01-19Bo Jacobsson
Kvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Not updated
Implementering av ett digitalt bedömnings- och kommunikationsverktyg i barnonkologisk vård för att främja barns delaktighet. En observationsstudie med jämförelse mellan intervention- och kontrollgrupp. / Cancersjuka barns förutsättningar för delaktighet och faktiska delaktighet under läkarbesök
2016-04-29Britt-Mari Gilljam
Barnakuten Hallands Sjukhus Halmstad
Published
Intraoperativ huddesinfektion: intervention och upplevelse
2012-08-31Camilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
Completed
Livet efter hjärtstopp hos patienter och deras partners: En långtids- och interventionsstudie med focus på parens livskvalitet
2012-02-13Carina Persson
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Published
Tidig intervention och diagnostik vid schizofreni: Psykoakustiska verktyg, sensorisk informationsbearbetning och kognition.
2010-05-07Caroline E. Wass
Inst för Neurovetenskap och Fysiologi/Sekt för Farmakologi, Göteborgs Universitet
Ongoing revision
Erfarenheter av en personcentrerad fysioterapeutisk intervention för att lindra trötthet hos personer med reumatoid artrit
2016-06-16Caroline Feldthusen
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska, Inst för Vårdvetenskap och hälsa Göteborgs Universitet
Published
TAIK - tandhygienist i kommun.
Ett interventionsprojekt med syfte att förbättra äldres munhälsa genom att stödja och stärka kompetens hos kommunal personal.
Del I - Enkätstudie före och efter intervention med TAIK i fall- och kontrollkommun
2017-05-10Catharina Hägglin
-
Published
TAIK - tandhygienist i kommun. Ett interventionsprojekt med syfte att förbättra äldres munhälsa genom att stödja och stärka kompetens hos kommunal personal.
Del II - utveckling och testning av modell för att munhälsa rutinmässigt skall tas upp vid biståndsbedömning.
2017-05-10Catharina Hägglin
-
Published
Nyttan av en avancerad proteshand med tillgång till olika grepp - en interventionsstudie
2017-10-19Cathrine Widehammar
Barnkliniken Universitetssjukhuset Örebro
Published
Epidemiologi som bas för prevention och intervention - Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg
2008-01-14Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Completed
Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
2011-01-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Published
Samtalsinteraktion vid neurogena tal- och språkstörningar: Intervention med fokus på samtalspartners.
2011-09-14Charlotta Saldert
Enheten för Logopedi, Inst f neurovetenskap & fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Published
Tidig identifiering och intervention av rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på Vårdcentralen Kärra
2010-03-04Christian Treiman
-
Completed
Bildterapi vid depression - Utveckling och utvärdering av en manualbaserad intervention
2016-04-29Christina Blomdahl
Vuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs sjukhus
Published
"GAP (GÖTEBORGS AUTISM PROJEKT)): AUTISM OCH ANDRA PSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR MED DEBUT UNDER FÖRSTA LEVNADSÅREN ("ESSENCE"). EPIDEMIOLOGI, GENUSASPEKTER, GENETIK, NEUROBIOLOGI, PSYKOSOCIAL ANPASSNING, BEHANDLING/INTERVENTION OCH PROGNOS"
2017-12-12Christopher Gillberg
-
Not updated
Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - flervetenskapliga studier av en intervention
2011-12-30Elisabet Wentz
Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus
Not updated
Barn med svårinställd diabetes. Förekomst av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som associerad faktor samt utveckling av modell för intervention
2011-11-27Elisabeth Fernell
-
Not uppdated, final reminder
Pediatric Acute-onset Psychiatric Syndrome (PANS) - systematic mapping of the neuropsychiatric symptom profile, other clinical characteristics and immunological and neuroinflammatory markers - to create a basis for treatment and intervention studies
2015-01-11Elisabeth Fernell
-
Not uppdated, final reminder
En randomiserad kontrollerad mindfulnessbaserad stressreduktion intervention för kvinnor med bröstcancer
2010-03-01Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Published
Användning för hälsopromotion i vardagen
-äldre utlandsfödda personers erfarenheter efter medverkan i en hälsofrämjande intervention
2014-06-11Emmelie Barenfeld
-
Completed
En prospektiv randomiserad studie där kirurgisk (öppen och artroskopisk) akromioplastik och fysioterapi hos patienter med subakromialt impingment syndrom jämförs 15-20 år efter intervention
2015-02-17Erling Hallström
Ortopedkliniken, Uddevalla Sjukhus
Not updated
Vak hos döende person i hemmet - en intervention
2008-01-08Eva Benzein
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso och vårdvetenskap
Completed
Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
Bedömning och behandling enligt Mc Kenziekonceptet.
En prospektiv randomiserad interventionsstudie.
Projektplan 2007.
2008-03-26Eva Brännberg
Sjukgymnastikavdelningen Hjo Vårdcentral
Completed
Aspekter av ätande, munhälsa och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende - före och efter en intervention
2013-03-15Eva Carlsson
Närsjukvårdsområde norr och Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län
Completed
Lägesbetingad skallasymmetri: En barnhälsovårds intervention i Skaraborg
2011-10-25Freda Lennartsson
-
Published
ODHIN (Optimizing delivery of health care interventions).
2012-12-07Fredrik Spak
Göteborgs Universitet, Socialmedicinska Enheten
Not uppdated, final reminder
Studier av kärlhälsa och psykisk hälsa hos unga, interventionsstudie med träning och omega-3 vid Institute of Child Health i London
2012-04-27Frida Dangardt
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för Medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin,
Completed
LIFE - Interventionsstudie på BVC avseende tidig matvanors betydelse för barns tillväxt samt risk för utveckling av övervikt och fetma för mer jämlik hälsa.
2016-06-20Gerd Almquist-Tangen
Barnhälsovårdsenheten Halland, Regionkontoret Halland
Published
Specialistsjuksköterskemottagning för patienter som genomgått behandling av bukaortaaneurysm med endovaskulär teknik – en interventionsstudie
2015-10-30Gezime Zuta kurtisi
Kärlkirurgisk mottagning SU
Not uppdated, final reminder
Specialistsjuksköterskemottagning för patienter som genomgått behandling av bukaortaaneurysm med endovaskulär teknik – en interventionsstudie
2015-10-30Gezime Zuta kurtisi
Kärlkirurgisk mottagning SU
Published
Socioekonomiska och demografiska faktorers och interventioners påverkan på deltagandet i gynekologisk cellprovskontroll – Fokus på kvinnor som inte deltar
2012-12-13Gudrun Broberg
Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde
Completed
En vindlande väg - från flicka till kvinna

Attityder till menstruation, att bli kvinna och ungdomars sexuella hälsa
- observations och interventionsstudie

2005-09-09Gun Rembeck
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning
Completed
Utveckling och prövning av familjecentrerad arbetsterapeutisk interventionsmodell gällande hemrehabilitering för personer med "dold" strokeproblematik - En pilotstudie
2009-02-05Gunilla Forsberg-Wärleby
Verksamhet Arbetsterapi och Fysioterapi. Arbetsterapi Sahlgrenska
Completed
AKKTIV
AKK- Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter
2015-06-14Gunilla Thunberg
DART kommunikations- och dataresurscenter
Completed
Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer.
2010-11-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Genom att skapa ett intresse för forskning och utveckling kan gapet mellan teori och praktik överbryggas i primärvården. En interventionsstudie baserad på strategisk kommunikation.
2015-12-01Helena Mortenius
FoU Halland och Kunskapsstyrning på Regionkontoret
Completed
Projekttitel: Skapa en forsknings- och utvecklingsmedvetenhet hos tandvårdspersonal genom strategisk kommunikation. En 12-års longitudinell interventionsstudie.
2017-12-30Helena Mortenius
FoU Halland och Kunskapsstyrning på Regionkontoret
Completed
Strategisk kommunikation skapar intresse för forskning och evidensbaserad praktik
- En 12-årig interventionsstudie med sjuksköterskor i fokus
2015-12-01Helena Mortenius
FoU Halland och Kunskapsstyrning på Regionkontoret
Completed
Interventionsstudie på Närhälsan Vårgårda vårdcentral för att förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit
2017-05-22Ilyas Jaghoori
Närhälsan Vårgårda
Published
Viktbegränsning under graviditet; en interventionsstudie. Uppföljning av studiebarnens och deras yngre syskons viktutveckling under de fem första levnadsåren.
2011-01-23Ing-Marie Claesson
-
Published
Relationen mellan symtom och tecken samt utvärdering av symtomlindrande interventioner vid kardiovaskulär sjukdom
2011-01-14Inger Ekman
Område Östra/ plan 2 CK
Not updated
Sjukfrånvaro vid nydebuterad reumatoid artrit. Intervention och prevention.
2008-04-10Ingrid Thyberg
Reumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum
Ongoing revision
Utvärdering av hälsofrämjande interventioners effekt på självbestämmandet och sambandet mellan upplevt självbestämmande och beroende i dagliga aktiviteter hos äldre personer (original titel)
Självbestämmande och beroende i dagliga aktiviteter
- En tvärsnittsstudie med hemmaboende äldre personer
2013-05-30Isabelle Ottenvall Hammar
Arbetsterapiverksamheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Studier av MS sjukdomens epidemiologi och immunopatogenes för påvisande av riskfaktorer och biomarkörer av klinisk relevans för diagnostik, prognos samt vid utvärdering av sjukdomsförlopp och terapeutisk intervention
2012-01-11Jan Lycke
Neurologiska kliniken, MS Centrum
Ongoing revision
Etnicitet och människa-djur kommunikation. En analys av barns och ungdomars kommunikation med hästar vid hästunderstödd intervention. Projektnr: 257813402 Version nr: 1
2012-01-20Jens Allwood
Göteborgs Universitet/ Immigrantinstitutet
Not uppdated, final reminder
Individuell och övervakad styrketräning i prestationshöjande och skadeförebyggande syfte hos unga kvinnliga idrottare: En interventionsstudie
2007-12-14Jesper Augustsson
-
Completed
Ensidig dövhet- Jämförelse av tre interventioner för monaural sensorineural dövhet
2016-05-12Jonas Fogels
Hörselverksamheten Sahlgrenska
Completed
En kontrollerad interventionsstudie av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården
Effekter av screening, tidig intervention
och prevention
2007-11-29Jörgen Thorn
-
Not updated
Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta
2017-12-06Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Published
Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; studier med fokus mot beteendeinriktad intervention för att öka ungdomars egenansvar i den parodontala infektionskontrollen.
2017-02-03Kajsa Henning Abrahamsson
Avd f parodontologi, Inst f Odontologi. Sahlgrenska Akademin vid GU/Specialistkliniken i parodontolo
Published
“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
2018-01-22Kajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
Published
Interventioner för att motverka eller lindra trötthet i relation till strålbehandling mot bröstcancer - en randomiserad studie.
2009-05-31Karin Ahlberg
-
Ongoing revision
Kan Omega-3 fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie.
2014-05-16Karin Sävman
Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Not updated
Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie.
2017-05-28Karin Sävman
Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Not updated
Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudie
2018-05-23Karin Sävman
Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Strokerehabiliteringsforskning: fysisk funktion, delaktighet och interventioner
2017-12-18Katharina Stibrant Sunnerhagen
Sekt för klinisk neurovet, Inst neurovet och fysiologi, GU samt Rehab med SU
Published
Patienters erfarenheter av pREHAB i primärvården, en intervention för att främja arbetsförmåga vid depression och ångest
2018-05-14Kristin Lork
-
Published
Postoperativ osteopatisk intervention i smärtreducerande syfte efter oesofagusresektion via thorakotomi
2010-11-04Kristofer Bjerså
-
Completed
Kirurgisk intervention, en orsak till benmineralförlust och en riskfaktor för osteoporos
2007-02-22Lars Ejerhed
NU-sjukvården, FoU-enheten
Not uppdated, final reminder
Studier om mekanismer bakom och interventioner mot reperfusionsskada vid akut hjärtinfarkt samt effekter av kateterburen koronarintervention (PCI) på anginagrad och livskvalitet hos patienter med stabil angina pectoris
2009-09-29Lars Grip
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusdiretörens stab
Completed
SOS, en prospektiv, kontrollerad interventionsstudie vid fetma
2008-12-12Lars Sjöström
Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin
Not uppdated, final reminder
Ökad kommunikationsförmåga efter stroke: utvärdering och jämförelse mellan olika typer av intervention
2011-01-28Lena Hartelius
Logopedi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg universitet
Not updated
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Multimodala interventioner för individer i sent skede av stroke: en randomiserad kontrollerad studie.
2016-03-07Lina Bunketorp Käll
Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.)
Not updated
Logopedisk interventionsstudie av strålbehandlade larynxcancerpatienter gällande röst- och hälsorelaterad livskvalitet(HRQL) - randomiserad kontrollerad studie
2012-12-17Lisa Tuomi
Logopedmottagningen ÖNH
Completed
Intervention baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) för oral hälsopromotion för tonåringar och unga vuxna.
2012-11-12Magnus Hakeberg
-
Not updated
Prevalensen av retinerade hörntänder i överkäken efter systematisk intervention
2018-05-11Mai Lin Lövgren
-
Published
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-09-18Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Psykisk ohälsa och mortalitet, betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.
2016-05-17Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Psykologisk intervention hos personer med typ 1 diabetes
2017-04-28Marcus Lind
-
Ongoing revision
Just in TIME - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta.
2017-02-14Margareta Möller
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
Not uppdated, final reminder
När invånarna själva får råda: en deltagarstyrd hälsofrämjande intervention in en förort i Göteborg
2017-08-16Maria Magnusson
Angereds närsjukhus
Published
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-01-04Maria Åberg
Närhälsan Askim Vårdcentral
Published
En långtidsuppföljning (3 år) av en sjukgymnastisk intervention för patienter med whiplashrelaterade besvär.
2006-08-22Mark Rosenfeld
Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB
Completed
Tidig intervention vid whiplashrelaterad besvär
2007-08-22Mark Rosenfeld
Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB
Completed
Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, SPIRRIT-HFpEF.

PI: Prof Lars Lund, K

2018-01-09Michael Fu
Hjärtsektion, Medklin, SU/Östra
Published
SPIRRIT-HFpEF (Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction)
2017-02-06Michael Fu
Hjärtsektion, Medklin, SU/Östra
Not updated
Pedagogisk intervention vid audiologisk rehabilitering med hjälp av en textbok.En randomiserad kontrollerad studie
2016-05-13Milijana Malmberg
Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten
Completed
Vaskulär bild och intervention.
2012-01-24Mårten Falkenberg
Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Från totta till soffa: En interventionsstudie av sex barn med fonologisk språkstörning
2010-06-03Nanna Palle
Enheten för barnlogopedi
Published
En interventionsstudie för att förbättra äldres kunskap om och användning av fluortandkräm
2012-11-02Olga Jensen
Specialistkliniken för Parodontologi, Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal
Completed
Web-baserat stöd under graviditet och tidigt moderskap hos kvinnor md typ 1 diabetes - en interventionsstudie - MODIAB-Web
2012-12-28P-G Larsson
Kvinnokliniken
Not uppdated, final reminder
En icke-interventionsstudie i syfte att utvärdera behandling med botulinumneurotoxin typ A hos behandlingsnaiva personer med spasticitet som behandlas enligt gängse klinisk praxis
2011-05-05Patrik Säterö
Rehabiliteringsmedicin, Högsbo, SU
Published
Interventioner vid medfödda hjärtfel; när, hur och vad kan förväntas.
2015-09-24Peter Eriksson
Medicin, SU/Östra
Published
Interventioner vid medfödda hjärtfel; när, hur och vad kan förväntas ur ett nordiskt perspektiv.
2017-12-11Peter Eriksson
Medicin, SU/Östra
Not updated
Nordisk Koarktation av Aorta Intervention studie
2016-08-29Peter Eriksson
Medicin, SU/Östra
Published
Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
2018-03-27Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
2018-03-27Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
Betydelsen av tidig intervention på auditiv, tal- och språkutveckling hos banr med konduktiv hörselnedsättning
2014-02-06Radi Jönsson
Öron-näs och halssjukvård/Audiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
2016-01-19Robert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
Published
Att läka varandra och sig själv - ACT-fokuserad och compassioninfluerad intervention för sjuksköterskor i primärvården - En randomiserad kontrollerad studie
2016-08-26Sandra Weineland
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
Not updated
Sexuell hälsa för omhändertagna unga: En systematisk översikt av interventioner med syfte att främja sexuell och reproduktiv hälsa hos unga omhändertagna av samhället
2015-04-28Sofia Hammarström
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa / Linköpings universitet
Completed
Dokumenthanteringssystem till primärvården - En interventionsstudie på IT-stöd för primärvårdens informationshantering
2009-02-04Sofie Ljung
VGR IT Projekt och Uppdrag
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) för patienter med metabola riskfaktorer.
Finns samband mellan främjande faktorer (mediatorer) och fysisk aktivitetsnivå
vid en 6 månaders intervention?
2015-07-03Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Not updated
Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
2017-12-23Stefan Malmberg
HälsoBrunnen Vårdcentral
Published
Hälsofrämjande interventioner för hemmaboende äldre personer som riskerar att bli, eller är, sköra
2011-06-22Susanne Gustafsson
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Completed
Livslots för seniorer, ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventionsprogram, kort- och långsiktig effekt på ADL.
2010-05-25Susanne Gustafsson
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Completed
Långtidsuppföljning av ADL efter interventioner i den hälsofrämjande, randomiserade och trearmade studien "Äldre Personer i Riskzon"
2011-11-19Susanne Gustafsson
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Completed
Intervention med ortos för barn med misstänkt unilateral spastisk cerebral pares som har inslagen tumme
2016-09-12Susanne Nicklasson
Habiliteringen Halmstad
Published
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) och röstfunktion hos larynxcancer patienter - en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med logopedisk röstrehabilitering.
2013-08-07Therese Karlsson
-
Not updated
Hälsorelaterad livskvalitet hos larynxcancerpatienter - en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med logopedisk röstrehabilitering
2015-05-26Therese Karlsson
-
Published
Hälsorelaterad livskvalitet hos larynxcancerpatienter - en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med logopedisk röstrehabilitering
2017-05-14Therese Karlsson
-
Not updated
Hälsorelaterad livskvalitet hos larynxcancerpatienter - en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med logopedisk röstrehabilitering
2018-03-06Therese Karlsson
-
Published
Att utvärdera effekten av tre olika interventioner; integrativ behandling, terapeutisk akupunktur och sedvanlig primärvårdsbehandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård. - en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (n=120).
2010-02-09Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Serologisk övervakning och intervention av Natalizumab-behandlade patienter med multipel skleros till skydd emot progressiv multifokal leukoencefalopati och herpesvirusreaktivering
2012-04-01Tomas Bergström
Klinisk Mikrobiologi/Virologiska laboratoriet
Completed
Kirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år)
2007-03-20Torsten Olbers
Kirurgen, SU/S
Published
Egenvårdsstöd vid sömnstörningar för att förbättra hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med peritonealdialys i hemmet-interventionsstudie
2009-06-08Ulla Edell-Gustafsson
Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för Omvårdnad
Not uppdated, final reminder
Intervention för hälsopromotion för unga vuxnas tandhälsa
2013-02-27Ulla Wide
Klin Sjukhustandv/oralmedicin VGR; Avd Odont psykologi folkhälsa Inst f Odontologi GU
Published
Förekomst och behandling av smärta hos patienter inneliggande på sjukhus - kan interventioner och ökad patientmedverkan leda till förbättrad smärtbehandling och minskat "vårdlidande"?
2018-04-29Viveka Andersson
Hallands Sjukhus Varberg, med avd 5A/Hematologen 3A
Published
Klinisk forskning inom interventionell kardiologi
2008-04-22Wilhelm Ridderstråle
Kardiologen SU/Sahlgrenska
Completed
Lysmasc-En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin
2018-03-15Ylva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
Completed
PRODAT: A non-interventional, primary data collection, multicenter
study of the combination of Dabrafenib and Trametinib in the
treatment of advanced melanoma
2018-07-16Ylva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
Published
Effekt av CPAP behandling efter revaskularisering av kranskärlssjuka med obstruktiv sömnapné: En randomiserad, kontrollerad, interventionsstudie
2008-06-12Yüksel Peker
Sahlgrenska akademin, GU & Lunds Universitet & Marmara University, Istanbul
Completed
Strukturerad fysisk träning som behandlingsmetod för att öka livskvaliteten hos typ-2 diabetiker - en prospektiv interventionsstudie
2018-08-07pia nilsson
VC Håsten
Published
Utlandsfödda föräldrars erfarenheter av ett lokalt interventionsprojekt för små barn med autism
2016-05-16Åsa Nilses
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Göteborg
Not updated

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Intervention | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Intervention , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Intervention