Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Obstruktiv

Databas
ArtOSAS: Effekter av CPAP-behandling mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker
- en långtidsuppföljning av kärlelasticitet
2011-04-26Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Published
Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet.
2008-06-13Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Not updated
Webbaserad patientutbildning vid CPAP-behandlad obstruktiv sömnapné
2011-12-20Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Not uppdated, final reminder
Är ett energibesparande aktivitetsutförande vid Kroniskt Obstruktiv lungsjukdom(KOL) energibesparnde, en randomiserad kontrollerad interventionsstudie
2011-10-31Ann Wingårdh
Arbetsterapienheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Måltidsmönster för hemmaboende patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom -KOL.
2011-03-16AnneMarie Grönberg
-
Not uppdated, final reminder
Måltidsmönster för hemmaboende patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom -KOL.
2011-03-16AnneMarie Grönberg
-
Not uppdated, final reminder
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL-träningsgrupp
2005-11-21Birgitta Hällgren
Primärvårdsrehab Gibraltar
Completed
Tidig identifiering och intervention av rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på Vårdcentralen Kärra
2010-03-04Christian Treiman
-
Completed
Uppföljning av barn , som sjukhusvårdats för obstruktiva symtom före 1½ års ålder
2011-05-02Christina Kavouridou
Barn-och ungdomskliniken
Not uppdated, final reminder
Behandlingseffekt av CPAP på dagtid vaksamhet och neurokognitiv funktion hos patienter med obstruktiv sömnapné
2010-05-17Ding Zou
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Completed
En 3 månaders randomiserad, dubbelblind studie med en öppen 3 månaders förlängning för att undersöka effekten av zonisamid jämfört med nCPAP vid måttlig till svår obstruktiv sömnapné
2011-04-26Ding Zou
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Completed
Utvecklar snarkare obstruktiv sömnapné pga. nervskador i svalget?
2008-04-09Eva Svanborg
Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys
Published
Utvecklar snarkare obstruktiv sömnapné pga. nervskador i svalget? En prospektiv studie
2008-12-15Eva Svanborg
Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys
Not updated
D-vitamin och kronisk obstruktiv lungsjukdom: nytt hopp eller hype?
2014-04-04Fatemeh Rostamian
-
Completed
Kartläggning av förekomst av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och effekten av optimerad behandling och omhändertagande av KOL-patienter inom primärvårdsområdet Kungshamn/Hunnebostrand
2010-10-03Folke Nilsson
Vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand
Completed
Obstruktiv sömnapné vid kranskärlssjukdom: Effekt av CPAP behandling
2009-04-14Helena Glantz
-
Completed
Påverkan av sjukdomsprogression faktorer och sjukvård på hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom - en rikstäckande registerstudie
2016-06-13Ingela Henoch
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Institionen för vårdvetenskap och hälsa
Published
Care4ourselves - Personcentrerade informations- och kommunikationsteknologiska stödinsatser till personer med kronisk hjärtsvikt och/eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.
2014-09-05Inger Ekman
Område Östra/ plan 2 CK
Published
Sambandet mellan övre och nedre luftvägsinflammation vid rinit-kronisk rinosinuit och kronisk obstruktiv lungsjukdom
2017-01-30Joel Bergqvist
ÖNH-kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
BRONCHIOLE- en rRCT avseende nyttan av betablockad vid Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
2017-01-26Josefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Published
En kontrollerad interventionsstudie av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården
Effekter av screening, tidig intervention
och prevention
2007-11-29Jörgen Thorn
-
Not uppdated, final reminder
Har personer med lindrig KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) en nedsatt bentäthet i jämförelse med en kontrollgrupp utan KOL? – en fall-kontrollstudie i primärvården
2011-01-27Jörgen Thorn
-
Not updated
En 24 månaders, singel center, randomiserad, parallell grupp prövning för att utvärdera effekten och säkerheten av obesitaskirurgi på obesa patienter med obstruktiv sömnapné (OSA) och obesitas hyperventilations syndrom (OHS). Version nr: 101123
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
Gruppintervention inom Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller hjärtsvikt
2013-07-11Kersti Theander
Landstinget i Värmland, Centrum för klinisk forskning
Published
Yrkesexponeringar och risk för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), emfysem och lobär pneumoni
2010-03-15Kjell Torén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Ongoing revision
Patienters upplevelser av delaktighet i vårdkontakten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och/eller hjärtsvikt
2017-10-01Kristina Luhr
Primärvården Region Örebro Län, Tybble vårdcentral/Universitetssjukvårdens Forsknings Centrum
Not uppdated, final reminder
Komplikationer och prognos hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) - sömnens roll för kardiovaskulär, autonom och inflammatorisk dysfunktion
2017-12-08Ludger Grote
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Published
"Som att sova på moln" - Cloud-baserad telemedicinsk övervakning av nasal övertrycksandning CPAP vid obstruktiv sömnapné
2017-05-19Ludger Grote
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Published
Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom
2008-01-11Mitra Unosson
-
Completed
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom och lungfunktion vid akut
kranskärlssyndrom; förekomst och prognostisk betydelse
2013-07-26Nikolai Stenfors
-
Published
Att vara anhörig till en person som är svårt sjuk i kronisk obstruktiv lungsjukdom - en kvalitativ studie med fokusgrupper
2017-03-15Susann Strang
Angereds Närsjukhus FoU
Published
Fysisk aktivitet med saturationsmätare hos personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); en Mixed Method studie

Using a mobile phone application to motivate physical activity in patients with COPD:
a mixed method stud

2013-04-04Terese Anerös
-
Published
Fysisisk träning av patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Effekt av högintensiv styrketräning och intervallträning hos polikliniska patienter med KOL över kort och lång tid.
2009-05-12Torbjörn Johansson
-
Not uppdated, final reminder
Blodtrycksrespons på Losartan hos hypertensiva män och kvinnor med obstruktiv sömnapné utan och med CPAP behandling
2008-06-12Yüksel Peker
Sahlgrenska akademin, GU & Lunds Universitet & Marmara University, Istanbul
Completed
Effekt av CPAP behandling efter revaskularisering av kranskärlssjuka med obstruktiv sömnapné: En randomiserad, kontrollerad, interventionsstudie
2008-06-12Yüksel Peker
Sahlgrenska akademin, GU & Lunds Universitet & Marmara University, Istanbul
Completed
Effekt av CPAP behandling hos patienter med dilaterad kardiomyopati och obstruktiv sömnapné: En randomiserad, kontrollerad studie
2013-05-27Yüksel Peker
Sahlgrenska akademin, GU & Lunds Universitet & Marmara University, Istanbul
Not updated
Obstruktiv sömnapné och hjärt-kärlsjuklighet: förekomst, fenotyper, patofysiologiska mekanismer och effekt av behandling
2008-06-12Yüksel Peker
Sahlgrenska akademin, GU & Lunds Universitet & Marmara University, Istanbul
Not updated

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Obstruktiv | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Obstruktiv , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Obstruktiv