Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Placebokontrollerad
Databas
En randomiserad placebokontrollerad multicenterstudie för att bekräfta effektivitet och säkerhet av laserbehandling till patienter med akut ischemisk stroke inom 24 timmar.
2008-03-10Andersson Björn
-
Completed
CNTO1275PSA3002 STELARA: fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av ustekinumab (anti IL- 12/23) vid psoriasisartrit
2012-08-10Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Completed
RA0055 C-early: fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekten och säkerheten med Certolizumab Pegol (CZP) s.c i kombination med methotrexate (MTX) i jämförelse med enbart MTX för att inducera och upprätthålla klinisk remission hos patienter med tidig aktiv reumatoid artrit (RA).
2012-08-10Balsam Hanna
Reumatologen SU/SS
Not uppdated, final reminder
Mona Leesa2. En randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie av LEE011 i kombination med letrozol för behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ, avancerad bröstcancer som inte fick någon tidigare behandling för avancerad sjukdom.
2015-06-04Barbro Kristina Linderholm
Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Not uppdated, final reminder
Olympia. En randomiserad dubbelblind, parallella, grupp, placebokontrollerad multicenter fas III-studie, för att utvärdera effekt och säkerhet av Olaparib jämfört med placebo som adjuvant behandling av patienter med nedärvda BRCA1/2 mutationer och hög risk HER2 negativ primär bröstcancer som har avslutat definitiv lokal behandling och neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi.
2015-06-03Barbro Kristina Linderholm
Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Not updated
RA0028 MARVELLOUS: fas IIIb, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att med MR kamera verifiera certolizumab pegols tidiga effekt på aktiv RA (sponsor UCB)
2012-08-10Christopher Schaufelberger
reuma SU
Completed
Behandling med Metylfenidat vid långvaria problem med mental trötthet, värk och kognitiva nedsättningar efter skallskada – en cross-over och placebokontrollerad studie
2012-01-26Clas Mannheimer
-
Not uppdated, final reminder
GiACTA - En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att bedöma effekt och säkerhet av tocilizumab hos patienter med jättecellsarterit
2016-04-26Elisabeth Nordborg
Område 4, Reumatologi
Not updated
Capsaicin för behandling av kronisk hosta - en fas-II, randomiserad, placebokontrollerad studie
2016-11-01Eva Millqvist
-
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie avseende mesalazinbehandling (Asacol®) vid IBS och utvärdering av ändtarmsiflammation med Mucosal Patch Technique
2012-12-16Hans Törnblom
Medicinkliniken, Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Rituximab som andra linjens behandling vid immunologisk trombocytopeni. En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas III studie.
2011-09-28Hans Wadenvik
-
Published
Uppehåll av långtidsbehandling med tillväxthormon - en randomiserad, placebokontrollerad studie på vuxna mwed tillväxthormonbriat
2008-04-23Helena Filipsson Nyström
Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset
Completed
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas III multicenterstudie av sekukinumab (150g och 300 mg), givet subkutant med förfylld spruta, för att visa effekt, säkerhet och tolerabilitet (inklusive hämning av strukturell skada) i upp till 2 år hos patienter med aktiv psoriasisartrit
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
PRESIDE. En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IIIb studie av effekt och säkerhet för fortsatta Enzalutamide tidigare ej fått kemoterapi Metastatic Castration resistent prostatacancer patienter behandlade med docetaxel Plus Prednisolon som har utvecklats på Enzalutamide Alone.
2015-06-04Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
SELECT. En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie av E7080 för 131I-refraktär differentierad tyreoideacancer.
2015-06-04Johanna Svensson
Sahlgrenska sjukhuset, v o onkologi
Published
En fas 2, 12 veckor multicenter, randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad, parallellgrupp, adaptiv design studie för att utvärdera säkerheten och effekten av LCQ908 för viktminskning och minskad nivå av LDL kolesterol hos patienter med fetma och dyslipidemi. Projektnr: LCQ908A2204 Version nr: 1.0 EudraCT number: 2009-010198-19
2011-09-30Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 hos äldre patienter med placebo som referens. Projektnr: 28431754DIA3010, Version nr: 12 februari 2010 EudraCT nr: 2010-018411-15
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3005, Version nr: 3 December 2009 EudraCT number: 2009-015883-32
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3006 Version nr: 7 December 2009 EudraCT: 2009-016525-34
2011-09-14Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens.
2010-11-16Kaj Stenlöf
Carlanderska sjukhuset
Not uppdated, final reminder
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV."
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper som syftar till att demonstrera förbättring av RLS-symtom hos patienter med moderat till svår idiopatisk RLS med symtom dagtid som tar oxykodon/naloxon med förlängd frisättning (OXN PR) jämfört med patienter som tar placebo (PLA). Projektnr: OXN3502 Version nr: 1, 09oct2009 EudraCT number: 2009-011107-23
2011-09-19Ludger Grote
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Published
En placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind, cross-over studie i fas 2a, som ska jämföra läkemedel AZD1386 (95 mg) med placebo avseende känslighet för smärta i matstrupen hos patienter som inte blivit helt symtomfria med protonpumpshämmande läkemedel. I studien mäts smärta med en experimentell smärtmodell, som mäter 3 olika typer av stimuli. Två centra. Projektnr: D9127C00002 Version nr: 1
2011-09-29Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
En läkemedelsstudie (enkelblind, randomiserad, placebokontrollerad) för att undersöka effekten av stigande doser AZD6714, gällande säkerhet, tolerans och omsättning hos manliga friska frivilliga försökspersoner och patienter med typ 2 diabetes. Studien ska också utvärdera om biotillgängligheten av AZD6714 påverkas av födointag. Projektnr: D1920C00001, Version nr: 1 EudraCT number: 2009-010007-83
2011-09-30Marianne Hartford
Pensionär
Completed
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, cross-over studie som genomförs för att bestämma effekten av Ticagrelor på adenosininducerat kranskärlsflöde hos friska frivilliga manliga försökspersoner. Projektnr: D5130C00067 Version nr: 1 EudraCTnr: 2010-021820-91
2011-09-19Marianne Hartford
Pensionär
Completed
ATLAS ACS 2 TIMI-51, en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad, händelsedriven multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av rivaroxaban jämfört med placebo på patienter med nyligen genomgången akut kranskärlssjukdom.
2012-02-24Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
CANTOS.
Randomiserad dubbleblind placebokontrollerad händelsedriven studie av kvartalsvis subkutan injektion av canakinumab för att förhindra återkommande kardiovaskulära händelser bland stabila patienter efter genomgången hjärtinfarkt och med förhöjt högsensitivt CRP
2011-10-21Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Published
SAVOR: En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IV-studie för att utvärdera effekten av saxagliptin vad gäller frekvensen av kardiovaskulär död, myokardinfarkt eller ischemiskt slaganfall hos patienter med typ-2-diabetes. Projektnr: D1680C00003, Version nr: 1.0
2011-09-19Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
SIGNIFY.
Effekter av ivabradin bos patienter med stabil kranskärlssjukdom utan klinisk hjärtsvikt. En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad internationell multicenterstudie. Projektnr: CL3-16257-083, Version nr: daterad 2009-06-18 EudraCT number: 2009-011360-10
2011-09-30Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
M12-914. En fas III randomiserad, placebokontrollerad studie av Carboplatin och Paclitaxel med eller withour PARP-hämmare Veliparib (ABT-888) i HER2-negativ metastaserad eller lokalt avancerad inoperabel BRCA-associerat bröstcancer.
2015-06-03Zakaria Einbeigi
Avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhusetg
Not uppdated, final reminder
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Placebokontrollerad | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Placebokontrollerad , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Placebokontrollerad