Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Prostatacancer
Databas
Cirkulerande tumörceller- en väg till individanpassat behandling vid metastaserad prostatacancer
2017-03-23Andreas Josefsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för Urologi, Göteborg
Not updated
ENZYMATISK BEHANDLING FÖR ÖKAD KÄNSLIGHET VID ISOLERING OCH KARAKTÄRISERING AV CIRKULERANDE TUMÖRCELLER HOS MÄN MED METASTASERAD PROSTATACANCER
2017-03-23Andreas Josefsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för Urologi, Göteborg
Not updated
Identifiering och validering av biomarkörer för optimerad screening och aktiv monitorering av prostatacancer
2017-03-23Andreas Josefsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för Urologi, Göteborg
Not updated
CCL18 i prostatacancer
2017-10-09Ann Erlandsson
Urologiska kliniken, USÖ
Published
Immunrespons i prostatacancer vävnad behandlad med hormonerterapi, strålning eller en kombination av dessa.
2018-08-16Ann Erlandsson
Urologiska kliniken, USÖ
Published
Prostatacancercellers förmåga att påverka makrofager att uttrycka gener som stimulerar cancer progression.
2016-02-10Ann Erlandsson
Urologiska kliniken, USÖ
Completed
Regulatoriska T-lymfocyter som bakomliggande orsak till utveckling av Prostatacancer
2013-04-10Anna-Lena Ohlson
Laboratoriemedicinska Länskliniken FOU/Patologen
Not updated
Långtiduppföljning av olika radioterapimetoder vid lokaliserad prostatacancer
2013-10-11Bengt Johansson
Onkologiska Kliniken
Published
Jämförande studie av robotassisterad laparoskopisk och öppen kirurgi vid prostatacancer
2009-02-26Eva Haglind
-
Not updated
Minimalinvasiv och öppen kirurgi vid kolorektalcancer, prostatacancer och diverticulit. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2008-05-19Eva Haglind
-
Published
Infektion som etiologi till prostatacancer
2009-05-07Fredrik Elgh
-
Not uppdated, final reminder
Användning av miRNA för att förutsäga behandlingsrespons hos patienter med hormonrefraktär prostatacancer
2011-09-20Gisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Published
Cytokiner och kemokiner som etiologiska och prognostiska markörer i prostatacancer
2016-01-20Henrik Ugge
-
Published
Regulatoriska T lymfocyter och risk för aggressiv prostatacancer
2016-10-11Henrik Ugge
-
Published
Serumnivåer av inflammatoriska serummarkörer hos prostatacancerpatienter med respektive utan förekomst av Propionibacterium acnes i prostata.
2017-10-19Henrik Ugge
-
Published
En enarmad fas II studie för att utvärdera effekt samt biverkningar av den perorala cytostatikabehandlingen KEES (Ketokonazol, Etoposid, Estramustin samt Sendoxan) hos patienter med avancerad prostatacancer.
2009-11-20Ingela Franck Lissbrant
Enheten för onkologi
Not uppdated, final reminder
Behandlingsstrategier vid prostatacancer: Experimentella och kliniska studier av prostatatumörers tillväxtreglering, framförallt avseende utveckling av hormonell refraktäritet.
2008-02-07Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Behandlingsstrategier vid prostatacancer: Kliniska och experimentella studier av prostatatumörers tillväxtreglering framförallt avseende utveckling av kastrations- resistens och metastasering
2014-11-24Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Published
En randomiserad, öppen, parallellgruppsstudie som jämför degarelix med goserelin i kombination med skydd mot testosteronförhöjning (bikalutamid), vad gäller volymminskning av prostatan hos patienter med prostatacancer, vilka är aktuella för medicinsk kastrering. Protokoll nr: FE 200486 CS31 EudraCT nr: 2008-008604-40
2011-09-29Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Published
PRESIDE. En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IIIb studie av effekt och säkerhet för fortsatta Enzalutamide tidigare ej fått kemoterapi Metastatic Castration resistent prostatacancer patienter behandlade med docetaxel Plus Prednisolon som har utvecklats på Enzalutamide Alone.
2015-06-04Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Studier av cirkulerande tumörceller (CTC) vid prostatacancer.
2012-01-10Jan-Erik Damber
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Published
Operativt avlägsnande av prostatakörteln eller ingen initial behandling för patienter med lokaliserad prostatacancer. En studie (SPCG-4) med långtidsuppföljning och analys av överlevnad, hälsoekonomi och patologidata
2012-06-19Jan-Erik Johansson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Immunförsvarets roll vid aggressiv prostatacancer
2018-08-10Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Published
Kronisk inflammation och prostatacancer
2018-01-29Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Published
mikroRNA som diagnostiska och prognostiska markörer för prostatacancer
2014-01-15Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Published
miRNAs roll i inflammationsinducerad prostatacancer
2013-10-10Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Completed
Vitamin D:s roll i prostatacancer
2013-04-08Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Published
Kirurgisk behandling av lokaliserad prostatacancer – studier för att utvärdera operationsmetoder och utfall i syfte att begränsa det postoperativa komplikationspanoramat
2008-02-05Johan Stranne
Sahlgrenska universitetssjukhuset, avd för urologi/Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Avd
Completed
Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) som behandling av lokaliserad prostatacancer – studier för att identifiera och utvärdera patient- och operationsspecifika faktorer som leder till postoperativt urinläckage och för att minska risken för postoperativa strålskador vid recidiverande sjukdom
2014-12-09Johan Stranne
Sahlgrenska universitetssjukhuset, avd för urologi/Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Avd
Published
BAY 22-8223/16507.En tre arm randomiserad öppen fas II-studie av radium-223 50 kBq / kg jämfört med 80 kBq / kg, och jämfört med 50 kBq / kg i en förlängd dosering hos patienter med hormonresistent prostatacancer metastaserad till benet.
2015-06-03Jon Kindblom
-
Not uppdated, final reminder
Göteborg 1-studien - Tidig diagnostik (screening) och behandling av prostatacancer
2011-01-13Jonas Hugosson
Avdelningen för Urologi, Inst för Kliniska vetenskaper
Not updated
Behandlingsoptimering av postoperativ strålbehandling vid prostatacancer
2017-03-29Karin Braide
Urologkliniken, SU
Published
Kvinnor och mäns upplevelser av sin sexualitet efter behandling av bröst- och prostatacancer
2008-10-08Kicki Klaeson
Sjukhuset i Lidköping
Completed
Nya bildbiomarkörer från kvantitativ analys av PET/CT bilder på prostatacancerpatienter
2014-11-26Lars Edenbrandt
-
Published
Stråldosoptimering vid interstitiell brachyterpi av prostatacancer
2013-01-09Leif Karlsson
Universitetssjukhuset, Avd för Sjukhusfysik
Completed
Hur påverkas behandlingen av godartad prostataförstoring av PSA-screening för prostatacancer?
2010-05-25Maria Frånlund
Verksamhet Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
2010-06-04Maria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
Completed
Är TMPRSS2-ERG fusionen associerad med kastrationsrefraktär prostatacancer
2011-10-20Maria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
Completed
CD4+ och CD8+ Regulatoriska T-lymfocyter och risken för utveckling av prostatacancer.
2012-03-02Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Published
Cytokiner och kemokiner som etiologiska och prognostiska serummarkörer vid prostatacancer
2014-08-05Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Published
Infektion som etiologi till prostatacancer
2010-06-03Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer.
2011-08-22Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Published
M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer
2014-10-24Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
miR-146a:s roll i inflammations-inducerad prostatacancer
2014-01-13Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Propionibacterium acnes betydelse för utvecklingen av prostatacancer- finns det speciella typer av bacterien som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?
2013-07-05Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Propionibacterium acnes roll vid utveckling av prostatacancer - skillnader mellan olika subtyper.
2013-04-09Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer.
2018-08-28Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Published
Uttryck av PD-1 och PD-L1 i prostatavävnad från män med prostatacancer samt från män utan sjukdomen.
2016-01-20Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Potentiellt negativa aspekter av prostatacancer screening med PSA
2010-05-19Sigrid Carlsson
-
Completed
Prostatacancer screening - Aspekter på kostnadseffektivitet, livskvalitet och att minimera potentiell skada
2011-05-20Sigrid Carlsson
-
Not updated
Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer
2017-01-10Sven-Olof Andersson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Published
utveckling av diagnostiskt test för prostatacancer
2015-08-04Sven-Olof Andersson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Published
Alpharadin: Radium-223 klorid (alpharadin) hos kastrationsresistenta (hormonrefraktära) prostatacancerpatienter med skelettmetastaser
2018-03-26Ylva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
Completed
Utvärdering av biomarkörer hos patienter med avancerad prostatacancer under metronomisk kemoterapi
2017-04-10Åsa Jellvert
-
Not updated
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Prostatacancer | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Prostatacancer , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Prostatacancer