Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Relation
Databas
Kariesriskbedömning av 3-åringar i relation till behandling och faktisk kariesutveckling de tre följande åren.
Registerstudie på 21 kliniker i Södra Bohuslän
2009-12-14Agneta Brunström
Ftv Västra Götaland, Kämpegatan 3 och Ftv Kristinedalsg. Kungälv
Completed
Långtidsöverlevnad i relation till kön och sekundärpreventiv läkemedelsbehandling hos kranskärlssjuka patienter som genomgår bypass-operation - en nationell registerstudie.
2017-02-01Anders Jeppsson
Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicín, Göteborgs Universitet
Not updated
Relation mellan avnavlingstiden och barnets hälsa under de första levnadsdygnen
2016-09-15Andreas Winkler
Hallands sjukhus Halmstad, Barn- och ungdomskliniken
Published
Validering av The Mother-to-Infant Relation and Feelings (MIRF)-skalan och The Mother perceived support from Professionals, Partner och Social network (MoPPS)-skalan.
2011-10-19Anette Ekström
Institutionen vård och natur, Högskolan i Skövde
Published
Tandhälsans fördelning bland barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen i relation till olika analytiska nivåer och bakgrundsfaktorer
2014-09-22Ann-Catrin André Kramer
Folktandvården Mariestad
Not updated
Utvärdering av Automatiserade Externa Defibrillatorer (AED) i relation till överlevnaden vid hjärtstopp på sjukhus
2017-10-10Anna Adielsson
Anestesiologi och Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Published
Experiences of low back pain in adolescents in relation to physiotherapy intervention
2012-06-21Anna Ahlqwist
Friskrehab
Completed
Inverkan av socioekonomiska faktorer över tid i relation till kariesutveckling mellan 13-19 års ålder.
2007-12-16Annika Julihn
-
Completed
Oral hälsa hos tonåringar i relation till socioekonomisk bakgrund.
2006-01-13Annika Julihn
-
Completed
Quebeck klassifikation och Svensk klassifikation för WAD i relation till LIQ hos patienter som riskerar långvarig funktions - och aktivitetsbegränsning efter skadan.
2010-01-15Artur Tenenbaum
Hälsan&Arbetslivet
Completed
Kvalité av tandstödda kron- och brokonstruktioner i relation till preparationsdesign och varierande CAD/CAM tillverkningsparametrar.
2014-04-10Axel Schroeder
Ftv Färgelanda
Completed
Ryggvärk i relation till käkfunktionsstörningar: Matchad fall-kontrollstudie
2010-06-30Birgitta Wiesinger
-
Completed
Mätning av benmassa i handen med digital röntgen-radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos.
2009-06-08Bo Arvidsson
Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Hörselrehabilitering vid otoscleros - patientnytta i relation
till hörselförbättring
2011-01-19Caterina Finizia
ÖNH-kliniken
Published
Nasalt NO vid symtom på kronisk rhinosinuit; relation till röntgenfynd och symtom samt validering av NO som metod
2016-07-07Cecilia Alexanderson
ÖNH Frölunda specialistsjukhus
Completed
NäsNO; relation till övre luftvägssymtom. infektioner, rhinit och andra inflammationsmarkörer
2010-03-10Cecilia Alexanderson
ÖNH Frölunda specialistsjukhus
Ongoing revision
Bedöma karaktärsstrukturer med ISTD: relationen mellan patientens självskattning och psykisk ohälsa
2017-02-20Christer Axelsson
-
Completed
Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes
2012-06-20Daniel Vestberg
-
Not updated
Förlossningssätt i relation till kariesutveckling mellan 3 och 7 års ålder
2015-06-03Emma Palm
Pedodontikliniken Göteborg/Borås
Not uppdated, final reminder
PHYSSURG. Fysisk aktivitet i relation till utfall efter kirurgisk operation.
2014-05-02Eva Haglind
-
Completed
Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar
2008-08-14Fen-Sheng Huang
Avd för medicinsk fysik, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Completed
Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar
2010-05-19Fen-Sheng Huang
Avd för medicinsk fysik, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Completed
Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar
2011-04-27Fen-Sheng Huang
Avd för medicinsk fysik, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Completed
VASOPRESSOR RESPONSIVENESS IN RELATION TO PLASMA CATECHOLAMINE LEVELS AND EFFECT ON SURVIVAL AFTER CARDIAC ARREST
2017-09-12Frank Zoerner
-
Published
Bentäthetsmätningar i höft i relation till benstruktur i käkarna.
2007-03-09Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Underkäkens benmassa, struktur och tjocklek i relation till skelettets bentäthet.
2005-08-08Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Genusaspekter i relation till sexuella beteenden och respons på utbildning om sexuellt överförda infektioner hos 17-åriga ungdomar.
2007-04-13Gun Rembeck
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning
Completed
Att vara tvilling- hur påverkar det reproduktion, relationer och hälsa?
2012-02-13Gunilla Sydsjö
-
Not uppdated, final reminder
Infektioner med Clostridium difficile i relation till antibiotikaanvändning och val av diagnostisk metod - jämförelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus
2016-05-17Gunnar Jacobsson
Infektionsklin. KSS
Not updated
Identifiering av vulnerabla plack och dess relation till epikardiellt fett
2014-12-01Göran Bergström
Klinisk Fysiologi, Område 4
Not uppdated, final reminder
MMP och PAI-1 genotyp - relation till kardiovaskulär sjukdom och hjärtkärlfunktion
2008-10-06Hanna Björck
Inst för Medicin och Hälsa, Avd för Kardiovaskulär medicin/fysiologi
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi av tjock och ändtarmscancer - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie
2016-10-01Hanna Nilsson
-
Published
Ryggsmärta i relation till graviditet: Prospektiva longitudinell uppföljning av kvinnor med väl diagnostiserad bäckensmärta under graviditeten.
2012-02-17Hans- Christian Östgaard
Närhälsan Angered
Completed
Inflammatoriska markörer vid neurodegenerativ sjukdom och relationen till parodontal sjukdom.Studier avseende parodontit, kognitiv svikt och demensutveckling i en svensk äldre befolkningsgrupp.
2016-08-22Helena Nilsson
-
Published
Nervledning i hand/arm i relation till vibrationsexponering- vid 5- ,10- och 21-årsuppföljningar.
2009-05-07Helena Sandén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Completed
DNA- och proteinkartläggning samt behandlingseffekter i relation till tidigt åldrande vid Turners syndrom (TS) - mortalitet, morbiditet och fertilitet.
2008-03-12Inger Bryman
Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin, SU/Sahlgrenska
Published
Relationen mellan symtom och tecken samt utvärdering av symtomlindrande interventioner vid kardiovaskulär sjukdom
2011-01-14Inger Ekman
Område Östra/ plan 2 CK
Not updated
Psykisk och kognitiv hälsa i relation till funktionsförmåga och somatisk hälsa hos äldre. Påverkan av ålder, kön, födelsekohort, genetiska, sociala och neurobiologiska faktorer.
2014-12-18Ingmar Skoog
-
Not uppdated, final reminder
Psykisk och kognitiv hälsa i relation till funktionsförmåga och somatisk hälsa hos äldre. Påverkan av ålder, kön, födelsekohort, genetiska, sociala och neurobiologiska faktorer
2017-12-28Ingmar Skoog
-
Not updated
Kostmönster, näringsintag och kroppssammansättning i relation till psykisk och fysisk hälsa bland äldre – tidstrender
och longitudinella perspektiv.
2018-03-07Jessica Samuelsson
Neuropsykiatri Område 2
Published
Munhälsorelaterade attityder och beteenden i relation till parodontalt status bland ungdomar i Västra Götalandsregionen
2010-09-16Jessica Skoogh Andersson
Specialistkliniken för parodontologi/univlektor avd. för parodontologi
Completed
Förekomst och utfall i relation till hypotermibehandling bland patienter som överlevt den tidiga fasen av hjärtstopp utanför sjukhus.
2008-03-25Johan Herlitz
-
Not uppdated, final reminder
1. Liraglutide och subklinisk hjärtsvikt
2. Inflammationsmarkörer, lipid och glukosmetabolism i relation till kariodvaskulär risk i 2 stora populationsbaserade kohorter
3. Liraglutide i kombination med insulin vid typ 2 diabetes.
2010-09-05Johan Jendle
Örebro Universitet
Published
Vårdrelaterade infektioner med Clostridium difficile i relation till förändrad antibiotikaanvändning.
2014-03-22Jon Edman Wallér
Infektionskliniken & Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Completed
Svensk version av Five Facets of Mindfulness (FFMQ)- test and re-test i en klinisk och icke-klinisk population, konstruct validitet och relationen mellan FFMQ och andra psykologiska begrepp.
2011-07-08Josefine Lilja
Närhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa,Vårdcentral Tjörn, Stora Höga och Stenungsund
Not updated
Interventioner för att motverka eller lindra trötthet i relation till strålbehandling mot bröstcancer - en randomiserad studie.
2009-05-31Karin Ahlberg
-
Ongoing revision
Förändringar i sjukskrivningsmönster i Primärvården Skaraborg mellan 2005 och 2009 i relation till genus och socioekonomi
2009-12-07Karin Starzmann
Närhälsan Tidans vårdcentral
Published
Faktorer som påverkar den orala biofilmens sammansättning och relation till karies hos små barn
2016-03-08Katarina Boustedt
Specialisttandvården, pedodontiavdelningen. Hallands sjukhus Halmstad
Published
A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family
2016-10-24Katarina Lindstedt
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Completed
Livskvalitet i relation till bentäthet och frakturer hos postmenopausala kvinnor.
2009-05-07Kerstin Landin Wilhelmsen
-
Completed
Livskvalitet i relation till genotyp och hälsa hos kvinnor med Turners syndrom
2008-05-23Kerstin Landin Wilhelmsen
-
Not updated
Livskvalitet i relation till genotyp samt hälsa hos kvinnor med Turners syndrom
2008-05-23Kerstin Landin Wilhelmsen
-
Completed
Hälsa, livskvalitet i relation till visuella, muskuloskeletala och balansproblem bland synskadade: En totalundersökning i Örebro län.
2017-02-09Lars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationer. Relationer mellan läkemedelsuttag och behandlingsresultat.
2005-12-28Lena Kindmalm
Närhälsan kansli Skövde
Completed
Förekomst och grad av medicinering samt riskfaktorer och utfall för patienter med gikt i Västra Götaland i relation till normal befolkningen – registerstudier
2014-03-26Lennart Jacobsson
-
Not updated
Ögon- och synutveckling hos barn födda måttligt för tidigt och small for gestational age (SGA) – i relation till övriga tillväxtparametrar och påverkan av tillväxthormon
2012-04-26Lina Raffa
-
Not uppdated, final reminder
Våld i nära relationer bland kvinnor och män i Sverige
2012-12-19Lotta Nybergh
Göteborgs Universitet, Medicin/Socialmedicin
Published
Vuxna patienters användning av copingstrategier vid tandvård och strategiernas relation till grad av tandvårdsrädsla
2014-01-27Maisa Walman Rydén
Utbildningskliniken för vuxentandvård
Completed
Patientens upplevda besvär i relation till sjuksköterskans skattningar av funktion och symtom hos patienter med psykossjukdom
2012-07-05Maivor Olsson-Tall
-
Completed
Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk longitudinell studie omfattande 20 000 diabetespatienter
2011-12-18Marcus Lind
-
Completed
Diabeteskomplikationer och död i relation till riskfaktorer och behandling: En svensk observationsstudie baserad på longitudinella uppgifter om 20.000 patienter i en journal-databas
2006-12-17Marcus Lind
-
Completed
Otomicroscopiska fynd och systemisk IL-6 i relation till etiologiskt agens vid experimentell akut otit.
2006-01-31Margaretha Foglé-Hansson
ÖNH-klin, Kärnsjukhuset Skövde
Completed
Objektiv kinematisk rörelseanalys av övre extremiteten efter stroke och dess relation till sensomotorisk funktion samt självskattad arm och handfunktion i vardagen.
2009-12-04Margit Alt Murphy
SU/Högsbo Rehabiliteringsmedicin, Verksamhet för arbetsterapi och fysioterapi
Completed
Kartläggning av deltagandet i fysisk träning inom hjärtrehabilitering, i relation till antal patienter, fysioterapeuter och kostnad.
2015-12-01Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
D-vitaminnivåer hos gravida kvinnor i Västra Sverige och relation till graviditetsinducerad hypertoni
2012-04-19Maria Bullarbo
Närhälsan Mölndal, gynekologmottagningen
Completed
Fysisk aktivitet i relation till kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Fysisk aktivitet och träning i relation till kinesiofobi och kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Patienters uppfattning om ansvar vid besvär från rörelseorganen och dess relation till sjukskrivning.
2010-02-05Maria Larsson
FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Published
Uppfattning om ansvar vid muskuloskeletala besvär i relation till sjukgymnastisk behandling.
2006-01-02Maria Larsson
FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Completed
Genuttryck av leptin i placenta i relation till uttryck av inflammatoriska markörer och barnets födelsevikt hos kraftigt feta kvinnor
2016-10-31Marianne Allbrand
Förlossningen KK
Published
Bipolär sjukdom och barnafödande: en systematisk litteraturöversikt av hälso- och ohälsorelaterade utfall i relation till graviditet och barnafödande
2016-05-12Marie Rusner
Södra Älvsborgs Sjukhus - Forskningsenheten
Completed
Analys av gen- och proteinnivåer i vävnad från polyper hos patienter med näspolypos, med relation till astma.
2014-12-16Martin Oscarsson
ÖNH-kliniken, Skaraborgs Sjukhus
Published
Neuromarkörer hos allvarligt skallskadade patienter i relation till långtidsoutcome.
2010-09-19Martin Öst
Anestesi och IVA kliniken Sahlgrenska sjukhuset
Not uppdated, final reminder
Steroidnivåer hos flickor med tidig bröstutveckling (prematur thelarche) i relation till normal pubertet och en jämförelse mellan extraktions-RIA och Masspektometri för bestämning av estradiol
2018-02-26Martin Österbrand
barnkliniken NÄL Trollhättan
Published
Medical students' learning of the consultation and the patient-doctor relationship
2007-04-16Mats Wahlqvist
-
Completed
Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm Vårdcentral - En retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella behandlingsrekommendationer
2014-11-18Mattias Davidsson
-
Completed
Vuxna med medfödda hjärtfel. Fysisk aktivitet, livstid, livsstil och livskvalitet, stroke, sömnapne och sekundär sjuklighet i relation till anatomi, patofysiologi och behandling, särskilt kateterinterventioner.
2010-12-23Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Vuxna med medfödda hjärtfel. Livstid, livsstil och livskvalitet i relation till genetik, anatomi, patofysiologi och behandling.
2008-04-26Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Bakteriefloran i matstrupen och dess relation till munhålans bakterier, sur reflux, kväveoxid samt immunförsvar
2007-09-03Mogens Bove
ÖNH-kliniken, NÄL
Published
Turners syndrom. Relationen genotyp/fenotyp samt effekter av tillväxtbefrämjande behandling.
2007-06-01Mostafa ELmansoury
Med klin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Ö
Not uppdated, final reminder
Turners syndrom. Relationen genotyp/fenotyp samt effekter av tillväxtbefrämjande behandling.
2007-06-19Mostafa ELmansoury
Med klin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Ö
Not uppdated, final reminder
Abnorm vaginal mikrobiota: betydelse för genitala infektioner och graviditetsförloppet. I.Karaktärisering av normala avvikelser och abnorm vaginal mikrobiota i relation till inflammationsparametrar.
2007-05-09Natalia Nikolaitchouk
söker en tjänst som underläkare i väntan på AT
Not uppdated, final reminder
Osmolalitetssänkning under hemodialys – relation till blodvolymsminsking och blodtrycksfall
2016-09-05Nazar Al-Saedi
medicinklinik NU-sjukvården
Published
Mussel-adhesiv protein (MAP) - ett lim i våt miljö, ortopediska applikationer i relation till hyaline kondrocyt (leddbrosk) skador
2013-04-08Nicole Welvaart
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
Ongoing revision
Exponering för trikloraminer i simhallar i relation till inflammationsreaktioner i luftvägarna
2009-03-04Pål Graff
STAMI, Avdeloing for kjemisk og biologisk arbeidsmiljö
Not updated
Utvärdering av relationen mellan en ultraljudsutrustnings tekniska kondition och dess kliniska bildkvalitet
2016-05-23Robert Lorentsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, MFT, MTMIS
Published
Effekterna av skräddarsydd och ACT-influerad internetbaserad KBT för ätstörningar och relationen mellan kunskapsförvärv och utfall: en randomiserad kontrollerad studie
2016-11-21Sandra Weineland
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
Completed
Klinisk och epidemiologisk studie av depressiva symptom vid lindrig kognitiv störning i relation till utveckling av demens
2018-07-25Simona Sacuiu
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Neuropsykiatri Mölndal
Published
Öppna samtal mella skilda kulturer:att skapa en god terapeutisk relation med flyktingfamiljen
2008-12-03Suzanne Guregård
Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusledningen
Completed
BMI och njurfunktion i relation till inläggning för hjärtsvikt vid typ 2 diabetes: En observationell registerstudie från nationella diabetesregistret.
2012-08-15Svenja Glogner
kardiologklinik NÄL
Completed
Closeness and distance in the nurse-patient relation. The relevance of Edith Steins concept of empathy
2005-08-10Sylvia Määttä
Koncernstab Hälso- och sjukvård
Completed
Morbiditet och mortalitet hos personer med alkoholberoende, relation till genen för dopamin D2-receptorn – en 16 års uppföljning via nationella register av patienter inom den specialiserade beroendevården
2014-06-11Ulf Berggren
Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
Not updated
Olika sänglägespositioners effekt på hudblodflöde, tryck och temperatur hos äldre vårdtagare i relation till tid
2011-05-04Ulrika Källman
-
Completed
Hörselrehabilitering vid otoskleros - patientnytta i relation till hörselförbättring
2014-06-24Ylva Dahlin Redfors
-
Not updated
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Relation | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Relation , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Relation