Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Riktlinjer
Databas
Blodfettssänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
2013-10-20Ahmed Ismat Mustafa
-
Completed
Förskrivning av cefalosporiner på Lindome vårdcentral
- Följer vi riktlinjerna från Strama och Läkemedelsverket?
2013-05-03Anna Carlén
Närhälsan Lindome vårdcentral
Published
Deplyftet- en implementeringsstudie av kliniska riktlinjer inom Barn och ungdomspsykiatrin
2015-11-10Anna Santesson
Psykiatrin Halland, Barn-och ungdomspsykiatri, BUP Halland
Published
Deplyftet-En implementeringsstudie av kliniska riktlinjer inom barn-och ungdomspsykiatrin. Är vården vid ungdomsdepression lika jämlika, kunskapsbaserad, god och säker som den beskrivs i kliniska riktlinjer? Vilka är förutsättningarna för implementering?
2016-09-18Anna Santesson
Psykiatrin Halland, Barn-och ungdomspsykiatri, BUP Halland
Published
Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel före och efter implementering av lokala riktlinjer
2017-05-12Anna Östlund
-
Completed
Användande av utbildning, feedback och belöning som styrmedel för att öka följsamhet till empiriska riktlinjer vid antibiotkaförskrivning i öppenvård bland ST-läkare och nyblivna specialister i barnmedicin
2016-08-17Annika Malmgren
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU
Not updated
Hud-mot-hud kontakt i nordisk neonatalvård – riktlinjer, genomförande och uppfattningar hos personalen
2010-05-07Emma Olsson
Barnkliniken, avd. 35
Not updated
Interventionsstudie på Närhälsan Vårgårda vårdcentral för att förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit
2017-05-22Ilyas Jaghoori
Närhälsan Vårgårda
Published
Validering och vidarutveckling av de skandinaviska riktlinjer för handläggning av skallskador hos barn.
2016-09-14Johan Undén
Anestesikliniken
Published
Följsamhet till riktlinjer angående utredning av förhöjd serumkreatinin och proteinuri vid en vårdcentral i primärvården
2014-06-25Johanna Trusch
-
Completed
Följsamhet till riktlinjer för diagnos, behandling och uppföljning av akut mediaotit hos barn 1-12 år - en retrospektiv journalstudie
2014-06-10Kajsa Larsson
Närhälsan Kungsstens vårdcentral
Not updated
Följsamhet till riktlinjer för diagnos, behandling och uppföljning av akut mediaotit hos barn 1-12 år - en retrospektiv journalstudie
2016-11-08Kajsa Larsson
Närhälsan Kungsstens vårdcentral
Completed
Acetylsalicylsyra utan indikation - Följer vi de nationella riktlinjerna?
2018-06-01Karin Sahlholm
Västerledens vårdcentral Frölunda
Published
Utredning och behandling vid vitamin B12- och/eller folatbrist -
följsamhet till regionala medicinska riktlinjer vid Närhälsan Kärra vårdcentral
2016-03-09Liana Tahrodi
Närhälsan Kärra VC
Completed
Indikationer och följsamhet av riktlinjer vid erytrocyttransfusion inom hjärtkirurgi
2015-05-20Lisa Ternström
Sahlgrenska Sjukhuset, Verksamhetsområdet för Thoraxkirurgi
Published
Riktlinjer för korrekt användning av antibiotika mot tonsillit
Bibeln, eller enbart allmänna råd…
2012-09-27Loizos Pieri
Heimdals Vårdcentral
Completed
Procedurrelaterad smärta i nyföddhetsperioden: Efterföljs nationella riktlinjer?
2011-04-03Mats Eriksson
Region Örebro län: Barn- och ungdomskliniken
Completed
Följsamhet enligt Läkemedelsverkets riktlinjer vid diagnostik och behandling av akut mediaotit hos barn 1-12 år. -En jämförande retrospektiv journalstudie mellan två vårdcentraler och en jourcentral.
2017-05-04Mikael Todoran
Västerleden och Allemanshälsans vårdcentral AB
Completed
Hur uppfyller behandling enligt nationella riktlinjer för graviditetsrelaterad bäckensmärta kvinnors behov för önskad funktion i dagliga aktiviteter och arbete?
2016-07-13Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Published
Hur behandlas urinvägsinfektion hos kvinnor på Närhälsan Bjurslätt jämfört med riktlinjerna?
2016-06-01Mustafa Kamal Jawad
-
Completed
Kan ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer förbättra livskvalitet, följsamhet till riktlinjer samt hälsoekonomi?
2011-01-28Neshro Barmano
Medicinkliniken, Hjärtvården
Not updated
Hur behandlas nedre luftvägsinfektioner hos vuxna på vårdcentralen Kungsportsläkarna jämfört med Stramas riktlinjer?
2017-05-17Nina Qviller
Kungsportsläkarna
Completed
Jämförelse av kostnader, effekter och säkerhet vid initial handläggning av lätta skallskador enligt olika kliniska riktlinjer – en prospektiv cohort studie
2016-09-15Olga Calcagnile
-
Published
Jämförelse av S100B med nya biokemiska markörer vid initial handläggning av lätta skallskador enligt skandinaviska riktlinjer – en prospektiv cohort studie.
2016-09-16Olga Calcagnile
-
Published
Kvalitetsindikatorer och följsamhet till diagnostiska riktlinjer vid astma och KOL - delarbete 1
2008-07-04Paolina Weidinger
Närhälsan FoU primärvård
Completed
Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
2018-03-27Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
2018-03-27Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
Otillfresställande viktsreduktion med orlistat. Behandling på vårdcentral enligt Läkemedelsverkets riktlinjer.
2008-05-23Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Utredning, behandling och uppföljning av D-vitaminbrist hos vuxna patienter på Biskopsgården vårdcentral
Jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.
2017-06-18Sara Bahreini
-
Not updated
Implementering och utvärdering av riktlinjer för evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i samband med Rehabiliteringsplanering inom Geriatrik.
2010-03-12Sofi Fristedt
Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan, Jönköping
Not uppdated, final reminder
Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
2017-12-23Stefan Malmberg
HälsoBrunnen Vårdcentral
Published
Följer primärvårdsläkare riktlinjer för remittering till kvinnokliniken?
2016-06-02Sundus Munir
Boda VC
Published
Attityder till, kunskap om och användande av evidensbaserad praxis och riktlinjer bland sjukgymnaster i primärvård i Västra Götaland: en tvärsnittsstudie.
2012-04-30Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Completed
Främjande av evidensbaserad praktik inom fysioterapi i primärvården:
implementering av riktlinjer samt klinisk praxis och patienters preferenser
2016-01-25Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Completed
Kan en skräddarsydd implementeringsstrategi för fysioterapeutiska riktlinjer påverka klinisk praxis? En icke-randomiserad kontrollerad studie
2016-11-24Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Completed
Essentiell hypertoni inom primärvård - kartläggningsstudie om riktlinjer följs när diagnos ställs.
2013-03-06Sylvia Vassiliou
Närhälsan Boda vårdcentral
Completed
I vilken utsträckning följer utlandsutbildade läkare på Närhälsan Fristad utbildningsvårdcentral riktlinjer för diagnostik och behandling av akut öroninflammation?
2018-06-01Szabolcs Szilagyi
-
Published
Granskning av riktlinjer för helhetsbedömning av patienter som söker akutsjukvård. - En nationell tvärsnittsstudie.
2018-06-06Åsa Falchenberg
Akutmottagning
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Riktlinjer | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Riktlinjer , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Riktlinjer