Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Symtom
Databas
Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende.
2011-02-06Adam Rohatynski
-
Completed
Profylaktisk behandling av postoperativt illamående och kräkning (PONV) med dexamethasone och / eller P6-akupressur i en hög risk grupp för PONV efter gynekologisk abdominal kirurgi. Deras effekter på de postoperativa symtomen och patientens- tillfredsställelse
2008-10-01Aidah Alkaissi
ANOP Centrum, IV-kliniken och hälsouniversitete; IMH, avdelning för omvårdnad- universitet lektor
Not uppdated, final reminder
Män med Fibromyalgi och Långvarig Generaliserad Smärta - effekt av träning på symtom och fysisk kapacitet
2007-05-31Anna Bergenheim
FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning
Completed
Organ Transplant symptom and well-being instrument (OTSWI)- instrument för mätning av symtom och hälsorelaterad livskvalitet efter organtransplantation
2010-01-31Anna Forsberg
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin samt Västra Götalandsregionen, Sahl
Not uppdated, final reminder
Kan mindre symtom hos personer med schizofreni vara en riskfaktor för begränsad insikt i funktion?
2018-11-02Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Published
Vilka symtom har mest påverkan på hur patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar klarar av vardagliga aktiviteter.
2011-05-12Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Completed
Neuropsykiatriska symtom och funktionsnedsättning vid dominant ärftlig och sporadisk subkortikal sjukdom i hjärnan
2011-03-23Anne Börjesson-Hanson
Neuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Depressiva symtom i tidig graviditet och efter förlossningen: prevalens och riskfaktorer i ett nationellt svenskt sample.
2006-01-04Birgitta Wickberg
Enheten för Mödravård och gynekologi
Completed
Karakterisering av symtom och sjukdomsaktivitet och dess påverkan på livskvalitet hos patienter med ulcerös kolit - en regional tvärsnittstudie.
2013-01-23Börje Jonefjäll
Medicinkliniken Kungälvs Sjukhus
Not uppdated, final reminder
Integrering av evidensbaserad kunskap för att förebygga, behandla och utvärdera symtom hos patienter med kolorektalcancer genom strategin- INVOLVE
2008-01-02Carina Berterö
-
Completed
Idiopatisk normaltryckshydrocefalus: nya metoder för diagnostik och behandling med fokus på kliniska symtom, MR och likvormarkörer
2015-11-02Carsten Wikkelsö
Inst. för Neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Idiopatisk normaltryckshydrocefalus: nya metoder för diagnostik och behandling med fokus på kliniska symtom, MR och likvormarkörer
2015-11-02Carsten Wikkelsö
Inst. för Neurovetenskap och fysiologi
Not uppdated, final reminder
Nasalt NO vid symtom på kronisk rhinosinuit; relation till röntgenfynd och symtom samt validering av NO som metod
2016-07-07Cecilia Alexanderson
ÖNH Frölunda specialistsjukhus
Completed
Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till medelsvår depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie
2014-01-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Completed
Uppföljning av barn , som sjukhusvårdats för obstruktiva symtom före 1½ års ålder
2011-05-02Christina Kavouridou
Barn-och ungdomskliniken
Not uppdated, final reminder
Kronisk hepatit C - indikationer för behandling avseende värdering av leverfibros, alkoholkonsumtion och neurokognitiva symtom
2018-05-21Christoffer Ruus
Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Göteborg
Published
Betydelsen av genus för upplevelse av symtom och delaktighet inom palliativ vård
2011-08-26Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Completed
Hur bemästrar postmenopausala kvinnor med bröstcancer recidiv plågsamma symtom?
2006-12-20Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Completed
Esofagit: Aspekter på bakteriologi, patofysiologi och symtomatologi.
2014-05-23Elisabeth Norder Grusell
-
Not uppdated, final reminder
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
2011-07-01Elisabeth Westerdahl
-
Completed
Symtom och fördröjningstider hos patienter med ST-höjningsinfarkt, ur ett könsperspektiv.
2012-08-21Eva Swahn
-
Published
Alkoholberoende kvinnor med tidig eller sen debut-Likheter och skillnader i psykiatriska symtom, personlighet, barndomstrauman och behandlingsutfall.
2012-07-24Fides Schückher
-
Not uppdated, final reminder
Gastrointestinala symtom och inflammation vid ulcerös kolit i ett longitudinellt perspektiv- 10 års uppföljning av nydebuterad sjukdom.
2015-12-30Georgios Mavroudis
Gastrosektionen, Medicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus
Published
Patienters copingstrategier och upplevda symtom efter diskbråcksbehandling.
En kvalitativ intervjustudie.
2008-06-04Gunilla Limbäck Svensson
Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Identifiering av tidiga symtom hos flickor och pojkar med autismspektrumtillstånd
2009-06-03Gunilla Westman Andersson
-
Completed
Läkares och barnmorskors bemötande och handläggning av kvinnor med symtom som "indikerar" endometrios
2011-10-26Hanna Grundström
Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset
Published
Funktionell mag-tarmsjukdom: Från ökad förståelse av symtom och sjukdomsmekanismer till innovativ behandling samt epidemiologisk kartläggning av IBS i Sverige
2016-11-03Hans Törnblom
Medicinkliniken, Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Behandlingsresultat och kartläggning av symtom hos patienter med EoE efter lokal tillförsel av kortison.
2014-03-11Helen Larsson
-
Completed
Korrelation mellan mängd aktiverade eosinofiler och symtom vid Eosinofil esofagit.
2014-03-11Helen Larsson
-
Completed
Korrelation mellan mängd aktiverade eosinofiler och symtom vid Eosinofil esofagit.
2014-03-11Helen Larsson
-
Completed
Korrelerar grad av T-cells infiltration med grad av eosinofil infiltration i esofagusslemhinnan med symtom hos patienter med Eosinofil esofagit?
2018-03-06Helen Larsson
-
Ongoing revision
Översättning och validering av symtom-frågeformulär specifikt utformat för patienter med Eosinofil esofagit.
2018-11-28Helen Larsson
-
Published
Reducerad respektive standarddos av rivaroxaban jämfört med acetylsalisylsyra (ASA)vid förebyggande av återinsjuknande efter avslutad behandling av akut symtomatisk blodpropp i ben eller lunga.
2015-07-17Henry Eriksson
-
Completed
PBC-SILK: Symtombörda hos patienter med primär biliär cholangit i Sverige
2016-03-22Ida Henriksson
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken
Published
Exponeringsförhållanden, symtomförekomst och lungfunktion hos ventilationsrengörare, 1998
Projektledare Göran Stridh
2017-12-11Ing-Liss Bryngelsson
-
Completed
Relationen mellan symtom och tecken samt utvärdering av symtomlindrande interventioner vid kardiovaskulär sjukdom
2011-01-14Inger Ekman
Område Östra/ plan 2 CK
Published
Symtom på ADHD och/eller depression hos tonåriga barnpsykiatriska patienter – Finns könsskillnader beträffande förekomst och total symtomprofil?
2017-01-13Iordana Ntini
Örebro Universitetssjukhus , Barn och ungomspsykiatri
Published
Riskbedömning av spädbarn med symtomgivande urinvägsinfektion
2009-05-28Iulian Preda
Barn- och ungdomsmottagningen Frölunda
Completed
Nedsatt gapförmåga (trismus) hos ffa huvud-halscancer patienter
- screening, randomiserad behandlingstudie samt utveckling av symtomfrågeformulär
2013-06-24Joakim Johnson
-
Not uppdated, final reminder
Livskvalitet och symtombörda hos patienter med nydiagnostiserad myeloproliferativ neoplasi.
2011-05-15Johanna Abelsson
Med klin Uddevalla
Published
Symtom vid svår sepsis - allmänsymtom som markörer för svårighetsgrad vid infektion.
2014-09-29Jon Edman Wallér
Infektionskliniken & Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Completed
Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta
2017-12-06Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Ongoing revision
Asylsökande i Sverige - diagnoser och symtom vid hälsokontroll
2017-03-16Kajsa Hansson
Vilans vårdcentral Skara Bräcke Diakoni
Completed
Studier av kardiella och extrakardiella kontrollmekanismer, symtom hantering samt behandlingseffekter vid hjärtsvikt
2008-03-31Karl Swedberg
SU/Östra, verksamhetsområde Medicin
Not uppdated, final reminder
Gruppintervention inom Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller hjärtsvikt
2013-07-11Kersti Theander
Landstinget i Värmland, Centrum för klinisk forskning
Published
Studie över effekterna av cholecystectomi på mag-tarm symtom, gallsaltsupptag blodfetter, tarmpassage, livskvalitet och risken att utveckla fettlever.
2008-03-25Kjell-Arne Ung
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Medicinkliniken
Not updated
Akut kirurgi (tromendartärektomi) vid symtomgivande karotisstenos - en prospektiv uppföljningstudie i VGR
2011-05-17Lars Rosengren
-
Completed
Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
2017-05-24Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Published
Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.
Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa.
2011-04-29Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Completed
Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.
2014-01-08Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Published
Upplevelser av symtom och dess konsekvenser i utförandet av dagliga aktiviteter efter akut lungemboli
2016-05-30Lena Rostberg
Arbetsterapin Sahlgrenska
Completed
Förekomsten av klamydia hos unga kvinnor med UVI-symtom som söker i primärvård
2014-04-23Lina Fransson
Backa vårdcentral Göteborg
Published
Trötthet hos personer med symtom som tyder på hjärtsvikt.
2007-08-30Linda Öberg
KTC
Completed
Minispirometri - säker urvalsmetod för spirometri hos patienter med symtom på KOL?
2018-04-26Lisa Hedman
Närhälsan Bjurslätt vårdcentral
Completed
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper som syftar till att demonstrera förbättring av RLS-symtom hos patienter med moderat till svår idiopatisk RLS med symtom dagtid som tar oxykodon/naloxon med förlängd frisättning (OXN PR) jämfört med patienter som tar placebo (PLA). Projektnr: OXN3502 Version nr: 1, 09oct2009 EudraCT number: 2009-011107-23
2011-09-19Ludger Grote
Sömnlaboratoriet, Lungmedicin
Published
En placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind, cross-over studie i fas 2a, som ska jämföra läkemedel AZD1386 (95 mg) med placebo avseende känslighet för smärta i matstrupen hos patienter som inte blivit helt symtomfria med protonpumpshämmande läkemedel. I studien mäts smärta med en experimentell smärtmodell, som mäter 3 olika typer av stimuli. Två centra. Projektnr: D9127C00002 Version nr: 1
2011-09-29Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Koppling mellan symtom och avvikelser i mag-tarmfunktion, samt effekten av probiotiska bakterier vid IBS.
2012-02-06Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Mekanismer bakom symtom vid funktionella och inflammatoriska mag-tarmsjukdomar
2008-01-15Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Patientens upplevda besvär i relation till sjuksköterskans skattningar av funktion och symtom hos patienter med psykossjukdom
2012-07-05Maivor Olsson-Tall
Område Vuxenpsykiatri, NU-sjukvården
Completed
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-09-18Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Psykisk ohälsa och mortalitet, betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.
2016-05-17Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Förekomst av depressiva symtom och associerade faktorer hos äldre primärvårdspatienter; Deskriptiv studie
2005-11-18Maria Magnil
Capio Husläkarna Kungsbacka
Completed
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-01-04Maria Åberg
Närhälsan Askim Vårdcentral
Published
Äldre som använder många läkemedel är en riskgrupp som behöver uppmärksammas. LÄR UT- koncepet omfattar utbildning, symtomskattning och en handledarpärm för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård. FoU Sjuhärad Välfärds utvärdering visar att kunskapen om äldre och läkemedel ökade och används av de allra flesta (89-96%) i vardagen.
2011-02-09Marie Elm
Borås Stad,
Not uppdated, final reminder
Språkgranskning av artikeln "Patientrapporterat utfall avseende psykiatriska symtom och social dysfunktion för patienter med Borderline personlighetsstörning"
2013-10-01Marita Hällgren
-
Not uppdated, final reminder
Korrelerar antalet aktiverade eosinofiler med graden av symtom vid eosinofil esofagitis?
2013-06-05Mogens Bove
ÖNH-kliniken, NÄL
Completed
Hur söker primärvårdspatienter symtomrelaterad information innan ett läkarbesök?
2016-06-09Nathalie Åberg
Närhälsan Sandared
Not updated
Detektion av luftvägsvirus med PCR (polymerase chain reaction) hos symtomfria vuxna - en prospektiv multicenterstudie
2017-01-17Nicklas Sundell
-
Published
Kritisk granskning av det etablerade sambandet mellan Epstein-Barrvirus och MS: Är infektionen en riskfaktor för MS, eller är antikroppsstegringen ett tidigt symtom på MS?
2014-12-15Oluf Andersen
Neurologen, Gröna Stråket 11, 3tr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ongoing revision
Vad kännetecknar sjukfall som leder till sjukskrivning under symtomdiagnos?
2016-03-31Per Hjerpe
Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Published
Laktosintolerans - bestämningsmetoder och klinisk relevans vid diffusa gastointestinala symtom
2008-12-17Peter Engfeldt
-
Completed
Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
2005-05-17Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Completed
Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
2013-11-22Pär-Daniel Sundvall
Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Published
När vill gymnasieelever söka vård vid olika symtom?
En undersökning angående ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom.
2015-05-28Rebecka Quester
Bollebygds Vårdcentral
Published
Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
2017-02-01Rebeka Arnljots
Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås
Not updated
Förekomsten av urinvägsinfektion, icke-urinvägsspecifika symtom och antibiotikabehandling på särskilt boende (sjukhem) i tropikerna
2015-06-13Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Published
Kliniska symtom och MRT vid idiopatisk normaltryckshydrocephalus – betydelse vid diagnostik och prognos samt en hjälp till kartläggning av patofysiologi
2018-03-14Simon Agerskov
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Published
Undersökning av erfarenheter av förändring i symtom och hälsa hos kvinnor med Fibromyalgi eller Generaliserad smärta – en kvalitativ intervjustudie
2017-10-18Sofia Juhlin
Närhälsan Uddevalla rehabmottagning
Published
Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvård.
2011-09-01Staffan Svensson
Hjällbo Vårdcentral
Published
Symtom hos patienter före och efter colonkirurgi (tjocktarmskirurgi).
2006-10-02Stefan Skullman
Kir Klin
Completed
Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem med antihormonell behandling
2016-10-04Susanne Ahlstedt Karlsson
-
Published
Med risk för diabetes. Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes
2008-08-07Susanne Andersson
Högskolan i Skövde
Completed
Att leva med hjärtrytmrubbning - fokus på symtombörda och hälsorelaterad livskvalitet
2012-11-12Ulla Walfridsson
-
Completed
Att leva med hjärtrytmrubbning - med fokus på symtomskattning och hälsorelaterad livskvalitet
2008-10-03Ulla Walfridsson
-
Completed
Att leva med hjärtrytmrubbning - med fokus på symtomskattning och hälsorelaterad livskvalitet
2008-10-03Ulla Walfridsson
-
Completed
Cranio-Cervikala Symtom efter Whiplash trauma - symmetri eller asymmetri?
2009-07-14Yvonne Gustafsson
Primärvården Göteborg
Not uppdated, final reminder
Matstrupens längd och symtom.
2008-10-12johanna wennerblom
Avd för Gastroforskning
Not uppdated, final reminder
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Symtom | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Symtom , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Symtom