Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Terapi
Databas
Intervjustudie angående patienters smärtupplevelse vid behandlingen av solskador i ansikte och hjässa vid fotodynamisk terapi (PDT), utan och med nervblockad som smärtlindring. Projektnr: Intervjuer angående smärta vid PDT Version nr: Version 1:0 090824
2011-10-20Ann-Marie Wennberg
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Inflammatoriska mekanismer vid autoinflammatoriska sjukdomar och sepsis - utveckling
av nya verktyg för diagnos, behandlingsuppföljning och terapi
2008-04-01Anna Karlsson
Institutionen för medicin, avd. för reumatologi och inflammationsforskning
Not updated
Effekter av Intensiv Beteeede terapi och en fokuserad Imitations intervention för små barn med autism.
2018-03-05Birgitta Spjut Janson
Barnhabiliteringen Hisingen
Completed
Ny selektiv terapi för patienter med njursjukdom inklusive njurcancer
2014-12-18Börje Haraldsson
Novartis Pharma
Published
Behandling av premaligna hudlesioner med topikal imiquimod och fotodynamisk terapi hos organtransplanterade patienter, en randomiserad intraindividuell studie med blindad effektutvärdering.
2011-05-02Carin Sandberg
-
Completed
Fotodynamisk terapibehandling (PDT) av acne,
en prospektiv, randomiserad, dubbelblind studie för att optimera rätt antal behandlingar, rätt ljusdos och rätt förbehandling vilket kan leda till långvarig acneförbättring.
2016-04-04Carin Sandberg
-
Published
Förbättra den optimala dosen och intensiteten vid behandling av aktiniska keratoser (AK) med fotodynamisk terapi (PDT) utan att reducera utläkningsgraden jämfört med rutinbehandling. Om detta fungerar kommer antingen smärtan eller tiden med smärta att minska.
2015-12-10Carin Sandberg
-
Not updated
Profylaktisk Fotodynamisk terapi på organtransplanterade patienter för att minska den stora risken för uppkomst av skivepitelcancer- en randomiserad, intraindividual prövning med blindad resultatutvärdering.
2015-12-10Carin Sandberg
-
Not updated
Immunmodulering vid induktion av protektiv immunitet och som terapi mot Staphylococcus aureus sepsis och septisk artrit.
2008-04-23Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Utveckling av långa, icke-kodande, RNA-baserade terapier för behandling av lung cancer- och pediatrisk cancer-neuroblastom
2017-12-08Chandrasekhar Kanduri
Institute för Biomedicin, Department of Medical Biochemistry and Cell Biology
Not updated
Logopedisk terapi vid supragastrisk rapning
2016-05-03Christina Helltoft Nilsén
Logopedimottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka
Completed
Prospektiv studie kring Modifierad Ketogen Diet vid terapiresistent epilepsi och dess effekter på tillväxt och bentäthet hos barn och ungdomar
2016-05-25Diana Swolin-Eide
Barnmedicin, VO 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Not updated
Elektrisk stimulering av hjärnan - utveckling av nya terapiformer för stimulerad nervcellsnybildning och behandling vid sjukdom i hjärnan.
2010-03-02Elinor Ben-Menachem
Sahlgrenska Univ. sjukhus, Område 6, Neurosjukvården
Not uppdated, final reminder
Randomiserade kontrollerad prövning av effekten av kardiovaskulär träning vid terapiresistent epilepsi
2017-12-07Elinor Ben-Menachem
Sahlgrenska Univ. sjukhus, Område 6, Neurosjukvården
Published
Utvärdering av Mekanisk Diagnostik och Terapi kontra operation av patienter med MRT-verifierade lumbala diskbråck. En prospektiv randomiserad studie.,
2007-06-12Gunilla Kjellby Wendt
Fysioterapi Mölndal /SU
Completed
Fusionsonkogener och andra genomiska avvikelser i körteltumörer – från upptäckt till utveckling av målstyrd terapi
2014-12-17Göran Stenman
-
Published
Gastriska och intestinala motilitetsstörningar: aspekter på genetik, patofysiologi, diagnostik och terapi
2010-02-17Hasse Abrahamsson
Gastrosektionen, Med klin, SU/SS
Not uppdated, final reminder
Ny diagnostik och terapi för förbättrat resultat vid klinisk transplantation
2010-01-27Jan Holgersson
Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Studier av apoptosmekanismer och interaktioner mellan leukemistamceller och benmärgsstroma i akut myeloisk leukemi - mål för ny terapi?
2009-04-14Jan-Ingvar Jönsson
Inst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13
Not uppdated, final reminder
Biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD (BIO IBD)
2017-08-25Jonas Halfvarson
-
Published
Kvalitativ studie avseende Mindfulness baserad kognitiv terapi - deltagares upplevelse och nytta av gruppbehandling
2014-01-23Josefine Lilja
Närhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa,Vårdcentral Tjörn, Stora Höga och Stenungsund
Completed
Mindfulness-baserad kognitiv terapi i primärvård - klinisk tillämpning och analys av Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
2016-02-01Josefine Lilja
Närhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa,Vårdcentral Tjörn, Stora Höga och Stenungsund
Completed
Att sänka BMI är en hörnsten i terapin för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 2.
Är fysisk aktivitet rätt väg att gå?
2016-04-15Jörg Schürmann
Stavre VC , Trollhättan
Completed
Mekanismer för antiviral terapi och resistensutveckling
2009-05-11Ka-Wei Tang
-
Completed
Molekylär patologi vid Alzheimers och traumatisk hjärnskada - nya biomarkörer för att utforska patogenesen, för tidig diagnostik och för att monitorera terapi
2014-12-11Kaj Blennow
-
Not uppdated, final reminder
Prognostiska faktorer vid bipolär depression behandlad med elektrokonvulsiv terapi. Registerbaserad kohortstudie.
2018-09-26Katarzyna Popiolek
-
Published
Nya funktionella och biokemiska hjärtsviktmarkörer vid terapimonitorering
2008-05-28Kenneth Caidahl
-
Not uppdated, final reminder
Diagnostik, terapi och långtidsprognos vid infektiös endokardit i hjärtklaffsprotes
2008-02-18Lars Olaison
Infektion
Not uppdated, final reminder
Kaitlin. En randomiserad multicenter, öppen, fas III-studie som jämför Trastuzumab plus pertuzumab plusTaxan efter Antrhacyclines cersus Trastuzumab Emtansine plus Pertuzumab följande Antracykliner som adjuvant terapi hos patienter med operabel HER2-positiv primär bröstcancer.
2015-06-03Leif Klint
onkologiska kliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset
Published
Tarmflora som prediktor för terapirespons vid inflammatorisk tarmsjukdom
2016-02-18Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Not updated
Gemensamma mekanismer inom tumorigenes och ledinflammation:betydelse för prognostik och terapi
2009-11-21Maria Bokarewa
-
Not updated
Trauma fokuserad kognitiv beteende terapi för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp - en kontrollerad klinisk behandlingsstudie
2009-11-27Marie Proczkowska
Vuxenpsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Pubertetsinduktion hos pojkar, förbättrad androgen terapi hos pojkar med sen eller utebliven pubertet.
2012-04-26Martin Österbrand
barnkliniken NÄL Trollhättan
Published
Ulcerös kolit; studier av epidemiologi och medicinsk terapi
2009-11-24Mats Sjöberg
Medicinkliniken SiL
Not uppdated, final reminder
Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot Irritable Bowel
Syndrome (IBS/orolig mage).
2014-12-11Michiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken, avd. gastroenterologi
Not updated
Randomiserad kontrollerad studie av effekter av kraniosakral terapi och standardbehandling vid bäckensmärta hos gravida kvinnor
2009-05-07Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Completed
Profilering av neuroendokrina tumörer i tunntarm och gastrointestinala stromatumörer. Utveckling av målriktad terapi och prognostiska markörer.
2010-03-14Ola Nilsson
SU/S, Område 4, Klinisk patologi och genetik
Ongoing revision
Det västsvenska CP-panoramat- framtid och tillbakablick. Epidemiologi, funktionshinder och terapi
2007-02-15Paul Uvebrant
Avd. för pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Completed
Encefalopatier - barn. Patientnära forskning avseende epidemiologi, diagnostik, terapi och prevention vid neurologiskt betingade funktionshinder och funktionssörningar hos barn och ungdomar, i första hand cerebral pares, epilepsi, hydrocefalus och sjukdomar i vit hjärnvävnad.
2008-01-02Paul Uvebrant
Avd. för pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Mekanismer för antiviral terapi och resistensutveckling.
2008-04-21Per Elias
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi
Not uppdated, final reminder
Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt.
2011-03-04Peter Johansson
-
Completed
Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt.
2011-03-04Peter Johansson
-
Published
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit.
2008-03-11Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Published
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit
2009-12-28Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Ongoing revision
Anestesiformens inverkan på neurologiskt outcome vid endovaskulär terapi pga akut stroke -narkos vs sedering
2013-05-29Pia Löwhagen Hendén
Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Sjukhuset SU/Sahlgrenska
Completed
FET gruppen av fusionsonkogener i tumörutveckling. Diagnostik, Funktionella studier, och Terapiförsök.
2008-01-14Pierre Åman
-
Published
Virusinducerade selektinligander och cellbunden viremi: Ett nytt mål för diagnostik och terapi vid virusinfektioner hos immunsupprimerade patienter
2011-01-05Sigvard Olofsson
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk mikrobiologi/Molekylär virologi
Published
InternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internet
2018-06-11Sima Sasa Nesici
Närhälsan Heimdal Vårdcentral
Published
Modulering av regulatoriska, sulfatid reaktiva, CD1d-beroende naturliga mördar T lympfocyter - en potentiell terapi för förbättring av inflammatoriska demyeliniserande sjukdomar
2008-05-20Susanna Cardell
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Not uppdated, final reminder
Elektrisk stimulering av hjärnan - utveckling av nya terapiformer för stimulerad nervcellsnybildning och behandling vid sjukdom i hjärnan.
2009-01-08Thorleif Thorlin
SU/Sahlgrenska, Rehabiliteringsmedicin, Högsbo Sjukhus.
Not uppdated, final reminder
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Terapi | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Terapi , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Terapi