Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Vuxna

Databas
Ortodontisk behandling hos unga vuxna inom Västra Götalandsregionen hos Folktandvården. Patienternas egna upplevelser.
2017-11-01Aikaterini Gkonou
FTV vid Rörstrand
Published
Utvärdering av hjärt- och kärlfunktion hos icke-opererade barn, ungdomar och vuxna patienter med Marfans syndrom med Speckle Tracking Ekokardiografi (en ny ultraljudsteknik)– en internationell studie
2018-01-10Anatoli Kiotsekoglou
-
Published
Förändringar i AutoNRT för barn och vuxna på alla intracochleära elektroder under det första året efter initial aktivering av cochleaimplantat
2015-03-27Andreas Björsne
-
Published
En individuellt anpassad fotortos i jämförelse med en prefabricerad kolfiberortos modell ToeOFF på vuxna hjärnskadade personer.
2006-10-13Angelique Slijper
Sjukgymnastiken KSS
Completed
Hur påverkar tillväxthormon det vuxna skelettets kvalitet och hållfasthet?
2015-04-30Anna G. Nilsson
Avd. för invärtes Medicin, Inst f medicin & Endokrinsektionen, Medicin, Sahlgrenska Universitetssjuk
Not updated
IM101226 VERA: fas IIIb, randomiserad aktiv kontrollerad prövning för att utvärdera effekten och säkerheten med abatacept s.c i kombination med Methotrexate (MTX) i att inducera klinisk remission jämfört med Methotrexate som monoterapi till vuxna med mycket tidig RA.
2012-08-10Anna Rudin
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Inst för Medicin
Completed
Tio års uppföljningsstudie av barn, ungdomar och unga vuxna med dystrofia myotonika typ 1 i Västra götaland, Halland och Skåne
2010-04-16Anna-Karin Kroksmark
Regionhabiliteringen
Completed
Översättning för att publicera studien Arbetsterapeuters erfarenheter om aktivitetsförmågan hos vuxna personer med Asperger syndrom
2008-01-29Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Completed
Self-efficacy (tilltro till sin förmåga) att bedriva fysisk träning hos vuxna med medfött hjärtfel.
2014-06-13Anna-Klara Zetterström
Sjukgymnastiken Östra
Completed
Effekten av kontinuerlig glukos monitorering på hypoglykemier hos vuxna med typ 1 diabetes som använder multipla dagliga injektioner
2018-01-18Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Finns det evidens för farliga biverkningar av zolpidem hos vuxna?
2016-04-19Bedrija Hasanagic
Psykiatriska kliniken NU-sjukvården
Completed
Referensvärden för funktionen i lungornas små luftvägar hos barn 5-10 år samt vuxna äldre än 70 år mätt med N2-utsköljning
2014-03-12Birgitta K Houltz
Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Unga vuxna med självskadebeteende;
Effekter av Dialektisk beteendeterapi vid
SU/Mölndal Psykiatri och SÄS/Borås Psykiatri
2009-04-24Birgitta Lundgren Pierre
Ledningsgrupp för samverkan, LGS Temagrupp Psykiatri
Not uppdated, final reminder
Internetbaserad behandling för vuxna med autismspektrumsyndrom och normal begåvning - i-ALMA-projektet
2017-10-16Britta Westerberg
Autismgruppen, Vuxenhabiliteringen, Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro Län
Published
Långtidsuppföljning av vuxna kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen.
2013-06-17Carin Lindén Gebäck
Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Completed
Riskmarkörer för hjärtsvikt hos unga vuxna
2014-01-08Carmen Basic
-
Ongoing revision
Internetadministrerad KBT-behandling av Ångestsymtom hos Unga Vuxna. En Randomiserad Kontrollerad Studie.
2010-12-20Carolina Wassermann
Beroendekliniken Norrköping
Not uppdated, final reminder
Barn med Crouzons och Aperts syndrom: En longitudinell retrospektiv evaluering av kliniska fynd och behandlingsresultat samt intervjuer angående deras livssituation som unga vuxna.
2008-11-10Catharina Hagberg
-
Completed
Vilken effekt har explosiv styrketräning på balansen hos unga vuxna med cerebral pares
2016-12-13Christina Enander
Habilitering & Hälsa
Published
Uppföljning av vuxna patienter med eosinofil esofagit
2016-01-04Christine Wennerås
Göteborgs universitet, Avd. för infektionssjukdomar
Published
Förekomst av ärftliga och förvärvade neuromuskulära sjukdomar och hos vuxna i Väst-Sverige.
2006-11-24Christopher Lindberg
Neuromuskulärt centrum
Not uppdated, final reminder
Framtagande av nytt svensk fonetiskt perceptionstest för vuxna med hörselnedsättning
2016-04-04Claes Möller
Audiologiskt forskningscentrum, och audiologiska kliniken USÖ, Örebro Universitet, Institutet för H
Not uppdated, final reminder
Behandling av unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder - hur går man vidare efter diagnos? Två pilotstudier.
2009-01-16Elisabet Wentz
Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus
Completed
Internet-baserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - flervetenskapliga studier av en intervention
2011-12-30Elisabet Wentz
Anorexi och bulimimottagingen för vuxna, Högsbo sjukhus
Not updated
Uppföljning av barn - nu unga vuxna - till mödrar med lindrig utvecklingsstörning
2011-11-27Elisabeth Fernell
-
Not uppdated, final reminder
Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning.
2016-01-25Erik Witte
Region Örebro Län, Audiologiskt forskningscentrum, samt Örebro universitet, institutionen för hälsov
Published
Effekter av ticagrelor på trombocytaggregation in vitro hos barn och vuxna
2014-05-06Fredrik Söderlund
Department of Paediatric Anaesthesia and Intensive Care, DS-BUS, Sahlgrenska University Hospital
Completed
En förlängningsstudie hos vuxna patienter med idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) som tidigare medverkat i studie av eltrombopag - med syfte att studera säkerhet och tolerabilitet samt finna individuellt optimala doseringar av eltrombopag
2011-05-05Hans Wadenvik
-
Published
En prospektiv öppen fas IV studie, multi-center, för att evaluera morfologiska förändringar i benmärgen på vuxna patienter som erhåller romiplostim som behandling för sin trombocytopeni relaterad till ITP (Idiopatis Thrombocytopenia Purpura). Projektnr: 20080009 Version nr: 18NOV08 EudraCT number: 2008-004347-10
2011-09-28Hans Wadenvik
-
Published
Uppehåll av långtidsbehandling med tillväxthormon - en randomiserad, placebokontrollerad studie på vuxna mwed tillväxthormonbriat
2008-04-23Helena Filipsson Nyström
Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset
Completed
Utsöndring av jod per dygn och timme - en jämförande studie av vuxna icke-gravida och gravida kvinnor och vuxna män
2017-06-12Helena Filipsson Nyström
Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset
Published
Internetbaserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2017-08-11Helena Sehlin
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Kungsbacka
Ongoing revision
Oral och kardiovaskulär screening av nyanlända vuxna flyktingar i Västra Götaland.
2017-12-05Hulya Cevik-Aras
-
Not updated
Nätverk för bättre behandling och risk-stratifiering för barn och vuxna med hypertrofisk kardiomyopati: en ärftlig hjärtsjukdom med risk för plötslig död
2009-08-03Ingegerd Östman-Smith
Barnhjärtmottagningen, Paediatric Cardiology, Institute of Clinical Sciences
Not uppdated, final reminder
En randomiserad, dubbelblind, fas 3B studie för att utvärdera effekt och säkerhet av abaracept subkutant i kombination med metotrexat jämfört med enbart metotrexat för att uppnå klinisk remission hos vuxna patienter med tidig reumatoid artrit och som inte tidigare behandlats med metotrexat
2016-05-12Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Uppföljning av personcentrerat omhändertagande av unga vuxna med reumatisk sjukdom (Unga-vuxna studien)
2014-11-11Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Att förstå sin kropp och rörelse från unga vuxnas med autism perspektiv: en mixad metod studie
2017-01-30Ingrid Bertilsson
Habilitering&Hälsa, Habilitering
Published
Kropp och rörelse hos en grupp unga vuxna med autismspektrumtillstånd. En explorativ mixad metod studie.
2015-04-29Ingrid Bertilsson
Habilitering&Hälsa, Habilitering
Completed
Hetsätäningsstörning bland vuxna med sjuklig fetma samt behandlingsutfall vid kirurgisk respektive icke-kirurgisk viktminskningsbehandling
2014-06-10Ingrid Larsson
Regionalt Obesitascentrum
Published
Rörelsemönster och muskelarbete hos barn och unga vuxna med hemiplegisk cerebral pares.
2009-11-03Jacques Riad
ortopedkliniken
Completed
Mängd av aktiva muskelfibrer i de motoriska muskelenheterna hos barn och vuxna - vid upprepad icke invasiv beräkning från hud-ytan
2007-11-16Jan-Erik Malmström
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
Not uppdated, final reminder
Spelbaserad datorträning i hemmiljö som rehabiliteringsverktyg.
En pilotstudie på vuxna personer med förvärvad hjärnskada.
2008-04-15Jesper Poucette
-
Completed
Klinisk tillämpning av PCR-baserad påvisning av virus som orsak till samhällsförvärvad luftvägsinfektion hos vuxna.
2007-01-08Johan Westin
Avd för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Completed
Retrospektiv studie av morbiditet och mortalitet i calicivirusenterit hos vuxna.
2012-01-23Johan Westin
Avd för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Completed
Translationella studier av luftvägsinfektioner hos vuxna.
2014-12-02Johan Westin
Avd för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Published
Parodontal hälsa hos ungdomar/unga vuxna: En epidemiologisk studie bland 19-åringar i Västra Götalandsregionen
2006-12-14Kajsa Henning Abrahamsson
Avd f parodontologi, Inst f Odontologi. Sahlgrenska Akademin vid GU/Specialistkliniken i parodontolo
Completed
Andningsfunktion hos vuxna med behandlad scolios - en validitetsstudie av fyra mätmetoder
2008-10-27Karin Romberg
Su/Sahlgrenska, Fysioterapin
Not uppdated, final reminder
Implementering av strukturerade rådgivande samtal enligt motiverande samtalsmetodik kombinerad med en kartläggning av ungdomars och unga vuxnas sexuella kontaktmönster.
2012-01-26Karin Stenqvist
Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Published
KLINISKA STUDIER AV ESOFAGUSATRESI: LUNG- OCH MATSTRUPSFUNKTION HOS BARN OCH VUXNA, RISKFAKTORER OCH PROGNO. LIVSKVALITET HOS BARN OCH FAMILJ, ETT UTFALLSMÅTT PÅ BARNKIRURGISK VÅRD. EXPERIMENTELL FORSKNING, VÄVNADSNYBILDNING I MATSTURPE PÅ GRIS FÖR FÖRBÄTTRAD BEHANDLING.
2014-06-01Kate Abrahamsson
-
Published
Samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock hos vuxna i Skaraborg
2010-02-06Lars Ljungström
Infektion, Kärnsjukhuset, Skövde
Published
Samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock hos vuxna i Skaraborg och Södra Älvsborg
2011-07-25Lars Ljungström
Infektion, Kärnsjukhuset, Skövde
Completed
Prospektiv kartläggning av samhällsförvärvad norovirusenterit ("Vinterkräksjuka") - mortalitet och långtidsbärarskap hos sjukhusvårdade vuxna patienter
2011-12-19Lars-Magnus Andersson
Infektionskliniken, Avd för Infektionssjukdomar
Not updated
Studier av gastroenterit, speciellt virusorsakad gastroenterit och clostridium difficile infektion hos vuxna
2017-12-11Lars-Magnus Andersson
Infektionskliniken, Avd för Infektionssjukdomar
Not updated
Sambandet mellan anknytningsstilar, social emotionell reglering och personlighetsdrag hos vuxna med autismspektrumtillstånd.
2017-02-09Lars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Unga vuxna med cerebral pares resonerande kring kognitiva förmågors påverkan på aktivitetsutförande i vardagen.
2018-01-30Lena Bergqvist
-
Published
Unga vuxna med ryggmärgsbråck och unga vuxna med cerebral pares resonerande kring sitt vardagsfungerande,
2013-10-27Lena Bergqvist
-
Completed
Projekt Unga Vuxna
2010-02-16Lena G Samuelsson
Folkhälsokommitténs kansli VGR
Not uppdated, final reminder
FYsisk träning med sYrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cYanos (Y3-studien).
2017-05-17Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Published
Muskelfunktion hos vuxna med medfödda hjärtfel
2010-05-17Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Completed
Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av nya strategier för behandlingsbeslut
From 2018: Utvärdering av högkänslig analys av leukemiceller med next generation sequencing - studier av barn och vuxna med akut myeloisk leukemi
2016-11-15Linda Fogelstrand (född Svensson)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi
Published
Intervention baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) för oral hälsopromotion för tonåringar och unga vuxna.
2012-11-12Magnus Hakeberg
-
Not updated
Unga vuxna med karies och ohälsosamma levnadsvanor. Ett samarbetsprojekt mellan Tandvård och Primärvård
2016-05-30Magnus Hakeberg
-
Not updated
Konsekvenser av alkoholexponering under graviditet hos unga vuxna; foster, barndom, vuxen - en uppföljningsstudie
2012-05-13Magnus Landgren
Barn - och ungdomsmedicin Skaraborgs sjukhus
Published
Förkylning på vårdcentralen - Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan kön respektive ålder och besöksorsak.
2013-05-21Magnus Redin
Allékliniken Sleipner Borås
Completed
Vuxna patienters användning av copingstrategier vid tandvård och strategiernas relation till grad av tandvårdsrädsla
2014-01-27Maisa Walman Rydén
Utbildningskliniken för vuxentandvård
Completed
Personcentrerad vård för vuxna med medfödda hjärtfel
2014-10-29Malin Berghammer
Avd 324/325, Drottning Silvias barn och Ungdomsssjukhus, samt Forskningsenheten/GPCC, Medicin, Östra
Completed
Ungdomar och unga vuxnas erfarnheter av att leva med ett enkammarhjärta
2013-01-17Malin Berghammer
Avd 324/325, Drottning Silvias barn och Ungdomsssjukhus, samt Forskningsenheten/GPCC, Medicin, Östra
Completed
Smittad med STD? - En beteendestudie av unga vuxna personer som söker en STD-mottagning. Riskfyllda sexuella kontakter eller ej?
2015-02-18Margret Lindberg
Hudkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Not updated
Smittad med STD? - Riskfyllt sexuellt beteende eller ej? En beteendestudie bland unga vuxna personer som söker en STD-mottagning.
2011-08-24Margret Lindberg
Hudkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Not updated
Autistiska drag i barndomen hos unga vuxna med schizofreni
2009-03-19Maria Hallerbäck
BUP
Published
Kardiovaskulär risk bland unga vuxna - mekanismer och förändring över tid
2015-10-20Maria Rosvall
Enheten för Socialmedicin och Epidemiologi samt Närhälsan FoU Primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Not updated
Subklinisk kardiovaskulär sjukdom bland unga vuxna - Epidemiologi, determinanter och skyddsfaktorer för tidiga artärväggsförändringar bland deltagare i Young Heart studien
2017-11-28Maria Rosvall
Enheten för Socialmedicin och Epidemiologi samt Närhälsan FoU Primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Not updated
Hjärtsvikt hos unga vuxna i Göteborgsregionen 1997-2015
2012-10-18Maria Schaufelberger
Hjärtsektionen, Verksamhetsområde Medicin, geriatrik, akutmottagning, Område 2, Sahlgrenska universi
Published
Kliniska och epidemiologiska studier av hjärtsvikt med fokus på yngre vuxna patienter
2011-01-25Maria Schaufelberger
Hjärtsektionen, Verksamhetsområde Medicin, geriatrik, akutmottagning, Område 2, Sahlgrenska universi
Published
Kliniska och epidemiologiska studier av hjärtsvikt med fokus på yngre vuxna patienter
2014-12-22Maria Schaufelberger
Hjärtsektionen, Verksamhetsområde Medicin, geriatrik, akutmottagning, Område 2, Sahlgrenska universi
Published
Behandlingsinsatser och förlopp för barn och vuxna med ADHD. En uppföljning via ett nationellt kvalitetsregister - BUSA
2017-05-02Marie Elwin
Allmänpsykiatrisk mottagning, Lindesberg och Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC.
Published
Depressionsbehandling av vuxna
2009-10-27Marie Kivi
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Completed
Barn och unga vuxna behandlade med ögonprotes
2012-09-27Marita Andersson Grönlund
-
Published
Analys av rösten hos vuxna med grav hörselnedsättning/dövhet som använder cochleaimplantat jämfört med en normalhörande kontrollgrupp
2015-06-09Marja Öller Darelid
-
Not updated
Blodsockermätning med två olika metoder hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 1 och 2 och kronisk njursvikt. Blodsockermedelverdet beräknat med CGM- systemet (Dexcom G5) jämfört med HbA1c.
2018-09-03Mary Dena
NÄL, Medicinkliniken, njurmedicin
Published
En öppen multicenterstudie av effekten på remissionsbevarande behandling med histamindihydroklorid, givet i kombination med låg-dos Interleukin-2 (IL-2), på immunrespons och minimal sjukdomsmängd (MRD) hos vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML) i en första komplett remission (CR1)
2011-05-19Mats Brune
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Published
Fysisk aktivitet hos vuxna med klinisk lindrig kognitiv störning
2013-12-10Mattias Göthlin
Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not uppdated, final reminder
Explosiv styrketräning hos unga vuxna med cerebral pares
2016-05-19Meta Nyström Eek
Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Published
Förändringar i bärarskap av Staphylococcus aureus hos vuxna patienter med atopisk dermatit under 6 månader
2012-02-15Mikael Alsterholm
Hudkliniken SU/Sahlgrenska
Completed
Medfödda hjärtfel hos vuxna: funktion, morbiditet och mortalitet i nutid och framtid
2017-12-05Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Published
Medfödda hjärtfel hos vuxna: Life-time management; hälso- och sjukvård ur ett livstidsperspektiv
2015-05-20Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Not updated
Vuxna med medfödda hjärtfel. Fysisk aktivitet, livstid, livsstil och livskvalitet, stroke, sömnapne och sekundär sjuklighet i relation till anatomi, patofysiologi och behandling, särskilt kateterinterventioner.
2010-12-23Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Vuxna med medfödda hjärtfel. Livstid, livsstil och livskvalitet i relation till genetik, anatomi, patofysiologi och behandling.
2008-04-26Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Detektion av luftvägsvirus med PCR (polymerase chain reaction) hos symtomfria vuxna - en prospektiv multicenterstudie
2017-01-17Nicklas Sundell
-
Published
Tillgänglighet av autoinjektorer för adrenalin i vardagen hos vuxna på Närhälsan Lerum vårdcentral.
2014-11-03Niklas Wall
Närhälsan Lerum Vårdcentral
Completed
Hur behandlas nedre luftvägsinfektioner hos vuxna på vårdcentralen Kungsportsläkarna jämfört med Stramas riktlinjer?
2017-05-17Nina Qviller
Kungsportsläkarna
Completed
Benmineralmätning hos vuxna individer 10-20 år efter genomförd korsbandsrekonstruktion i åldern 12-16 år
2014-06-24Ninni Sernert
NU-sjukvården
Completed
Långtids resultat av främre korsbandsoperation hos tonåringar och vuxna; avseende kliniska resultat, hälsorelaterad livskvalitet, artrosförändringar och benmineral mätning.
2010-02-12Olle Månsson
Ortopedkliniken, NU-sjukvården
Completed
Funktion och inflammation i lungornas små luftrör hos vuxna med astma.
2010-12-01Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Not updated
Normalvärden för funktionen i lungornas små luftvägar mätt med N2-utsköljning hos barn 5-10 år samt vuxna äldre än 70 år
2014-03-12Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Completed
Infektioner hos vuxna som riskfaktor för kronisk njursjukdom
2015-05-05Per-Ola Sundin
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Not uppdated, final reminder
Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD.
2017-09-11Peter Jacobsson
Region Halland, Psykiatrin, VPM Varberg
Published
Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD; utveckling av forskningsplan och utbildning av personal
2017-12-13Peter Jacobsson
Region Halland, Psykiatrin, VPM Varberg
Published
En jämförande randomiserad klinisk prövning med metylfenidat och lisdexamfetamine behandling med avseende på exekutiva funktioner och global funktionsnivå hos vuxna personer med ADHD
2018-03-19Peter Sand
Affektiva kliniken/SU
Published
Prevalens, utredning och träning av exekutiva funktionsnedsättningar hos vuxna med bred beroendepsykiatrisk samsjuklighet.
2014-08-17Rickard Ahlberg
Beroendecentrum Örebro. Psykiatriskt ForskningsCentrum.
Not updated
Klinisk tillämpning av PCR-baserad påvisning av virus som orsak till samhällsförvärvad luftvägsinfektion hos vuxna - Effekter på antibiotikaanvändning och epidemiologisk karakterisering
2008-04-29Robin Brittain-Long
The Infection Unit, Ward 111, Emergency Care Centre, Aberdeen Royal Infirmary
Not updated
Förekomst av betahemolytiska streptokockbakterier i svalget hos friska barn och vuxna. Konsekvenser för hur bakterieodling från svalget skall tolkas av behandlande läkare.
2005-05-20Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Förekomsten av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i nasofarynxprov (prov bakom näsan) hos friska barn och vuxna
2005-08-03Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Ett forskningsprogram - Implementering och utvärdering av evidensbaserad och digital psykologisk behandling och bedömning inom primärvård för barn och vuxna - från RCT till kvalitativa studier som inkluderar peer-support
2018-06-25Sandra Weineland
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
Published
Perifera luftvägars betydelse vid astma hos barn och vuxna
2017-11-15Sanna Kjellberg
Lungforskningslaboratoriet, Barn -och Ungdomsmedicin
Completed
Utredning, behandling och uppföljning av D-vitaminbrist hos vuxna patienter på Biskopsgården vårdcentral
Jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.
2017-06-18Sara Bahreini
-
Not updated
Kartläggning av orsaksinriktad behandling till vuxna individer med hög kariesförekomst i Västra Götalandsregionen
2018-06-07Sara Björns
Folktandvården Kvillebäcken
Published
Handläggning och resultat vid kataraktkirurgi hos vuxna med och utan uveit
2013-09-25Sara Pålsson
Ögonkliniken SU/Mölndal
Completed
ICF Core Sets för vuxna med hörselnedsättning
2012-02-20Sarah Granberg
Audiologiskt forskningscentrum, USÖ
Ongoing revision
Traumatiska livshändelser och risk för cancerinsjuknande och död hos barn och unga vuxna
2013-04-15Scott Montgomery
-
Not updated
Funktion hos vuxna patienter med thalidomidembryopati avseende förflyttning, dagliga aktiviteter och påverkan på livskvalitet samt hälsoekonomiska aspekter.
2008-02-24Shadi-Afarin Ghasemi Jahani
Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE) Sahlgrenska universitetessjukhuset
Completed
Funktion hos vuxna patienter med thalidomidembryopati avseende förflyttning, dagliga aktiviteter och påverkan på livskvalitet samt hälsoekonomiska aspekter.
2015-05-16Shadi-Afarin Ghasemi Jahani
Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE) Sahlgrenska universitetessjukhuset
Not uppdated, final reminder
Detektion av cellväggs-polysackarider och antikroppar mot kapsel-polysackarider vid samhällsförvärvad pneumokockpneumoni hos vuxna.
2011-08-19Simon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Högre språkliga funktioner hos unga vuxna som har överlevt hjärntumör i barndomen.
2017-05-18Stiliani Nikolaidou
Regionhabilitering DSBUS Göteborg
Published
Stimulering av brun fettväv hos vuxna – ett nytt sätt att angripa obesitas och dess följdsjukdomar

Vi vill studera hur man aktiverar värmeproduktionen i människans bruna fettväv

2010-12-16Sven Enerbäck
-
Published
Skall man behandla akut mellanöreinflammation hos vuxna med antibiotika eller inte?
2017-04-03Therese Gåskjenn
Almö Läkarhus
Completed
Varför söker patienter på jourcentralen för luftvägsinfektioner?
En kartläggning om orsaker och karaktäristika hos vuxna som söker på jourtid med luftvägssymtom.
2015-05-31Theresia Karlsson
Hälsobrunnen vårdcentral
Completed
Unga vuxna på jourcentralen - hur sjuka är de egentligen?
2015-04-22Thomas Meedt
Brämhults Vårdcentral Praktikertjänst
Published
En biomekanisk studie av explosiv kraftutveckling hos unga vuxna med spastisk Cerebral Pares
2013-07-04Tomas Wahlgren
-
Published
Ungdomar är viktiga – implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor
2011-06-08Toomas Timpka
Avd. för Socialmedicin, Inst. för Medicin och Hälsa
Not updated
Schizofreni respektive Aspergers syndrom hos unga vuxna: likheter och olikheter avseende psykiatriska symptom,neurokognition och social kognition.
2010-03-10Tove Lugnegård
-
Not uppdated, final reminder
Intervention för hälsopromotion för unga vuxnas tandhälsa
2013-02-27Ulla Wide
Klin Sjukhustandv/oralmedicin VGR; Avd Odont psykologi folkhälsa Inst f Odontologi GU
Published
Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares i Västsverige. Behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd.
2016-03-10Ulrica Jonsson
-
Published
ADHD problematik hos vuxna med tandvårdsrädsla/psykologiska behandlingsproblem i tandvården.
2010-05-05Viktor Carlsson
Centrallasarettet Växjö och FoU Kronoberg, Region Kronoberg
Completed
Uppföljning av vuxna opererade som barn för esofagusatresi i Göteborg 1968-1983 med inriktning på luftvägs- och matstrupsproblematik.
2011-05-31Vladimir Gatzinsky
-
Completed
HUR VANLIG ÄR STROKE HOS UNGA VUXNA MED MEDFÖTT HJÄRTFEL I SVERIGE
2012-01-03Zacharias Mandalenakis
Section of Cardiology, Internal Medicine Department, Sahlgrenska University Hospital / Östra
Completed
Chiari I missbildning hos vuxna-klinisk och radiologisk presentation och prediktion av resultat efter occipitocervikal dekompression
2017-05-09fawaz almotairi
neurosurgery department - Sahlgrenska
Not updated
Sjukfrånvaro bland unga vuxna med psykisk ohälsa
2018-08-25Åsa Hagen
-
Published

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Vuxna | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Vuxna , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Vuxna