Publication: ”Nöjd och trött”. Läkares upplevelser av att vara handledare för läkarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning

”Nöjd och trött”. Läkares upplevelser av att vara handledare för läkarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning.
von Below B, Rödjer S, Billhult A, Wahlqvist M.
Göteborg, Sweden: Medicinska Riksstämman 2010; 2010.

Abstract

Bakgrund I den moderna läkarutbildningen ingår tidig patientkontakt – tidig yrkeskontakt via verksamhetsförlagd utbildning. Detta har medfört ett ökat behov av läkare som handledare; handledarrollen har också förändrats och fördjupats. Kursen ”Tidig yrkeskontakt” introducerades vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, år 2001. I en tidigare studie fann vi att handledarna upplevde högre arbetsbelastning och krav samt mindre stöd än studenterna. Syftet med denna intervjustudie var att fördjupa kunskapen om läkarnas upplevelser som handledare för läkarstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning. Metod Tolv handledare med erfarenhet från kursen Tidig Yrkeskontakt intervjuades och ombads beskriva och reflektera över sina upplevelser av att vara handledare. Materialet analyserades kvalitativt; systematisk textkondensering enligt en modell beskriven av Malterud. Resultat Teman som framkommit i analysen är: (a) Glädje och stimulans, (b) Besvikelse, (c) Krav och pliktkänsla, (d) Samarbete samt (e) Att förena uppgifter. De handledande läkarna upplevde sitt arbete med läkarstudenter som mycket stimulerande men också krävande. Man gav uttryck för en hög ambitionsnivå och ville ge studenterna det bästa. Upplevelser som krav, tidsbrist och svårigheter att kombinera uppgifterna som handledare och kliniskt verksam läkare beskrevs. Stöd från arbetsledning upplevdes viktigt. Sammanfattning Att vara handledare för läkarstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning upplevdes av kliniskt verksamma läkare stimulerande men krävande. Den egna höga ambitionsnivån bidrog till upplevda krav. Studien pekar på en konflikt mellan handledarskapet och den egna kliniska verksamheten. Handledarna behöver adekvat utbildning, stöd från arbetsledningen och avsatt tid för sitt uppdrag.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/publication?ref=912211