Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion? | Application
Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Registration number: VGFOUSA-9789
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2007-03-05
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Sandareds Vårdcentral
Last updated / corrected by: Annika Billhult Karlsson, 2008-12-05
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Denna ansökan är kopplad till följande ansökan:

  1. VGFOUSA-9789 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Projektmedel - Ny ansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-03-05 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
  2. VGFOUSA-193661 : Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes, Publiceringskostnad
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2011-05-03 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

20

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling avslutad - analys av data ej klar

Del i utbildning

Ej del i utbildning

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Medarbetare / Handledare

Wilma Martinez
Distriksläkare, Noltorp Vc

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2001-01-01

Beräknat projektslut

2008-12-31

Sammanfattning

Förekomst av bakterier i urinen hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska samt personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är tveksamt.

Syftet med denna studie är att närmare studera sambandet mellan fynd av bakterier i urinen och ovanstående diffusa symptom. Även förekomsten av dessa symptom respektive olika symptomkombinationer kommer att studeras.

Detta är en fortsättningsansökan då detta projekt tagits över från föregående projektledare Vilma Martinez som tidigare gjort en ansökan för detta projekt med diarienummer VGFOUSA-334. Från denna tidigare ansökan har det rekvirerats 86 271 kronor för kostnader för urinodlingar och urinstickor. Övriga medel är återförda (10 423 kronor) då denna tidigare ansökan avslutats. Detta är en kompletterande ansökan med undertecknad som projektledare då undertecknad har övertagit projektet. Denna ansökan gäller personalkostnader för vidare arbete med analys av data samt påbörjande av skrivande av artikel.


Bakgrund

Prevalensen av asymptomatisk bakteriuri ökar med stigande ålder. Hos boende på sjukhem kan upp till 60% av patienterna ha mer eller mindre ständigt bakteriuri (1). En del diffusa symptom såsom konfusion eller tilltagande demens (1) men ej feber (2) kan statistiskt kopplas till ökad frekvens bakteriuri. Detta svaga statistiska samband är dock svårt att använda sig av i praktisk klinisk verksamhet. Enbart bakteriuri som sådan utan andra samtidiga symptom behöver ej behandlas (3, 4, 5).

Närvaron av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar således diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion (5). Detta är ett speciellt stort problem vid symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis konfusion, ökad trötthet eller tilltagande demenssymptom. På sjukhem leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt (5).

Idag saknas forskning som kunnat klarlägga sambanden mellan urinvägsinfektion och diffusa symptom hos boende på sjukhem. Att tydligare kunna visa om det finns något symptom eller speciell kombination av symptom där en urinodling faktiskt kan ange en tänkbar orsak till besvären vore av stort värde. Den nya statistiska metoden EPV (6) ger en möjlighet att göra detta.

Syfte

Syftet med denna studie är att närmare studera sambandet mellan fynd av bakterier i urinen och nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, personlighetsförändring, agitation/ilska, personlighetsförändring samt även symptomen miktionssveda, täta urinträngningar samt feber över 38,5 grader.

Metod: Urval

På äldreboenden i Borås-, Bollebygd-, Vårgårda- och Alingsås Kommun har kastat urinprov (efter samtycke) tagits vid ett tillfälle på samtliga inneliggande patienter där detta var praktiskt möjligt. Urinprov har ej tagits från kateterbärare.

Metod: Datainsamling

Efter godkännande från forskningsetikkommittén startades datainsamlingen enligt ovanstående urval. Under två på varandra följande tvåveckorsperioder med start 2003-02-24 togs urinprov på totalt 652 patienter på äldreboenden. Urinprovet analyserades med manuellt respektive maskinellt avläst urinsticka på plats på respektive äldreboende. Därefter utfördes urinodling på mikrobiologen i Borås. I samband med att urinprovet togs har ansvarig sjuksköterska på respektive avdelning fyllt i ett studieprotokoll där han/hon angivit eventuell förekomst av symptomen nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska, personlighetsförändring, miktionssveda, täta urinträngningar samt feber över 38,5 grader. För samtliga symptom har tidsintervallen upp till en vecka, upp till en månad samt upp till tre månader angivits. Därutöver har förekomst av diabetes samt blåstid fyllts i. Ansvarig sköterska har också fyllt i om patienten vid provtagningstillfället hade något antibiotikum eller om det under månaden före provtagningen förekom någon antibiotikabehandling som sedan avslutats.

Metod: Databearbetning

Populationens ålder och kön kommer att beskrivas liksom även hur symptomen fördelar sig beroende på kön. Med hjälp av logistisk regression undersöks om könet spelar någon roll för symptomförekomsten eller ej.

Planerar att med hjälp av logistisk regression studera om diabetes, pågående respektive avslutad antibiotikabehandling under den senaste månaden har något samband med bakterieförekomst, det vill säga positivt utfall av urinodlingen.

Med hjälp av logistisk regression kommer sambandet mellan urinstickans utfall och symptom respektive symptomkombinationer att undersökas. Med hjälp av logistisk regression kommer sambandet mellan fyndet vid urinodling och symptom respektive symptomkombinationer att undersökas. Etiologiskt prediktivt värde kommer att analyseras för de symptom/symptomkombinationer som har signifikans på gruppnivå.


Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Resultaten av studien kan innebära påtagliga förbättringar i omhändertagandet av patienter på äldreboenden som uppvisar nytillkomna diffusa symptom. Förhoppningen är att onödiga urinprov och urinodlingar skall kunna undvikas. Detta skulle spara tid och pengar. Man kan även förvänta sig att studien resulterar i kunskap som gör att man kan undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Detta är ju mycket angeläget utifrån problematiken med ökande antibiotikaresistens.

Referenser

1) Nicolle LE, Henderson E, Bjornson J, McIntyre M, Harding GK, MacDonell JA.
The association of bacteriuria with resident characteristics and survival in elderly institutionalized men. Ann Intern Med 1987. May;106(5):682-6.

2) Orr PH, Nicolle LE, Duckworth H, Brunka J, Kennedy J, Murray D, Harding GK. Febrile urinary infection in the institutionalized elderly. Am J Med. 1996 Jan;100(1):71-7.

3) Nicolle LE, Bjornson J, Harding GK, MacDonell JA. Bacteriuria in elderly institutionalized men. N Engl J Med. 1983 Dec 8;309(23):1420-5.

4) Nicolle LE, Mayhew WJ, Bryan L. Prospective randomized comparison of therapy and no therapy for asymptomatic bacteriuria in institutionalized elderly women. Am J Med. 1987 Jul;83(1):27-33.

5) Nicolle LE. Urinary infections in the elderly: symptomatic or asymptomatic? Int J Antimicrob Agents. 1999 May;11(3-4):265-8.

6) Gunnarsson RK, Lanke J. The predictive value of microbiologic diagnostic tests if asymptomatic carriers are present. Stat Med. 2002 Jun 30;21(12):1773-85.

Bilagor - obligatoriska

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2002-11-26
Reference number from the ethical review board
Ö 410-02
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-SökandeTimlön inklusive semesterersättning och sociala avgifter för 45 timmars arbete. 23282
Personal-Medarbetare   
Personal-Assisterande personal   
Konsulter   
Medicinsk service   
Utrustning   
Resekostnader   
Övrigt   
Summa  23282
DescriptionShort description of the costSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra ÄlvsborgDenna ansökan gäller personalkostnader för 45 timmars arbete med vidare analys av data samt påbörjande av skrivande av artikel.23 282
Sum 23 282

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb)   112
Relevans / nytta (Rc)  1 21
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)    31
Originalitet (Va2)   31 
Metod – Design (Vm1)1 11 1
Metod - Urval / representativitet (Vm2)1 1 11
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)1  2 1
Kostnadsredovisning (Vg2)   121
Sum3 38108

Decision

Decision date: 2007-04-12

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna ansökan gäller personalkostnader för 45 timmars arbete med vidare analys av data samt påbörjande av skrivande av artikel.23 28216 000Justering tilldelat belopp
sum23 28216 000 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. Lycka till! Viss prutning av sökt belopp har skett på grund av stor konkurrens i denna ansökningsomgång.

Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion? | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9789