Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks. | Application
Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks.
Registration number: VGFOUSA-9937
Projektmedel - Kompletteringsansökan
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2007-03-13
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Annika Billhult Karlsson, 2008-12-05
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

  1. VGFOUSA-5831 : Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?, Projektmedel - Ny ansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2005-10-26 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
  2. VGFOUSA-9937 : Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks., Projektmedel - Kompletteringsansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-03-13 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

20

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling avslutad - analys av data ej klar

Del i utbildning

Ej del i utbildning

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Medarbetare / Handledare

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Beräknat projektslut

2008-07-31

Kort sammanfattning

Tidigare forskning ger motsägelsefulla resultat när det gäller nyttan av urinstickor. För patienter på äldreboenden är detta nästan inte alls studerat. Syftet med denna studie är att beräkna sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde för att hitta bakterier i urinen hos patienter på äldreboenden med hjälp av urinstickor. Samtidigt skall en jämförelse ske för att se om maskinell eller manuell avläsning av urinstickor är bäst på detta patientklientel.

Hur har projektet förlöpt hittills?

 År 1År 2År 3
Kalenderår som avses20062007 
Praktiskt genomförandeMindre avvikelse i form av att arbetet och därmed rekvisitionen av projektmedel började först under november månad.Följt planen. Under våren arbetat ganska intensivt med projektet. 
TidsmässigtMindre avvikelse. Se ovan.Följt planen. Har dock utfört en del arbete där kostnaden ännu inte rekvirerats från projektkontot. 
Vetenskapliga resultatMindre avvikelse. Började sent på året varför analysen av data detta år inte kommit så långt.Följt planen. Större delen av analysen av data är klar. Har påbörjat skrivande av artikeln. 

Äskade medel

Varför behövs mer medel?

Sökte förra gången medel till personalkostnader för analys av data och skrivande av artikel. Beviljades 81690 kronor. Analysen av data är nu inne i slutfasen. Knappt halva artikeln är skriven. Det är dock mycket arbete som uppkommer vartefter processen framskrider och även om det finns en del medel kvar av det som beviljades vid första ansökningen för detta projekt, så kommer det inte att räcka för att kunna slutföra projektet. Det behövs ytterligare tid för att kunna avsluta analysen av data, göra ytterligare en kompletterande litteratursökning samt för att skriva färdigt artikeln. Planerar att arbeta ganska mycket med projektet under resterande del av detta år. Ansöker därför om ytterligare medel till lön för sökande för 54 timmars arbete.
DescriptionShort description of the costSum
Specifikation av äskade medelLön för sökande. Timlön inklusive semesterersättning och sociala avgifter (517 kronor per timma) för 54 timmars arbete.27 918
Sum 27 918

Review

Review summary

 ?  Missing  Borderline  Acceptable 
Medelsförbrukning  22
Relevans / nytta av förbrukade medel  22
Sum  44

Decision

Decision date: 2007-04-12

Applied sumDecision SEKDecision comment
Specifikation av äskade medel
27 91823 000Justering tilldelat belopp
27 91823 000 

Decision comment

Beviljas. Lycka till! Viss prutning av sökt belopp har skett på grund av stor konkurrens i denna ansökningsomgång.

Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9937