FoU-projekt , Habilitering & Hälsa

FoU-projekt , Habilitering & Hälsa

-

Projektledare: Silje Hammarlund
Startdatum: 2019-05-01
Slutdatum: 2019-06-25
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: .

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/254561 ,

Digitala besök inom hörselrehabilitering med fjärrjustering av hörapparater

Projektledare: Jennie Hagberg
Startdatum: 2019-04-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Nya digitala vårdtjänster är ständigt på väg att integreras i nuvarande hälso- och sjukvård vilket har en inverkan på utarbetade vårdkedjor, samtidigt som det ställer nya ekonomiska-, tillgänglighets- och kvalitetskrav på vårdverksamheterna. Det finns ett stort intresse för digitala lösningar från flera vårdverksamheter i regionen och regeringens och SKL:s vision är att Sverige skall vara bäst i världen på E-hälsa år 2025. Inom hörselvården har hörapparatleverantörer lanserat lösningar som möjliggör för audionomen att fjärrjustera patientens hörapparater via App:ar som patienten själv behöver ladda ned till sin mobiltelefon. Således står hörselverksamheten i Sverige inför ett paradigmskifte som i grunden kan förändra hur audionomer arbetar med hörselrehabiliterande insatser som inkluderar hörapparatanpassning. Hörselverksamheten har som syfte att med hjälp av ett forskningsprojekt undersöka effekterna vid användande av digitala besök ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/255121 ,

Auditiv språkmiljö för vuxna personer med grav bilateral sensorineural hörselnedsättning

Projektledare: Jonas Fogels
Startdatum: 2019-01-01
Slutdatum: 2027-01-01
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Målet med projektet är att samla in och analysera data från vuxna personer med grav hörselnedsättning i syfte att mäta deltagarnas auditiva språkmiljö. Mätningar och analyser kommer att utföras med ett analysverktyg, Language Environment Analysis (LENA™). Projektet syftar även till att undersöka ifall det finns skillnader i deltagarnas auditiva språkmiljö beroende på vilket hjälpmedel som använd. Därefter är målet att undersöka ifall LENA kan appliceras för att mäta förändringar av auditiv språkmiljö före och efter en intervention, t.ex. vid övergång från ett hörhjälpmedel till ett annat. Förhoppningen är att bidra till metodutveckling för att mäta auditiv språkmiljö för vuxna personer med grav hörselnedsättning inom hörselrehabilitering, fördjupad hörselrehabilitering eller inom annan teamverksamhet (t.ex. CI).

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/247221 ,

Behandling med kroppskännedom vid autism

Projektledare: Ingrid Bertilsson
Startdatum: 2018-03-12
Slutdatum: 2024-06-30
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Ofta beskrivs kroppsliga problem när man har autism. Dock visar klinisk erfarenhet att det även finns kroppsliga resurser hos denna grupp, resurser som kan stärkas. Denna studie syftar till att ge en kroppskännedomsintervention till personer med autism för att studera effekt av dels individuellt satta mål, där kroppskännedomsträning bedöms kunna ge effekt, samt av kroppsfunktioner inom kroppskännedom, bedömt med BAS MQ-E, "Body Awareness Scale Movemnet Qulaity and Experiences".

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/244941 ,

Validering av kroppskännedomsinstrumentet BAS MQ till autism

Projektledare: Ingrid Bertilsson
Startdatum: 2018-03-12
Slutdatum: 2022-06-30
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Syfte med studien är att studera om kroppskännedomsbedömning med "Body Awareness Scale Movement Quality and Experiences" korrekt beskriver personers med autism kroppskännedom. Det jämförs dessutom mot egenskattad upplevelse av rörelsekvalité samt upplevd social hälsa, två områden som kroppskännedom är nära förknippade med.

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/244931 ,

Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie av vårdpersonalens upplevelser

Projektledare: Charlotte Boman
Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-12-31
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Bakgrund: Många barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är otillräckligt fysiskt aktiva och når sannolikt inte upp till de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet (FA), vilket är viktigt för hälsosamma levnadsvanor. Sjukvården och pediatriska sjukgymnaster som arbetar med stöd till sjukvårdspersonal i livsstilsrelaterade frågor spelar en viktig roll i att uppmärksamma dessa barns behov. Syfte: Syftet med studien var att utforska behov av samt hinder och möjligheter för främjandet av FA som personal inom barnsjukvårdande verksamheter uppfattade i arbetet med barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Metod: Semistrukturerade fokusgruppdiskussioner har genomförts. Materialet har transkriberats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys för fokusgrupper, vilket bland annat innebär särskilt beaktande av dialog och interaktion i gruppen. Sexton vårdgivare med erfarenhet av behandling med barn med utvecklingsrelaterade ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/236811 ,

Klinisk implementering av internetbaserad hörselrehabilitering vid Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa

Projektledare: Milijana Malmberg
Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Bakgrund En hörapparatanpassning är en nödvändig och viktig komponent i en hörselrehabilitering. Många hörapparatanvändare kan dock, trots frekvent användning av sina hjälpmedel fortfarande uppleva kommunikationsproblem. Kvarstående kommunikationsproblem kan leda till att patienten slutar att använda sina hörapparater helt, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på patientens sociala samspel och livskvalitet. Kvarstående kommunikationsproblem kan bemötas med hjälp av utökad rehabiliteringsinsats där hörapparatanvändaren erbjuds inlärningsmöjligheter i vardagen och vidare counselling i anknytning till detta. Utökad rehabiliteringsinsats praktiseras vid några få enheter inom Hörselverksamheten. Hörapparatanvändarna får då en kallelse till grupprehabilitering ca ett år efter en genomförd hörapparatanpassning, men inte alla inbjudna dyker upp på sådana träffar. En anledning till detta kan vara att hörapparatanvändaren inte upplever kvarstående ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/253491 ,

Klinisk implementering av internetbaserad hörselrehabilitering vid Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa.

Projektledare: Johanna Skans
Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Bakgrund En hörapparatanpassning är en nödvändig och viktig komponent i en hörselrehabilitering. Många hörapparatanvändare kan dock, trots frekvent användning av sina hjälpmedel fortfarande uppleva kommunikationsproblem. Kvarstående kommunikationsproblem kan leda till att patienten slutar att använda sina hörapparater helt, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på patientens sociala samspel och livskvalitet. Kvarstående kommunikationsproblem kan bemötas med hjälp av utökad rehabiliteringsinsats där hörapparatanvändaren erbjuds inlärningsmöjligheter i vardagen och vidare counselling i anknytning till detta. Utökad rehabiliteringsinsats praktiseras vid några få enheter inom Hörselverksamheten. Hörapparatanvändarna får då en kallelse till grupprehabilitering ca ett år efter en genomförd hörapparatanpassning, men inte alla inbjudna dyker upp på sådana träffar. En anledning till detta kan vara att hörapparatanvändaren inte upplever kvarstående ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/255291 ,

Rörelsekvalité vid autism ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

Projektledare: Ingrid Bertilsson
Startdatum: 2017-09-01
Slutdatum: 2019-12-31
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Licentiat

Sammanfattning: Introduktion Rörelsekvalité är ett begrepp som beskriver hur rörelser utförs i rymd, tid och mängd av energi. När kvalitén är god, upplevs rörelsen som otvungen och ger en känsla av frihet, fysiskt och mentalt. Rörelsekvalité står i stark interaktion med den kännedom man har om sin egen kropp. När personer med autism växer upp skiljer sig deras utveckling från typiskt utvecklade jämnåriga. De kan ha svårt att förstå att andra människor har egna tankar och känslor, så kallad theory of mind och att förstå sina egna känslor och inre tillstånd. De kan ha brist på central koherens, dvs att kunna foga samman detaljer till helheter . De kan också reagera avvikande inför dofter, smaker, ljud eller material som bärs på kroppen, ha sämre motorisk skicklighet. Vid autism är förmågan till sambearbetning av olika sinnesintryck ofta bristande vilket gör det svårt att tolka det man varseblir. På det sättet kan sammanhang och innebörd bli mindre begripligt ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/228411 ,

Optimering av inställningar i cochleaimplantat på barn

Projektledare: Andreas Björsne
Startdatum: 2017-08-30
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Vi vill inom det här projektet göra en långtidsuppföljning av barn som fått cochleaimplantat (CI) tidigt i livet där de inställningar som de fått har baserats på objektiva mätningar då barnen själva i denna ålder inte själva kan meddela hur de uppfattar ljudet. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som är en av de fem kliniker i Sverige som opererar in CI på barn, har i regel samtliga barn i de lägre åldrarna (0-3 år) sedan 2007 fått sina implantat inställda utifrån en objektiv mätning. Inställningarna som sedan görs under det första året efter CI-operationen är baserade på den objektiva mätningen och blir generellt den inställningen barnen får leva med. Det här arbetssättet verkar ligga nära klinikpraxis även på andra kliniker i Sverige och resten av världen och i dagsläget finns det inga klara riktlinjer för hur inställningar ska göras på barn. Det verkar inte finnas några studier som bekräftar om inställningar baserade på den ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/247791 ,

Nutritionstillstånd hos vuxna med cerebral pares och gastrostomi. En kartläggningsstudie med fokus på nutritionsstatus och nutritionsbehandling

Projektledare: Kjersti Bruun Börjesson
Startdatum: 2017-06-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Master

Sammanfattning:

Bakgrund

Ät- och sväljsvårigheter är vanligt hos personer med Cerebral pares (CP), främst personer med moderat till svår CP, vilket medför nedsatt nutritionsstatus, tillväxtproblem och försämrad hälsa. Gastrostomi är en direkt förbindelse till magsäcken som gör det möjligt att ge näring enteralt – det vill säga utan att använda munnen. Att ge näring och vätska via en gastrostomi har senare åren blivit en vanlig behandling för barn med CP som har ätsvårigheter och tillväxtproblem och de allra flesta behåller sin gastrostomi genom hela livet. Personer med CP kan utveckla ätsvårigheter också senare i livet och vissa får en gastrostomi i vuxen ålder. För att kunna erbjuda bra nutritionsvård för vuxna med CP behöver vi utveckla bättre metoder för nutritionsbedömningar. Vi behöver även veta mer om förutsättningar som krävs för en effektiv nutritionsbehandling. Studiens syfte är att kartlägga nutritionsstatus hos en grupp vuxna med ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/250411 ,

Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benförankrade hörselimplantat ljudprocessorer med olika maximal outputnivå

Projektledare: Elin Bergius
Startdatum: 2017-05-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Personer med kombinerad hörselnedsättning kan vara hjälpta av ett benförankrat hörapparatsystem. Vid kombinerad hörselnedsättning finns en nedsatt funktion i innerörat i kombination med någon form av dämpning av ljudet i hörselgång eller mellanörat. Ett benförankrat hörapparatsystem består av en yttre hörapparat som fästs på ett implantat fastsatt i skallbenet. Ljudet leds då inte den vanliga vägen genom hörselgång och mellanörat utan istället genom skallbenet in till innerörat. Ett problem med den benförankrade hörapparaten är att den till följd av tekniska begränsningar har svårt att återge alla ljud, från riktigt svaga till mycket starka, på ett naturligt sätt. Det finns olika benförankrade hörapparater, mindre svagare modeller och större och starkare modeller. Studiens syfte är att undersöka hur ljud upplevs och vilken nytta man upplever med två olika benförankrade hörapparaterna samt hur stor roll utseendet på hörapparaten har. ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/242191 ,

Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av ny benledd hörapparat BCI

Projektledare: Ann-Charlotte Persson
Startdatum: 2017-01-01
Slutdatum: 2023-12-31
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Bone Conduction Implant (BCI) är en ny benlednings hörapparat där huden behålls intakt. Den består av en implanterad vibrator och en yttre ljudprocessor, som fästs med magnet mot huden. I december 2012 opererades den första patienten med BCI. Sedan dess har sammanlagt 16 patienter fått BCI och ytterligare operationer är inplanerade. Etiskt godkännande finns för 20 patienter. Uppföljning av dessa patienter sker vid 1, 3, 6, 12, 36 och månader efter anpassning av den yttre ljudprocessorn. Vid dessa uppföljningar görs en mängd hörselmätningar. Patienterna får också svara på frågeformulär om den upplevda nyttan av BCI. Detta avhandlingsprojekt består av 4 delprojekt. I den första kommer patienternas hörselresultat att studeras för att undersöka om det sker någon förändring med och utan BCI över tid. Patienternas nöjdhet med sitt implantat och hur skattar de sin livskvalitet via frågeformulär, även detta över tid kommer att mätas. I andra delen ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/223081 ,

Hörstyrkefunktion för benlett ljud hos deltagare med rent konduktiv hörselnedsättning.

Projektledare: Mona Eng
Startdatum: 2016-06-01
Slutdatum: 2019-06-11
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Ljud leds in till den mänskliga cochlean på två sätt. Det luftburna ljudet färdas genom ytteröra och hörselgång där det sedan uppstår vibrationer i trumhinnan som förmedlas vidare via hörselbenskedjen i mellanörat. Ett ljudtryck bildas i cochlean som via basilarmembranet stimulerar de sensoriska cellerna i Cortis organ och därmed skapar hörselupplevelse. Det benledda ljudet färdas istället genom hud, mjukvävnader, skallben och vätska för att slutligen resultera i ljudtryck i innerörat. Det finns fortfarande en del oklarheter när det gäller det benledda ljudet och en funktion där det fortfarande finns frågetecken är loudness, eller hörstyrka. Loudness/hörstyrka innebär hur starkt ett ljud upplevs och skattas på en skala t.ex. från svagt till obehagligt starkt. Denna funktion är något som tas hänsyn till när det gäller inställningar av hörapparater. Studier inom detta område har gjorts men då på normalhörande och på lättare sensorineurala ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/221601 ,

Är Cognitive Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagsaktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck?

Projektledare: Marie Peny-Dahlstrand
Startdatum: 2016-06-01
Slutdatum: 2020-06-30
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Delaktighet uppstår i samspel mellan personen och dennes omgivning i en aktivitet. Aktivitetsutförande kräver både motoriska förmågor och exekutiv förmåga (formulera mål, planera och utföra målinriktade handlingar). Personer med Cerebral pares (CP) och ryggmärgsbråck (RMB) upplever delaktighetsinskränkningar i samhället. Forskning har visat att dessa medfödda neurologiska tillstånd innebär både motorisk och exekutiv funktionsnedsättning, trots detta inriktas konventionella behandlingsmodeller oftast mot de motoriska svårigheterna. Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) är en behandlingsmetod som baseras på att personen sätter sina egna mål. Strategier för utförande och problemlösning identifieras av personen själv i samverkan med behandlaren. CO-OP har prövats i svenska förhållanden i en pilotstudie med unga med CP och RMB. Preliminära resultat visar att metoden gav hög måluppfyllelse och att både självskattad delaktighet ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/214861 ,

Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning

Projektledare: Anna Rensfeldt Flink
Startdatum: 2016-01-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Målet med projektet är att få fördjupad kunskap om samspel och kommunikation mellan barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar. Studien fokuserar på om samspel och kommunikation mellan barn oh föräldrar förändras efter kommunikationsintervention som innebär att föräldrarna får ökad kunskap och kompetens om kommunikationsstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Ett ytterligare mål med projektet är att beskriva målgruppen barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och föreslå en svensk prevalenssiffra. Bakgrund: Individer med flerfunktionsnedsättning har en svår till grav intellektuell funktionsnedsättning i kombination med ett omfattande rörelsehinder. Ofta ingår också syn-eller hörselnedsättning och stora medicinska behov. Personer med flerfunktionsnedsättning har mycket begränsad förmåga att förstå talat språk och talar inte själva. Det finns begränsat med forskning som fokuserar särskilt på den här ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/224101 ,

Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares i Västsverige. Behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd.

Projektledare: Ulrica Jonsson
Startdatum: 2016-01-01
Slutdatum: 2023-12-31
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Bakgrund Cerebral pares drabbar i Sverige 2 barn av 1000 levande födda, är den vanligaste orsaken till fysisk funktionsnedsättning hos barn och ger en livslång funktionsnedsättning. Förutom rörelsehindret orsakar hjärnskadan vid cerebral pares ofta andra funktionsnedsättningar, medicinska komplikationer och socialt utanförskap Mer än 90 % av barn med cerebral pares når idag vuxen ålder. Många vuxna med cerebral pares uttrycker att de inte får den vård och stöd de behöver. Syfte Att kartlägga den medicinska och sociala situationen för vuxna med cerebral pares, och att beskriva behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd. Metod Alla personer med cerebral pares i Västra Götalandsregionen födda åren 1959-1978, totalt cirka 385 personer, kommer att få inbjudan att delta. Datainsamling sker med hjälp av klinisk undersökning av läkare och sjukgymnast, intervju, enkäter och genomgång av journaler samt sökning i Statistiska Centralbyrån och ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/211811 ,

Perifer och central auditiv funktion hos 70-åringar, en epidemiologisk undersökning.

Projektledare: Maria Hoff
Startdatum: 2014-06-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Bakgrund: Världens befolkning åldras i rasande takt och Sverige är ett av de länder i världen med störst andel äldre i befolkningen. I dagsläget utgör personer som är 65 år och äldre en femtedel av befolkningen och denna siffra spås stiga till en fjärdedel inom en snar framtid. I ljuset av dessa förändringar är det av stor vikt att studera åldrersrelaterade sjukdoms och funktionstillstånd. Åldersrelaterad hörselnedsättning är en mycket vanlig funktionsnedsättning som kan ha stora negativa konsekvenser för den drabbade och personer i dess omgivning. Åldersrelaterad hörselnedsättning kännetecknas av en gradvis försämrad känslighet för framför allt diskantljud som drabbar båda öronen. Detta leder i ett relativt tidigt skede till svårigheter att urskilja olika talljud, framför allt i bullriga miljöer. Sämre möjligheter till kommunikation kan leda till problem att utföra dagliga aktiviteter (såsom att tala i telefon eller tala med läkaren) och ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/218371 ,

Betydelse av djur och natur för psykologisk utveckling och psykisk hälsa hos barn och ungdomar med autism

Projektledare: Kristina Byström
Startdatum: 2013-12-11
Slutdatum: 2019-12-11
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Licentiat

Sammanfattning: Allt fler barn erhåller idag en autismspektrumdiagnos (Blaxill 2004; Kim et.al. 2011). Autism innebär svårigheter med ömsesidighet i socialt samspel och kommunikation och begränsingar i beteenderepertoaren och föreställningsförmågan (DSM IV, 2000). Det pågår forskning om att utveckla behandlingsmetoder och man är överens om betydelsen av stödjande insatser så tidigt i barnens utveckling som möjligt för positiv utveckling och för att förbättra möjligheterna till framtida utveckling (Socialstyrelsen, 2010). Forskning har visat att ingen behandlingsmetod anses kunna passa alla barn med autism varför det är värdefullt att vidareutveckla och utvärdera flera metoder fortgående. Många barn med autism är naturligt intresserade av djur och kan dra nytta av att ingå i samspel med djur på olika sätt (Beck och Katcher, 1996; Byström och Lundqvist, 2015; Mc Nicholas,1995). Min avhandlingen kommer att bestå av tre delstudier. Alla fokuserar på djur och natur som ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/215931 ,

Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige

Projektledare: Kate Himmelmann
Startdatum: 2013-10-01
Slutdatum: 2019-12-20
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: I Västsverige har man följt förekomsten av cerebral pares (CP) sedan mitten av 1950-talet genom den populationsbaserade västsvenska CP-panoramastudien (Hagberg B 1975, Himmelmann K 2010). Efter en överlevnadsstudie som omfattade samtliga av CP-panoramastudien kända personer med CP födda 1959-2002 känner vi till mer än 1500 vuxna personer med CP bor i Västsverige. Syftet med studien är att belysa livssituationen för vuxna personer med CP i Västra Götaland, utifrån flera perspektiv: fysiskt/medicinskt, delaktighet och livskvalitet, och social integrering. Vi genomför denna studie i samarbete med patientorganisationen Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. En referensgrupp med vuxna personer med CP är knuten till studien. Detta är den första populationsbaserade uppföljningen av vuxna personer med CP vi känner till, och den första som inkluderar alla grader av funktionsnedsättning.

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/140171 ,

Cerebral pares i Sverige och Europa. Patientnära forskning om en komplex och livslång funktionsnedsättning. Epidemiologi, etiologi, funktion och behandling, prevention, överlevnad och levnadsvillkor

Projektledare: Kate Himmelmann
Startdatum: 2013-09-01
Slutdatum: 2019-12-20
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Cerebral pares är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn, men är en komplex och livslång sådan. Den mångåriga CP-panoramastudien har givit, och ger fortlöpande, viktig information till pre- och perinatalvård om riskfaktorer, etiologi och resultat av sjukvårdens utveckling. Detta ger möjlighet till prevention och reduktion av hjärnskadan som leder till CP. Vidare ger våra studier kunskap om de motoriska och associerade funktionsnedsättningarna i gruppen och därmed deras behov av vård och stöd till barn- och nu även vuxensjukvård samt habilitering. Detta ger möjlighet till ökad delaktighet och livskvalitet. Behandlingsmetoder riktade mot ökad muskelspänning i form av spasticitet och dystoni, till exempel botulinumtoxin intramuskulärt, baklofen intratekalt, och styrketräning har stor klinisk relevans, med förbättring av funktion, minskad smärta och ökad livskvalitet. Då utvärdering av behandlingar behöver bra utvärderingsmetoder, bedriver ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207051 ,

Explosiv styrketräning hos unga vuxna med cerebral pares

Projektledare: Meta Nyström Eek
Startdatum: 2013-01-01
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Ej del i utbildning

Sammanfattning: Frågeställning Cerebral pares (CP) är vanligaste orsak till rörelsehinder hos barn och drabbar 2 av 1000 barn i Sverige. Barn med CP lär sig ofta att gå sent och gångmönstret avviker. Upp till 7 års ålder utvecklas motoriken, men den kan försämras under pubertet och i vuxen ålder. Det är ett livslångt tillstånd som kräver fysisk aktivitet hela livet för att förbättra motorisk förmåga och motverka försämring. När så mycket tid ägnas åt träning behövs kunskap om lämpliga metoder. Styrketräning är en lättåtkomlig och normal fysisk aktivitet i dagens samhälle och är på så sätt en attraktiv träningsform även för ungdomar med funktionsnedsättning. Det motoriska funktionshindret kan ha flera olika orsaker, bl.a. spasticitet, nedsatt motorisk kontroll och muskelsvaghet. Muskelsvaghet är vanligt förekommande hos personer med CP och det är ofta svårt att göra snabba rörelser. Inom idrottsvärlden anses förmåga till snabb muskelaktivering ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/216041 ,

Att stimulera kommunikationen hos barn med flerfunktionsnedsättning: en fallstudie med mixad metod där två familjer följs genom en intervention

Projektledare: Anna Rensfeldt Flink
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Bakgrund : Individer med flerfunktionsnedsättning har en svår till grav intellektuell funktionsnedsättning i kombination med ett omfattande rörelsehinder. Ofta ingår också syn- eller hörselnedsättning och stora medicinska behov. Personer med flerfunktionsnedsättning har mycket begränsad förmåga att förstå talat språk och talar inte själva. Det finns begränsat med forskning som fokuserar särskilt på den här målgruppen och det finns ingen vetenskapligt dokumenterad kunskap om gruppens storlek i Sverige. Den forskning som ändå finns tillgänglig om individer med flerfunktionsnedsättning och deras behov av kommunikationsstöd lyfter fram behovet av att samtalspartners anpassar sin kommunikationsstil och att individerna erbjuds Alternativ och Kompletterade Kommunikation (AKK). AKK kan vara kommunikationshjälpmedel såsom bilder eller pratapparater, men det kan också vara mer kroppsnära kommunikationsstöd såsom olika varianter av tecken som utförs med ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/272886 ,

H85 Hörsel- En studie av en ny kohort 85-åringar

Hörsel i hög ålder- Vad innebär det att antalet och andelen äldre ökar i framtiden

Projektledare: Hanna Göthberg
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Bakgrund:H70-studien i Göteborg är en omfattande svensk gerontologisk och geriatrisk populationsstudie. Studien startade år 1971 då 973 70-åringar födda 1901/1902 rekryterades och som sedan följdes under 30 år. Ytterligare fyra födelsekohorter av 70-åringar samt en kohort 75 åringar har studerats. Den nuvarande projektledaren för H70 är professor Ingemar Skoog, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I undersökningen görs en bred genomgång av både medicinska och sociala aspekter av åldrandet. Både normala och sjukliga åldrandeaspekter studeras. Ett viktigt syfte är att ta fram data som underlättar planering av vård och omhändertagande av äldre personen. Det aktuella projektet är en utökad hörselstudie på en subgrupp av den s.k. H70-studien. Denna H70-kohort består av personer födda 1930 som bor i Göteborg. Studieupplägget är longitudinellt. Ett mindre antal personer från denna kohort är testade år 2000 vid 70 ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/207741 ,

Hörselhälsan hos de äldsta äldre - Audiometriska data och koppling mellan hörsel och kognition hos 88-90 och 95-åringar.

Projektledare: Åsa Winzell Juhlin
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Medellivslängden i Sverige är idag närmare 81 år för män och drygt 84 år för kvinnor. Antalet personer över 80 år har mer än fördubblats de senaste 30 åren. Antalet personer, 90 år och äldre är idag närmare 100 000. I framtiden kommer gruppen äldre att öka ytterligare, och procentuellt kommer denna ökning att bli mycket dramatisk hos de allra äldsta (SCB, 2018) Hörseln är av avgörande betydelse för sociala kontakter. Vi vet att i stort sett alla riktig gamla har nedsatt hörsel, men svårighetsgraden är mycket varierande. De riktigt gamla har också ofta andra störningar, t.ex. nedsatt rörelseförmåga och kognition. Trots detta vet vi mycket lite om hörselförmågan hos dem. En adekvat hörselrehabilitering är en förutsättning för fortsatt kommunikation, speciellt om kognitionen börjar svikta. En sådan rehabilitering måste utformas efter de äldres egna förutsättningar, som t.ex. innefattar svårighet att komma till externa vårdgivare. Vi ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/272918 ,

Klinisk implementering av internetbaserad hörselrehabilitering vid Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa.

Projektledare: Katja Anióse
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Bakgrund En hörapparatanpassning är en nödvändig och viktig komponent i en hörselrehabilitering. Många hörapparatanvändare kan dock, trots frekvent användning av sina hjälpmedel fortfarande uppleva kommunikationsproblem. Kvarstående kommunikationsproblem kan leda till att patienten slutar att använda sina hörapparater helt, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på patientens sociala samspel och livskvalitet. Kvarstående kommunikationsproblem kan bemötas med hjälp av utökad rehabiliteringsinsats där hörapparatanvändaren erbjuds inlärningsmöjligheter i vardagen och vidare counselling i anknytning till detta. Utökad rehabiliteringsinsats praktiseras vid några få enheter inom Hörselverksamheten. Hörapparatanvändarna får då en kallelse till grupprehabilitering ca ett år efter en genomförd hörapparatanpassning, men inte alla inbjudna dyker upp på sådana träffar. En anledning till detta kan vara att hörapparatanvändaren inte upplever kvarstående ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/254931 ,

Långtidsuppföljning av gångförmåga, förekomst av epilepsi och utvecklingsstörning hos personer med cerebral pares i Västsverige.

Projektledare: Ulrica Jonsson
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning: Bakgrund Cerebral pares (CP) drabbar idag ca 2 barn av 1000 levande födda (1). CP delas in i olika CP-typer, beroende på vilket rörelsehinder som dominerar. Svårighetsgraden varierar, majoriteten av barn med CP lär sig gå utan hjälpmedel, men ca en tredjedel använder rullstol(2). Utöver rörelsehindret förekommer ofta andra funktionsnedsättningar och medicinska komplikationer, såsom utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskada, svårigheter med andning, sväljning, kommunikation, smärta, m.m. (3-5) Idag når mer än 90 % av barn med cerebral pares vuxen ålder(6). Hur deras funktionsnedsättningar och medicinska komplikationer förändras med åldern, och hur det påverkar livskvalitet, självständighet och delaktighet i vuxenlivet har inte studerats på ett populationsbaserat sätt. Många studier har gjort bekvämlighetsurval eller exkluderat personer med utvecklingsstörning och kommunikationssvårigheter. Studier som gjorts har dock pekat på ökad ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/273081 ,

Par-handledning utifrån ett handledarperspektiv

Projektledare: Birgitta Wallström-Berg
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: D-uppsats / Magisterexamen

Sammanfattning: Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en efterfrågad och mycket betydelsefull del av studenternas utveckling där möjlighet ges att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Att handleda studenter har under lång tid varit en del av audionomernas arbetsuppgifter men har under de senaste åren fått ett ökat fokus och uppmärksamhet. Tidigare har det framför allt varit fokus på enskild handledning i samband VFU men detta har övertid förändrats, studenterna ska idag ta ett större ansvar för sitt eget lärande och har därför ökade förväntningar och krav på den handledning som ges under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledningsmodellen peer learning kan på svenska översättas till par-handledning och är en pedagogisk modell med tonvikt på ett student-aktivt arbetssätt. Metoden innebär att två studenter tillsammans har olika strukturerade arbetsuppgifter att förbereda, lösa, diskutera och reflektera över innan de söker ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/272645 ,

Sambanden mellan AutoNRT och T- och C-nivåer: förbättrar den automatiserade mätningen den prediktiva precisionen?

Projektledare: Andreas Björsne
Startdatum:
Slutdatum:
Typ av projekt: Forskningsprojekt
Projektets delaktighet i utbildning: Avhandling

Sammanfattning:

Bakgrund

Med hjälp av cochleaimplantat (CI) har det framgångsrikt varit möjligt att väcka liv i hörselsinnet för döva personer och personer med grava hörselnedsättningar. Ett CI ger en fantastisk möjlighet för väldigt många döva personer och personer med grav hörselnedsättning att i stor utsträckning återfå hörsel. CI:t opereras in under huden bakom örat med en elektrodrad som placeras inuti cochlean för att kunna stimulera hörselnerven. På utsidan, oftast bakom örat, bärs en signalprocessor som tar emot ljud och omvandlar det till elektriska signaler som sänds in till själva implantatet. I ett normalfungerande öra finns det tusentals hårceller i cochlean som omvandlar ljudvågorna till elektriska signaler. Ett CI fungerar som en ersättning för de saknade och defekta hårcellerna, och elektroderna överför den elektriska stimuleringen till hörselnerven istället för hårcellerna och skapar därmed upplevelsen av ljud. Hårcellerna, som är ...

Länk till projektet: https://www.researchweb.org/is/vgr/project/272703

PublishedDocument information: FoU-projekt , Habilitering & Hälsa | Last modified: 2018-05-14 by Researchweb support, sweden 3

FoU-projekt , Habilitering & Hälsa, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/document/185371