Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av ny benledd hörapparat BCI
Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av ny benledd hörapparat BCI
Project number : 223081
Created by: Ann-Charlotte Persson, 2016-12-13
Last revised by: Ann-Charlotte Persson, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Subjective experience and measured use of a new bone conduction hearing aid BCI

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bone Conduction Implant (BCI) är en ny benlednings hörapparat där huden behålls intakt. Den består av en implanterad vibrator och en yttre ljudprocessor, som fästs med magnet mot huden. I december 2012 opererades den första patienten med BCI. Sedan dess har sammanlagt 16 patienter fått BCI och ytterligare operationer är inplanerade. Etiskt godkännande finns för 20 patienter. Uppföljning av dessa patienter sker vid 1, 3, 6, 12, 36 och månader efter anpassning av den yttre ljudprocessorn. Vid dessa uppföljningar görs en mängd hörselmätningar. Patienterna får också svara på frågeformulär om den upplevda nyttan av BCI.
Detta avhandlingsprojekt består av 4 delprojekt. I den första kommer patienternas hörselresultat att studeras för att undersöka om det sker någon förändring med och utan BCI över tid. Patienternas nöjdhet med sitt implantat och hur skattar de sin livskvalitet via frågeformulär, även detta över tid kommer att mätas.
I andra delen studeras om BCI-patienter behöver färre medicinska kontakter jämfört med vanliga perkutana implantat då BCI inte har någon hudgenomföring samt vilka hälsoekonomiska effekter behandling med BCI har i jämförelse med behandling med perkutana implantat.
Tredje delen består i att undersöka om man med hjälp av en hudmikrofon kan utveckla en tillförlitlig och noggrann klinisk tillämpning av ben InSitu mätning för transkutana implantat.
Sista studien är en kvalitativ studie med djupintervjuer för att undersöka hur de som fått BCI upplever sina benledda hörapparater.
För att förbättra BCI-patienternas rehabilitering finns behov av, ben-InSitu-trösklar och en utarbetad algoritm.
Studierna förväntas leda till en förbättrad anpassning av transkutana benledningshörapparater samt bidra till en större förståelse för hur patienter med BCI upplever sitt hörande. Studien kan därmed bidra till en optimerad hörapparatsanpassning och rehabilitering med rätt insatser, vilket i sin tur leder till en snabbare och mer framgångsrik hörselrehabilitering för patienten.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bone Conduction Implant (BCI) är en ny benlednings hörapparat där huden behålls intakt. Den består av en implanterad vibrator och en yttre ljudprocessor, som fästs med magnet mot huden. I december 2012 opererades den första patienten med BCI. Sedan dess har sammanlagt 16 patienter fått BCI och ytterligare operationer är inplanerade. Etiskt godkännande finns för 20 patienter. Uppföljning av dessa patienter sker vid 1, 3, 6, 12, 36 och månader efter anpassning av den yttre ljudprocessorn. Vid dessa uppföljningar görs hörselmätningar. Patienterna får också svara på frågeformulär om den upplevda nyttan av BCI. Vidare utförs vid bestämda tidpunkter även radiologisk undersökning (datortomografi).
De hörselmätningar som görs vid uppföljningarna är mätning av ton-, och taltrösklar i ljudfält. De tre olika taltester som görs är hörtröskel för tal (HTT), maximal taluppfattning i brus samt Hagermans meningar. HTT innebär att man bestämmer nivån där 50 % av de presenterade tvåstaviga orden uppfattas korrekt. Maximal taluppfattning i brus innebär att man i ett konkurrerande brusljud bestämmer den maximala taluppfattningen med hjälp av enstaviga fonetiskt balanserade ord. Vid Hagermans meningar presenteras fem-ords meningar med en bestämd ljudnivå i konkurrerande brus med anpassad ljudnivå och även här vill man bestämma på vilken brusnivå patienten uppfattar 50 % av orden.
De frågeformulär som används är: Abbreviated profile of hearing aid benefit (APHAB), Glasgow benefit inventory (GBI) och International outcome inventory of hearing aids (IOI-HA). Den sistnämnda används från 3 års-uppföljningen och framåt.
Detta avhandlingsprojekt består av 4 delprojekt. I den första kommer patienternas hörselresultat att studeras för att undersöka om det sker någon förändring med och utan BCI över tid. Patienternas nöjdhet med sitt implantat och hur skattar de sin livskvalitet via frågeformulär, även detta över tid kommer att mätas.
I andra delen studeras om BCI-patienter behöver färre medicinska kontakter jämfört med vanliga perkutana implantat då BCI inte har någon hudgenomföring samt vilka hälsoekonomiska effekter behandling med BCI har i jämförelse med behandling med perkutana implantat.
Tredje delen består i att undersöka om man med hjälp av en hudmikrofon kan utveckla en tillförlitlig och noggrann klinisk tillämpning av ben InSitu mätning för transkutana implantat.
Sista studien är en kvalitativ studie med djupintervjuer för att undersöka hur de som fått BCI upplever sina benledda hörapparater.
För att förbättra BCI-patienternas rehabilitering finns behov av, ben-InSitu-trösklar och en utarbetad algoritm.
Studierna förväntas leda till en förbättrad anpassning av transkutana benledningshörapparater samt bidra till en större förståelse för hur patienter med BCI upplever sitt hörande. Studien kan därmed bidra till en optimerad hörapparatsanpassning och rehabilitering med rätt insatser, vilket i sin tur leder till en snabbare och mer framgångsrik hörselrehabilitering för patienten.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Ear Diseases
Pathological processes of the ear, the hearing, and the equilibrium system of the body.
Hearing Aids
Wearable sound-amplifying devices that are intended to compensate for impaired hearing. These generic devices include air-conduction hearing aids and bone-conduction hearing aids. (UMDNS, 1999)
Hearing Loss, Conductive
Hearing loss due to interference with the mechanical reception or amplification of sound to the COCHLEA. The interference is in the outer or middle ear involving the EAR CANAL; TYMPANIC MEMBRANE; or EAR OSSICLES.
Hearing Tests
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Habilitering & Hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Hörselverksamheten Sahlgrenska

Supervisor

Måns Eeg-Olofsson
Universitetssjukhusöverläkare, Öron-, näs- och halssjukvård
Sabine Reinfeldt
Associate Professor in Biomedial Engineering, Institutionen Signaler och system
Bo Håkansson
Professor, Institutionen Signaler och system
André Sadeghi
Universitetslektor/Docent , Habilitering & Hälsa, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av ny benledd hörapparat BCI, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/223081