Små barn med autism och andra betydande utvecklingsavvikelser i ett mångkulturellt område.
Små barn med autism och andra betydande utvecklingsavvikelser i ett mångkulturellt område.
Project number : 227521
Created by: Petra Linnsand, 2017-05-30
Last revised by: Petra Linnsand, 2017-05-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Huvudsyftet med föreliggande arbete är att få ökad kunskap om små barn med autism och andra betydande svårigheter i ett mångkulturellt område. Studien är naturalistisk utformad och samtliga barn är under studiens genomförande inskrivna i Hjällbo Samverkan Småbarn för utredning och insatser. Insamling av data har skett mellan oktober 2014 - oktober 2016.

Det kliniska arbetet utgår från BVC i Hjällbo. Barnen i studien kommer framförallt från Hjällbo, Eriksbo och Hammarkullen. En stor del av befolkningen i dessa stadsdelar har en ickesvensk bakgrund. I Hjällbo beräknas 89% ha en ickesvensk bakgrund. I upptagningsområdet finns en hög psykosocial belastning med hög arbetslöshet, trångboddhet och de lägsta medelinkomsterna i Göteborg.

Tidiga svårigheter identifieras på BVC inom ramen för hälsoprogrammet, där det vid 2.5 års ålder ingår autismscreening, eller vid något av de andra besöken. Autismscreeningen innehåller föräldrafrågor enligt M-CHAT och observationen, JA-OBS. Dessa två instrument har visat på goda möjligheter att tidigt upptäcka barn med autism. Efter misstanke om autism eller annan betydande utvecklingsavvikelse träffar barnet barnläkare och om misstanke kvarstår remitteras barnet vidare till fördjupad utredning. Utredningen inkluderar en bred multiprofessionell bedömning av barnets utveckling, där medicinska undersökningar, intervju av föräldrar, kognitiva tester, bedömning av barnets adaptiva förmåga, observation i klinisk miljö och förskola ingår. Efter avslutad utredning görs en vårdplan, där barnets styrkor och svårigheter beskrivs samt de individuellt planerade insatser i samverkan med föräldrar, förskola och sjukvården. Efter två års insatser görs samma breda multiprofessionella bedömning som vid första utredningstillfället.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Huvudsyftet med föreliggande arbete är att få ökad kunskap om små barn med autism och andra betydande svårigheter i ett mångkulturellt område. Studien är naturalistisk utformad och samtliga barn är under studiens genomförande inskrivna i Hjällbo Samverkan Småbarn för utredning och insatser. Insamling av data har skett mellan oktober 2014 - oktober 2016.

Det kliniska arbetet utgår från BVC i Hjällbo. Barnen i studien kommer framförallt från Hjällbo, Eriksbo och Hammarkullen. En stor del av befolkningen i dessa stadsdelar har en ickesvensk bakgrund. I Hjällbo beräknas 89% ha en ickesvensk bakgrund. I upptagningsområdet finns en hög psykosocial belastning med hög arbetslöshet, trångboddhet och de lägsta medelinkomsterna i Göteborg.

Tidiga svårigheter identifieras på BVC inom ramen för hälsoprogrammet, där det vid 2.5 års ålder ingår autismscreening, eller vid något av de andra besöken. Autismscreeningen innehåller föräldrafrågor enligt M-CHAT och observationen, JA-OBS. Dessa två instrument har visat på goda möjligheter att tidigt upptäcka barn med autism (Nygren et al 2012). Efter misstanke om autism eller annan betydande utvecklingsavvikelse träffar barnet barnläkare och om misstanke kvarstår remitteras barnet vidare till fördjupad utredning. Utredningen inkluderar en bred multiprofessionell bedömning av barnets utveckling, där medicinska undersökningar, intervju av föräldrar, kognitiva tester, bedömning av barnets adaptiva förmåga, observation i klinisk miljö och förskola ingår (T1). Efter avslutad utredning görs en vårdplan, där barnets styrkor och svårigheter beskrivs samt de individuellt planerade insatser i samverkan med föräldrar, förskola och sjukvården. Efter två års insatser görs samma breda multiprofessionella bedömning (T2) som vid första utredningstillfället (T1).

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Autistic Disorder
A disorder beginning in childhood. It is marked by the presence of markedly abnormal or impaired development in social interaction and communication and a markedly restricted repertoire of activity and interest. Manifestations of the disorder vary greatly depending on the developmental level and chronological age of the individual. (DSM-IV)
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Parents
Persons functioning as natural, adoptive, or substitute parents. The heading includes the concept of parenthood as well as preparation for becoming a parent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Angereds Närsjukhus - Barn- och ungdomsverksamheterna - Specialistcentrum Barn och Unga Angered workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gudrun Nygren
Överläkare, specialist i barnmedicin och barnspykiatri, Västra Götalandsregionen, Specialistcentrum Barn och Unga Angered

Små barn med autism och andra betydande utvecklingsavvikelser i ett mångkulturellt område., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/227521