Ger våra kurser i forskningsmetodik det resultat vi önskar? - Utvärdering av kurs Vetenskapligt Förhållningssätt år 2014-2016. En pilotstudie.
Ger våra kurser i forskningsmetodik det resultat vi önskar? - Utvärdering av kurs Vetenskapligt Förhållningssätt år 2014-2016. En pilotstudie.
Project number : 234941
Created by: Eva Larsson, 2017-11-07
Last revised by: Eva Larsson, 2018-06-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet är pågående och projektbeskrivningen kommer att kompletteras.

Kurs Vetenskapligt Förhållningssätt syftar till att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbetet, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Deltagarna ska efter godkänd kurs kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som finns bland annat i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas. Kursdeltagarna examineras bland annat genom en litteraturstudie vars resultat ska komma vårdverksamheterna till nytta.

Tidigare har en studie gjorts med syftet att kartlägga hur många personer som deltagit i FoU primärvårds kurser under åren 2010-2015. Resultatet visade att 504 personer med en anställning i, eller som har vårdavtal med, Västra Götalandsregionen deltagit i kurserna. Av dessa hade 359 personer (71 %) anställning inom primärvården och av dessa var en övervägande del ST-läkare (84 %). Anledningen till att ST-läkarna representerar en så stor del av kursdeltagarna är att kursen är obligatorisk i specialistutbildningen (1, 2). Läkare som är specialister i allmänmedicin arbetar i första linjens sjukvård. Det är därför nödvändigt att de både har en bredd i sina färdigheter och en kompetens inom medicinsk vetenskaplig metod (3).

Referenser:

  1. Socialstyrelsen SOSFS 2008:17
  2. Socialstyrelsen SOSFS 2015:8a
  3. Nordeman LN, Larsson E, Vestlund C, de Fine Licht E. Research method courses for professionals within primary health care during 2010-2015. Dublin, Irland: Society for Academic Primary Care (SAPC); 2016.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kurs Vetenskapligt Förhållningssätt syftar till att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbetet, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Deltagarna ska efter godkänd kurs kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som finns bland annat i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas. Kursdeltagarna examineras bland annat genom en litteraturstudie vars resultat ska komma vårdverksamheterna till nytta.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Personnel
Men and women working in the provision of health services, whether as individual practitioners or employees of health institutions and programs, whether or not professionally trained, and whether or not subject to public regulation. (From A Discursive Dictionary of Health Care, 1976)
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)

Coworker

Sven Kylén
FoU-chef, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Göteborgs universitet
Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-04-01

Ger våra kurser i forskningsmetodik det resultat vi önskar? - Utvärdering av kurs Vetenskapligt Förhållningssätt år 2014-2016. En pilotstudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/234941