Ögon- och synpåverkan i samband med tryckkammarbehandling
Ögon- och synpåverkan i samband med tryckkammarbehandling
Project number : 234991
Created by: Roger Wannholt, 2017-11-08
Last revised by: Roger Wannholt, 2017-11-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Tryckkammarbehandling (hyperbar oxygen, HBO) är idag en etablerad behandlingsform vid bla. sena strålskador. Elektiva behandlingsserier är som regel mellan 20 och 40 behandlingar. En känd biverkan är reversibel ögonpåverkan i form av tilltagande närsynthet som i de flesta fall går tillbaka. Ett fåtal studier finns publicerade inom området. Patienten genomgår synundersökningar före behandlingsperioden, och vid ett antal tillfällen under behandlingsperioden samt 12 veckor efter avslutad behandling. Patienten tillfrågas även via enkät före behandlingsperioden, efter avslutad behandlingsperiod samt vid 12-18 veckorsuppföljningen om sin subjektiva upplevelse av synförmågans påverkan på vardagsaktiviteter.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ögonpåverkan som en biverkning till HBO finns sedan tidigare beskrivet i några mindre studier. En progressiv utveckling av närsynthet i samband med dagliga tryckkammarbehandlingar under flera veckor till månader har framkommit. På översynta personer har analogt med detta en progressiv minskning av översyntheten beskrivits. Överlag beskrivs förändringarna som reversibla, med en återgång till ursprungstillståndet i de flesta fall inom en tioveckorsperiod, i undantagsfall upp till ett år.

Patienter som skall genomgå ett behandlingsprogram med HBO i Tryckkammaren SU/Ö informeras sedan tidigare rutinmässigt om risken för ögonbiverkningar. En synskärpekontroll med syntavla utförs alltid före behandlingsstart samt efter 20 behandlingar och därefter var 10:e ytterligare behandling. Problematiken med tillfällig närsynthet är därför väl känd hos oss, men däremot saknas strukturerad information om omfattningen av problemet i vår verksamhet och hur patienterna upplever situationen. Tidigare studier internationellt är ganska få och med litet patientunderlag.

Frågeställningar:

Hur påverkas patientens ögon och synfunktion efter upprepade tryckkammarbehandlingar?
Påverkar eventuella förändringar i synförmågan patientens vardagsaktiviteter under och efter genomförd behandlingsserie?


Urval:

Patienterna som är aktuella för deltagande är de patienter > 18 år som planeras för behandlingsserie om minst 40 behandlingar vid tryckkammaren SU/Östra och som ej uppfyller exklusionskriterierna.

Exklusionskriterier:
* Patienter som tidigare HBO behandlats
* Patienter där missbruksproblematik och/eller minnesstörning misstänks
* Ålder över 75 år
* Förstår ej svenska i tal och skrift

Metod/Datainsamling:

Inkluderade patienter kallas till en större inledande ögonundersökning på Ögonmottagningen, SU/Mölndal

Denna undersökning upprepas efter avslutad behandlingsperiod och ytterligare en gång 12 veckor senare på Ögonmottagningen SU/Mölndal.

Efter var tionde behandling fram till behandlingsseriens slut görs mätning av synskärpa respektive autorefraktionsmätning på Ögonmottagningen, DSBUS, SU/Östra.

Vid tre tillfällen tillfrågas patienten i enkät om hur de upplever sin synförmåga och vid eventuell synförändring om i vilken utsträckning detta påverkar dem i vardagen. Detta sammanfaller i tid med ögonundersökningarna på Mölndal.

Enkäten är till stor del identisk med Catquest, en enkät med frågor om synförmåga och synpåverkan som är validerad för registrering av patienters nytta av kataraktoperation. Frågorna i Catquest är allmänt hållna och bedöms ha lika stor relevans för vår patientgrupp. Några frågor har lagts till för att få en tydligare bild av eventuell påverkan på vardagsaktiviteter.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Aktuell studie förväntas ge underlag för att bättre kunna beskriva frekvens och omfattning av ögonbiverkningar i samband med HBO behandling. Biverkningarna är sedan tidigare kända men otillräckligt kartlagda såväl vad gäller orsak som omfattning och förlopp över tid.
Hur eventuell synnedsättning påverkar patientens vardagsliv är sedan tidigare inte känt.
Sammantaget borde detta generera ny kunskap som kan ge underlag för optimal information till patienten inför en planerad behandlingsserie.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Vision
The sensation of sight.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Atmosphere Exposure Chambers
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - An/Op/Iva Östra workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ögonsjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)

Tutor

Axel Wolf
Universitetslektor/Översjuksköterska, An/Op/Iva Östra, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2011-06-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2020-01-01

Ögon- och synpåverkan i samband med tryckkammarbehandling, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/234991