RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) och minska förekomsten av livmoderhalscancer
RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) och minska förekomsten av livmoderhalscancer
Project number : 23861
Created by: Björn Strander, 2009-04-24
Last revised by: Björn Strander, 2014-03-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Randomized Controlled Trial to Study Methods to Increase Participation in the Cervical Cancer Screening Program (RACOMIP)

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning
Kvinnor som inte deltar i gynekologisk cellprovskontroll är en minoritet om 10% men står för största andelen av de som får livmoderhalscancer (cervixcancer). Över 50 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen förefaller att ha uteblivit vid minst två omgångar inbjudningar (6 – 10 år). Vi vill testa två lovande strategier för att öka deltagandet. I en brett upplagd undersökning av alternativa hälsopolicies som slumpas kvinnor som uteblivit till att bli uppringd av en barnmorska, få ett erbjudande om att kunna testa sig själv i hemmet med en virustest (HPV-test) eller ingå i en kontrollgrupp. Studien ska kunna ge svar på den viktiga frågan hur deltagandet ska kunna ökas och ge underlag för en kostnadsberäkning innan beslut kan fattas att genomföra strategin i hela regionen. Studien ska ha sådan allmängiltighet och kvalité att resultatet ska kunna publiceras i en välrenommerad internationell tidskrift.

Bakgrund
Cervixcancer anses idag vara en sjukdom som kan förebyggas (Regionkansliet 2007). Det screeningprogram som pågått i regionen har varit framgångsrikt och tack vare detta har cervixcancer idag blivit en relativ ovanlig sjukdom. Flera nya men kostsamma metoder, fr.a. vaccin och HPV-testning, har gjort anspråk på att kunna minska förekomsten av cervixcancer. Detta är dock ännu inte visat vetenskapligt. En nyligen publicerad utvärdering av det svenska screeningprogrammet (Andrae 2008) fann att den främsta riskfaktorn för cervixcancer inom programmet var icke deltagande. Kvinnor som deltar i provtagningen har ett bra skydd.

En svensk studie som värderade olika strategier för att öka deltagande fann bäst resultat när icke-deltagande kvinnor blev kontaktade per telefon. (Eaker 2004) Studien gjordes i Uppsalaområdet som har delvis andra förutsättningar än Västra Sverige, bl.a. har insatserna för att få högt deltagande i rutinen varit något blygsamma och man har en klart lägre täckningsgrad än Västra Sverige (Sparén 2006). En underökning i Kalmar läns landsting, som har hög täckningsgrad, fann inte att en långtgående anpassning till uteblivande kvinnors individuella önskemål var kostnadseffektiv (Oscarsson 2007). Hemtestning med HPV har förespråkats som en bra metod och ett kit för ändamålet har utvecklats som en kommersiell produkt (Stenvall 2007). Förfarandet är rutin i Uppsala-regionen och marknadsförs till andra landsting.

I en utredning för Program och prioriteringsrådet i VGR har en studie med denna frågeställning föreslagits innan implementering av endera metoden kan genomföras (Strander 2008). Utredningens förslag på denna och andra punkter har godkännts av Hälso- och sjukvårdsdirektören efter positiv remissbehandling .

Syfte
Att utvärdera 2 möjliga metoder att öka deltagande i organiserad cellprovskontroll.

Studiedesign
Kvantitativ experimentell (=interventionsstudie), Hälsopolicies med individuell randomisering.

Frågeställning / Hypotes
Intervention med a) telefonkontakt med kvinnor som ej har registrerad provtagning under 2 screeningomgångar (6 år) ökar deltagandet, ökar upptag av precancerösa förändringar och är kostnadseffektiv. b) erbjudande om provtagning med s.k. hemtest för humant onkogent papillomvirus (HPV) leder till ökat deltagande och är kostnadseffektivt.

Metod: Urval / Representativitet
Urval sker slumpmässigt ur gruppen kvinnor i åldrarna 29 – 63 år som ej har cytologprov registrerat under de senaste två screeningcyklerna (6 år) boende i Västra Götalandregionen. Kvinnor som är avförda från inbjudan p.g.a. hysterektomi exkluderas liksom kvinnor som kan identifieras som inflyttade till regionen under den aktuella perioden. 1/7 2008 fanns 52 362 kvinnor som uppföljde första kriteriet utan exklusioner, identifierade via Västsvenska registret för cervixcancerprevention ("Cytburken")

Metod: Gruppindelning
Kvinnorna randomiseras på individnivå till en av tre armar i studien med fördelning mellan grupperna 5:1:5.

Metod: Intervention
Internventionsarm A: 4000 slumpmässigt utvalda kvinnor som uppföljer inklusionskriterier får ett brev och upplyses att de kommer att bli kontaktade av en legimerad barnmorska för att erbjudas tid för cellprovskontroll. De ges då möjlighet att avböja sådan kontakt alternativt lämna kontaktuppgifter (telefonnummer). En vecka senare kontaktas kvinnan per telefon av en barnmorska och erbjuds en individuellt anpassad tid. Avvikande svar på cellprov följs upp med remiss till gynekolog enligt gängse rutin.

Interventionsarm B: 800 kvinnor får per post ett erbjudande om en HPV-hemtest. Hanteringen sker enligt den rutin som används idag i Uppsalaregionen. Vid postitivt svar skickas ett test-kit till kvinnan som kan returnera detta för laboratorieanalys. Kvinnan får brevbesked från laboratoriet om HPV ej återfinns. Vid fynd av hög-risk HPV kontaktas hon av gynekolog som erbjuder kolposkopisk undersökning. Denna del och ev fortsatt utredning kommer att utföras som rutinsjukvård.

Kontrollarm C: 4000 slumpmässigt utvalda kvinnor utgör kontroller Ingen åtgärd vidtas förutom de som gäller som rutin i regionen (Årlig påminnelse vid uteblivet prov).

Metod: Datainsamling
Data kring cytologprov, utredningar med provexcision och ev. behandlingar registreras som rutin i Västsvenska registret för cervixcancerprevention (Cytburken) och data uthämtas därifrån. Data kring HPV-testning exporteras enligt nationellt etablerad mall från det aktuella laboratoriet i Uppsala (Aprovix, Uppsala), läggs in i Cytburken och uthämtas därifrån. Tidsåtgång och material samt analyskostnader för de enskilda interventionerna registreras för kostnadsberäkning.

Primär effektparameter: Frekvens av genomförd provtagning (Cytologprov i arm A och C resp HPV-test i arm. Andel uppföljda avvikande prover (samtliga armar) B). Sekundära effektparametrar (gäller arm A jämfört med C): Andel avvikande cellprover. Frekvens behandlade dysplasier, fördelade på CIN1, CIN2 och CIN3, grupperade på låggradiga (CIN1) och höggradiga (CIN2 och "värre" inklusive invasiv cancer). Funna fall av cancer och stadium för dessa. Studien är dimensionerad så att en 30%-ig skillnad i utfallet av den primära effektparametern, baserat på förväntat 20% deltagande i kontrollgruppen kan återfinnas med 80% statistisk styrka vid 5% signifikansnivå över bägge interventionerna. Förutsatt en andel av avvikande cellprover om 7 % i kontrollgruppen ger 4000 inviterade i arm A en statistisk styrka (power) om 80% att påvisa en relativ skillnad (RR) om 1,6 i utfall jämfört med kontrollgruppen.

Metod: Databearbetning
Alla analyser baseras på Intention to treat. Pearson Chi2 test med Fischers exakta sannolikhet kommer att användas för att jämföra distributionen av kategoriska variabler mellan grupperna. En-vägs analys av varianser kommer att användas för att testa skillnader i medelvärden mellan grupper för kontinuerliga variabler. Den kumulerade sannolikehten för outcome gentemot uppföljningstid bedöms med Kaplan-Meieranalys. Multipel Cox-regression kommer att användas för att bestämma relativ risk. 95% konfidensintervall kommer att användas genomgående och signifikansnivå kommer att beräknas dubbelsidigt som 5%.
Utfallet vid utredning av intervention med telefonsamtal bedöms representativt även för HPV-testarmen (B) varför denna kan hållas mindre vilket är nödvändigt av resursskäl
Kostnad per rekryterad deltagare och per funnen dysplasi beräknas. Kostnaden per funnen och behandlad höggradig dysplasi jämförs med en skattad aktuell och befintlig screeningkostnad om preliminärt 35 000 kr per höggradig dysplasi som har eradikerats. Diskussioner har inletts med hälsoekonomiska institutionen, Syddansk Universitet om samarbete. Studien är registrerad som randomiserad studie i clinicaltrials.gov (NCT01029990).

Förväntat resultat / Betydelse
Om studien kan påvisa en signifikant förbättring i deltagande och den hälsoekonomiska analysen talar för kostnadseffektivitet kan metoden komma att omsättas i klinisk praxis i hela regionen, förutsatt att den kan finansieras.

Referenser
Andrae, B., L. Kemetli, et al. (2008). "Screening-preventable cervical cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden." J Natl Cancer Inst 100(9): 622-9.
Eaker, S., H. O. Adami, et al. (2004). "A large population-based randomized controlled trial to increase attendance at screening for cervical cancer." Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 13(3): 346-54
Hälso och sjukvårdsavdelningen (2007). Hälso och sjukvård i Västra Götaland, Verksamhetsanalys 2006, Regionkansliet.
Oscarsson, M. G., E. G. Benzein, et al. (2007). "Promotion of cervical screening among nonattendees: a partial cost-effectiveness analysis." Eur J Cancer Prev 16(6): 559-63.
Sparén P (2006). Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige. Stockholm, Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll.
Stenvall, H., I. Wikstrom, et al. (2007). "High prevalence of oncogenic human papilloma virus in women not attending organized cytological screening." Acta Derm Venereol 87(3): 243-5.
Strander, B. (2008). Vidareutveckling av cervixcancerprevention i Västra
Götalandregionen. Onkologiskt Centrum.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mass Screening
Organized periodic procedures performed on large groups of people for the purpose of detecting disease.
Cervix Uteri
The neck portion of the UTERUS between the lower isthmus and the VAGINA forming the cervical canal.
Neoplasms
New abnormal growth of tissue. Malignant neoplasms show a greater degree of anaplasia and have the properties of invasion and metastasis, compared to benign neoplasms.
Papillomaviridae
A family of small, non-enveloped DNA viruses infecting birds and most mammals, especially humans. They are grouped into multiple genera, but the viruses are highly host-species specific and tissue-restricted. They are commonly divided into hundreds of papillomavirus "types", each with specific gene function and gene control regions, despite sequence homology.
Oncogenic Viruses
Viruses that produce tumors.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Koncernkontoret - Regionalt Cancercentrum Väst workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2011 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt

Coworker

Gudrun Broberg
Barnmorska, Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar
Birgitta Anjemark
Barnmorska, Närhälsan Frölunda barnmorskemottagning
Lotta Söderberg
Verksamhetsutvecklare, Regiongemensam hälso- och sjukvård (MUG)
Joy Ellis
mödrahälsovårdsöverläkare, MHV-enheten, Närhälsan, Västra Götaland
Anna Glantz
mödrahälsovårdsöverläkare, Närhälsan Mödra- och barnhälsovårdsteamet
Junmei Miao Jonasson
Docent, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicin Socialmedicin och epidemio
Ian Milsom
Professor, överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Kvinnosjukvård

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) och minska förekomsten av livmoderhalscancer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/23861