Trombolysbehandling efter PCI hos patienter med ST-höjningsinfarkt och tecken på nedsatt mikrovaskulärfunktion
Trombolysbehandling efter PCI hos patienter med ST-höjningsinfarkt och tecken på nedsatt mikrovaskulärfunktion
Project number : 240241
Created by: Oskar Angerås, 2017-12-25
Last revised by: Oskar Angerås, 2017-12-25 Verified: 2018-09-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Optimal coronary flow after PCI for myocardial infarction - a pilot study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hjärtinfarkt orsakas vanligtvis av ruptur av åderförkalkning. När åderförkalkning brister reagerar blodet som vid ett öppet sår och en blodpropp skapas som täpper till kärlet. Blodproppen hindrar blodflödet att passera vilket orsakar syrebrist och slutligen cellldöd i hjärtmuskeln. Den bästa behandlingen vid hjärtinfarkt är idag ballongvidgning med stentimplantation (PCI) vilket innebär att åderförkalkningen och blodproppen dilateras och ett metalrör (stent) implanteras över det rupturerade ådeförkalkningen. PCI-behandling återställer blodflödet i kärlet men splittrar endast upp blodproppen som sprider sig nedströms i hjärtats mindre blodkärl. Den uppsplittrade blodproppen kan i värsta fall täppa igen mindre kärl (mikrovaskulär obstruktion, MVO) som ses dåligt i samband med PCI-behandlingen men kan ses vid andra mer avancerade undersökningar till exempel magnet resonans undersökning. MVO är associerat med större hjärtinfarkter, sämre hjärtfunktion efter hjärtinfarkt och högre risk för ny hjärtinfarkt och död. I samband med PCI kan man mäta graden av MVO med en tunn ledare. I detta projekt kommer vi randomisera patienter med tecken på MCO efter att PCI är utförd till kraftfull blodproppsupplösande medicin (trombolys) eller placebo. Utvärdering kommer ske med magnet resonans undersökning för att avgöra hur stor hjärtinfarkt patienterna rikserade att får respektive hur stor hjärtinfarkten blev.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Akut ST-höjninginfarkt (STEMI) orsakas av plackruptur och trombbildning som ockluderar hjärtats kranskärl. Den bästa behandlingen idag är akut ballongvidgning (PCI) av det ockluderade kärlet. Mortaliteten efter 30 dagar hos patienter med STEMI som genomgått akut PCI ligger i Sverige på omkring 7%. Man har i tidigare arbeten sett att de patienter med högst risk för morbiditet och mortalitet efter STEMI är patienter som efter PCI har försämrad mikrovaskulär funktion. En orsak till störd mikrovaskulär funktion är att tromben som har ockluderat kärlet emboliserar ut i mikrocirkulationen. I en studie randomiserades 95 patienter till intracoronar trombolys (streptokinas) eller inte direkt efter PCI vid STEMI. Trombolysgruppen hade bättre mikrovaskulärfunktion efter 2 dagar och bättre vänsterkammarfunktion och mindre hjärtinfarkt vid 6 månader. Denna studie har inte reproducerats eller fått något genomslag i dagens behandlingsriktlinjer delvis på grund av att man inte hade några mått på mikrovaskulärfunktion direkt i anslutning till PCI.
Mikrovaskulär funktion kan mätas invasivt genom att föra ut en mikroledare som kan mäta blodtryck och temperatur i kranskärlet. Genom att under adenosininducerad stress mäta blodtrycket distalt i kranskärlet samt den tid det tar för kall koksalt att transporteras från katetermynningen till tippen på mikroledaren kan man få fram index of mikrovaskular resistance (IMR = tryckdistalt x mean transit time). IMR mätt direkt efter återställt flöde i kranskärlet med PCI vid STEMI har i flera studier visat sig vara en oberoende markör för stegring av biomarkörer, tex CK, återhämtning av vänsterkammarfunktion, infarktstorlek och risk för död. Om man väger ihop dessa studier verkar ett värde av IMR > 30 prognostisera högre risk.
I denna studie randomiserar vi patienter med IMR > 30 efter PCI vid STEMI till actilys (trombolys) eller placebo. Primär endpoint är kvoten infarktstorlek/area at risk mätt med MR efter 3 månader.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Myocardial Infarction
NECROSIS of the MYOCARDIUM caused by an obstruction of the blood supply to the heart (CORONARY CIRCULATION).
Balloon Dilatation
Nonoperative repair of occluded vessels, ducts, or valves by insertion of a balloon catheter. It is used, among other things, to treat varices, torn retinas, renal and biliary calculi, gastric, bronchial and rectal stenoses, and heart valves, and includes catheterization with Fogarty and Foley catheters.
Thrombolytic Therapy
Use of infusions of fibrinolytic agents to destroy or dissolve thrombi in blood vessels or bypass grafts.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Kardiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)

Coworker

Christian Lars Polte
Specialistläkare i internmedicin och kardiologi, Klinisk fysiologi
Elmir Omerovic
Överläkare, Kardiologi
Inger Haraldsson
läkare, Kardiologi

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-09-30

Detaljerad projektbeskrivning

se protokoll

Trombolysbehandling efter PCI hos patienter med ST-höjningsinfarkt och tecken på nedsatt mikrovaskulärfunktion, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/240241