Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (Flodén ATODAI); översättning och tvärkulturell anpassning till den spanska versionen
Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (Flodén ATODAI); översättning och tvärkulturell anpassning till den spanska versionen
Project number : 247061
Created by: Anne Flodén, 2018-04-16
Last revised by: Anne Flodén, 2018-04-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (Flodén ATODAI); translation and cross-cultural adaption into the Spanish version

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Organtransplantation är sedan länge en etablerad behandlingsmetod, som erbjuder svårt sjuka människor möjlighet att överleva. Bristen på organ för transplantationsändamål är ett globalt problem. Spanien är världsledande i antal donationer per miljon invånare. Den lyckade spanska organisationsmodellen inspirerar många länder i världen. I en situation då organdonation blir möjlig inom intensivvården (IVA), förväntas de patientnära professionerna, utifrån sin professionsetik, att agera för att möjliggöra donation. Tidigare svenska studier belyser tvivel på metoden att fastställa död både bland anestesiologer och IVA-sjuksköterskor. Frågeställningen är, om tvivel på metoden att fastställa död påverkar hur den enskilde läkaren eller sjuksköterskan väljer att agera i dessa situationer, medvetet eller omedvetet. Flodén identifierade att det därtill finns en aspekt som representerar viljan att företräda den avlidne patienten/donatorn i den specifika situationen då organdonation blir möjlig, dvs. organ donor advocacy (ODA), och utvecklade samt validerade frågeformuläret, Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Scale (ATODAS) för svenska IVA-sjuksköterskor. Inga motsvarande instrument finns framtagna för någon annan profession eller andra länder. Därför syftar det övergripande forskningsprojektet Attitudes Toward Organ Donor Advocacy (ATODA) till att vetenskapligt bidra genom att kartlägga och utvärdera förbättringspotentialer inom donationsprocessen samt utveckla validerade instrument nationellt som internationellt. I ett forskningssamarbete mellan Flodén och OneLegacy, Los Angeles vidareutvecklades samt validitets- och reliabilitetstestades det svenska ATODAS, och resulterade i det engelska; Flodén ATODAI North American version (Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument). Engelska och spanska anses som världsspråk, och i kombination med Spaniens världsledande roll inom organdonation vidgas ATODA-projektet till att även göra en spansk version av Flodén ATODAI.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Organtransplantation är sedan länge en etablerad behandlingsmetod, som erbjuder svårt sjuka människor möjlighet att överleva. Bristen på organ för transplantationsändamål är ett globalt problem. Spanien är världsledande i antal donationer per miljon invånare. Den lyckade spanska organisationsmodellen inspirerar många länder i världen. I en situation då organdonation blir möjlig inom intensivvården (IVA), förväntas de patientnära professionerna, utifrån sin professionsetik, att agera för att möjliggöra donation. Tidigare svenska studier belyser tvivel på metoden att fastställa död både bland anestesiologer och IVA-sjuksköterskor. Frågeställningen är, om tvivel på metoden att fastställa död påverkar hur den enskilde läkaren eller sjuksköterskan väljer att agera i dessa situationer, medvetet eller omedvetet. Flodén identifierade att det därtill finns en aspekt som representerar viljan att företräda den avlidne patienten/donatorn i den specifika situationen då organdonation blir möjlig, dvs. organ donor advocacy (ODA), och utvecklade samt validerade frågeformuläret, Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Scale (ATODAS) för svenska IVA-sjuksköterskor. Inga motsvarande instrument finns framtagna för någon annan profession eller andra länder. Därför syftar det övergripande forskningsprojektet Attitudes Toward Organ Donor Advocacy (ATODA) till att vetenskapligt bidra genom att kartlägga och utvärdera förbättringspotentialer inom donationsprocessen samt utveckla validerade instrument nationellt som internationellt. I ett forskningssamarbete mellan Flodén och OneLegacy, Los Angeles vidareutvecklades samt validitets- och reliabilitetstestades det svenska ATODAS, och resulterade i det engelska; Flodén ATODAI North American version (Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument). Engelska och spanska anses som världsspråk, och i kombination med Spaniens världsledande roll inom organdonation vidgas ATODA-projektet till att även göra en spansk version av Flodén ATODAI.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Program Development
The process of formulating, improving, and expanding educational, managerial, or service-oriented work plans (excluding computer program development).
Cross-Cultural Comparison
Comparison of various psychological, sociological, or cultural factors in order to assess the similarities or diversities occurring in two or more different cultures or societies.
Organ Transplantation
Transference of an organ between individuals of the same species or between individuals of different species.
Patient Advocacy
Promotion and protection of the rights of patients, frequently through a legal process.
Validation Studies
Works consisting of research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.
Nursing
The field of nursing care concerned with the promotion, maintenance, and restoration of health.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

FoU Södra Älvsborg VGFOUSA-808821

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Övrigt workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 (0 %)
Adjungerad universitetslektor
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)
Anställd som klinisk forskare samt vid anestesikliniken
Universities (0 %) (0 %) (0 %)
Hospital Clinic, Barcelona & Medical School, University of Barcelona

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-05-01

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrund

Bristen på organ för transplantationsändamål är ett globalt problem, och så även i Sverige där närmare 1000 personer väntar på transplantation (1). Vård i livets slutskede inom intensivvården (IVA) innefattar även vård av personer som avlider i total hjärninfarkt och som genom sin död blir möjliga organdonatorer. Detta innebär att vård bedrivs efter livets slut, i syfte att möjliggöra organdonation. En donator kan rädda livet på upp till åtta personer. Spanien är världsledande i antal donationer per miljon invånare och den lyckade spanska organisationsmodellen inspirerar många länder i världen (2). Olika professioner deltar i donationsprocessen och dessa personer (läkare och sjuksköterskor) förväntas identifiera möjliga donatorer samt agera utifrån sin professionsetik, utföra handlingar, för att en möjlig donator ska bli en faktisk donator. Vid misstanke om total hjärninfarkt konstateras dödsfallet med en, av Socialstyrelsen standardiserad, neurologisk undersökning som i vissa specifika fall kompletteras med angiografisk undersökning. Svenska studier presenterar att 27% av anestesiologer känner osäkerhet inför de kliniska neurologiska kriterierna för att diagnostisera död (3) och 52% av IVA-sjuksköterskor känner tvivel för denna metod att fastställa död (4). Flera studier beskriver att anestesiologers och IVA-sjuksköterskors attityder till donation är ett hinder för organdonation (5–8). Frågeställningen är om tvivel på metoden att fastställa död påverkar hur läkare och sjuksköterskor agerar (medvetet eller omedvetet) och därmed påverkar möjligheten till donation. Flodén (9) identifierar att det därtill finns en aspekt som representerar viljan att företräda den avlidne patienten/donatorn och utvecklade i sin doktorsavhandling begreppet Organ Donor Advocacy (ODA). ODA innebär bl.a. att stå upp för och försvara patienten/donatorn och respektera dennes rättigheter inklusive viljan att donera eller ej. Det är möjligt att mäta attityder till ODA med det av Flodén utvecklade och validerade svenska frågeformuläret, ATODAS (10,11). Den bristfälliga forskningen gör det svårt att möta de olika professionernas behov av stöd, ex. i form av utbildning, organisation och ledarskap. Därför syftar det övergripande forskningsprojektet ATODA till att åstadkomma förändringar genom att vetenskapligt kartlägga och utvärdera förbättringspotentialer inom donationsprocessen samt utveckla validerade instrument, nationellt som internationellt, för de patientnära professionerna som ingår i donationsprocessen. Det internationella intresset för ATODAS resulterade i ett forskningssamarbete mellan Flodén och OneLegacy, Los Angeles där ATODAS vidareutvecklades, översattes och tvärkulturellt anpassades till det nordamerikanska kontextet samt psykometriskt testades för validitet och reliabilitet: resultatet blev Flodén ATODAI North American version (Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument) (12). Engelska och spanska anses som världsspråk, och i kombination med Spaniens världsledande roll inom organdonation blev det naturliga steget att vidga ATODA-projektet till att även göra en spansk version av Flodén ATODAI.

Syfte

Syftet med denna studie är att översätta, tvärkulturellt anpassa, samt psykometriskt testa den spanska versionen av Flodén ATODAI (Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument) för validitet och reliabilitet.
Forskningsprojektets induktiva design avser att vara teoribildande för att i ett senare skede kunna implementeras och hypotesprövas. Att vetenskapligt kartlägga och utvärdera förbättringspotentialer inom donationsprocessen, ex tilltron till metoden att fastställa död.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Forskningsprojektets induktiva design för framtagande av ett validerat instrument som mäter ODA för IVA-sjuksköterskor, avser att vara teoribildande för att i ett senare skede kunna implementeras och hypotesprövas.


Metod: Urval

1.Internationell expertkommitté: PI= Flodén, Dr Paredes, två medarbetare från institutionen i Barcelona
2.Expertpanel: Totalt sju kliniskt yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor med erfarenhet av organdonation (20)
3.Grupp för Test-retest: Totalt 50 kliniskt yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor från två olika sjukhus (en per item)
4.Förvald Delphi-panel (convenient sample) av kliniskt verksamma IVA-ssk med bred erfarenhet både av intensivvård och av organdonation

Metod: Gruppindelning

se ovan

Metod: Datainsamling

Den 6-stegsmodell som används vid denna instrumentutveckling vägleds av Brislins modell (21) och Delphi-teknik (22) och inleds med översättning och tillbakaöversättning, engelska-spanska, av Flodén ATODAI (12).

Förutom demografiska data består instrumentet Flodén ATODAI av tre dimensioner som täcker påståenden rörande attityder till att; vilja agera för att skydda den potentielles vilja att donera sina organ eller ej; handlingar för att stödja familjen; samt handlingar för att verka för organdonation på ett organisatoriskt och/eller ett strukturellt plan.

DATAINSAMLING 1.
Expertpanelen ombeds att utifrån Lynn (20) skatta instrumentets ingående 46 items för relevans, tydlighet och täckning av domänen ”ODA” utifrån en 4-gradig skala (1=inte relevant till 4=mycket relevant).

DATAINSAMLING 2.
Test-retest: Totalt 50 yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor (en/item) besvarar anonymt instrumentet två gånger med två veckors mellanrum.

DATAINSAMLING 3
Delphi-panelen ombeds att granska/revidera och bedöma de items som scorar mindre än r=.70. De ombeds att vid två tillfällen skatta varje item för relevans, tydlighet och täckning av domänen ”ODA” utifrån en 4-gradig skala (1= inte relevant – 4= mycket relevant). Mellan dessa två skattningar sammanställer och justerar den internationella expertkommittén instrumentet till en uppdaterad version, för Delphi-panelen att skatta ytterligare en gång (22.

Metod: Databearbetning

DATABEARBETNING 1
Content Validity
Den internationella kommittén analyserar skattningen utförd av expertpanelen vägledd av Lynns modell för Content Validity Index (20), kompletterad med statistiks beräkning i SPSS

DATABEARBETNING 2
Construct Validity,
Styrkan i relationen mellan test och retest beräknas med Pearson’s correlation coefficient (r) med en accepterad correlation coefficient är r > 0.70

Homogeneity and Stability reliability
Homogeneity reliability beräknas med Cronbach’s alpha coefficient (α) - både för test och för retest

DATABEARBETNING 3
De items med r < .70 inkluderas i Delphi-studien för att ytterligare förbättra/stärka instrumentet. Mellan och efter de två skattningar av Delphi-panelen sammanställer och justerar den internationella expertkommittén instrumentet till en uppdaterad och en slutlig version baserad på feed-back given av Delphi-panelen och säkerställer på detta vis att konsensus uppnåtts i den slutliga spanska versionen av Flodén ATODAI(22).


Multicenterstudie

•Projektet utgår från SÄS, Borås utifrån min anställning som klinisk forskare
•Instrumentet som används, Flodén ATODAI, är utvecklat och ägs av mig
•Undertecknad, sökare av FoU-medel, är ansvarig ledare för projektet och ansvarar för:
oIdé och design
oTillhandahåller Flodén ATODAI [North American version]
oIngår överenskommelse med de två översättarna som är konsulter i projektet samt bekostar deras arvode
oTillhandahåller samtligt skriftligt informationsmatreal, för översättning till spanska
oInsamling och analys av data
§- handleder urval för de fyra ingående grupperna
§- leder den internationella gruppen av experter för granskning och syntes av den spanska pre-versionen av instrumentet
§- leder samanställningen och justeringen av instrumentet efter expertpanelens feed-back
§- beräknar content validity index – både på item-nivå och för instrumentet som helhet
§beräknar samtlig statistik (tillsammans med statistiker på SÄS) på test-retest av instrumentet
§- ansvarar för och leder den kompletterande Delphistudien samt gör justeringarna vid tre tillfällen, utifrån Delphi-panelens rekommendationer
Manus:
§- draftar manus, reviderar utifrån medförfattarnas samt reviewers kommentarer och synpunkter
§- submittar och är corresponding author

Medarbetare från Barcelona, Spanien är:
Dr. David Paredes Zepata, MD, CETC, Senior Specialist, Donation and Transplant Coordination Section Surgery Department, Hospital Clinic & Associate Professor, Medical School, University of Barcelona dparedes@clinic.ub.es Som samarbetspartner deltar Dr. Paredes med att:
oöppna möjligheterna för att genomföra studien vid Barcelona universitet och vid Hospital Clinic, Barcelona
oidentifierar samarbetspartner – ingående gruppmedlemmar, översättare, nödvändiga kontakter inom ledningsstrukturer vid universitet och sjukhus,
oidentifierar ev. behov av etikprövning
oagerar tolk – både lingvistiskt och kulturellt
odeltar aktivt i samtliga grupper
omedförfattare - bidrar till att drafta och revidera manus

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Människor dör i väntan på transplantation (1)! Forskningsprojektet ATODA bidrar vetenskapligt genom att kartlägga och utvärdera förbättringspotentialer inom donationsprocessen. Professionsetiken ställer krav på handling. Genom att få kunskap om och förståelse för kraven som uppstår så bidrar projektet till professionsutveckling och att bättre förbereda den enskilde yrkesutövare när organdonation blir aktuell. Implikationer för patientnyttan ses dels utifrån autonomin hos den avlidne, att få respekt för sin vilja att donera och dels utifrån möjliga organmottagares chans till ett fortsatt liv. Därför är det av största vikt att förbereda och stötta de ingående professioner för att kunna erbjuda evidensbaserad vård för organdonatorer (15-18). Utvecklandet av validerade instrument bidrar till detta arbete då det erbjuder möjligheten att ex. mäta om utbildningsinsatser eller omorganisationer har uppnått önskad effekt och om förändringen är hållbar över tid.

Projektets genusperspektiv

Vid datainsamling utgår urvalet från en variation av genus, ålder, erfarenhet, kultur & religion. Projektet tar sig även an utmaningen som är en följd av de stora förändringar som sker i samhället idag med att människor flyttar till andra länder och tar med sig sina kulturella och religiösa vanor och tankesätt. Det är av största vikt att verksamheten med organdonation sker på ett sådant sätt att förtroendet för hälso- och sjukvård upprätthålls. Svårigheter när möjlighet till donation uppstår kan exempelvis grunda sig i ett flertal religiösa och kulturella traditioner vid dödsfall och begravning. Detta visar Storbritannien ”Donation Taskforce” som identifierade att det i landets multikulturella och multireligiösa population fanns en stor misstro gentemot organdonation och utarbetade rekommendationer att hälso- och sjukvårdspersonal ska erbjudas utbildning i olika religioners trossatser, för att bättre vara förberedd när det blir aktuellt att inhämta samtycke till donation (19).

Referenser

1.Socialstyrelsen. (2017) Livsviktigt – om organ och vävnadsdonation. http://www.livsviktigt.se/OmDonation/statistik/Sidor/default.aspx
2.Statens offentliga utredningar. Betänkande av Utredningen om donations- och transplantationsfrågor. ”Organdonation - En livsviktig verksamhet”, SOU 2015:84
Stockholm: Regeringskansliet. (2015). http://www.regeringen.se/4a82e6/contentassets/f3f266afc8b941fea785ee3d1a727a26/utredning-om-donations--och-transplantationsfragor-sou-201584
3.Sanner, MA. Nydahl, A. Desatnik, P. Rizell, M. Obstacles to organ donation in Swedish intensive care units. Intensive Care Med. 2006 May;32(5):700-7.
4.Flodén, L-O. Persson, M. Rizell, M. Sanner, A. Forsberg. Attitudes to organ donation among Swedish ICU nurses. Journal of Clinical Nursing 2011 Nov;20(21-22):3183-95.
5.Flodén, M. Kelvered, I. Frid, L. Backman. Causes why organ donation was not carried out in spite of the deceased Being positive to donation. Transplantation Proceedings 2006 Oct;38(8):2619-21
6.Cohen J, Ami SB, Ashkenazi T, Singer P. (2008). Attitude of health care professionals to brain death: influence on the organ donation process. Clinical Transplantation; 22: 211–215.
7.Sharp TA. (2009). The impact of trust study days on organ and tissue donation among critical care staff. Journal of Intensive Care Society; 10: 189–196.
8.Jacoby L, Jaccard J. (2010). Perceived support among families deciding about organ donation for their loved ones: donor vs. nondonor next of kin. American Journal of Critical Care; 19: e52–e61.
9.A Flodén. Attitudes towards organ donor advocacy among Swedish intensive and
critical care nurses. Göteborgs Universitet 2011. [Doktorsavhandling]
10.Flodén, A Lennerling, I Fridh, M Rizell, A Forsberg. Development and Psychometric Evaluation of the Instrument: Attitudes Towards Organ Donor Advocacy Scale (ATODAS). The Open Nursing Journal 2011;5:65-73.
11.Forsberg, A. Lennerling, I. Fridh, M Rizell, C. Lovén, A. Flodén. Attitudes towards organ donor advocacy among Swedish intensive care nurses. Nursing in Critical Care 2015 Jan;20(3):126-133. doi: 10.1111/nicc.12128.
12.Flodén, A. Stadtler, M. Ash, R. Collazo, S. Mone, T. Fridlund, B. A Systematic Translation Procedure for Cross-cultural Adaptation of the Instrument Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (ATODAI). Transplantation Direct [Submitted]
13.Koehn, D. (1994). The ground of professional ethics. New York: Routledge.
14.Christoffersen, S.A. (2007). Professioner och professionsetik: Vad är det? [ The profession and professional ethics: What is that?]. In S.A. Christoffersen (Ed.), Professionsetik. (p. 27-54). Malmö: Gleerups.
15.Rodríguez-Arias, D. Wright, L. Paredes, D. Success factors and ethical challenges of the Spanish Model of organ donation. Lancet. 2010 Sep 25;376(9746):1109-12. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61342-6.
16.Gyllström Krekula, L. Malenicka, S. Nydahl, A. Tibell, A. From hesitation to appreciation: the transformation of a single, local donation-nurse project into an established organ-donation service. Clin Transplant. 2015 Mar;29(3):185-96. doi: 10.1111/ctr.12497.
17.Erichsen Andersson A, Gifford W, Nilsson K. Improving Care in Surgery – A Qualitative study of Managers’ Experiences of Implementing Evidence-Based Practice in the Operating Room. Journal of Hospital Administration; 2015 Vol. 4, No. 4.
18.Dellve, L., Lindgren, Å., & Bååthe, F. (2012). Health care Professionals Motivation and Engagement in Health Care Development. I Nordic Ergonomics Society, Proceedings of the 44th Annual Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. Saltsjöbaden, Sverige, Aug 2012. http://www.nes2012.se/proceedings.html
19.Randhawa, G. Death and organ donation: meeting the needs of multiethnic and multifaith populations.Brit J of Anaesth (2012) 108 (suppl_1): i88-i91.DOI:https://doi.org/10.1093/bja/aer385
20. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nursing Research
1986; 35: 382-385.
21. Brislin RW. Back-Translation for Cross-Cultural Research. Journal of Cross-Cultural Psychology 1970; 1: 185-216.
22. Powel C. The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advanced Nursing 2003; 41(4): 376-82.

Etisk prövning

Ansökan till etikprövningsnämnden är INTE gjord och planeras ej. Motivering

I en situation då organdonation blir möjlig, förväntas de patientnära professionerna att utifrån ett professionsetiskt perspektiv agera för att möjliggöra donation. Att via frågeformulär fråga om IVA-sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar av organdonation och hur den enskilde yrkesutövaren bedömer att hen i sin yrkesroll kommer att agera, i den specifika vårdsituationen vid organdonation, bör rimligtvis inte innebära någon ytterligare risk, fysiskt eller psykiskt då frågorna/påståendena är direkt relaterade till den verksamhet som hen förväntas utöva i sitt professionella arbete.
Tidigare rådgivande yttrande av EPN i Göteborg rörande snarlik studie i Sverige säger att studien inte faller under etikprövningslagen. Då denna studie kommer att genomföras i det spanska kontextet så gäller etikprövnings-lagstiftningen i Spanien. Om spanska regelverket stipulerar att etikprövning är nödvändig så kommer etikansökan att inlämnas enligt gällande regelverk. All insamlad data kommer att sparas och hanteras avidentifierat och konfidentiellt och kan inte härledas till en enskild person. Studierna kommer att följa Helsingforsdeklarationens etiska principer, God forskningssed från Vetenskapsrådet samt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden.


Flodén Attitudes Toward Organ Donor Advocacy Instrument (Flodén ATODAI); översättning och tvärkulturell anpassning till den spanska versionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/247061