Kan tidig detektion av neonatal coarctatio aortae förbättras med tillägg av perifert perfusionsindex till nuvarande pulsoximetriscreening av nyfödda?
Kan tidig detektion av neonatal coarctatio aortae förbättras med tillägg av perifert perfusionsindex till nuvarande pulsoximetriscreening av nyfödda?
Project number : 249421
Created by: Katarina Lannering, 2018-06-08
Last revised by: Katarina Lannering, 2018-06-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Can early neonatal detection of critical aortic coarctation be improved by adding non invasive peripheral perfusion index to pulse oximetry screening?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Förträngning på kroppspulsådern (coarctatio aortae, CoA) är ett livshotande tillstånd för den nyfödde eftersom blodcirkulationen till kroppen minskar och till slut upphör när en fosterförbindelse spontant sluter inom några dagar efter födseln. Trots införandet av såväl fosterscreening med ultraljud som screening med mätning av syremättnad (pulsoximetri, POX) hos nyfödda förbises diagnosen fortfarande i ungefär hälften av fallen och barnen riskerar att bli mycket sjuka och i värsta fall att dö.

Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att förbättra diagnostiken av nyfödda med CoA. I denna aktuella delstudie ska vi undersöka om en ny mätmetod (perfusionsindex, PPI) kan öka detektionsgraden av CoA hos nyfödda. PPI verkar enligt en liten tidigare publicerad studie lovande som tillägg till screeningen för tidig diagnostik av CoA, och finns tillgänglig till en låg kostnad men det saknas vetenskaplig evidens. Mätningen med PPI är icke-invasiv och värdet visas automatiskt i samband med POX-mätning. Om vår studie visar att PPI har en acceptabel nivå av falskt positiva utslag och en god sensitivitet för CoA kommer vi att argumentera för ett införande av PPI som en del av den rutinmässiga screeningen av nyfödda i Sverige.

Forskningen fokuserar på ett viktigt problem inom diagnostiken av livshotande hjärtfel hos nyfödda; att nyfödda med CoA skrivs ut från BB utan att diagnosen misstänkts. Den planerade studien tillsammans med andra studier kan leda till att andelen missade diagnoser av CoA minskar inom 2-3 år vilket skulle vara ett stort framsteg för denna patientgrupp.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

För att tidigt upptäcka allvarliga medfödda hjärtfel screenas alla nyfödda svenska barn sedan 2013 med mätning av syrehalten i blodet (pulsoximetri, POX) utöver den rutinmässiga barnläkarundersökningen. Screening med POX fungerar inte tillräckligt bra för framför allt ett hjärtfel, nämligen förträngning på kroppspulsådern (neonatal coarcatio aortae, CoA). Om man inte upptäcker hjärtfelet i tid innan utskrivning från BB kan barnet bli allvarligt sjukt och i värsta fall avlida. På senare år har ett tillägg med perifert perfusionsindex (PPI) till nuvarande screening av nyfödda diskuterats men det finns än så länge inga vetenskapliga belägg för ett allmänt införande av PPI till rådande screening av nyfödda. 

Två studier planeras, delstudie 1 och 2. Delstudie 1 innefattar att prospektivt utvärdera den enda studie som publicerat referensvärden för PPI hos nyfödda med fokus på det tröskelvärde på 0,7 som föreslås tala för hjärtfel med påverkan på flödet i kroppspulsådern.

Syfte:

Att förbättra diagnostiken av nyfödda med CoA. Att testa om perfusionsindex kan öka upptäckandegraden av CoA. Som en första delstudie vill vi utvärdera andelen falskt positiva mätningar och variabiliteten av PPI vid undersökning av nyfödda. Positivt utslag på PPI = tre upprepade värden < 0,7. Om andel falskt positiva mätningar med PPI bedöms som acceptabel (< 0,3-0,5%) planeras en fortsatt studie med mätning av sensitivitet av PPI genom mätning på nyfödda med klinisk misstanke på CoA.

Frågeställning:

Tillägg av perifert perfusionsindex (PPI) till pulsoximetriscreening (POX) av nyfödda på BB ger större chans att detektera isolerad neonatal coarcatio aortae (CoA) jämfört med endast POX.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Neonatal Screening
The identification of selected parameters in newborn infants by various tests, examinations, or other procedures. Screening may be performed by clinical or laboratory measures. A screening test is designed to sort out healthy neonates (INFANT, NEWBORN) from those not well, but the screening test is not intended as a diagnostic device, rather instead as epidemiologic.
Heart Defects, Congenital
Developmental abnormalities involving structures of the heart. These defects are present at birth but may be discovered later in life.
Aortic Coarctation
A birth defect characterized by the narrowing of the AORTA that can be of varying degree and at any point from the transverse arch to the iliac bifurcation. Aortic coarctation causes arterial HYPERTENSION before the point of narrowing and arterial HYPOTENSION beyond the narrowed portion.
Infant, Newborn
An infant during the first month after birth.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Barnkardiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)

Coworker

Anders Elfvin
Överläkare, Neonatologi

Finansiering

Grant provider: Ivar Alwerts fond (Reference number: GLS-789061)
Decided and approved
Grant reciever: Katarina Lannering
Applied 2018-02-01 for a contribution of 108,000 SEK intended for Inköp av pulsoximeter samt hyra av ultraljudsapparat. Därtill lön till forskningssjuksköterska, statistiker samt sonograf
Decision 2018-04-27 with a contribution of 100,000 SEK and is available tom 2019-12-31
Grant provider: Märtha och Gustaf Ågrens Stiftelse
Decided and approved
Grant reciever: Katarina Lannering
Applied 2018-02-01 for a contribution of 100,000 SEK intended for Inköp pulsoximeter: Masimo Radical 7, fyra styck á 10000 kr Hyra ultraljudsapparat 5 månader
Decision 2018-01-27 with a contribution of 75,000 SEK and is available tom 2019-12-31
Total applied sum: 208,000 SEK | Total granted sum: 175,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-04-15

Datum då projektet är slutrapporterat

2018-12-30

Kan tidig detektion av neonatal coarctatio aortae förbättras med tillägg av perifert perfusionsindex till nuvarande pulsoximetriscreening av nyfödda?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/249421