Att belysa förutsättningar för utrikes födda föräldrar där språkbarriärer föreligger, deras delaktighet i sitt barns vård på neonatalavdelning.
Att belysa förutsättningar för utrikes födda föräldrar där språkbarriärer föreligger, deras delaktighet i sitt barns vård på neonatalavdelning.
Project number : 249991
Created by: Katarina Patriksson, 2018-06-30
Last revised by: Katarina Patriksson, 2018-06-30
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:För att familjecentrerad vård ska vara möjlig bör en god relation mellan vårdpersonal och familj etableras. Vårdpersonal samarbetar med familjen, ger stöd och ger föräldrarna möjlighet till delaktighet när beslut tas. Studier visar att föräldrar värdesätter detta positiva samarbete och har en önskan om att vara involverade i sitt barns vård. Hinder för delaktighet i sitt barns vård kan vara brist på tid från vårdpersonalen där det inte ges möjlighet till delaktighet och utbyte av information .
Föräldrar upplever det positivt att vara delaktiga i vården av sitt barn och när de inte upplever sig delaktiga minskar deras närvaro hos barnet. Med en ökad närvaro hos sitt barn är det lättare för föräldrarna att uppleva att deras barn är ett unikt barn med individuella behov. I början av vårdtiden är det viktigt att se familjens speciella behov och vara lyhörd för föräldrarnas önskemål för att förväntningarna inte ska bli dem övermäktiga. Studier visar att när information är ensidigt uttalad och okänsligt framförd kan det medföra en minskad känsla av delaktighet .
Den familjecentrerade vården är baserad på att föräldrarna är kapabla att göra nästan allting med sina barn och den enda begräsningen är viljan hos föräldrarna. Föräldrar talar inte om när de är redo att ta över arbetsuppgifter utan det ansvaret bedöms av vårdpersonal. Vårdpersonalen har gått från att vara den primära vårdaren till att stötta och uppmuntra föräldrarna till delaktighet i sitt barns vård. Att ge föräldrarna möjlighet till föräldraskap ökar delaktigheten i sitt eget barns vård.
Kommunikation är viktigt i utbyte av information både medicinsk och omvårdnad för vårdpersonalens förståelse för familjens situation. Denna kommunikation har betydelse för den vårdutvecklande relationen genom hela vårtiden. När det inte går att kommunicera alls med varandra blir relationen mellan människor automatiskt annorlunda.

Syftet: Att belysa förutsättningar för utrikesfödda föräldrar där språkbarriärer föreligger, deras delaktighet i sitt barns vård då barnet vårdas på en neonatal vårdavdelning.

Metod. Projektet omfattar deltagande observationer och intervjuer med barnsköterskor, sjuksköterskor och läkare som får utföra tolkuppdrag inom ramen för sin yrkesprofession.
som utför tolkuppdrag inom ramen för sin yrkesprofession. på tre neonatalenheter i Västsverige, Borås, Göteborg, Skövde.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

I det vårdande samtalet har vårdaren ansvaret även om båda parter påverkar samtalets utveckling. Att föra vårdande samtal via tolk kräver skicklighet både från vårdare och också tolkens sida. Det är inte alltid att vårdaren får informationen via tolken då patienten väljer att inte delge information för tolken, speciellt om det är anhörig som tolkar.
Att motverka otrygghet hos patienten och bidra till en känsla av trygghet är vårdarens etiska plikt. Det är även viktigt att göra tillvaron begriplig i det som för patienten upplevs som främmande.
Föräldrar som har svårigheter i att förstå eller tala svenska språket och har sitt barn vårdat på en neonatalavdelning behöver tolk i samtal med vårdpersonal för att förstå och vara delaktiga i sitt eget barns vård.
Vård skall ges individuellt anpassad oavsett vilken etnicitet och kulturell bakgrund en människa har och för detta skall vara möjligt behövs användandet av tolk i informativa samtal med läkare, men även samtal som berör omvårdnadssituationer.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Neonatal Nursing
The nursing specialty that deals with the care of newborn infants during the first four weeks after birth.
Emigrants and Immigrants
People who leave their place of residence in one country and settle in a different country.
Parents
Persons functioning as natural, adoptive, or substitute parents. The heading includes the concept of parenthood as well as preparation for becoming a parent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Annan
Neonatal Skövde
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Neonatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Annan
Västra Götaland neonatal Borås

Tutor

Stefan Nilsson
Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-04-02

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-02-03

Detaljerad projektbeskrivning

Studien är en observationsstudie och kommer att ske på tre neonatalenheter, Borås, Göteborg, Skövde, med vårdpersonal, barnsköterskor, sjuksköterskor och läkare i samband med en omvårdnadssituation eller vid tolkuppdrag. Enheternas verksamhetschefer och vårdenhetschefer är informerade om studien och gett sitt samtycke till att studien genomförs. Information kommer att ges av enhetschef i samband med arbetsplatsträff på respektive enhets vårdpersonal (bilaga 4b). Vårdpersonal som tackar ja att deltaga i studien erhåller forskningspersoninformation (bilaga 4c) och samtyckesformulär (bilaga 4d). Föräldrar vars barn vårdas på neonatalenheten kommer att tillfrågas om deltagande i studien av vårdpersonal, via tolk, som förmedlar kontakten med Katarina Patriksson och tolk om föräldern tackar ja att delta. I samband med tolksamtal läser tolken upp forskningspersoninformationen för föräldrarna (bilaga 5e) och samtyckesformulär (bilaga 5f). Katarina Patriksson bokar in tid med respektive enhet för observationer. Observationerna följs upp med en kort intervju i direkt anslutning till intervju (bilaga 4e, 5g)). Inklusionskriterier; vårdpersonal som vårdar familjer som inte talar eller förstår svenska språket. Utrikes födda föräldrar vars barn vårdas på avdelningen och behöver samtala via tolk då de ej förstår eller talar svenska språket.
Exklusionkriterier; tolksamtal gällande avbrytande eller om barnet har livsuppehållande behandling.

Att belysa förutsättningar för utrikes födda föräldrar där språkbarriärer föreligger, deras delaktighet i sitt barns vård på neonatalavdelning., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/249991