Obstetriskt utfall avseende blödningskomplikationer vid bärarskap av svår och moderat hemofili A och B.
Obstetriskt utfall avseende blödningskomplikationer vid bärarskap av svår och moderat hemofili A och B.
Project number : 250071
Created by: Anna Olsson, 2018-07-04
Last revised by: Anna Olsson, 2018-07-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Hemofili ärvs X-bundet recessivt. Döttrar till män med hemofili är anlagsbärare. Hemofili A och B orsakas av sänkt nivå av faktor VIII resp IX. Majoriteten av bärarna producerar tillräcklig mängd faktor (ca 50 %) från den friska allelen för att upprätthålla hemostas i lugnt skede. Pga skev X-kromosom inaktivering kan dock faktornivån motsvara den hos män med mild/moderat hemofili. Studier har, utöver blödningstendens vid låga faktornivåer, även påvisat en ökad blödningsbenägenhet hos bärare med faktornivå inom det nedre normalområdet. Detta gällde ffa om hemostasen sätts på prov, tex vid kirurgi eller trauma. Enstaka mindre intervju-baserade studier samt fallrapporter över bärare och blödningskomplikationer under förlossning/postpartum har publicerats. Ffa bärare med påtagligt sänkt faktornivå har inkluderats i dessa studier. Större patient-material där blödningstendensen bedömts objektivt saknas.

Syfte

Jämföra blödning i samband med förlossning och postpartum hos bärare av svår och moderat hemofili A och B med en normalpopulation.
Jämföra neonatal utfall hos bärare av svår och moderat hemofili A och B med en normalpopulation.

Metod

Befintligt register (PUL id: 29408) över bärare av svår och moderat hemofili A och B (n=225) samkörs med det Medicinska Födelseregistret 1987-2013. Kontroller till resp bärar-förlossning består av tio förlossningar som genomförts närmast i tid vid respektive sjukhus. Aktuella diagnoser: Förekomst av anemi eller blödning före/under/efter förlossning. Blödningsmängd samt bidragande orsak till blödning registreras enligt ICD 9/10 kod.

Jämförelse kommer att ske mellan samtliga bärar-förlossningar och kontroller, hemofili A bärar-förlossningar och kontroller samt hemofili B bärar-förlossningar och kontroller. Deskriptiv statistik samt icke-parametrisk test för att jämföra grupper (Chi-2 test) kommer att användas.

 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnor som bär på anlag för hemofili A och B har vanligen ca 50 % av normal FVIII resp FIX nivå, vilket anses vara tillräckligt för att upprätthålla hemostasen i lugnt skede. Pga skev X-kromosominaktivering kan dock faktornivån variera från normala till låga, dvs motsvara den man ser hos män med mild/moderat hemofili. Egna data, baserade på intervjuer, tyder på att bärare med faktornivå inom det nedre normalområdet (dvs 40-60% av normalvärdet) har en ökad blödningsbenägenhet främst i samband med kirurgi och tex trauma (Olsson A, 2014). En möjlig förklaring är att bärare ev inte kan mobilisera FVIII/IX när hemostasen sätts på prov. Våra resultat har bekräftats i en multinationell studie (James PD, 2016).
Den aktuella studien syfte är att kartlägga blödningskomplikationer i samband med förlossning och postpartum hos den svenska bärarpopulation som genomgått förlossning mellan 1987 och 2013 (n=225). Detta innebär ca 350 förlossningar. Utöver blödningskomplikation och dess eventuella orsak (tex placenta previa, preeklamspi) kommer förlossningssätt att undersökas. Uppgifter kommer att hämtas ur medicinska förlossningsregistret och jämföras med 3500 förlossningar ur normalpopulationen.

Bakgrund

Hemofili ärvs X-bundet recessivt. Döttrar till män med hemofili är anlagsbärare. Hemofili A och B orsakas av sänkt nivå av faktor VIII resp IX. Majoriteten av bärarna producerar tillräcklig mängd faktor (ca 50 %) från den friska allelen för att upprätthålla hemostas i lugnt skede. Pga skev X-kromosom inaktivering kan dock faktornivån motsvara den hos män med mild/moderat hemofili. Studier har, utöver blödningstendens vid låga faktornivåer, även påvisat en ökad blödningsbenägenhet hos bärare med faktornivå inom det nedre normalområdet. Detta gällde ffa om hemostasen sätts på prov, tex vid kirurgi eller trauma. Enstaka mindre intervju-baserade studier samt fallrapporter över bärare och blödningskomplikationer under förlossning/postpartum har publicerats. Ffa bärare med påtagligt sänkt faktornivå har inkluderats. Större patient-material där blödningstendensen bedömts objektivt saknas.

Syfte

Jämföra blödning i samband med förlossning och postpartum hos bärare av svår och moderat hemofili A och B med normalpopulationen.
Jämföra neonatal utfall hos bärare av svår och moderat hemofili A och B med normalpopulationen.

Metod:

Befintligt register (PUL id: 29408) över bärare av svår och moderat hemofili A och B (n=225)samkörs med det medicinska födelseregistret 1987-2013. Kontroller till resp bärar-förlossning består av tio förlossningar som genomförts närmast i tid vid respektive sjukhus. Avidentifierade uppgifter. Aktuella diagnoser: Förekomst av anemi eller blödning före/under/efter förlossning. Blödningsmängd samt bidragande orsak till blödning enligt ICD 9/10 kod.

Tidigare studie (Olsson A, Blood Coagulation and Fibrinolysis 2014) jämförde 126 bärare och 90 kontroller avseende blödningsbenägenhet. 10% av bärarna och 1% av kontrollerna hade erhållit blodtransfusion i samband med förlossning.I den aktuella studien kommer frekvens av postpartum blödningar > 1000 mL istället att jämföras mellan bärare och normalpopulation. Denna frekvens i normalpopulationen är ca 5% och i bärargruppen förväntas den vara minst 10 % (ovan). Förhållandet antal bärare och kontroller är 1:10. Vi kan då påvisa en signifikant skillnad i bärargruppen mellan grupperna om antalet är minst 297:2970 (alfa 0.05, beta 0.20).

Tidigare studie (Olsson A, Blood Coagulation and Fibrinolysis 2014) jämförde 126 bärare och 90 kontroller avseende blödningsbenägenhet. 10% av bärarna och 1% av kontrollerna hade erhållit blodtransfusion i samband med förlossning.
I den aktuella studien kommer frekvens av postpartum blödningar > 1000 mL istället att jämföras mellan bärare och normalpopulation. Denna frekvens i normalpopulationen är ca 5% och i bärargruppen förväntas den vara minst 10 % (ovan). Förhållandet antal bärare och kontroller är 1:10. Vi kan då påvisa en signifikant skillnad i bärargruppen mellan grupperna om antalet är minst 297:2970 (alfa 0.05, beta 0.20).

Enbart registeruppgifter från medicinska födelseregistret 1987-2013 skall insamlas.

Jämförelse kommer att ske mellan samtliga bärar-förlossningar och kontroller, hemofili A bärar-förlossningar och kontroller samt hemofili B bärar-förlossningar och kontroller. Deskriptiv statistik samt icke-parametrisk test för att jämföra grupper (Chi-2 test) kommer att användas.

 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hemophilia A
The classic hemophilia resulting from a deficiency of factor VIII. It is an inherited disorder of blood coagulation characterized by a permanent tendency to hemorrhage.
Hemophilia B
A deficiency of blood coagulation factor IX inherited as an X-linked disorder. (Also known as Christmas Disease, after the first patient studied in detail, not the holy day.) Historical and clinical features resemble those in classic hemophilia (HEMOPHILIA A), but patients present with fewer symptoms. Severity of bleeding is usually similar in members of a single family. Many patients are asymptomatic until the hemostatic system is stressed by surgery or trauma. Treatment is similar to that for hemophilia A. (From Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p1008)
Postpartum Hemorrhage
Excess blood loss from uterine bleeding associated with OBSTETRIC LABOR or CHILDBIRTH. It is defined as blood loss greater than 500 ml or of the amount that adversely affects the maternal physiology, such as BLOOD PRESSURE and HEMATOCRIT. Postpartum hemorrhage is divided into two categories, immediate (within first 24 hours after birth) or delayed (after 24 hours postpartum).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2015-03-01

Obstetriskt utfall avseende blödningskomplikationer vid bärarskap av svår och moderat hemofili A och B., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/250071