Digitala besök inom hörselrehabilitering med fjärrjustering av hörapparater
Digitala besök inom hörselrehabilitering med fjärrjustering av hörapparater
Project number : 255121
Created by: Jennie Hagberg, 2018-11-08
Last revised by: Jennie Hagberg, 2019-03-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Nya digitala vårdtjänster är ständigt på väg att integreras i nuvarande hälso- och sjukvård vilket har en inverkan på utarbetade vårdkedjor, samtidigt som det ställer nya ekonomiska-, tillgänglighets- och kvalitetskrav på vårdverksamheterna. Det finns ett stort intresse för digitala lösningar från flera vårdverksamheter i regionen och regeringens och SKL:s vision är att Sverige skall vara bäst i världen på E-hälsa år 2025. Inom hörselvården har hörapparatleverantörer lanserat lösningar som möjliggör för audionomen att fjärrjustera patientens hörapparater via App:ar som patienten själv behöver ladda ned till sin mobiltelefon. Således står hörselverksamheten i Sverige inför ett paradigmskifte som i grunden kan förändra hur audionomer arbetar med hörselrehabiliterande insatser som inkluderar hörapparatanpassning.

Hörselverksamheten har som syfte att med hjälp av ett forskningsprojekt undersöka effekterna vid användande av digitala besök under hörselrehabilitering som inkluderar fjärrjustering av hörapparater. Digital kontakt mellan de fysiska besöken kan ses som ytterligare ett steg mot att arbeta mer personcentrerat vilket innebär mer fokus på patientens individuella behov och ökad delaktighet, självständighet och tillgänglighet. Möjligheten till kontakt och information på patientens villkor kan motivera till ökad hörapparatanvändning samtidigt som audionomens arbetsförhållanden kan förbättras och effektiviseras. Leverantörerna som idag tillhandahåller möjlighet till digital kontakt och fjärrjustering av hörapparater är få och erbjuder olika digitala upplägg i respektive App:ar. Hörselverksamheten ämnar i dagsläget att testa de upplägg/App:ar som finns utan att jämföra de olika leverantörernas lösningar mot varandra. Fokus ligger på att patienten erbjuds digital kontakt med möjlighet till fjärrjustering. Utvärdering av effekterna vid användande av digitala besök under hörselrehabilitering kommer att ske med hjälp av enkäter som besvaras av både deltagare och audionom före påbörjad- och efter avslutad rehabiliteringsprocessen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Hörselverksamheten har som syfte att med hjälp av ett forskningsprojekt undersöka effekterna vid användande av digitala besök under hörselrehabilitering som inkluderar fjärrjustering av hörapparater. Digital kontakt mellan de fysiska besöken kan ses som ytterligare ett steg mot att arbeta mer personcentrerat vilket innebär mer fokus på patientens individuella behov och ökad delaktighet, självständighet och tillgänglighet. Möjligheten till kontakt och information på patientens villkor kan motivera till ökad hörapparatanvändning samtidigt som audionomens arbetsförhållanden kan förbättras och effektiviseras. Leverantörerna som idag tillhandahåller möjlighet till digital kontakt och fjärrjustering av hörapparater är få och erbjuder olika digitala upplägg i respektive App:ar. Hörselverksamheten ämnar i dagsläget att testa de upplägg/App:ar som finns utan att jämföra de olika leverantörernas lösningar mot varandra. Fokus ligger på att patienten erbjuds digital kontakt med möjlighet till fjärrjustering. Utvärdering av effekterna vid användande av digitala besök under hörselrehabilitering kommer att ske med hjälp av enkäter som besvaras av både deltagare och audionom före påbörjad- och efter avslutad rehabiliteringsprocessen. Utvärdering av effekterna vid användande av digitala besök under hörselrehabilitering kommer att ske med hjälp av enkäter som besvaras av samtliga deltagare före påbörjad- och efter avslutad rehabiliteringsprocess. Utvärderingen sker genom en kortare slutlig intervju för att få möjlighet att höra om patienternas upplevelse av tillgänglighet och delaktighet under hörselrehabiliteringen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Surveys
Statistical measures of utilization and other aspects of the provision of health care services including hospitalization and ambulatory care.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Habilitering & Hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Audionommottagningen Centrum

Supervisor

Milijana Malmberg
Med. Doktor, Leg. audionom, Universitetslektor, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Habilitering & Hälsa

Digitala besök inom hörselrehabilitering med fjärrjustering av hörapparater, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/255121