Sambanden mellan AutoNRT och T- och C-nivåer: förbättrar den automatiserade mätningen den prediktiva precisionen?
Sambanden mellan AutoNRT och T- och C-nivåer: förbättrar den automatiserade mätningen den prediktiva precisionen?
Project number : 272703
Created by: Andreas Björsne, 2019-08-22
Last revised by: Andreas Björsne, 2019-08-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Correlations Between AutoNRT and T- and C-levels: Does the Automatic Procedure Improve the Predictive Precision?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Med hjälp av cochleaimplantat (CI) har det framgångsrikt varit möjligt att väcka liv i hörselsinnet för döva personer och personer med grava hörselnedsättningar. Ett CI ger en fantastisk möjlighet för väldigt många döva personer och personer med grav hörselnedsättning att i stor utsträckning återfå hörsel.

CI:t opereras in under huden bakom örat med en elektrodrad som placeras inuti cochlean för att kunna stimulera hörselnerven. På utsidan, oftast bakom örat, bärs en signalprocessor som tar emot ljud och omvandlar det till elektriska signaler som sänds in till själva implantatet. I ett normalfungerande öra finns det tusentals hårceller i cochlean som omvandlar ljudvågorna till elektriska signaler. Ett CI fungerar som en ersättning för de saknade och defekta hårcellerna, och elektroderna överför den elektriska stimuleringen till hörselnerven istället för hårcellerna och skapar därmed upplevelsen av ljud. Hårcellerna, som är ca 15000 i varje öra, blir ersatta av ett fåtal elektroder, mellan 12 och 22, beroende på fabrikat. Detta har dock visat sig vara fullt tillräckligt för att användaren av ett CI ska kunna uppfatta och förstå tal samt uppfatta andra ljud i omgivningen. Eftersom cochleaimplantatet är ett substitut för hårcellerna i cochlean kan det endast hjälpa de personer vars hörselnedsättning beror på avsaknad av just hårceller, så kallad sensorisk hörselnedsättning. Sensorisk hörselnedsättning är dock den vanligaste typen av hörselnedsättning; det är sensorisk hörselnedsättning som förknippas med åldrande och hörselskador orsakade av buller. Dessutom är 90 % av de medfödda hörselnedsättningarna av sensorisk typ. I genomsnitt föds två till fyra barn per tusen med en hörselnedsättning vilket gör det till den vanligaste typen av medfödd sinnesnedsättning, och ungefär ett barn av tusen som föds hamnar i kategorin för mycket grav hörselnedsättning eller dövhet. För barn som föds med en mycket grav hörselnedsättning eller dövhet så räcker det inte med den akustiska förstärkning som kan ges med konventionella hörapparater. Bara ett cochleaimplantat kan ge dessa barn tillgång till ljud av sådan kvalitet att de kan tillgodogöra sig ett fullgott talspråk.

Tidig upptäckt av dövhet och hörselnedsättning är viktigt så att åtgärder kan sättas in och underlätta för barnet att komma igång med språkutvecklingen så tidigt som möjligt. Åtgärder bör sättas in före 4 års ålder eftersom brist på tillgång till det talade språket kan medföra hinder för barnets övriga sociala och kognitiva utveckling. Flera studier har visat på vinsten av tidig implantation, gärna innan eller runt tolv månaders ålder (Dettman, Pinder, Briggs, Dowell, & Leigh, 2007; Gordon et al., 2011; May-Mederake, 2012; Nicholas & Geers, 2007; Semenov et al., 2013). Enligt Socialstyrelsen utfördes år 2017 i Sverige 111 st. implantationer av CI på barn (≤ 19 år), varav 63 av dessa var på barn under 4 år (Statistikdatabasen, 2019).

Syfte

Projektets huvudsyfte är att undersöka om det går att programmera CI på små barn efter en automatisk mätning av hur hörselnerven reagerar på stimulering från implantatet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Programmering av cochleaimplantat

Hur stark elektrisk stimulering som behövs vid varje enskild elektrod i ett cochleaimplantat (CI) varierar från individ till individ. Därför måste först en programmering av den elektriska stimuleringen från elektroderna i cochlean ske. Detta görs, på vuxna, genom att ställa in de lägsta nivåerna av elektrisk stimulering som krävs för att personen ska uppfatta stimuleringen, den s.k. T-nivån, och den högsta nivå där personen upplever stimuleringen som stark men inte så stark att den blir obehaglig, den s.k. C-nivån. Programmeringen som görs vid aktiveringsbesöket, ca fyra veckor efter operationen, är dock preliminär och behöver ofta justeras ytterligare då dessa nivåer i regel ändras efter att personen börjat använda implantatet.

Vid programmering av cochleaimplantat på personer som inte kan medverka aktivt under programmeringen är inställningen av T- och C-nivåer problematisk. Detta gäller i hög grad de yngsta barnen som endast kan ge en mycket begränsad återkoppling eller ingen återkoppling alls på sin upplevelse av den elektriska stimuleringen.  Detta gör det svårt att veta om inställningen är inom området där det går att förvänta sig en meningsfull lyssning med implantatet (Craddock, 2007).

Elektrofysiologiska mätningar

Ett sätt att underlätta programmeringen är att använda en typ av objektiv, elektrofysiologisk, mätning som undersöker olika mätbara reaktioner som kan registreras vid stimulering med implantatet och se hur mycket stimulering som krävs för att få den önskade reaktionen. Electrically evoked compound action potentials (ECAP) mätningar gör det möjligt att undersöka hur mycket stimulering som krävs från varje enskild elektrod för att det skapa en registrerbar reaktion från hörselnerven. Mätningen görs enkelt med hjälp av den inopererade elektroden som både stimulerar och registrerar reaktionen från hörselnerven. Även om mätningen kan utföras under operation så är detta inget måste då mätningen i sig inte kräver några invasiva ingrepp (Abbas et al., 1999; Dillier et al., 2002).

Möjligheten att mäta ECAP via implantatet introducerades i slutet på 1990-talet och sedan dess har tekniken förfinats vilket innebär bl.a. att det går att följa svaren lägre ner i amplitud (Lai et al., 2009; Patrick, Busby, & Gibson, 2006). Det har även introducerats automatiserade system (av tillverkaren Cochlear Ltd benämnt AutoNRT) för att mäta ECAP-trösklar, där AutoNRT har visats ge lika tillförlitliga resultat som mätningar som analyseras visuellt av en erfaren kliniker. De främsta fördelarna med AutoNRT är att den minskade tiden för att utföra mätningen och att även mindre erfarna kliniker kan utföra mätningen utan risk för felaktiga bedömningar. Dessutom ger AutoNRT en fördel då resultaten ska jämföras mellan olika kliniker eftersom den eliminerar skillnad i definition av tröskel jämfört med de metoder som bygger på visuell bedömning av svaren (Botros, van Dijk, & Killian, 2007; van Dijk et al., 2007).

Hur AutoNRT kan användas och hur resultaten stämmer överens med de mätningar som implantatanvändaren aktivt deltar i är inte tillräckligt studerat. Det har gjorts studier på visuellt tolkade ECAP-trösklar och hur de korrelerar med T- och C-nivåer men det finns inte någon studie som utfört detta för AutoNRT-trösklar, som inte påverkas av subjektiv bedömning.

Syfte

Projektets huvudsyfte är att undersöka sambanden mellan den automatiserade eletrofysiologiska mätningen AutoNRT och de subjektiva mätningarna av T- och C-nivåer. Avsikten med detta är framför allt att i förlängningen kunna programmera CI till de minsta barnen på ett mer tillförlitligt sätt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Audiology
The study of hearing and hearing impairment.
Cochlear Implants
Electronic hearing devices typically used for patients with normal outer and middle ear function, but defective inner ear function. In the COCHLEA, the hair cells (HAIR CELLS, VESTIBULAR) may be absent or damaged but there are residual nerve fibers. The device electrically stimulates the COCHLEAR NERVE to create sound sensation.
Disabled Children
Children with mental or physical disabilities that interfere with usual activities of daily living and that may require accommodation or intervention.
Deafness
A general term for the complete loss of the ability to hear from both ears.
Evoked Potentials, Auditory
The electric response evoked in the CEREBRAL CORTEX by ACOUSTIC STIMULATION or stimulation of the AUDITORY PATHWAYS.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Habilitering & Hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Hörselverksamheten, Audionommottagning Göteborg

Sambanden mellan AutoNRT och T- och C-nivåer: förbättrar den automatiserade mätningen den prediktiva precisionen?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/272703