Morbiditet efter kirurgi - betydelsen av kirurgiska tekniker och behandlingar
Morbiditet efter kirurgi - betydelsen av kirurgiska tekniker och behandlingar
Project number : 57041
Created by: Eva Angenete, 2010-08-05
Last revised by: Eva Angenete, 2019-07-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2009-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-02
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Surgical morbidity and the impact of different surgical techniques and treatments

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med studierna i denna ansökan är att utveckla och utvärdera säkerhet och effektivitet i behandlingar för tjock- och ändtarmscancer och analcancer. Mer specifikt avses följande frågeställningar i två huvudlinjer:

1. Livskvalitet och funktionellt utfall hos patienter som behandlas för tjock- och ändtarmscancer eller analcancer
 1. Hur påverkar tjock och ändtarmscancerdiagnosen och den behandlingsrelaterade sjukligheten patienternas livskvalitet? Vilken funktionell påverkan är mest betydelsefull? Hur upplevs allvarliga komplikationer av patienterna? Kan ett internet-baserat forum ge patienterna ett förbättrat stöd?
 2. Vilken effekt har analcancer och dess behandling på hälsorelaterad livskvalitet?
 3. Många patienter med tjock- och ändtarmscancer har en permanent eller tillfällig stomi som en del av sin behandling. Detta gäller även för en del av patienterna med analcancer. En stomi påverkar patienternas liv och kan orsaka sjuklighet. Kan vi korta ner tiden som patienterna har en tillfällig stomi? Vilken effekt har en kortare tid med en tillfällig stomi på tarmfunktion, hälso-relaterad livskvalitet och hälsoekonomi? Är det möjligt att minska sjukligheten genom att förfina den kirurgiska tekniken vid stomianläggning?
2. Ändtarmscancerbehandling – kan vi undvika kirurgi?
Är det möjligt att undvika kirurgi hos patienter med ändtarmscancer och därmed reducera risken för komplikationer och sjuklighet och försämrad hälsorelaterad livskvalitet?

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduktion

Detta projekt studerar kirurgisk teknik och behandling och dess betydelse för postoperativ sjuklighet, patientupplevd hälsorelaterad livskvalitet och hälsoekonomi. Totalt innefattar projektet flera stora studier, randomiserade, prospektiva kohortstudier och epidemiologiska, med stora kliniska patientmaterial. Svaren kan leda till mindre lidande för patienten och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Studierna

För att studera patientupplevelser av funktion och dess påverkan på livskvalitet efter behandling och identifiera punkter som behöver adresseras så har vi designat flera olika studier som ska bidra med kunskap och även visa på möjliga alternativa sätt att hjälpa våra patienter:

 1. Den första frågeställningen om funktionellt utfall och livskvalitet hos patienter med tjock- och ändtarmscancer besvaras av flera olika studier:
  1. Två stora nationella prospektiva explorativa kohortstudier. Studierna har startat och en av dem har nått full inklusion och genomgår uppföljning (QoLiRECT och QoLiCOL).
  2. En kohortstudie i tre regioner i Sverige (Tarmfunktion i relation till detaljer om kirurgisk teknik)
  3. En fenomenologisk studie (Inter-COL)
  4. En randomiserade kontrollerad studie (SMOP)
  Frågeställningen om funktionellt utfall och livskvalitet hos analcancerpatienter besvaras med hjälp av en nationell tvärsnittskohortstudie om livskvalitet och funktion hos patienter med analcancer (ANCA)
 2. Frågeställningen om stomier besvaras i två kliniska randomiserade studier:
  1. EASY: tidig nedläggning av loopileostomier besvaras i en klinisk randomiserad multicenterstudie
  2. Stoma-Const: Tre olika kirurgiska tekniker vid nykonstruktion av en kolostomi.
För att närmare kunna studera om vi kan undvika kirurgi vid ändtarmscancerbehandling används flera olika studier:

För att studera vilka patienter som är möjliga att behandla med enbart (kemo)radioterapi använder vi både en prospektiv nationell kohortstudie med kontinuerlig insamling till biobank samt ett pilot projekt med translationell inriktning med patientmaterial insamlat historiskt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Sammanfattning
Det är vår övertygelse att dessa studier inom ett par år kommer att ge resultat som har en påverkan på den vardagliga kliniska verksamheten. Två av dessa studierna redovisas också separat som egna projekt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Laparoscopy
A procedure in which a laparoscope (LAPAROSCOPES) is inserted through a small incision near the navel to examine the abdominal and pelvic organs in the PERITONEAL CAVITY. If appropriate, biopsy or surgery can be performed during laparoscopy.
Rectal Neoplasms
Tumors or cancer of the RECTUM.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Radiotherapy
The use of IONIZING RADIATION to treat malignant NEOPLASMS and some benign conditions.
Ostomy
Surgical construction of an artificial opening (stoma) for external fistulization of a duct or vessel by insertion of a tube with or without a supportive stent.
Colonic Neoplasms
Tumors or cancer of the COLON.
Anal Gland Neoplasms
Tumors or cancer of the anal gland.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Eva Haglind
Överläkare, forskare, pensionerad professor , Kirurgi Östra
Dan Asplund
Överläkare, Kirurgi Östra
Mattias Prytz
Överläkare kirurgi, Med Dr, NU-sjukvården NÄL
Stefan Skullman
Överläkare / Docent, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde K2, Medicinska fakulteten
Jane Heath
Sjuksköterska, SU
Elisabeth Gonzales
R.N.,M.Sc., Område 2, Kirurgi Östra
Adiela-Adriana Correa Marinez
Överläkare, Kirurgi Östra
Anette Wedin
Sjuksköterska, Kirurgi Östra
Sofia Erestam
Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård, RN, CNOR, Universitetsadjunkt, specialistprogrammet, An/Op/Iva Östra
Jennifer Park
Specialistläkare kirurgi, Kirurgi Östra
Aron Onerup
Barnmedicin
Anton Sterner
Kirurgi Östra
Sofie Walming
Läkare, Närhälsan Lerum vårdcentral

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Keane C, Park J, Öberg S, Wedin A, Bock D, O'Grady G, Bissett I, Rosenberg J, Angenete E.
  The British journal of surgery 2019:106(5):645-52.
 2. Kohl A, Rosenberg J, Bock D, Bisgaard T, Skullman S, Thornell A, Gehrman J, Angenete E, Haglind E.
  British Journal of Surgery 2018:105(9):1128-34.
 3. Johanson N, Rosemar A, Angenete E.
  Colorectal Dis 2018
 4. van der Pas M, Deijen C, Abis G, deLange-de Klerk E, Furst A, Lacy A, Cuesta M, Bonjer H, Haglind E;
  COLOR II study group.
  Surg Endosc 2016

Länk till webbplats / webbsida

www.ssorg.net

Morbiditet efter kirurgi - betydelsen av kirurgiska tekniker och behandlingar, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/57041