Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.44 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted, reminder Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, VGFOUREG-654311
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin (FC) har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/654311
uct:1490 gave a hit
Granted Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in a Tropical Setting
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-656751
JCU - CMD - Honours - Thesis, James Cook University
Thesis by publicationwww.researchweb.org/is/vgr/ansokan/656751
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-657471
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är mycket sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/657471
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-657491
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av faryngotonsillit. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering, vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/657491
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, VGFOUREG-658111
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Den allt ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte minst ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/658111
uct:1490 gave a hit
Granted and completed CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Susann Skovbjerg, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU, VGFOUREG-659581
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som bl.a. ökar i värde vid infektioner. CRP analyseras hos 25 % av alla barn med luftvägsinfektioner i primärvården, trots att det diagnostiska värdet är omdiskuterat och där resultatet kan leda till onödig antibiotikaförskrivning. Studier över hur olika luftvägsagens påverkar CRP över tid hos barn, och därmed hur ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/659581
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Gravida kvinnor med antidepressiva mediciner - tankar kring att använda mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, VGFOUSA-672701
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats ifall de vanligaste antidepressiva läkemedlen (SSRI - selektiva seretoninåterupptagshämmare) kan skada barnet i magen och slutsatsen är att de anses som säkra att använda under graviditet. Man har också sett i studier att obehandlad depression är förenad med ökade risker för både ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/672701
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Gravida kvinnor med antidepressiva mediciner - tankar kring att använda mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, VGFOUSA-673331
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats om de vanligaste antidepressiva läkemedlen, selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI), kan skada barnet i magen och slutsatsen är att de anses som säkra att använda under graviditet. Man har också sett i studier att obehandlad depression är förenad med ökade risker för både mamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/673331
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, VGFOUSA-674491
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/674491
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-677851
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/677851
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-677861
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/677861
uct:1490 gave a hit
Rejected Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUGSB-706461
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro där psykiska diagnoser dominerar. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska processer är lika viktigt som empati ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/706461
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-750811
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP),vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750811
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-750841
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är mycket sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750841
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-750891
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av faryngotonsillit. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering, vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750891
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-750901
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750901
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, VGFOUREG-754551
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Den allt mer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/754551
uct:1490 gave a hit
Rejected Respiratory tract pathogens in Children in primary care, a case-control study
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-763051
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Barn har ofta luftvägsinfektioner, framförallt under första året i förskolan. Då bärarskap av både virus och bakterier finns hos många friska förskolebarn kan orsaken till den aktuella infektionen vara svår att bestämma. Vi har provtagit barn med luftvägsinfektion i åldern 1-12 år avseende C-reaktivt protein (CRP), samt prov i näsa och svalg för bestämning av virus och bakterier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/763051
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-768211
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewardship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/768211
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-772171
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att differentiera mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/772171
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=3