Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 160 hits in 0.43 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted, recipient of funds reported Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-871591
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Forskningsprogrammets övergripande syfte är att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården. Primärvården måste utvecklas för att kunna möta individen i sin närmiljö och på ett personcentrerat sätt utifrån en flora av insatser som är lättillgängliga för patienterna. Politiska beslut för stegvis vård och införandet av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/871591
uct:1490 gave a hit
Granted Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-872381
Forskarveckor, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för faryngotonsillit (halsont) i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus eller grupp A Streptokocker. Studier visar dock att det framförallt hos unga vuxna ofta förekommer fynd av Fusobacterium necrophorum (FN), både hos patienter som söker för faryngotonsillit men också hos friska kontroller. FN kan leda till den potentiellt ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/872381
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-890751
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Frågeställning: Vilka gemensamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/890751
uct:1490 gave a hit
Completed Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 205
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205
uct:1490 gave a hit
Completed Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 269
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det finns olika åsikter om när man skall testa för förekomst av streptokocker (halsflussbakterier) i halsen. En del menar att om det finns övertygande tecken på bakterieorsak kan man skriva ut antibiotika direkt utan att testa om streptokocker finns hos patienten. Andra menar att man alltid skall testa för förekomst av bakterier innan antibiotika skrivs ut. Vem har rätt? Genom att väga ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/269
uct:1490 gave a hit
Completed Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 322
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Urinvägsinfektioner är den vanligaste förekommande infektionen bland individer på ett äldreboende. En korrekt diagnostik är av stort värde för att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Att analysera urinstickor är oftast den första laboratorieundersökning man utför då man letar efter bakterier i urinen. Urinstickors diagnostiska värde har oftast utvärderats på vuxna i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/322
uct:1490 gave a hit
Completed Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 3745
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Syftet var att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland patienter på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/3745
uct:1490 gave a hit
Completed Strategier för att säkerställa och förbättra kvaliteten på vårdcentraler - en studie av effekterna av ett strukturerat patientsorteringssystem och en sjukvårdsreform.
Andy Maun, Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic, 65821
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Svensk primärvård står inför ett växande krav på kvalitet och tillgänglighet från en åldrande befolkning, medan bristen på allmänläkare ökar och brister i vårdprocesser kvarstår. Initiativ på olika nivåer försöker åstadkomma en förbättring av kvalitet och kapacitet, men lyckas inte alltid uppnå de avsedda resultaten. Syfte: Denna avhandling studerar effekterna av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/65821
uct:1490 gave a hit
Completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 72491
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bland vårdtagare på äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymtomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/72491
uct:1490 gave a hit
Completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut media otit inom Primärvård.
Chrysoula Eirini Papachristodoulou, Vårdcentralen Högsbo Närhälsan, 86181
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vid diagnostik av akut mellanöroninflammation kan man använda sig av ett flertal olika undersökningsmetoder och diagnostiska instrument. Vissa av dessa metoder har en betydligt bättre diagnostisk träffsäkerhet men dessa metoder kräver också träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid akut mellanöroninflammation skiljer sig åt mellan olika länder och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/86181
uct:1490 gave a hit
Completed D-vitaminbrist var vanligt förekommande bland vårdtagare på svenska äldreboenden och associerat med demens: en tvärsnittstudie av 545 svenska vårdtagare på äldreboenden.
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 92001
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vitamin D spelar en central roll för vår hälsa. Individer på äldreboenden har ofta ett bristfälligt nutritionsstatus och vistas dessutom sällan ute i solen. Detta utgör en betydande risk för att utveckla brist på vitamin D. Tidigare har det saknats kunskap kring hur vanligt det är med D-vitaminbrist på svenska äldreboenden. Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/92001
uct:1490 gave a hit
Completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 93881
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/93881
uct:1490 gave a hit
Published Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 103601
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/103601
uct:1490 gave a hit
Completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 116101
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. Inför planering och prioritering av strategiska satsningar för att uppnå en rationell antibiotikaanvändning (Strama-arbete) är det viktigt att kartlägga i vilken utsträckning antibiotika används i olika sammanhang. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/116101
uct:1490 gave a hit
Published Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 137071
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/137071
uct:1490 gave a hit
Completed Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit
Parminder Singh, Närhälsan Fristads Vårdcentral, 144561
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Faryngotonsillit är en av de vanligaste sökorsakerna i primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit i primärvård och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera följsamhet till riktlinjer vid faryngotonsillit. Med ökande resistensutvecklingen mot ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/144561
uct:1490 gave a hit
Published CRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektion
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, 146421
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det är vanligt att barn kommer till vårdcentralen på grund av luftvägsinfektion. Ibland kontrolleras C-reaktivt protein (CRP), även kallat snabbsänka, genom att blodprov tas med ett stick i fingret. Värdet på CRP används som en del av bedömningen av barnets infektion, trots att lite är känt om hur värdet ska tolkas. Det är inte tidigare undersökt vilka värden på CRP som ses hos ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/146421
uct:1490 gave a hit
Completed Antibiotika vid akut rinosinuit? -följs behandlingsrekommendationer samt föreligger det skillnad avseende antibiotikaförskrivning mellan vårdcentral och jourcentral?
Hilda Bergstrand, Allékliniken Sleipner, 157711
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: De flesta rinosinuiter, även de bakteriella, läker spontant utan antibiotika. Ändå är akut rinosinuit en av de vanligaste diagnoserna för vilken antibiotika förskrivs inom primärvården. Överförskrivning av antibiotika är idag ett stort problem både för den enskilda individen samt för samhället med resistensutveckling som följd. Syfte: Att ta reda på om man på en ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/157711
uct:1490 gave a hit
Completed Påverkas vårdkvalitet av vårdcentralens ägarform? En observationsstudie av patientupplevd kvalitet, receptförskrivningar och uppföljningsrutiner av privat och offentligt ägda vårdcentraler.
Andy Maun, Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic, 164251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Background Primary healthcare in Sweden has undergone comprehensive reforms, including freedom of choice regarding provider, freedom of establishment and increased privatisation aiming to meet demands for quality and availability. In this system privately and publicly owned primary care centres with different business models (for-profit vs non-profit) coexist and compete for patients, which makes ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/164251
uct:1490 gave a hit
Published Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, 203371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
I anslutning till graviditet är risken att insjukna i depression ökad, men att behandlas med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats ifall de vanligaste antidepressiva läkemedlen (SSRI - selektiva seretoninåterupptagshämmare) kan skada barnet i magen och slutsatsen är att de anses som säkra att använda under graviditet. Man har också sett i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203371
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=5