Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.38 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted, reminder Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-871591
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Forskningsprogrammets övergripande syfte är att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården. Primärvården måste utvecklas för att kunna möta individen i sin närmiljö och på ett personcentrerat sätt utifrån en flora av insatser som är lättillgängliga för patienterna. Politiska beslut för stegvis vård och införandet av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/871591
uct:1490 gave a hit
Granted Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-872381
Forskarveckor, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för faryngotonsillit (halsont) i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus eller grupp A Streptokocker. Studier visar dock att det framförallt hos unga vuxna ofta förekommer fynd av Fusobacterium necrophorum (FN), både hos patienter som söker för faryngotonsillit men också hos friska kontroller. FN kan leda till den potentiellt ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/872381
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-890751
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Frågeställning: Vilka gemensamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/890751
uct:1490 gave a hit
Awaiting decision The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUREG-929583
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Internet-based CBT-treatment may be beneficial by providing greater accessibility, lower costs, potential for rapid dissemination and by reaching out to patients who would otherwise not seek care due to stigmatization of psychiatric care (O´Dea, Calear & Perry, 2015). The effect of iCBT for adults with anxiety is well-known, but drop-out from treatment is usally high (Eriksson et al., 2017; ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/929583
uct:1490 gave a hit
Granted I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Patrycja Woldan-Gradalska, VGFOUSA-931401
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen. Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/931401
uct:1490 gave a hit
Awaiting decision I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Patrycja Woldan-Gradalska, VGFOUREG-931402
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen. Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/931402
uct:1490 gave a hit
Review in progress Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-931633
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/931633
uct:1490 gave a hit
Review in progress Framtagande och utvärdering av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre – en randomiserad kontrollerad studie
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-932013
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera multifaktoriella interventioner med avsikt att minska onödig antibiotikaanvändning. Det är en påtaglig överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre eftersom ospecifika symtom som trötthet, oro och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/932013
uct:1490 gave a hit
Review in progress Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-932868
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Bakgrund Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det antibiotikum som förskrivs mest i öppenvården. PcVs effekter på tarmfloran är inte tidigare undersökt vid modern dosering av PcV. Det finns ingen tidigare undersökning av hur PcV påverkar selektion av antibiotikaresistens i tarmens mikrobiota. Syfte Syftet med studien är att undersöka ekologiska störningar i tarmens ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/932868
uct:1490 gave a hit
The application is not correctly completed Diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, ALFGBG-933786
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/933786
uct:1490 gave a hit
Completed Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 205
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205
uct:1490 gave a hit
Completed Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 269
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det finns olika åsikter om när man skall testa för förekomst av streptokocker (halsflussbakterier) i halsen. En del menar att om det finns övertygande tecken på bakterieorsak kan man skriva ut antibiotika direkt utan att testa om streptokocker finns hos patienten. Andra menar att man alltid skall testa för förekomst av bakterier innan antibiotika skrivs ut. Vem har rätt? Genom att väga ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/269
uct:1490 gave a hit
Completed Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 322
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Urinvägsinfektioner är den vanligaste förekommande infektionen bland individer på ett äldreboende. En korrekt diagnostik är av stort värde för att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Att analysera urinstickor är oftast den första laboratorieundersökning man utför då man letar efter bakterier i urinen. Urinstickors diagnostiska värde har oftast utvärderats på vuxna i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/322
uct:1490 gave a hit
Completed Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 3745
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Syftet var att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland patienter på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/3745
uct:1490 gave a hit
Completed Strategier för att säkerställa och förbättra kvaliteten på vårdcentraler - en studie av effekterna av ett strukturerat patientsorteringssystem och en sjukvårdsreform.
Andy Maun, Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic, 65821
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Svensk primärvård står inför ett växande krav på kvalitet och tillgänglighet från en åldrande befolkning, medan bristen på allmänläkare ökar och brister i vårdprocesser kvarstår. Initiativ på olika nivåer försöker åstadkomma en förbättring av kvalitet och kapacitet, men lyckas inte alltid uppnå de avsedda resultaten. Syfte: Denna avhandling studerar effekterna av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/65821
uct:1490 gave a hit
Completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 72491
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bland vårdtagare på äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymtomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/72491
uct:1490 gave a hit
Completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut media otit inom Primärvård.
Chrysoula Eirini Papachristodoulou, Vårdcentralen Högsbo Närhälsan, 86181
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vid diagnostik av akut mellanöroninflammation kan man använda sig av ett flertal olika undersökningsmetoder och diagnostiska instrument. Vissa av dessa metoder har en betydligt bättre diagnostisk träffsäkerhet men dessa metoder kräver också träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid akut mellanöroninflammation skiljer sig åt mellan olika länder och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/86181
uct:1490 gave a hit
Completed D-vitaminbrist var vanligt förekommande bland vårdtagare på svenska äldreboenden och associerat med demens: en tvärsnittstudie av 545 svenska vårdtagare på äldreboenden.
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 92001
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vitamin D spelar en central roll för vår hälsa. Individer på äldreboenden har ofta ett bristfälligt nutritionsstatus och vistas dessutom sällan ute i solen. Detta utgör en betydande risk för att utveckla brist på vitamin D. Tidigare har det saknats kunskap kring hur vanligt det är med D-vitaminbrist på svenska äldreboenden. Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/92001
uct:1490 gave a hit
Completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 93881
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/93881
uct:1490 gave a hit
Not updated Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 103601
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/103601
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=5