Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 160 hits in 0.47 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Completed Detektion av förmaksflimmer i primärvården med hjälp av tum-EKG
Firas Humood, Sörhaga vårdcentral, Alingsås, 203511
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste takyarytmin. Sjukdomen är känd över hela världen med en prevalens kring 1-2 %. I Europa är det cirka 6 miljoner människor (ca 1%) som har FF. I Sverige är prevalensen 3 % i befolkningen äldre än 50 år. Förekomsten ökar med stigande ålder och är ca 1 % vid 50 års ålder och mer än 10 % vid 80 års ålder. Vid FF uppstår elektriska ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203511
uct:1490 gave a hit
Not uppdated, final reminder Sinuskateter, ett alternativ till antibiotikabehandling vid akut rinosinuit?
Mubina Hasanova, Cityläkarna Borås, 203521
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Akut bihåleinflammation är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikabehandling i primärvård. I denna studie kommer man att undersöka behandlingseffekten av en särskild näskateter som kan suga ut vätska och var från bihålorna vid akut bihåleinflammation. Behandlingseffekten kommer att jämföras med sedvanlig antibiotikabehandling. Om behandling med näskateter visar sig vara ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203521
uct:1490 gave a hit
Completed Faryngotonsillit - Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit vid Capio Vårdcentral Mölndal
Kalle Forsberg, Capio Vårdcentral Mölndal, 205451
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett växande problem i Sverige samt globalt. Studier har visat att dessa bakterier ökar i förekomst vid frekvent användning av antibiotika samt vid användning av så kallade bredspektrumantibiotika som är verksamma mot många olika bakterier samtidigt. I Sverige förskrivs drygt hälften av all antibiotika av läkare i primärvården. ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205451
uct:1490 gave a hit
Published Förekomsten av urinvägsinfektion, icke-urinvägsspecifika symtom och antibiotikabehandling på särskilt boende (sjukhem) i tropikerna
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 205771
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Trots många orsaker, är en förändring i mentalt tillstånd på särskilt boende för äldre ofta betraktat som en urinvägsinfektion (UVI) med följande antibiotikabehandling. Detta har studerats i tempererat (Svenkt och liknande) klimat men inte i tropikerna. Antibiotika används flitigt i tropikerna med motiveringen att temperaturen och luftfuktigheten ger fler infektioner. Detta projekt ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205771
uct:1490 gave a hit
Published Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 210771
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det är sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. I denna studie undersöker vi om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/210771
uct:1490 gave a hit
Published En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 210781
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Halsfluss är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av halsfluss. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar och ekologiska störningar i den ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/210781
uct:1490 gave a hit
Ongoing revision Fekalt kalprotektin i primärvården: Kan standardiserat provtagningsförfarande minska variabiliteten hos IBS patienter?
Tommy Symreng, Gråbo VC, 215661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Analys av f-kalprotektin är ett prov som används i primärvården vid utredning av oklara tarmsymtom. Hos patienter som uppfyller IBS-kriterierna stärker ett normalt F-kalprotektin sannolikheten för IBS. Trots att testet använts flera år saknas kunskap om provtagningsmetoden påverkar variabiliteten för resultatet. Syftet med studien var att bedöma variabiliteteten av f-kalprotektin hos ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/215661
uct:1490 gave a hit
Completed Borreliaserologi på vårdcentral - följs rekommendationerna?
Maria Kylemark, Närhälsan Stora Höga vårdcentral, 217731
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Syftet med studien var att undersöka hur Läkemedelsverkets rekommendationer kring när det är indicerat att kontrollera borreliaserologi har följts på Närhälsan Stora Höga vårdcentral i Västra Götaland. Fanns det någon skillnad mellan följsamhet till riktlinjerna beroende på läkarens utbildningsgrad och kön, patientens kön och vilken sorts borreliainfektion som utreds? ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/217731
uct:1490 gave a hit
Published Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvården
Petter Jacobssson, Ugglans Vårdcentral Fredriksdal, 217981
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Studier har visat att 90 % av de patienter vars journaler varit märkta med varning för överkänslighet mot penicillin efter testning kunde använda penicillin utan risk igen. Detta är positivt eftersom de som har en överkänslighet får använda andra antibiotikagrupper vilket driver resistensutveckling, ökar riskerna för vårdrelaterade infektioner, biverkningar och ger risk ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/217981
uct:1490 gave a hit
Published Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, 218351
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier utförda ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/218351
uct:1490 gave a hit
Published Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, 218471
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården. I Sverige är penicillin V rekommenderat förstahandsmedel vid olika samhällsförvärvade bakteriella infektioner t ex halsfluss, öroninflammation och lunginflammation. All antibiotikabehandling medför ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det påstås att PcV påverkar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/218471
uct:1490 gave a hit
Completed Detektion av luftvägsvirus med PCR (polymerase chain reaction) hos symtomfria vuxna - en prospektiv multicenterstudie
Nicklas Sundell, Infektionskliniken Östra sjukhuset, 223971
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Möjligheterna till multiplex PCR (polymerase chain reaction) på luftvägssekret har ökat vilket skapat utrymme för snabbare diagnostik av luftvägspatogener såsom t ex Influensavirus. I den kliniska vardagen kallas ofta denna analysmetod för ”luftvägsblock”. På Virologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset analyseras inskickade luftvägsblock rutinmässigt för sexton olika virus ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/223971
uct:1490 gave a hit
Published Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 224251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/224251
uct:1490 gave a hit
Completed Polymyalgia reumatika - sänka upp eller sänka ner.
Marko Jakobsson, Allekliniken Sleipner, 226611
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Polymyalgia reumatika (PMR) är en vanlig inflammatorisk systemsjukdom som behandlas med kortison vilket har potentiellt allvarliga bieffekter. Sänkningsreaktionen (SR) kan vägleda i diagnostiken men det finns ingen konsensus avseende var gränsen för förhöjd SR skall ligga för att stödja diagnosen, dessutom har en viss andel av patienterna som drabbas av PMR normal SR. Syfte ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/226611
uct:1490 gave a hit
Not updated Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Avd patientsäkerhet, Koncernstab Hälso och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, 227091
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Den allt ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte minst ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227091
uct:1490 gave a hit
Not updated Interventionsstudie på Närhälsan Vårgårda vårdcentral för att förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit
Ilyas Jaghoori, Närhälsan Vårgårda, 227251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att bromsa denna resistensutveckling är det viktigt att använda antibiotika rationellt. Därför är det angeläget att utveckla och utvärdera interventioner som syftar till att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227251
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 240231
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen

Projektsammanfattning

Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/240231
uct:1490 gave a hit
Published Doktorandprojekt: Luftvägsinfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 242701
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Luftvägsinfektioner med symtom som ont i halsen eller hosta är bland de vanligaste anledningarna att uppsöka läkare i primärvården. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på den växande resistensproblematiken. Samtidigt finns allvarliga och potentiellt livshotande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/242701
uct:1490 gave a hit
Published Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 245261
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att skilja mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande algoritm. ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/245261
uct:1490 gave a hit
Published ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensa
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 245991
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det behövs mer kunskap kring patienters och läkares erfarenheter och upplevelser av processen kring samtycke och inklusion i randomiserade kliniska prövningar när patienten samtidigt är akut sjuk i en infektionssjukdom. Syfte: Att ta reda på patienters upplevelse av att, samtidigt som de har feber och ett påverkat allmäntillstånd, behöva läsa skriftlig patientinformation och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/245991
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=6