Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.30 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 116101
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. Inför planering och prioritering av strategiska satsningar för att uppnå en rationell antibiotikaanvändning (Strama-arbete) är det viktigt att kartlägga i vilken utsträckning antibiotika används i olika sammanhang. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/116101
uct:1490 gave a hit
Published Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 137071
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/137071
uct:1490 gave a hit
Completed Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit
Parminder Singh, Närhälsan Fristads Vårdcentral, 144561
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Faryngotonsillit är en av de vanligaste sökorsakerna i primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit i primärvård och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera följsamhet till riktlinjer vid faryngotonsillit. Med ökande resistensutvecklingen mot ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/144561
uct:1490 gave a hit
Published CRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektion
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, 146421
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: När barn kommer till vårdcentralen på grund av luftvägsinfektion kontrolleras ibland C-reaktivt protein (CRP), även kallat snabbsänka. Det görs genom blodprov från ett stick i fingret. Lite är känt om CRP hos barn med luftvägsinfektioner i primärvården. Syfte: Studien syftar till att beskriva orsaker till barnens symtom, hur CRP förändras över tid vid infektion med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/146421
uct:1490 gave a hit
Completed Antibiotika vid akut rinosinuit? -följs behandlingsrekommendationer samt föreligger det skillnad avseende antibiotikaförskrivning mellan vårdcentral och jourcentral?
Hilda Bergstrand, Allékliniken Sleipner, 157711
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: De flesta rinosinuiter, även de bakteriella, läker spontant utan antibiotika. Ändå är akut rinosinuit en av de vanligaste diagnoserna för vilken antibiotika förskrivs inom primärvården. Överförskrivning av antibiotika är idag ett stort problem både för den enskilda individen samt för samhället med resistensutveckling som följd. Syfte: Att ta reda på om man på en ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/157711
uct:1490 gave a hit
Completed Påverkas vårdkvalitet av vårdcentralens ägarform? En observationsstudie av patientupplevd kvalitet, receptförskrivningar och uppföljningsrutiner av privat och offentligt ägda vårdcentraler.
Andy Maun, Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic, 164251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Background Primary healthcare in Sweden has undergone comprehensive reforms, including freedom of choice regarding provider, freedom of establishment and increased privatisation aiming to meet demands for quality and availability. In this system privately and publicly owned primary care centres with different business models (for-profit vs non-profit) coexist and compete for patients, which makes ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/164251
uct:1490 gave a hit
Published Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, 203371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
I anslutning till graviditet är risken att insjukna i depression ökad, men att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats ifall de vanligaste antidepressiva läkemedlen - selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI) - kan skada barnet i magen. Slutsatsen är att graviditet inte är en kontraindikation för behandling. Man har sett i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203371
uct:1490 gave a hit
Completed Detektion av förmaksflimmer i primärvården med hjälp av tum-EKG
Firas Humood, Sörhaga vårdcentral, Alingsås, 203511
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste takyarytmin. Sjukdomen är känd över hela världen med en prevalens kring 1-2 %. I Europa är det cirka 6 miljoner människor (ca 1%) som har FF. I Sverige är prevalensen 3 % i befolkningen äldre än 50 år. Förekomsten ökar med stigande ålder och är ca 1 % vid 50 års ålder och mer än 10 % vid 80 års ålder. Vid FF uppstår elektriska ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203511
uct:1490 gave a hit
Not uppdated, final reminder Sinuskateter, ett alternativ till antibiotikabehandling vid akut rinosinuit?
Mubina Hasanova, Cityläkarna Borås, 203521
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Akut bihåleinflammation är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikabehandling i primärvård. I denna studie kommer man att undersöka behandlingseffekten av en särskild näskateter som kan suga ut vätska och var från bihålorna vid akut bihåleinflammation. Behandlingseffekten kommer att jämföras med sedvanlig antibiotikabehandling. Om behandling med näskateter visar sig vara ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203521
uct:1490 gave a hit
Completed Faryngotonsillit - Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit vid Capio Vårdcentral Mölndal
Kalle Forsberg, Capio Vårdcentral Mölndal, 205451
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett växande problem i Sverige samt globalt. Studier har visat att dessa bakterier ökar i förekomst vid frekvent användning av antibiotika samt vid användning av så kallade bredspektrumantibiotika som är verksamma mot många olika bakterier samtidigt. I Sverige förskrivs drygt hälften av all antibiotika av läkare i primärvården. ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205451
uct:1490 gave a hit
Completed Förekomsten av urinvägsinfektion, icke-urinvägsspecifika symtom och antibiotikabehandling på särskilt boende (sjukhem) i tropikerna
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 205771
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Trots många orsaker, är en förändring i mentalt tillstånd på särskilt boende för äldre ofta betraktat som en urinvägsinfektion (UVI) med följande antibiotikabehandling. Detta har studerats i tempererat (Svenkt och liknande) klimat men inte i tropikerna. Antibiotika används flitigt i tropikerna med motiveringen att temperaturen och luftfuktigheten ger fler infektioner. Detta projekt ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205771
uct:1490 gave a hit
Published Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 210771
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det är sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. I denna studie undersöker vi om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/210771
uct:1490 gave a hit
Published En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 210781
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Halsfluss är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av halsfluss. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar och ekologiska störningar i den ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/210781
uct:1490 gave a hit
Completed Fekalt kalprotektin i primärvården: Kan standardiserat provtagningsförfarande minska variabiliteten hos IBS patienter?
Tommy Symreng, Gråbo VC, 215661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Analys av f-kalprotektin är ett prov som används i primärvården vid utredning av oklara tarmsymtom. Hos patienter som uppfyller IBS-kriterierna stärker ett normalt F-kalprotektin sannolikheten för IBS. Trots att testet använts flera år saknas kunskap om provtagningsmetoden påverkar variabiliteten för resultatet. Syftet med studien var att bedöma variabiliteteten av f-kalprotektin hos ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/215661
uct:1490 gave a hit
Completed Borreliaserologi på vårdcentral - följs rekommendationerna?
Maria Kylemark, Närhälsan Stora Höga vårdcentral, 217731
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Syftet med studien var att undersöka hur Läkemedelsverkets rekommendationer kring när det är indicerat att kontrollera borreliaserologi har följts på Närhälsan Stora Höga vårdcentral i Västra Götaland. Fanns det någon skillnad mellan följsamhet till riktlinjerna beroende på läkarens utbildningsgrad och kön, patientens kön och vilken sorts borreliainfektion som utreds? ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/217731
uct:1490 gave a hit
Published Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvården
Petter Jacobssson, Ugglans Vårdcentral Fredriksdal, 217981
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Studier har visat att 90 % av de patienter vars journaler varit märkta med varning för överkänslighet mot penicillin efter testning kunde använda penicillin utan risk igen. Detta är positivt eftersom de som har en överkänslighet får använda andra antibiotikagrupper vilket driver resistensutveckling, ökar riskerna för vårdrelaterade infektioner, biverkningar och ger risk ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/217981
uct:1490 gave a hit
Published Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, 218351
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier utförda ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/218351
uct:1490 gave a hit
Published Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, 218471
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården. All antibiotikabehandling medför ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det har antagits att PcV påverkar tarmfloran i mindre utsträckning jämfört med andra antibiotika som har ett bredare antibakteriellt spektrum. Det saknas idag kunskap om vilken effekt PcV ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/218471
uct:1490 gave a hit
Completed Detektion av luftvägsvirus med PCR (polymerase chain reaction) hos symtomfria vuxna - en prospektiv multicenterstudie
Nicklas Sundell, Infektionskliniken Östra sjukhuset, 223971
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Möjligheterna till multiplex PCR (polymerase chain reaction) på luftvägssekret har ökat vilket skapat utrymme för snabbare diagnostik av luftvägspatogener såsom t ex Influensavirus. I den kliniska vardagen kallas ofta denna analysmetod för ”luftvägsblock”. På Virologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset analyseras inskickade luftvägsblock rutinmässigt för sexton olika virus ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/223971
uct:1490 gave a hit
Not updated Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 224251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/224251
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=6