Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 160 hits in 0.37 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published ALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdom
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246001
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vid influensaliknande sjukdom är det svårt att kliniskt skilja mellan influensavirus och andra virus som orsak till infektionen. Det behövs bättre kunskap kring vilka som eventuellt har nytta av antiviral behandling. Syfte: Att undersöka om koncentration av C-reaktivt protein (CRP) skiljer sig åt mellan olika agens som orsakar influensaliknande symtom. Att undersöka om CRP är associerat ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246001
uct:1490 gave a hit
Published Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246351
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Hälften av alla antibiotikarecept till patienter över 85 år avser preparat som används vid urinvägsinfektion (UVI). Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga symtom från urinvägarna, misstolkas ofta som UVI hos äldre. Syfte: Att identifierade faktorer som bidrar till beslut om att förskriva urinvägsantibiotika och integrera dessa faktorer i en ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246351
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246361
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det finns en betydande överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre människor. Denna studie föregås av ett projekt där vi tar fram en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Frågeställningar: Kan den nyutvecklade multifaktoriella interventionen leda till minskad användning ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246361
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre vilket bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för att pröva metenaminhippurat som förebyggande behandling. Metenaminhippurat är inte ett antibiotikum. Frågeställningar: Kan metenaminhippurat minska behovet av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246371
uct:1490 gave a hit
Published Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.
Egill Snaebjörnsson Arnljots, Närhälsan Fristad vårdcentral, 246381
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) drabbar ca 8000 män/år bara i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerande resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246381
uct:1490 gave a hit
Not updated Hur handläggs pneumoni i primärvård i Västra Götalandsregionen?
Adina Alexandra Mocanu, Heimdal Vårdcentral, 248661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Pneumoni är en inflammation i lungvävnaden som vanligtvis men inte alltid är orsakad av en infektion. Symtomen kan omfatta hosta med sputumproduktion, feber, frossa, bröstsmärtor och anfåddhet . I många fall ställs diagnosen pneumoni kliniskt genom anamnes, symtom och kliniska fynd. Kontroll av vitalparametrar är viktig för att särskilja pneumoni mot akut bronkit där ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/248661
uct:1490 gave a hit
Completed I vilken utsträckning följer utlandsutbildade läkare på Närhälsan Fristad utbildningsvårdcentral riktlinjer för diagnostik och behandling av akut öroninflammation?
Szabolcs Szilagyi, Närhälsan Fristad, 249211
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Akut mediaotit (AOM) är en av primärvårdens vanligaste infektionsdiagnoser. För att uppnå en rationell antibiotikaanvändning och minska risken för selektion av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att inte använda antibiotika i onödan. Syfte Syftet var att undersöka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av AOM bland utlandsutbildade läkare som ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/249211
uct:1490 gave a hit
Published Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 254171
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Frågeställning: Vilka gemensamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/254171
uct:1490 gave a hit
Published Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 254661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för halsont i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus ibland någon bakterie (t ex grupp A Streptokocker). Studier visar att det framförallt hos unga vuxna finns en bakterie som heter Fusobacterium necrophorum (FN) i svalget, både hos patienter som söker för halsont och hos friska. FN kan leda till den potentiellt livshotande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/254661
uct:1490 gave a hit
Published Pneumoni i primärvård
- hur används vitalparametrarna för svårighetsbedömning?

Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 261821
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte: Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/261821
uct:1490 gave a hit
Published Interbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök
En substudie avseende olika åldersgrupper

Eva-Maria Fuchs, Närhälsan, 271011
FoU i Sverige
Projektet är del av ett större projekt vars övergripande syfte är att jämföra överensstämmelse mellan bedömning av Centorkriterier vid digitalt respektive fysiskt läkarbesök. Substudien handlar om att att undersöka om bedömningen av Centorkriterier är likvärdig vid digitala och fysiska besök inom olika åldersgrupper.
www.researchweb.org/is/vgr/project/271011
uct:1490 gave a hit
Published Hur lika värderar ST-läkare i allmänmedicin centorkriterierna?
Martin Franzelius, VC Kusten, 271261
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Här ska jag skriva nåt
www.researchweb.org/is/vgr/project/271261
uct:1490 gave a hit
Published Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesök
Frida Liljegren, Närhälsan Krokslätt vårdcentral, 271311
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Efterfrågan och tillgången till digital vård ökar. Generellt har patienter en positiv upplevelse av digital vård. Det finns dock inga tidigare studier som jämför patientens upplevelse av ett digitalt besök jämfört med ett fysiskt besök för en och samma sökorsak. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter med halsont upplever det att bli undersökt digitalt jämfört med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/271311
uct:1490 gave a hit
Published I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 272561
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen. Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/272561
uct:1490 gave a hit
Published VC Sandared
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 24071
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/24071
uct:1490 gave a hit
Published FoU-enheten Södra Älvsborg. Vårdcentralen Sandared.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 88831
FoU-rådet i Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/88831
uct:1490 gave a hit
Published Pär-Daniel
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 136911
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/136911
uct:1490 gave a hit
Published Om Pär-Daniel Sundvall
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 153831
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Distriktsläkare/specialist i allmänmedicin med FoU-strategisk inriktning: Pär-Daniel Sundvall, med. dr. E-post: Pär-Daniel Sundvall. Mobil: 0722-50 61 96. Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor ...
www.researchweb.org/is/vgr/document/153831
uct:1490 gave a hit
Not updated Urinary Tract Infection in Australian Nursing Home Residents
Sean Mayne, Cairns Hospital, 157941
Project database (current and completed), James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.
www.researchweb.org/is/vgr/document/157941
uct:1490 gave a hit
  Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
User account,
Sven Eriksonsplatsen 4 503 38 Borås 072-250 61 96
www.researchweb.org/is/vgr/user/1490
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=7