Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.31 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Completed Polymyalgia reumatika - sänka upp eller sänka ner.
Marko Jakobsson, Allekliniken Sleipner, 226611
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Polymyalgia reumatika (PMR) är en vanlig inflammatorisk systemsjukdom som behandlas med kortison vilket har potentiellt allvarliga bieffekter. Sänkningsreaktionen (SR) kan vägleda i diagnostiken men det finns ingen konsensus avseende var gränsen för förhöjd SR skall ligga för att stödja diagnosen, dessutom har en viss andel av patienterna som drabbas av PMR normal SR. Syfte ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/226611
uct:1490 gave a hit
Published Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, 227091
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Den allt ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte minst ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227091
uct:1490 gave a hit
Ongoing revision Validering av primärvårdens tonsillitmodul vid användning med Asynja Visph samt en interventionsstudie för att förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit på Närhälsan Vårgårda
Ilyas Jaghoori, Närhälsan Vårgårda, 227251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning i primärvård. Följsamheten till riktlinjer avseende diagnostik och behandling vid faryngotonsillit är ofta dålig varför en väl definierad och återupprepningsbar intervention behöver utvecklas och utvärderas vetenskapligt för att avgöra om interventionen har effekt. Tonsillitmodulen i medrave4 ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227251
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 240231
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen

Projektsammanfattning

Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/240231
uct:1490 gave a hit
Published Doktorandprojekt: Luftvägsinfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 242701
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Luftvägsinfektioner med symtom som ont i halsen eller hosta är bland de vanligaste anledningarna att uppsöka läkare i primärvården. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på den växande resistensproblematiken. Samtidigt finns allvarliga och potentiellt livshotande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/242701
uct:1490 gave a hit
Published Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 245261
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen

Bakgrund

Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att skilja mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/245261
uct:1490 gave a hit
Published ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensa
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 245991
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det behövs mer kunskap kring patienters och läkares erfarenheter och upplevelser av processen kring samtycke och inklusion i randomiserade kliniska prövningar när patienten samtidigt är akut sjuk i en infektionssjukdom. Syfte: Att ta reda på patienters upplevelse av att, samtidigt som de har feber och ett påverkat allmäntillstånd, behöva läsa skriftlig patientinformation och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/245991
uct:1490 gave a hit
Published ALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdom
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246001
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vid influensaliknande sjukdom är det svårt att kliniskt skilja mellan influensavirus och andra virus som orsak till infektionen. Det behövs bättre kunskap kring vilka som eventuellt har nytta av antiviral behandling. Syfte: Att undersöka om koncentration av C-reaktivt protein (CRP) skiljer sig åt mellan olika agens som orsakar influensaliknande symtom. Att undersöka om CRP är associerat ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246001
uct:1490 gave a hit
Published Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246351
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Hälften av alla antibiotikarecept till patienter över 85 år avser preparat som används vid urinvägsinfektion (UVI). Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga symtom från urinvägarna, misstolkas ofta som UVI hos äldre. Syfte: Att identifierade faktorer som bidrar till beslut om att förskriva urinvägsantibiotika och integrera dessa faktorer i en ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246351
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246361
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det finns en betydande överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre människor. Denna studie föregås av ett projekt där vi tar fram en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Frågeställningar: Kan den nyutvecklade multifaktoriella interventionen leda till minskad användning ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246361
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre vilket bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för att pröva metenaminhippurat som förebyggande behandling. Metenaminhippurat är inte ett antibiotikum. Frågeställningar: Kan metenaminhippurat minska behovet av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246371
uct:1490 gave a hit
Published Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.
Egill Snaebjörnsson Arnljots, Närhälsan Fristad vårdcentral, 246381
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) drabbar ca 8000 män/år bara i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerande resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246381
uct:1490 gave a hit
Published Hur handläggs pneumoni i primärvård i Västra Götalandsregionen?
Adina Alexandra Mocanu, Heimdal Vårdcentral, 248661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Pneumoni är en inflammation i lungvävnaden som vanligtvis är orsakad av en infektion. I många fall ställs diagnosen pneumoni kliniskt. Kontroll av vitalparametrar är viktig för att särskilja pneumoni mot akut bronkit där antibiotikabehandling saknar effekt . Det är oklart i vilken utsträckning man registrerar vitalparametrar som ligger till grund för att ställa diagnosen ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/248661
uct:1490 gave a hit
Completed I vilken utsträckning följer utlandsutbildade läkare på Närhälsan Fristad utbildningsvårdcentral riktlinjer för diagnostik och behandling av akut öroninflammation?
Szabolcs Szilagyi, Närhälsan Fristad, 249211
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Akut mediaotit (AOM) är en av primärvårdens vanligaste infektionsdiagnoser. För att uppnå en rationell antibiotikaanvändning och minska risken för selektion av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att inte använda antibiotika i onödan. Syfte Syftet var att undersöka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av AOM bland utlandsutbildade läkare som ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/249211
uct:1490 gave a hit
Published Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 254171
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Frågeställning: Vilka gemensamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/254171
uct:1490 gave a hit
Not updated Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 254661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för halsont i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus ibland någon bakterie (t ex grupp A Streptokocker). Studier visar att det framförallt hos unga vuxna finns en bakterie som heter Fusobacterium necrophorum (FN) i svalget, både hos patienter som söker för halsont och hos friska. FN kan leda till den potentiellt livshotande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/254661
uct:1490 gave a hit
Published Pneumoni i primärvård
- hur används vitalparametrarna för svårighetsbedömning?

Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 261821
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte: Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/261821
uct:1490 gave a hit
Published Interbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök
En substudie avseende olika åldersgrupper

Eva-Maria Fuchs, Närhälsan, 271011
FoU i Sverige
Projektet är del av ett större projekt vars övergripande syfte är att jämföra överensstämmelse mellan bedömning av Centorkriterier vid digitalt respektive fysiskt läkarbesök. Substudien handlar om att att undersöka om bedömningen av Centorkriterier är likvärdig vid digitala och fysiska besök inom olika åldersgrupper.
www.researchweb.org/is/vgr/project/271011
uct:1490 gave a hit
Published Hur lika värderar ST-läkare i allmänmedicin centorkriterierna?
Martin Franzelius, VC Kusten, 271261
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Här ska jag skriva nåt
www.researchweb.org/is/vgr/project/271261
uct:1490 gave a hit
Published Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesök
Frida Liljegren, Närhälsan Krokslätt Vårdcentral, 271311
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Efterfrågan och tillgången till digital vård ökar. Generellt har patienter en positiv upplevelse av digital vård. Det finns dock inga tidigare studier som jämför patientens upplevelse av ett digitalt besök jämfört med ett fysiskt besök för en och samma sökorsak. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter med halsont upplever det att bli undersökt digitalt jämfört med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/271311
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=7