Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 301 hits in 1.41 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Effekter av nutritionsbehandling på livskvalitet, kroppssammansättning, energiomsättning och fysisk aktivitet lång tid efter total gastrektomi.
Lotta Copland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eHälsostrategisk avdelning, VGFOUGSB-643
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund Vi har tidigare visat att patienter opererade med total gastrektomi i kurativt syfte har en försämrad gastrointestinal funktion och en bristande uthållighet. Dessa symtom var associerade med en förlust av kroppsfett medan den aktiva cellmassan i stort sett var oförändrad. Efter operationen och under studiens gång erhöll patienterna nutritionsbehandling vars mål var att anpassa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/643
reverse gave a hit
Granted and completed Grundläggande forskningsmetodik 5p
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-1684
Utbildningsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursgivare: Avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, Kurskod: MFM 100, Antal poäng: 5,Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i forskningsmetodik, att den studerande efter kursgenomgång kan genomföra litteratursökningar, ta del av andras vetenskapliga arbeten samt kunna planera och förbereda enklare vetenskapliga studier. Kursens innehåller: *Medicinsk ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/1684
uct:1490∨der=id gave a hit
Rejected Analys av genexpression i fettvävnad, metabolt status samt leverförfettning under snabb viktnedgång.
Jarl S Torgerson, Psykiatri, Psykos SU Område 2, VGFOUREG-1991
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Fetma förekommer ofta tillsammans med nedsatt glukostolerans/diabetes typ 2, högt blodtryck och blodfettrubbning, en riskfaktorkonstellation känd som det metabola syndromet. Forskningsprojektets målsättning är att identifiera gener och fysiologiska processer som sammanbinder fetma med de övriga komponenterna i det metabola syndromet. Försöksupplägget innebär att 20 noggrant utvalda ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/1991
reverse gave a hit
Rejected Effekter av ghrelin-substitution vid gastrektomi - kliniska och experimentella studier.
Effects of ghrelin therapy after gastrectomy: clinical and experimental studies.

Suzanne Dickson, Department of Physiology/Endocrine, The Sahlgrenska Academy, ALFGBG-2802
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Following gastrectomy (GSX), both humans and rodents have greatly reduced levels of the circulating hormone ghrelin. Ghrelin is a centrally active peptide that increases fat mass by stimulating the appetite centres in the hypothalamus. It also activates the hypothalamo-pituitary growth axis. It is conceivable that ghrelin loss following GSX contributes to the weight loss and perhaps also to some ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/2802
reverse gave a hit
Granted Mekanismer bakom insulinresistens
Mechanisms behind insulin resistance

Peter Lönnroth, Hälso- och sjukvårdsavdelning, Regionkansliet, Regionstyre, ALFGBG-3177
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Målsättningen med projektet är att etablera metoder att behandla insulin resistens hos patienter med obesitas och/eller typ 2 diabetes. Vi skall med en unik mikrodialymetod studera kapillär permeabilitet i muskulaturen och undersöka betydelse av denna för den fördröjda insulin effekten i insulin resistent muskel. Vi skall också undersöka om denna effekt kan reverseras med hjälp av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/3177
reverse gave a hit
Rejected Effekten på elektromekanisk remodellering och dess reversering efter intraoperativ ablation av förmaksflimmer
Nils Edvardsson, Inst. för medicin, Sahlgrenska akademin; Hb Cordial, VGFOUREG-3359
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
I. Intraoperativ lungvensisolering startade som en pilotstudie på 35 konsekutiva patienter som kom för mitralklaffkirurgi och som hade förmaksflimmer. Med radiofrekvensenergi isolerades lungvensmynningarna parvis från insidan av förmaket – endokardiellt. Efter ingreppet fick patienterna antiarytmisk behandling under 3 månader och följdes upp av sina hemortsdoktorer under tät kontakt med ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/3359
reverse gave a hit
Granted Effekten på elektromekanisk remodellering och dess reversering efter intraoperativ ablation av förmaksflimmer
Birgitta Johansson, Medicinkliniken, Område 2, Sahlgrenska Sjukhuset, GLS-3944
Projektmedel, Göteborgs läkaresällskap
I. En pilotstudie på 35 konsekutiva patienter som kom för mitralklaffkirurgi och som hade förmaksflimmer. Med radiofrekvensenergi isolerades lungvensmynningarna parvis endokardiellt. Uppföljning med vilo-EKG skedde efter 3, 6 och 12 månader samt efter 36 ± 9 månader.Vid 3 månader sågs flimmerfrihet hos 72% och vid 6 månader hos 81% av patienterna. Vid 12 månader var 81 % fortfarande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/3944
reverse gave a hit
Rejected CorCap; Utvärdering av ny kirurgisk behandling för patienter med kronisk hjärtsvikt. F2005-307
Hans Granfeldt, Thorax Kärlkliniken, US, FORSS-4074
Projektmedel, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Patienter med kroniskt progredierande hjärtsvikt är en stor grupp patienter som kräver mycket sjukvårdsresurser. I de fall traditionell farmakologisk behandling ej är tillräcklig, finns hjärttransplantation som kirurgiskt alternativ. Detta är dock få förunnat beroende på dålig tillgång på donatorer. Mekaniska hjärtpumpar har använts sedan ett decennium, än så länge bara för ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/4074
reverse gave a hit
Review in progress effect of reverse hybrid versus uncemented in total hip replacement
kent olofsson, ortopeden sahlgrenska, GLS-4172
Projektmedel, Göteborgs läkaresällskap
Utvärdera långtidsöverlevnaden utav två typer av höftprotes koncept. I det ena fallet ett helt ocementerat system och i det andra fallet sk omvänd hybrid en ocementerad stam och cementerad cup. Utvärdering sker med RSA teknink samt konvetionell röntgen och kliniskt men Harris Hip score samt Nottingham Health Profile. Det ingår 70 patienter i åldersintervallet 35-70 år. Studien är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/4172
reverse gave a hit
Rejected Ventricular function. From normal physiology to cardiac surgery.
Eva Nylander, Fysiologiska kliniken, US, LIO-4862
Projektmedel ALF (centrala), Region Östergötland
Hypothesis The dynamics of the cardiac atrioventricular planes influences both valve function and ventricular function. Aims To study the motion and shape dynamics of the mitral annulus and how this interacts with ventricular function and valve function To define normal values for right ventricular (RV) volumes and shape by echocardiography and magnetic resonance imaging (MRI) and describe the ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/4862
reverse gave a hit
Rejected Enantioselective analysis of venlafaxine and metabolites, in plasma, whole blood and brain by high-performance liquid chromatography mass spectrometry
Carlsson Björn, Klinisk Farmakologi- enhet för rationell läkemedelsanvändning, LIO-4883
Projektmedel ALF (centrala), Region Östergötland
Serotonin-noradrenalin reuptake inhibitors (SNRI) are a group of drugs for treatment of depressive symptoms. The have a more selective profile than the older tricyclic antidepressant like amitriptylin. Venlafaxine ( 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl)] cyclohexanol hydrochloride) is an SNRI inhibiting presynaptic reuptake of noradrenaline (norepinephrine), serotonin ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/4883
reverse gave a hit
Granted The role of stomach-derived ghrelin in the regulation of fat mass
Suzanne Dickson, Department of Physiology/Endocrine, The Sahlgrenska Academy, ALFGBG-5028
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
There is an urgent need to control the large increase in obesity and a persistent need to treat patients with anorexic cachexia. Currently, the most effective treatment for morbid obesity and hunger is Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) surgery (Fig 1), although the reason remains enigmatic. We aim to determine to what extent the effect of RYGB is due to reduced secretion of the first identified ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5028
reverse gave a hit
Rejected Förmaks rytm och remodellering före och efter elkonvertering
av patienter med persisterande förmaksflimmer

Dritan Poçi, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, VGFOUREG-5663
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Förmaksflimmer (FF) är en vanlig rytmrubbning med en ökande förekomst. Ungefär 30 % av förmaksflimmer rör sig utan annan känd hjärtåkomma. Mekanismerna bakom förmaksflimmer är flera och delvis kartlagda och de varierar från patient till patient. För dess uppkomst behöver FF ett substrat och en start mekanism - s.k. ”trigger” faktor. Möjliga startmekanismer (triggerfaktorer) ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5663
reverse gave a hit
Granted and completed Betydelsen av låggradig inflammationsaktivering för artärtrombotiska tillstånd vid primär hypertoni
Sverker Jern, Institutionen för medicin, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs universitet, VGFOUREG-5676
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Patienter med primär hypertoni har en markant ökad risk för artärtrombotiska tillstånd som hjärtinfarkt och ischemisk slaganfall. Detta kan bero på att förhöjt blodtryck leder till en försämrad endogen förmåga att spontant lysera artärtromber genom lokal akut frisättning av fibrinolysaktivatorn tPA. Våra experimentella studier visar att även inflammationsaktivering via vissa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5676
reverse gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-5831
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomst av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt. Vid handläggningen av dessa frågeställningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5831
uct:1490∨der=id gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-5865
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Förekomst av bakterier i urinen hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska samt personlighetsförändring. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5865
uct:1490∨der=id gave a hit
Granted Mechanisms behind anorexia in experimental cancer:
The role of vagus nerve in MCG tumor induced anorexia/cachexia in mouse

Wenhua Wang, Avd för kirurgi, Metabol.lab., Bruna stråket 20, GLS-6178
Projektmedel, Göteborgs läkaresällskap
9) SAMMANFATTNING AV PROJEKT/RESA Cancer anorexia/cachexia is the most common manifestation of advanced malignant disease and causes decreased performance status, impaired response to chemotherapy and poor prognosis with short survival in cancer patients. Anorexia is a common characteristic of cancer cachexia and is a major factor behind progressive weight loss in cancer. However, the mechanisms ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/6178
reverse gave a hit
Granted Minimalinvasiva kirurgiska teknikers användande för behandling av och studier på patienter med sjuklig övervikt
Torsten Olbers, Kirurgen, SU/S, GLS-6400
1:3 Postdoc stipendium utlandsvistelse GLS, Göteborgs läkaresällskap
Den epidemiska utbredningen av fetma är idag en av de absolut största utmaningarna för den framtida hälso- och sjukvården. Vi har begränsad kunskap om mekanismerna som reglerar födointaget. Operation (särskilt med Roux-en-Y gastric bypass=RYGBP) är per idag den enda behandling där man dokumenterat bestående viktreduktion. Viktnedgången efter operation leder till dokumenterade ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/6400
reverse gave a hit
Granted and completed Genetisk variation i cryopyringenen (CIAS1) som predisponerande faktor för autoimmunitet
Peter Söderkvist, Cellbiologen, IKE, FORSS-6622
Startbidrag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Genetisk variation i cryopyringenen (CIAS1) som predisponerande faktor för autoimmunitet. Det inflammatoriska svaret är en balans mellan en stimulering av pro-inflammatoriska och anti-inflammatoriska mediatorer som är nödvändigt för att initiera, underhålla och slutligen avsluta den inflammatoriska reaktionen. Under de senaste åren har olika genmutationer som påverkar balansen mellan ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/6622
reverse gave a hit
Rejected Kliniska studier av inflammatoriska markörer hos patienter med prostatacancer samt utveckling av en potentiell ny behandling
Vincent Collins, SU/Göteborgs Universitet, Dept. of Rheumatology and Inflammation Research, VGFOUREG-8557
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Prostatacancer (PCa) är en av de vanligaste cancerformerna bland män och ett stort hälsoproblem i den industrialiserade världen. Bara i Sverige diagnostiserades 10000 män med PCa under 2004 och runt 2500 dödsfall/år kan tillskrivas sjukdomen. Denna höga siffra har varit tämligen konstant de senaste 30 åren, trots förbättringar vad gäller både diagnos och behandling. Förhöjda ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/8557
reverse gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search?search=uct%3A1490%E2%88%A8der=id%20reverse&page=-1%E2%8A%82mit=1