Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 12 hits in 0.15 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Samordnad vårdplanering inom öppenvården för patienter oberoende av diagnos
– specialistsjuksköterskans perspektiv

Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-191741
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Samordnad vårdplanering är belyst ur patientens perspektiv i flera studier (Söderlund, 1998; Efraimsson, 2005; Thomé, Dykes & Rahm Hallberg, 2003; Shepperd et al., 2009; McKeown, 2007; Hedberg, Cederborg & Johansson, 2007; Griffith, Brosnan, Lacey, Keeling & Wilkinsson, 2004: & Asplund et al., 2000). Även sjuksköterskeperspektivet inom slutenvården är studerat (Dunnion & Kelly, 2005). ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/191741
user:43901 gave a hit
Granted and completed Samordnad vårdplanering inom öppen vård för patienter oberoende av diagnos
- specialistsjuksköterskans perspektiv

Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-225241
Presentationsstöd, FoU-rådet Fyrbodal
Bakgrund Distriktssköterskor och psykiatrisjuksköterskor som genomför bedömningar av patienter upplever frustration över att identifiera patienternas behov och problem samt inte ha resurser att vidta åtgärder för att förbättra deras dagliga liv och livskvalitet. När en patients omvårdnadsbehov har identifierats ska initiativ till vårdplanering tas av den öppna vården, för att på ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/225241
user:43901 gave a hit
Rejected Hembesök i öppen vård för patienter med omfattande vårdbehov: ekonomi, ledarskap och organisation.
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-263651
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Denna studie är en fortsättning på ett pågående samverkansprojekt mellan psykiatrisk öppenvård och primärvården Fyrbodal som syftar till att utveckla en gemensam kunskapsplattform, mellan företrädare för berörda verksamheter. Plattformen avser att utveckla omvårdnadsarbetet för patienter med omfattande och komplexa omvårdnadsbehov som lever i eget boende. Projektet har ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/263651
user:43901 gave a hit
Granted and completed Vårdchefers uppfattningar om samordnad vårdplanering i primärvården för multisjuka patienter med komplexa vårdbehov.
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-347381
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Denna studie utgår från antagandet att onödiga sjukhusvistelser kan undvikas om primärvården initierar och samordnar vårdplanering för personer med multisjuklighet och komplexa vårdbehov. Det kan vara svårt att genomföra en medicinsk bedömning och identifiera vårdbehov hos patienter med multisjuklighet genom telefonkontakt eller besök på en vårdcentral. I dessa fall underlättas ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/347381
user:43901 gave a hit
Granted and completed Samordnad vårdplanering i primärvård - omfattning, erfarenhet, organisation och ekonomi
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-396141
Doktorandstöd, FoU-rådet Fyrbodal
I detta avhandlingsprojekt studeras primärvårdens ansvar och roll vid samordnad vårdplanering. Trots att samordnad vårdplanering är väl beforskat i sluten vård saknas kunskaper om dess motsvarighet i öppen vård. Syftet är att undersöka olika dimensioner av samordnad vårdplanering i primärvård för sköra patienter med komplexa vårdbehov. De fyra delstudierna i avhandlingen kommer ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/396141
user:43901 gave a hit
Granted and completed Samordnad vårdplanering för sköra äldre patienter inom primärvården - vårdcentralschefers perspektiv
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-424281
Projektmedel, FoU-rådet Fyrbodal
Studien är ett delprojekt i ett doktorandarbete med fokus på hur samordnad vårdplanering tillämpas i primärvården. En pilotstudie om samordnad vårdplanering bland vårdcentralschefer visar att innebörden av begreppet är okänt. De preliminära resultateten indikerar att det saknas centrala direktiv och strukturerade modeller för denna form av vårdplanering i primärvården. I den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/424281
user:43901 gave a hit
Granted and completed Vårdcentralchefers uppfattningar om samordnad vårdplanering i primärvården för multisjuka patienter med komplexa vårdbehov
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-530761
Presentationsstöd, FoU-rådet Fyrbodal
Studien ingår som en del i ett avhandlingsarbete som avser att undersöka samordnad vårdplanering i primärvården. Studien utgår från antagandet att onödiga sjukhusvistelser kan undvikas om primärvården initierar och samordnar vårdplanering för personer med multisjuklighet och komplexa vårdbehov. Syftet med studien är att beskriva vårdcentralchefers uppfattning om samordnad ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/530761
user:43901 gave a hit
Granted, recipient of funds reported A national study on collaboration in care planning for patients with complex needs.
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGFOUFBD-869401
Presentationsstöd, FoU-rådet Fyrbodal
Abstract Introduction The purpose of this study was to investigate inter-organisational collaboration on care planning for patients with complex care needs. Internationally, and in Sweden where the data for this study was collected, difficulties in care planning and transition of patients between the main healthcare providers, hospitals, municipal care and primary care are well known. Method A ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/869401
user:43901 gave a hit
Completed Samordnad vårdplanering inom öppenvården för patienter oberoende av diagnos
– specialistsjuksköterskans perspektiv

Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, 83371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Distriktssköterskor och psykiatrisjuksköterskor som genomför bedömningar av patienter upplever frustration över att identifiera patienternas behov och problem och inte ha resurser att vidta åtgärder för att förbättra deras dagliga liv och livskvalitet. Syftet med studien är att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av samordnad vårdplanering i öppen vård. Studien utgick ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/83371
user:43901 gave a hit
Completed Vårdchefers uppfattningar om samordnad vårdplanering i primärvården för multisjuka patienter med komplexa vårdbehov.
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, 128961
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Denna studie utgår från antagandet att onödiga sjukhusvistelser kan undvikas om primärvården initierar och samordnar vårdplanering för personer med multisjuklighet och komplexa vårdbehov. Det kan vara svårt att genomföra en medicinsk bedömning och identifiera vårdbehov hos patienter med multisjuklighet genom telefonkontakt eller besök på en vårdcentral. I dessa fall underlättas ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/128961
user:43901 gave a hit
Completed Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov – ett mellanorganisatoriskt triangeldrama
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, 137891
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det finns en känd oförmåga hos hälso- och sjukvårdens vårdgivare att samverka för patienter med komplexa vårdbehov. Avhandlingen förklarar den skillnad som finns hos sjukhus, kommun och primärvård i uppfattningen om tillgänglighet, tjänstvillighet, pålitlighet och samverkan till egen och varandras verksamheter. Tillståndet som råder liknas vid en organisatorisk hybris. ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/137891
user:43901 gave a hit
Completed Forskningsstudie om mellanorganisatorisk samverkan vid vård av patienter med komplexa vårdbehov - en nationell jämförelse
Lena G Larsson, Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, 227451
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa vårdbehov är en svårlöst uppgift för hälso- och sjukvårdens aktörer. Studier visar att samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård behöver förbättras. Inte minst kräver denna form av samverkan överenskommelser mellan huvudmän och berörda organisationer centralt, regionalt och lokalt men också att ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227451
user:43901 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search?search=user%3A43901&page=-1