User account for Mikael Åberg

Mikael Åberg, Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Mikael Åberg
profession:
Fou-Koordinator
email:

Work

department:
FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
workplace:
Regionens hus i Skövde, Stationsgatan 3
phone number:
0500 - 478594
city:
541 80 Skövde
country:
Sverige

Qualified assistance

Statistician

target group and cost:
Personal inom Primärvård
Folkhälsovetenskap
LinkedIn

Priset är en förhandlingsfråga är kopplat till omfattningen.
orientation/description:

Utdata från register, patientjournalsystem är min nisch och för mig handlar det om att leverera datalösningar för olika ändamål, det kan exempelvis vara för kvalitetsutvecklingsprojekt eller forskning.

Jag har också arbetat med olycksfallsdata och skadeepidemiologi.

Article - Peer reviewed scientific (1)

  1. Melander A, Folino-Gallo P, Walley T, Schwabe U, Groop PH, Klaukka T, Vallano A, Laporte JR, Gallego MR, Schiappa M, Røder M, Kampmann JP, de Swaef A, Aberg M, Månsson NO, Lindblad U.
    Diabetologia 2006:49(9):2024-9.
    Web of Science® citations 21

Other publications

Examensarbete i Hälsoekonomi: Medical Practice variations in Treatment of Diabetes Mellitus: Health Economic Estimations Based on Data From Skaraborg. Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap (2005).

Bo J A Haglund & Mikael Åberg: ITPHS – ett webbprojekt vid Institutionen för Folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet, rapport 1999:23. ISSN 1403-7696.

Mikael Åberg: Intranätprojektet - primärvården Skaraborg. 2001-2003. Primärvården Skaraborg, FoU-enheten i Skövde, 2003.

Åberg, M Hälsa och levnadsförhållande bland skolelever i Tibro 1993. årskurs 5, 7 och 9. Utvecklingsenheten i Tibro, 1994.

Åberg, M Socioekonomiska förhållanden, hälsa och sjuklighet. Tibro 1993. Utvecklingsenheten i Tibro, 1994.

Lars Berg & Mikael Åberg: Delredovisning - PrimNet BBS, en elektronisk anslagstavla och databas för primärvården (ett projekt med finansiellt stöd från Socialstyrelsen PTP-enhet.). Utvecklingsenheten i Tibro, november 1995.
(Sammanfattning av projektet finns på Socialstyrelsens hemsida, http://www.sos.se/sos/publ/medblad/mb9718.htm - Fortsatt utveckling):Lars Berg och Mikael Åberg: Projektredovisning: Interaktiv bearbetning - en metod att göra jämförelser av enkäter i primärvården, Utvecklingsenheten i Tibro, november 1995.

Projektredovisning: Rapport om BBS-användning som ett informationsredskap för primärvården. (ett projekt med finansiellt stöd från Socialstyrelsen PTP-enhet.) av Lars Berg & Mikael Åberg, Utvecklingsenheten i Tibro, 1996.

Hur man använder Klientprogrammet för Interaktiv bearbetning av SFAM's Besöksenkät, av Mikael Åberg & Lars Berg, Utvecklingsenheten i Tibro, 1996.

Åberg M. & Lindström Å Skolenkäten för Centralskolan i Tidaholm, Skaraborgsinstitutet, Skövde. 1992

Ekeroth, R & Åberg, M Levnadsförhållanden, hälsa och sjuklighet - Skövde kommun 1993. Landstinget Skaraborg, Folkhälsoenheten, rapport 37. 1995.

Åberg, M Tobaksarbetet i landstingen 1992 - förteckning över landstingens verksamheter och kontaktpersoner inom tobaksområdet. LUFT & Tobaksenheten. landstinget Skaraborg. Skövde. 1992 ISSN 0284-4281.

Åberg, M Tobaksvanor bland hälso- och sjukvårdspersonal i Örebro läns landsting. Socialmedicinska avdelningen, ÖLL, 1990.

Johansson, M. & Åberg, M Inventering av tobaksarbetet i Örebro läns landsting, 1990. Socialmedicinska avdelningen, ÖLL, 1990.

Åberg, M & Johansson, M Kvinnors rökning i samband med graviditet - en studie av rökvanor bland hälso- och sjukvårdspersonal i Örebro läns landsting, socialmedicinska avdelningen, ÖLL, 1990.

Åberg, M Tobaksarbete och attityder till tobak bland skolhälsovårdspersonal i Örebro län. Samhällsmedicinska enheten/Avdelningen för folkhälsoarbete, ÖLL, 1991.

Johansson, M. & Åberg, M Programarbetet med tobak - verksamhetsåret 1990. Samhällsmedicinska enheten/Avdelningen för folkhälsoarbete, ÖLL. 1991.

Johansson, M. & Åberg, M Tobaksvanor och attityder till tobak bland anställda vid Försäkringskassan i Örebro län 1991 - Delrapport 1. Samhällsmedicinska enheten, landstinget Örebro. 1992

Fahlström G, Åberg M Lokalt inflytande över primärvården. Delrapport med anledning av regeringens uppdrag till Socialstyrelsen. ( dnr 5102-28/86)

Education (free text)

Magisterexamen i Hälsoekonomi, Karolinska Institutet, 2005.

International Summer School on Quality Improvement in General Practice, Universitet i Maastricht, Holland, 1997.

Short Course on Injury Epidemiologi and Prevention, Monash University, Melbourne, Australien, 1996.

Epidemiologi- och Biostatistik 5 poäng, Karolinska Institutet, 1995.

Introduktionskurs i Folkhälsovetenskap 5 poäng, Karolinska Institutet, 1993.

Fil.kandexamen, Universitet i Örebro, 1986.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Innehar en tjänst Projektledare/IT

100% 1993

Föreläser och handleder på Närhälsan FoU-centrum Skaraborgs årliga kurs i Grundläggande FoU-metodik i Excel och SPSS.

Internatinell projekterfarenhet
Medlem i utvecklarteam för "EUropean Best Information through Regional Outcomes in Diabetes" (E.U.B.I.R.O.D). Deltog i EU-projekt för utvecklande av europesik databas för diabetes. Projekttiden var mellan 2009 t.o.m. 2012.

tidigare arbetsuppgifter
1998-2001
Projektledare för uppbyggnad av webbplats, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.Arbetsuppgifterna som projektledare innefattade följande:
- genomföra en förstudie över de verksamhetsområden som fanns vid institutionen. Exempelvis ingick att genomföra intervjuer och samla in information om institutionens 25 forskargrupper och deras verksamhet.
- föreslå tekniska lösningar och ansvara för att de genomfördes.
- organisera och genomföra ett webbredaktörssystem bland institutionens fem avdelningar.
- utveckla interaktiva webbapplikationer från verksamhetens behov
- systemadministration

- vara resursperson för institutionens ledning, avdelningar, forskare och administration.
- utbildningsuppdrag kring Internet
- datautbildningar av mastersstudenter i statistik och epidemiologiprogrammet EpiInfo.

1993-2001.
Projektledare/samhällsvetare vid en lokal utvecklingsenhet vid Vårdcentralen i Tibro.
Verksamheten vid Utvecklingsenheten i Tibro var inriktad på projekt- och utvecklingsarbete inom primärvård och det samhällsmedicinska/folkhälsovetenskapliga området. Tonvikt på medicinsk informatik och IT-tillämpningar.

1992 - 1993
utredningssekretare vid Skaraborgs Institutet, landstinget Skaraborg
Min huvudsakliga arbetsuppgift här var genomföra en kommunprofils utredning av hälsotillståndet bland befolkningen för Skövde Kommun. Utredningen blev grunden till en lokal folkhälsoplan för kommunen.

1992 – 1992
projektledare för uppbyggnad av nätverket LUFT (landstingens utvecklingsarbete för tobaksprevention).
Bildades gemensamt av Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och landstingens samhällsmedicinska enheter. Mina arbetsuppgifter bestod i samordna det tobaksförebyggande arbetet runt om i landet inom hälso- och sjukvården. Jag genomförde en nationell inventering av pågående tobakspreventivt arbete inom alla landsting avseende politiska beslut kring tobaksbruk, avsatta resurser, m.m. Inventeringen finns som rapport (ISSN 0284-4281).

1989-1992
utredningssekretare vid samhällsmedicinska enheten, landstinget Örebro
Arbetsuppgifterna bestod i att genomföra en undersökning av landstingspersonalens tobaksvanor. Arbetade huvudsakligen med att genomföra folkhälsovetenskapliga utredningar med mycket statistiskt, analytiskt arbete.

1988-1989
forskningssekreterare, landstinget Örebro.
Arbetsuppgifterna bestod i att verkställa landstingets forskningskommittés beslut för utdelning av forskningsanslag och forskningsstipendier. Arbetsuppgifter:
- Administrativt ansvara för landstingets forskarutbildningskurser.
- Ansvara för ekonomi och medelsförvaltning i samband med forskning samt ge service till landstingets doktorander.
- Utarbetade en databas för forskningsverksamheten vid landstinget.

1987-1988
utredningssekretare Socialstyrelsen
Tjänsten var stationerad vid dåvarande Samhällsmedicinska enheten tillhörande landstinget Örebro, med medel från Socialstyrelsen. Arbetsuppgifterna bestod i att genomföra en studie kring s.k. lokalt inflytande i primärvården. Studien genomfördes vid 6 kommuner i Sverige där sådan verksamhet bedrevs i projektform.

1987-1987 byråsekreterare vid Högskolan i Örebro (Örebro Universitet)
Arbetade i ett näringslivspolitiskt projekt ”Utvärdering av Bergslagsprojektet”. Arbetsuppgifterna bestod i att genomföra intervjuer bland företag i Bergslagen samt att sammanställa insamlad information.

Medverkan vid följande konferenser:

internationella

WONCA 1998 – World Conference for Family Doctors. World Conference 14-18 juni, 1998, Dublin.
Berg L, Åberg M. Interactive processing and audit of patient's view questionnaire. The 3rd European Congress on Family Medicine/General Practice, WONCA in Stockholm June 30-July 4, 1996. Stockholm: WONCA, 1996.
(Kommentar: Presentation av ett projektet som syftade till att genomför interaktiva, automatiska jämförelser, s.k. referensdata mellan en klient och en server. Jämförelserna kunde baseras på exempelvis standardiserade enkätformulär. Svarade på frågan: ”Hur förhåller sig min enhet, i relation till andra enheter som finns i databasen?”

Åberg M, Berg L. PrimNet - an electronic meeting point in Primary Health Care. The 3rd European Congress on Family Medicine/General Practice, WONCA in Stockholm June 30-July 4, 1996. Stockholm: WONCA, 1996.
(Kommentar: Presentation av projekt syftade till att bygga upp en s.k. Community för verksamma inom Primärvården. Hämta datafiler, diskussionsinlägg m.m.)

Åberg M, Berg L. Geographical mapping of the place of injury. In: Book of abstracts for the The 3rd European Congress on Family Medicine/General Practice, WONCA in Stockholm June 30-July 4, 1996. Stockholm: WONCA, 1996: 77.
(Kommentar: Presentation av projekt som syftade till att använda Geografiska Informationssystem (GIS), “digitala kartor”, länkade till data för skadeplats som hämtades från ett olycksfalls skaderegister inom ett tätbebyggt område).

2:nd Nordic Health Promotion Research Conference, Karolinska Institutet, 9-11 September, 1998.
Haglund Bo JA, Åberg Mikael, Berg Lars: ORGANIZING HEALTH PROMOTION RESEARCH CONFERENCES WITH IT-SUPPORT – A NEW WAY OF PARTICIPANTS INVOLVEMENT. Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine. Stockholm, 1998.
(Kommentar: Presentation av projekt som syftade till utveckla ett system och metod för interaktiv anmälning till exempelvis en konferens. Systemet användes som anmälningssytem till en Nordisk konferens i Folkhälsovetenskap, 1998.)
The Sixth International Conference Safe Communities (SAFE COM6) Johannesburg, Sydafrika, 15-19 Oktober 1997.

Åberg, M. Berg, L. Moosman, J. A COMPUTERIZED TOOL FOR INJURY PRESENTATION AND ANALYSIS FOR USE IN A SAFE COMMUNITY. The Sixth International Conference Safe Communities (SAFE COM6) Johannesburg, Sydafrika, 15-19 oktober 1997.
(Kommentar: Presentation av projektet som var resultatet av framtagande av en klient, kallad ”Olyx”, utvecklad i MS Excel och EpiInfo för att på ett enkelt sätt ta fram statistik från en skadedatabas dit samtliga hälso- och sjukvårds fall registrerades. Redovisning kunde ske på kommunnivå, efter NOMESCO klassificering m.m. Programmet användes ett tag av bl.a Skövde Kommun, Konsumentverket)
Third International Conference on Injury Prevention and Control, Melbourne, 18-22 February 1996. Australien.

Åberg M, Moosman J, Berg L. Epixl - A COMPUTERIZED TOOL FOR ANALYSING OUTPATIENT INJURIES REGISTRATED ACCORDED TO THE NOMESCO CLASSIFICATION. In: Book of abstracts. Abstracts of papers presented at the Third International Conference on Injury Prevention and Control, Melbourne, 18-22 February 1996. Melbourne, Australia: Australian Institute of Health & Welfare, National Injury Surveillance Unit, 1996:68.

Åberg M, Berg L. HOW TO GET ACCESS TO COSTRONG[]ORDINATES FOR THE PLACE OF INJURY OCCURRENCE FOR ANALYSIS IN GEOGRAPHICAL INFORMATION. In: Book of abstracts. Abstracts of papers presented at the Third International Conference on Injury Prevention and Control, Melbourne, 18-22 February 1996. Melbourne, Australia: Australian Institute of Health & Welfare, National Injury Surveillance Unit, 1996:68.

nationella

Mikael Åberg, Samhällsmedicinskt forum Göteborg, konferensföredrag om uppbyggnad av databasen och konferenssystemet Prevnet (numer Primnet) vid Utvecklingsenheten i Tibro. 1994.

Åberg M, Berg L. Att få tillgång till koordinater för analys av skadeplats med hjälp av GIS - en metodstudie. I: Sammanfattningar av föredrag och posters vid Femte nationella Skadeförebyggande konferensen, Östersund 17-18 april 1996. Östersund: Jämtlands läns landsting, Folkhälsoinstitutet, Nationella skadeprogrammet samt Karolinska Institutet, Institutionen för socialmedicin och internationell hälsa, 1996: 44.

Berg L, Åberg M, Moosman J. Ett datorbaserat verktyg för analys av olycksfallsdata enligt Nomesco klassifikationen. I: Sammanfattningar av föredrag och posters vid Femte nationella Skadeförebyggande konferensen, Östersund 17-18 april 1996. Östersund: Jämtlands läns landsting, Folkhälsoinstitutet, Nationella skadeprogrammet samt Karolinska Institutet, Institutionen för socialmedicin och internationell hälsa, 1996: 79.

datakunskaper
Har arbetat med och har kunskaper om följande datorprogram och datasystem.
esMaker
EpiServer
OneNote
Skype for Business
SQL server
Microsoft Office
Statiskprogrammet STATA och STATA TRANSFER
SAS
Statistikprogrammet SPSS
EpiInfo version 6
Referensprogrammet EndNote
Kunskaper i programmering (Visual Basic)

Units that user is associated with

Additional information

Klicka här för min LinkedIn profil
Information is reliable | updated 2019-03-01 by Mikael Åberg |

User account for Mikael Åberg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/4390?notebooktab=cv