Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

 

Välkommen till Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Medel till regionala samarbetsprojekt, hälsopromotion tandvård och forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa. Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Kontakta Birgitta Bryngelsson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

Innan du påbörjar din ansökan....

I menyn till vänster hittar du information om ansökningsförfarande och granskningsprocess. Där finns också en hjälpguide med praktiska råd när du gör din ansökan.

För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.


Regionala FoU-medel

Regionala samarbetsprojekt -  för vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter

Grundläggande krav för bidragen är att det finns ett vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter och att det tydligt redovisas i ansökan och i uppgifter om huvudsökande och medsökande. Vilka samarbeten som uppfyller kravet framgår i villkoren för bidragen.

Ny ansökningsperiod planeras under 2019.

Länk till villkor för bidragen.

Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Den treåriga satsningen på forskning avseende patientsäkerhet är avslutad. Det går fortfarande att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.

Ny ansökningsperiod planeras under 2019.

Länk till villkor för bidragen


Hälsopromotion tandvård

Ansökningsperioden pågår från 15 april till och med 15 maj 2019.

Länk till villkor för bidragen.


Forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa

Ansökningsperioden pågår från 1 september till och med 3 oktober 2018.

Länk till villkor för bidragen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Beviljade anslag Regionala FoU-bidrag, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel, antingen via att söka på inriktning eller genom att enbart välja årtal/period. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning år 2010 genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Söka fram ansökningar med hjälp av diarienummer

Om du känner till ansökans nummer kan du ta fram den via följande länk: http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search

I sökrutan skriver du: id:siffrorna i diarienumret, till exempel "id:5059"

Projekt som har beviljats anslag

Via länken nedan hittar du information om projekt som fått medel senaste ansökningsomgång.

Beviljade 2019

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Slutversion av årsredovisning 2017 med data från FoU i VGR

Genomgång och uppdatering av projektbeskrivningar och uppgifter i CV:n bidrog till att fler publikationer och pågående projekt kunde identifieras och registreras i projektdatabasen. Det finala resultatet visade att det fanns cirka 1 600 projekt som var pågående hela året och att det publicerades 2 500 vetenskapliga artiklar med medarbetare från Västra Götalandsregionen i författarlistan.

Till dig som är Projektledare

För dig som beviljats regionala FoU-medel till ett projekt är det obligatoriskt att registrera arbetet i projektdatabasen FoU i VGR. Du är också välkommen att lägga in information om projekt som inte fått ekonomiskt stöd av oss.

Information ur projektdatabasen presenteras för personal, politiker och våra patienter. Vi vill att alla projekt som stöds från Västra Götalandsregionen är med. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!

Är du projektledare och ska uppdatera projektbeskrivningar som du har registrerat hittar du dessa via knappen "Prjoektdatabas" upptill på sidan när du är inloggad. Klicka sedan på rubriken "Mina projekt" 

Nyligen uppstartat forskningsarbete i Västra Götalandsregionen:

Klicka här för att se pågående projekt Västra Götalandsregionen

Villkor för bidragen

Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen

I villkoren hittar du information om bidragens ändamål, vilka som är behöriga att söka, hur bidragen får användas och övriga förutsättning för att en ansökan ska kunna bli godkänd.

Hälsopromotion tandvård

Bidragen riktar sig till forskning om och utveckling av förbyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete. Bidragen kan sökas av anställda inom såväl offentlig som privat verksamhet i Västra Götaland.
Villkor för bidrag till forskning om hälsopromotion tandvård

Regionala samarbetsprojekt

Ett grundläggande krav är att du ska ha ett vetenskapligt samarbete i projektet med en eller flera medsökande på andra vårdenheter/arbetsställen inom Västra Götalandsregionen. Det totala anslaget som fördelas vid varje ansökningstillfälle är cirka 25 miljoner kronor.
Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt patientnära klinisk forskning

Patientsäkerhet

Bidrag avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering. Patientsäkerhet definieras här som skydd mot vårdskador. Från och med hösten 2016 kan fortsatta medel sökas till projekt som har beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen.
Villkor för bidrag till forskning inom patientsäkerhetsområdet

Möjliga FoU-medel att söka från Habilitering & Hälsa, samt villkor för beviljande

Ansökningar om årliga medel söks på hösten och gäller kommande budgetår. FoU-medel avser nedsättning av tjänst och betalas ut i form av motsvarande lön. Inkomna ansökningar granskas, bedöms och beviljas av FoUs refernsgrupp, eventuellt med bistånd av externa bedömare. Ansökningar värderas utifrån projektets samarbetsrelationer, relevans/nytta för patientnära klinisk forskning, bakgrund och frågeställningar, studiens originalitet, metod (design, urval/representativitet, databearbetning/analys), sökandes och medsökandes kompetens samt kostnadsredovisning. Vid frågor gällande ansökan om FoU-medel från Habilitering & Hälsa kontakta Marika Jonsson,

Villkor och möjliga FoU-medel att söka för bidrag från Habilitering & Hälsa

Hur du söker medel

Här hittar du bland annat information om ansökningstider, ansökningsprocess och rutiner för utbetalning av beviljade medel.

Hälsopromotion Tandvård

Regionala samarbetsprojekt och forskning inom patientsäkerhetsområdet

Hur ansökningarna granskas och beslutas

Regionala samarbetsprojekt och medel till forskning kring patientsäkerhet

Stegen i granskningsprocessen

1. Formalia

Anställning, ev. handledarkompetens, medsökande, samarbete kontrolleras.

2. Individuell granskning och konkurrensbedömning

Granskningen sker såväl individuellt som i granskningsgrupper (konkurrensbedömning).

Under granskningsprocessen kommer ansökningarna att falla ut i tre grupper:

Förslag till fördelning läggs så att de högst värderade projekten får högre tilldelning än de lägre värderade. Tilldelningen styrs så att totalsumman ryms inom budgetram.

Det slutgiltiga formella beslutet om tilldelning fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation från hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Vilka bedömer ansökningarna

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté som består av 20 ledamöter. Samtliga är disputerade, 12 är professorer och 5 docenter. Fyra utses av Sahlgrenska Akademin och övriga av Västra Götalandsregionen. Ledamöterna ska tillsammans representera ett brett kliniskt kunnande, bred kunskap om forskningsmetoder och en geografisk spridning. Vid behov kan extern expertis anlitas. Kommittén förnyas successivt genom att ledamöter lämnar och nya utses. Även könsfördelningen i kommittén beaktas i samband med detta.

Kommitténs sammansättning 2018:

Ordförande: Jarl Torgerson, Överläkare, Docent, internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elinor Ben-Menachem, Överläkare, Professor, neurologi, Sahlgrenska Akademin
Marie Berg, Universitetssjukhusöverbarnmorska, Professor, vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin
Tomas Bergström, Läkare, Professor, mikrobiologi/virologi, Sahlgrenska Akademin
Robert Eggertsen, Distriktsläkare, Professor, allmänmedicin,internmedicin, Primärvård Södra Bohuslän
Olov Ekwall, Överläkare, Professor, Barnmedicin, SU/Östra
Anna Elander, Läkare/verksamhetschef, Professor, plastikkirurgi, Sahlgrenska Akademin
Claudia Fahlke, Psykolog, Professor, Psykiatri SU
Magnus Hakeberg, Övertandläkare, Professor, odontologi, Folktandvården Västra Götalandsregionen
Leif Johansson, Överläkare, Medicine doktor, öron-näs-halssjukvård, Skaraborgs sjukhus
Peter Johansson,Överläkare, Medicine doktor,  internmedicin, hematologi, NU-sjukvården o SU/Sahlgrenska
Jüri Kartus, Överläkare, Professor, ortopedi, NU-sjukvården
Barbro Linderholm, Universitetsöverläkare, Docent, onkologi, SU/Sahlgrenska
Björn Lindkvist, Överläkare/sektionschef, Docent, gastroenterologi, SU/Sahlgrenska
Åsa Mellgren, Överläkare, Medicine doktor, infektionsmedicin, Södra Älvsborgs sjukhus
Ulf-Henrik Mellqvist, Överläkare, Docent, internmedicin, hematologi, Södra Älvsborgs sjukhus o SU/Sahlgrenska
Olle Nelzén, Överläkare, Docent, kärlkirurgi, Skaraborgs sjukhus
Sigvard Olofsson, Naturvetare, Professor, klinisk mikrobiologi, SU/Sahlgrenska
Elmir Omerovic, Överläkare, Professor, kardiologi, SU/Sahlgrenska
Ninni Sernert, Forskningsledare, Professor, fysioterapi/ortopedi, NU-sjukvården
Helle Wijk, Sjuksköterska, Docent, vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin

Bedömningskriterier Regionala samarbetsprojekt

Ny ansökan

Kriterierna för nya projekt är både sådana som är knutna till de regionala villkoren för bidragen och till vetenskapliga krav.

Ansökningar om fortsatta medel

Kraven för forskningskvalitet anses bedömda och godkända i ursprunglig ansökan. Ansökan bedöms främst avseende hur projektet följer sin plan (bidragsförbrukning, forsknings- och samarbetsprocess).

I de bedömningsnycklar som används finns värderingsskalor och en kort beskrivning av respektive kriterium. Kommittén ser över och redigerar dessa vid behov.
Länk till bedömningsnycklar - regionala samarbetsprojekt

Bedömningskriterier forskning inom patientsäkerhetsområdet

De vetenskapliga kriterierna är desamma som för Regionala Samarbetsprojekt ovan och samarbetskravet har ersätts av en bedöming av patientsäkerhetsperspektivet i projektet.  Från och med hösten 2016 är det endast möjligt att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.
Länk till bedömningsnycklar - forskning patientsäkerhet

nyheter
sista ansökningsdag


Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion