Granskning och beslut

Hur ansökningarna granskas och beslutas

Regionala samarbetsprojekt och medel till forskning kring patientsäkerhet

Stegen i granskningsprocessen

1. Formalia

Anställning, ev. handledarkompetens, medsökande, samarbete kontrolleras.

2. Individuell granskning och konkurrensbedömning

Granskningen sker såväl individuellt som i granskningsgrupper (konkurrensbedömning).

Under granskningsprocessen kommer ansökningarna att falla ut i tre grupper:

Förslag till fördelning läggs så att de högst värderade projekten får högre tilldelning än de lägre värderade. Tilldelningen styrs så att totalsumman ryms inom budgetram.

Det slutgiltiga formella beslutet om tilldelning fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation från hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Vilka bedömer ansökningarna

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté som består av 20 ledamöter. Samtliga är disputerade, 12 är professorer och 5 docenter. Fyra utses av Sahlgrenska Akademin och övriga av Västra Götalandsregionen. Ledamöterna ska tillsammans representera ett brett kliniskt kunnande, bred kunskap om forskningsmetoder och en geografisk spridning. Vid behov kan extern expertis anlitas. Kommittén förnyas successivt genom att ledamöter lämnar och nya utses. Även könsfördelningen i kommittén beaktas i samband med detta.

Kommitténs sammansättning 2017:

Ordförande: Jarl Torgerson, Överläkare, Docent, internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elinor Ben-Menachem, Överläkare, Professor, neurologi, Sahlgrenska Akademin
Marie Berg, Universitetssjukhusöverbarnmorska, Professor, vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin
Tomas Bergström, Läkare, Professor, mikrobiologi/virologi, Sahlgrenska Akademin
Robert Eggertsen, Distriktsläkare, Professor, allmänmedicin,internmedicin, Primärvård Södra Bohuslän
Olov Ekwall, Överläkare, Professor, Barnmedicin, SU/Östra
Anna Elander, Läkare/verksamhetschef, Professor, plastikkirurgi, Sahlgrenska Akademin
Claudia Fahlke, Psykolog, Professor, Psykiatri SU
Magnus Hakeberg, Övertandläkare, Professor, odontologi, Folktandvården Västra Götalandsregionen
Leif Johansson, Överläkare, Medicine doktor, öron-näs-halssjukvård, Skaraborgs sjukhus
Peter Johansson,Överläkare, Medicine doktor,  internmedicin, hematologi, NU-sjukvården o SU/Sahlgrenska
Jüri Kartus, Överläkare, Professor, ortopedi, NU-sjukvården
Barbro Linderholm, Universitetsöverläkare, Docent, onkologi, SU/Sahlgrenska
Björn Lindkvist, Överläkare/sektionschef, Docent, gastroenterologi, SU/Sahlgrenska
Åsa Mellgren, Överläkare, Medicine doktor, infektionsmedicin, Södra Älvsborgs sjukhus
Ulf-Henrik Mellqvist, Överläkare, Docent, internmedicin, hematologi, Södra Älvsborgs sjukhus o SU/Sahlgrenska
Olle Nelzén, Överläkare, Docent, kärlkirurgi, Skaraborgs sjukhus
Sigvard Olofsson, Naturvetare, Professor, klinisk mikrobiologi, SU/Sahlgrenska
Elmir Omerovic, Överläkare, Professor, kardiologi, SU/Sahlgrenska
Ninni Sernert, Forskningsledare, Professor, fysioterapi/ortopedi, NU-sjukvården
Helle Wijk, Sjuksköterska, Docent, vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin

Bedömningskriterier Regionala samarbetsprojekt

Ny ansökan

Kriterierna för nya projekt är både sådana som är knutna till de regionala villkoren för bidragen och till vetenskapliga krav.

Ansökningar om fortsatta medel

Kraven för forskningskvalitet anses bedömda och godkända i ursprunglig ansökan. Ansökan bedöms främst avseende hur projektet följer sin plan (bidragsförbrukning, forsknings- och samarbetsprocess).

I de bedömningsnycklar som används finns värderingsskalor och en kort beskrivning av respektive kriterium. Kommittén ser över och redigerar dessa vid behov.
Länk till bedömningsnycklar - regionala samarbetsprojekt

Bedömningskriterier forskning inom patientsäkerhetsområdet

De vetenskapliga kriterierna är desamma som för Regionala Samarbetsprojekt ovan och samarbetskravet har ersätts av en bedöming av patientsäkerhetsperspektivet i projektet.  Från och med hösten 2016 är det endast möjligt att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.
Länk till bedömningsnycklar - forskning patientsäkerhet

PublishedDocument information: Granskning och beslut | Last modified: 2018-01-31 by Birgitta Bryngelsson

Granskning och beslut, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/_%22Granskning_och_beslut_%22