Villkor för Projektbidrag Hälsopromotion i Västra Götaland - för studier om hälsofrämjande arbete för en förbättrad mun- och tandhälsa

Villkor för Projektbidrag Hälsopromotion i Västra Götaland - för studier om hälsofrämjande arbete för en förbättrad mun- och tandhälsa

Bidragsperiod 2019-2020

Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för forskning om och utveckling av förebyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete som är anpassade till individer och familjer i områden med svag socioekonomi och livssituation hos individ och grupp. Bidrag kan även sökas för epidemiologisk forskning med ett hälsofrämjande perspektiv och för forskning för att öka kunskapen kring migration och tandhälsa. Forskning och utveckling kring hälsofrämjande arbete innebär att det huvudsakliga syftet är att studera hur perspektivet kan förskjutas från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande). I promotionsinriktat arbete är syftet att stödja och underlätta för individer att själv ta ett större ansvar för sin egen situation, vård och behandling (så kallad empowerment). Kunskapsluckor finns kring hur hälsopromotionsprogram kan planeras, genomföras och utvärderas inom tandvården, och nya metoder kan utvecklas för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg. Projektet ska innehålla en interventionsdel eller lägga en grund för en senare intervention med promotionsinriktning. Den tänkta interventionen ska tydligt beskrivas i projektplanen, oavsett om den ingår i det aktuella projektet eller om en framtida intervention planeras grundat på de förväntade resultaten. Projektet ska genomföras i Västra Götaland. Lokala populationsbaserade projekt med tvärsektoriell inriktning och samverkan mellan olika aktörer prioriteras. Observera att om beskrivning av en tänkt intervention saknas kan projektet sorteras bort från bedömningsprocessen.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett vara generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas i en liknande situation. Resultaten förväntas därför kunna ge en grund för att skapa modeller för hälsopromotionsarbete inom Folktandvården Västra Götaland. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.

Ansökan ska skrivas på svenska.

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2019, och bekräftelse av ansökan (Blankett 1) ska vara Folktandvårdens forskningsstöd, Folktandvården Västra Götaland, Box 7163, 402 33 Göteborg, tillhanda senast den 20 maj 2019.

Läs mer om projektmedlen på Enhet Tandvård Västra Götalandsregionen.

Behöriga att söka

Medlen är sökbara för offentliga och privata vårdgivare, kommuner, forskningsenheter, organisationer och föreningar lokalt verksamma inom Västra Götaland. Lokala projekt med flera samverkande yrkesgrupper, kompetenser och organisationer prioriteras.

CV ska finnas

Projektgruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, tas dessa personer bort från ansökan av administratör och räknas inte med i den fortsatta granskningen. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra projektet.

Det är ett krav att en ansvarig projektledare finns för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.

Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på Etikprövningsmyndighetens hemsida.

Anmälan till dataskyddsombud

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till forskningshuvudmannens dataskyddsombud. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel.

Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället. De skall ha kommit till Folktandvårdens forskningsstöd, Folktandvården Västra Götaland, Box 7163, 402 33 Göteborg, senast den 1 oktober 2019. Senast detta datum skall även förbindelsen med underskrifter (Blankett 2) vara insänd. Om ansökan inte är komplett vid denna tidpunkt kommer det beviljade bidraget att dras in.

Möjlighet att söka projektmedel och tid för utnyttjande

Högsta belopp som kan sökas är 300 000 kronor.

Beviljade FoU-medel för 2019 får disponeras även under år 2020. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2021. I så fall skall en ansökan om dispens ha inkommit senast 1 november 2020. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

Medel för samma projekt kan beviljas vid högst 3 tillfällen.
Högsta sammanlagda belopp som kan sökas för samma projekt är 600 000 kronor.

Lokala populationsbaserade projekt med tvärsektoriell inriktning och samverkan mellan olika aktörer prioriteras.

Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Resekostnader

Resekostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan. Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag.

Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av projektbidrag Hälsopromotion tandvård är skyldig att registrera sitt projekt i en särskild projektdatabas för FoU i Västra Götalandsregionen (FoU i VGR). Registreringen skall göras i samband med beviljningstillfället. Vetenskapliga resultat rapporteras sedan in efterhand som projektet fortlöper och minst en gång per år. Rapportering skall göras även om projektet avbryts innan det slutförts.

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Resultat, utvärdering och avrapportering

Särskilda presentationstillfällen anordnas för politiker och chefer vid vilka projektledare som fått medel tilldelade förväntas medverka. Resultaten ska även spridas till verksamheten genom muntliga presentationer och skriftlig rapport. För en vidare spridning till vetenskapssamhället bör rapporter ske i referentgranskade tidskrifter.   

Har du frågor?

Medel för Hälsopromotion – kontakta Gabriel Alfaro 076 – 887 10 17
Ansökningssystemet – kontakta Birgitta Ahlström, 070 - 823 33 11
Handledningsfrågor – kontakta Anna-Lena Östberg 070 - 348 96 00

PublishedDocument information: Villkor för Projektbidrag Hälsopromotion i Västra Götaland - för studier om hälsofrämjande arbete för en förbättrad mun- och tandhälsa | Last modified: 2019-03-26 by Birgitta Ahlström

Villkor för Projektbidrag Hälsopromotion i Västra Götaland - för studier om hälsofrämjande arbete för en förbättrad mun- och tandhälsa, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/document/80751