Search information | Application | Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund

Search result

Search gave 184 hits in 0.22 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Rejected Medfödda hjärtfel hos vuxna
Bengt Johansson, Hjärtcentrum, VISARENORR474141
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Tack vare stora medicinska framsteg uppnår allt fler patienter med medfödda hjärtfel vuxen ålder. Förändringarna är så stora att det numera finns fler vuxna än barn med komplicerade hjärtfel. Inom sjukvården förskjuts därmed fokus allt ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/474141
Granted Behandling av ansträngningsinkontinens via smartphone-en randomiserad kontrollerad studie
Eva Samuelsson, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Allmänmedicin, Umeå Universitet, VISARENORR473701
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Urininkontinens (UI) är ett kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. En fjärdedel av alla kvinnor besväras av urinläckage. Ansträngningsinkontinens (AI) – läckage vid hosta, hopp eller nysning- är vanligast. ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/473701
Rejected Kartläggning av tularemi hos befolkningen i övre Norrland via seroprevalens-undersökning och fall-kontroll studie
Anders Johansson, Klinisk mikrobiologi, Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Laboratoriemedicin, Vårdhy, VISARENORR473621
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Harpest (tularemi) är en infektion som kan överföras från djur till människor och som förekommer bara vissa somrar. Den orsakas av bakterien Francisella tularensis som i Sverige oftast smittar människor via infekterade myggor. Man känner ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/473621
Rejected NICE Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment
Anna Sandin, Umeå Universitet, Sunderby Sjukhus, VISARENORR473571
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Målsättning är att studera den blivande moderns diet, immunologi och bakterieflora, omgivningsfaktorer, miljöföroreningar och moderkakans genetiska och immunologiska aktivitet och relatera dessa faktorer till påverkan på barnets immunologi ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/473571
Rejected Silver-Monica: Salutogenic factors for the good ageing
Lars Nyberg, Luleå University of Technology, Dept. of Health Sciences, VISARENORR473451
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
This project will follow up elderly participants from the Northern Sweden MONICA study (Monitoring of Trends and Determinants of CArdiovascular Disease), using the methodology applied in the fourth cohort of the GERDA study (GErontological Regional ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/473451
Rejected Förekomst av nedsatt lungfunktion och metabola störning hos patienter med akut
hjärtinfarkt i Norrland och dess prognostiska betydelse.

Stefan Söderberg, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Kardiologi, Umeå Universitet, VISARENORR473421
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
En femtedel av all dödlighet i Sverige kan hänföras till ischemisk hjärtsjukdom och akut hjärtinfarkt är den dominerande dödsorsaken i denna kategori. Trots att dödligheten har minskat i akut hjärtinfarkt under senare år tack vare nya ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/473421
Rejected Klassifikation och behandling av handledsfrakturer (radiusfrakturer).
Buttazzonis klassifikation av distala radiusfrakturer som indikator för frakturstabilitet och prognos.

Arkan Sayed-Noor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, VISARENORR473131
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Brott på handleden (distala radiusfrakturer) är den vanligaste akuta frakturen i långa rörben och utgör 20% av alla frakturer. Behandlingen är fortfarande kontroversiell trots den stora mängd forskning som har gjorts i området senaste 20 ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/473131
Granted Targeting the Nrf2/Keap1 pathway to ameliorate accelerated aging phenotypes in COPD - The Sulforaphane study
Annelie Behndig, Folkhälsa och klinisk medicin. Medicincentrum, lung-allergisektionen., VISARENORR472971
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allt vanligare orsak till ökad sjuklighet och förtida död.
 Immun- och antioxidantförsvar försämras med åldern och har sannolikt betydelse för utvecklingen av KOL. Det har föreslagits att ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472971
Granted PAI-1 som prediktor för typ 2 diabetes
Jenny Hernestål Boman, Laboratoriemedicin, Skellefteå Lasarett, VISARENORR472821
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Ungefär 350 000 svenskar, 3-4% av befolkningen, har sjukdomen typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. I en tidigare fall-referentstudie baserad på fibrinolysprover från Västerbottens ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472821
Granted Ciprofloxacin vs Trimetoprim/Sulfametoxazol vid transrektal prostatabiopsi - en randomiserad dubbelblindad fas IV multicenterläkemedelsprövning
Johan Styrke, Urologkliniken, Sundsvalls Sjukhus, VISARENORR472761
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Bakgrund Ett viktigt steg i utredningen av misstänkt prostatacancer hos män med förhöjt PSA-värde är nålbiopsering av prostatan. Vid undersökningen förs en tunn nål in i prostatan via ändtarmen vilket oundvikligen medför att bakterier ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472761
Rejected Hälsoekonomiska konsekvenser av så kallade sjuka hus (byggnadsrelaterad ohälsa) på Norrlands Universitetssjukhus
Ingrid Liljelind, Arbets- och miljömedicin, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VISARENORR472681
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Bakgrund: Ett drygt 70-tal enheter har under åren 2010-2013 anmält misstänkta SBS (Sick Building Syndrom)-besvär till företagshälsovården på Norrlands universitetssjukhus (NUS). Antalet personer från respektive enhet är något osäkert men ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472681
Rejected Hälsa, livsstil och livskvalitet hos kvinnor som har haft graviditetsdiabetes - en uppföljningsstudie
Liselott Andersson, Kvinnosjukvård Sunderby sjukhus, VISARENORR472551
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Forskning har visat att kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes (GDM) under graviditet löper avsevärd risk för framtida ohälsa, dels att utveckla manifest diabetessjukdom men också andra kardiovaskulära tillstånd. Studier saknas som visar ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472551
Rejected Förbättrade kardiovaskulära riskfaktorer vid Reumatoid Artrit och Systemisk Lupus Erytemtosus samt nya inflammationsmarkörer vid SLE; Hydroxyklorokin ur nya aspekter i en interventionsstudie.
Christine Bengtsson, Reumatolog enheten, Medicinkliniken, CSK, Kristianstad, VISARENORR472491
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Ett övervägande komorbiditets problem vid både Reumatoid Artrit (RA) och Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är den ökade risken för kardiovaskulär sjukdom (KVS). Både de traditionella riskfaktorerna för KVS och inflammation förefaller ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472491
Granted Varför minskar inte intensiv insulinbehandling hjärtinfarkt, stroke och hjärt-kärldöd hos patienter med störd glukosmetabolism eller diabetes typ 2?
Kurt Boman, Medicin-Geriatrik kliniken, VISARENORR472031
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Bakgrund Hjärt-kärlsjukdom är vanlig hos patienter med störningar i blodsockeromsättningen (diabetes mellitus typ 2 och nedsatt glukostolerans-IGT).Studien är en svensk delstudie i en internationell multi-center klinisk prövning ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/472031
Granted Faktorer relaterade till astmasjukdomens progression bland vuxna, särskilt betydelsen av fenotyp, livsstilsfaktorer och miljö samt samsjuklighet med KOL
Eva Rönmark, OLIN-studierna, Luleå, Norrbottens läns landsting, VISARENORR471921
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Förekomsten av astma i den vuxna befolkningen i Sverige har ökat från cirka 1-2% i mitten av förra seklet till cirka 10%. Astma betraktas inom vården som en kronisk sjukdom och som en enhetlig sjukdomsentitet. I själva verket finns ett visst ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/471921
Rejected MORALE (subjektivt/psykologiskt välbefinnande) HOS MYCKET GAMLA OCH DESS RELATION TILL OCH PÅVERKAN PÅ STROKE, DEPRESSION OCH ÖVERLEVNAD (UMEÅ85+/GERDA PROJEKTET)
Yngve Gustafson, Geriatriska centrum, NUS, VISARENORR471481
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Över fem procent av Sveriges befolkning är 80 år eller äldre. Antalet kommer att fördubblas de närmaste decennierna. Förekomsten av stroke och depression är hög hos mycket gamla och utgör ett allvarligt hot mot psykiskt välbefinnande och ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/471481
Rejected Snus use, cardiometabolic consequences and premature death.
Patrik Wennberg, Anderstorp Hälsocentral samt Allmänmedicin, Umeå Universitet, VISARENORR471131
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
I Sverige har rökningen minskat de senaste decennierna. Samtidigt har snusningen ökat. 2013 snusade cirka 18 % av männen och 4 % av kvinnorna dagligen i Sverige. Riskerna med rökning har klarlagts genom en lång rad internationella studier, ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/471131
Granted ADIOS-Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland svenska skolbarn – validering med dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation och inflammationsmarkörer - samt dess effekter på livskvalitet och D-vitaminstatus.
Christina West, Barn-och Ungdomskliniken NUS samt Klinisk vetenskap, pediatrik, VISARENORR470941
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Teori Födoämnesöverkänslighet är ett stort och kostsamt folkhälsoproblem i västvärlden. I flera studier ligger prevalensen bland barn och vuxna kring 20 %. Siffrorna är huvudsakligen baserade på enkätdata och få studier har validerat ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/470941
Rejected Det sårbara hjärtat – betydelsen av fysisk aktivitet för plötslig hjärtdöd
Ann-Sofie Forslund, Utvecklingsavdelningen, FoI-enheten, VISARENORR469941
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Bakgrund Chansen att överleva en hjärtinfarkt är mycket god om man får sjukhusvård. Men av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp, vilket vanligen orsakas av en hjärtinfarkt, är det få som överlever om detta inträffar utanför sjukhus. ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/469941
Rejected Koagulationsfaktor XII-nivåer i norra Sverige. Relationen mellan faktor XII och kardiovaskulära riskfaktorer samt risk att senare drabbas av stroke, hjärtinfarkt och död.
Marcus Lind, Medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett, VISARENORR469841
Projektmedel, Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
Bakgrund:Faktor XII är ett protein som deltar i koagulationens kontaktaktiveringssystem, fibrinolys och inflammation. Det är okänt hur nivåerna av faktor XII ser ut i normalbefolkningen och vilken koppling som finns mellan faktor XII-nivåer och ...
www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/469841
Filter search
type
status
year
applicants/authors (109)
coworkers (317)

Search information | Application | Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund, from Visare Norr, Norrlandstingens Regionförbund
http://www.researchweb.org/is/visarenorr/ansokan/search